Search result for

geerbt

(53 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geerbt-, *geerbt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geerbt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geerbt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Scops had two galleries or wings built onto the original, rather prosaic farmhouse that he inherited from his grandmother, and here he displayed the badly scarred and fractured statues of Hermes and Eros, that he had acquired from various European collections.Scops hatte dem eher nüchternen Bauernhaus, das er von seiner Großmutter geerbt hatte, zwei Galerien oder Flügel hinzugefügt, in denen er die schwer beschädigten Statuen von Hermes und Eros aufstellte, die er aus verschiedenen europäischen Sammlungen erworben hatte. The Falls (1980)
To put to use all those cunning skills I've inherited from a certain relative?Und all die Tricks anwenden, die ich von dir geerbt habe? The Mirror Crack'd (1980)
She came from Boston and inherited land in California.Und sie hatte Land geerbtThe Mirror Crack'd (1980)
You know, I didn't inherit money like you did.Weißt du, ich habe mein Geld nicht wie du geerbtArthur (1981)
He'd just inherited this farm when he got into a big fight with his father, Isaiah.Er hatte den Hof gerade geerbt bevor er einen riesen Streit mit seinem Vater Isaiah hatte. Deadly Blessing (1981)
- He's got your looks, too.- Er hat dein Aussehen geerbtIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"Democracy." The absence of hereditary or arbitrary class distinctions.Demokratie. Die Abwesenheit geerbter oder willkürlicher Klassenunterschiede. Just My Bill (1982)
He had inherited a small farm and knowing I was running out of money proposed that I'd come back South and live on it.Er hatte eine kleine Farm geerbt, und da er wusste, dass mein Geld knapp wurde, schlug er vor, dass ich zurück in den Süden komme und dort lebe. Sophie's Choice (1982)
Tell her somebody died and left it to me?Ihr sagen, jemand sei gestorben und ich hätte geerbtTootsie (1982)
I have inherited the responsibility of all the popes, right back to Saint Peter himself.Ich habe eine Verantwortung von meinen Vorgängern geerbt, bis hin zum Ersten, dem heiligen Petrus selbst. The Scarlet and the Black (1983)
Mmm. And you inherited a hundred thousand dollars from his estate.Und Sie haben 100 000 Dollar geerbtLet's Steele a Plot (1984)
You inherited your face and your figure from your father.Dein Gesicht und Deine Figur hast Du von Deinem Vater Kazukuni geerbtThe Crazy Family (1984)
- I inherited the whole thing.- Ich hab das Ding geerbtThief of Hearts (1984)
He said it was an inheritance.Er sagte, er hätte das Geld geerbt. Ich hatte keinen Grund, ihm zu misstrauen. Knight Sting (1985)
On second thought... I really don't like this motel very much.Als ich die Marberry Times geerbt hatte, wollte ich sie erst verkaufen, doch dann verliebte ich mich. The Nineteenth Hole (1985)
As we are all poor we shall now share the funds - the funds our society has inherited.Da wir alle arm sind, sollten wir jetzt unser Geld aufteilen. Das Geld, das unsere Gesellschaft geerbt hat. Calamari Union (1985)
Drake just knows that you've inherited $30 million... ..which must be precisely accounted for.Drake weiß nur, dass Sie 30 Millionen geerbt haben, über die genau Buch geführt werden muss. Brewster's Millions (1985)
I think I just inherited $30 million.Ich habe gerade 30 Millionen Dollar geerbtBrewster's Millions (1985)
You're doin' great, but, uh... I don't think you inherited me with your money.Sehr gut, aber mich haben Sie mit dem Geld nicht geerbtBrewster's Millions (1985)
I'm in New York and I just inherited 30 million bucks.Ich habe 30 Millionen geerbtBrewster's Millions (1985)
Now arriving at the Plaza Hotel is Montgomery Brewster, baseball pitcher,... ..who earlier today inherited $30 million tax-free, and is still celebrating.Gerade trifft Montgomery Brewster im Plaza ein, der Baseball-Pitcher, der heute 30 Millionen Dollar steuerfrei geerbt hat und der immer noch feiert. Brewster's Millions (1985)
He left me the money though.Ich habe Geld geerbtThe Color Purple (1985)
They were left to him and-Er hatte sie geerbtInto the Night (1985)
It isn't from us that she's got her moodiness.Von uns hat sie die Schwermut jedenfalls nicht geerbtAlpine Fire (1985)
You've inherited Jonathan's business acumen.Sie hat Ihren ganzen Geschäftssinn geerbtOut of the Woods (1986)
The old fashioned way. He inherited it.Er hat's altmodisch geerbtApril Fool's Day (1986)
I can tell you she's got a clock in that house that came from Mother that's worth every penny of £100.Sie hat eine Uhr von unserer Mutter geerbt, die mindestens 100 Pfund wert ist. Clockwise (1986)
Inherited money's not the best kind, it tends to slip through the fingers.Geerbtes Geld ist meistens schnell weg. Jean de Florette (1986)
- How much inheritance did you get?- Wieviel haben Sie geerbtLegal Eagles (1986)
Something handed down from my ancestors. TEACHEF:Das habe ich wohl von meinen Vorfahren geerbtLucas (1986)
Well, I have a diamond stick pin I inherited.Oh, super, ich habe eine Diamanten- Krawattennadel, die ich geerbt habe. Fire and Ice (1987)
My brother has inherited the sins of our late father:Mein Bruder hat die Sünden meines Vaters geerbtFire and Ice (1987)
Oh, I'm here to inform him that he's just inherited £1 million.Ich bin hier, um ihn zu informieren, dass er gerade eine Million Pfund geerbt hat. Steele Hanging in There: Part 2 (1987)
The boss has inherited a million pounds from the earl of Claridge.Der Boss hat eine Million Pfund vom Earl of Claridge geerbtSteele Hanging in There: Part 2 (1987)
- I'm here to inform him... that he's just inherited £1 million.Ich will ihn nur darüber informieren, dass er eine Million Pfund geerbt hat. Steeled with a Kiss: Part 1 (1987)
It belonged to my great-grandmother... who inherited it from her Greek uncle.Er gehörte meiner Urgroßmutter, die ihn von ihrem griechischen Onkel geerbt hatte. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
I have a supernatural constitution. It's genetic.Ich habe eine außergewöhnliche Konstitution geerbtThe Witches of Eastwick (1987)
The descendants of the sacred crocodile have not all inherited its qualities!Die Nachkommen des heilige Krokodils haben nicht alle seine Qualitäten geerbtBrightness (1987)
So I wasn't too surprised when she called one day and told me she had inherited a mansion and would I mind coming to look the place over.Sie rief mich eines Tages an und sagte, dass sie eine Villa geerbt hätte. Sie bat mich, das Anwesen mit ihr anzuschauen. The Secret of Parker House (1988)
Morks! I don't believe that you're descended from your fathers alone!Mortzy, ich glaube nicht, dass in euch nur das steckt, was ihr vom Vater geerbt habt. On the Silver Globe (1988)
Does he know how much money he's been left?Weiß er, wie viel Geld er geerbt hat? Rain Man (1988)
He's just inherited $3 million, he doesn't understand the concept?Er hat drei Millionen geerbt und hat keine Vorstellung von Geld? Rain Man (1988)
Raymond was left all the money, $3 million, every penny of it.Raymond hat alles geerbt. Drei Millionen, jeden Pfennig. Rain Man (1988)
It's funny, I just realized I'm not pissed off that my father cut me out of his will.Ich bin gar nicht mehr sauer, dass ich nichts geerbt habe. Rain Man (1988)
You know he inherited that law practice?Wussten Sie, dass er die Kanzlei geerbt hat? The Tenth Man (1988)
It means a lot to me, it belonged to my grandmother.Was für schöner Schmuck! Ja, ich hab ihn von meiner Großmutter geerbtLife Is a Long Quiet River (1988)
And your grandmother gave us many things.Und vieles haben wir von deiner Großmutter geerbtLife Is a Long Quiet River (1988)
"Even with a difficult heredity, what is heredity after all?""Wie schwer trägt ein Kind an dem, was es von den Eltern geerbt hat?" "Aber was bedeutet eigentlich: Life Is a Long Quiet River (1988)
While I was away, she inherited her parents' house and it seemed perfect for the two of us.Als ich weg war, hat sie das Haus geerbt von ihren Eltern. Es kam uns ideal vor für uns beide, also bin ich vor... Criminal Law (1988)
Now his niece Micki and her cousin Ryan have inherited the store and with it, the curse.Nun haben seine Nichte Micki und ihr Cousin Ryan das Geschäft geerbtThe Prophecies (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erben (von) | erbend | geerbtto inherit (from) | inheriting | inherited [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
親譲り[おやゆずり, oyayuzuri] von_den_Eltern_ererbt;geerbt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  geerbt [gəɛrpt]
     inherited
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top