Search result for

gazettes

(95 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gazettes-, *gazettes*, gazette
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gazettes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gazettes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gazette[N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, publication
gazette[N] ราชกิจจานุเบกษา
gazetteer[N] พจนานุกรมภูมิศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gazette(กะเซท') n. หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบิกษาของรัฐบาล, Syn. journal,newspaper,periodical
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary

English-Thai: Nontri Dictionary
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Government Gazette; Gazette, Governmentราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteหนังสือข่าวสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteประกาศทางราชการ, กิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gazette, Government; Government Gazetteราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จัดเป็น หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) ประเภทหนึ่ง นอกเหนือจาก หนังสือนำเที่ยว (Guide Books) และ หนังสือแผนที่ (Atlases)

ตัวอย่างหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์

Copley, Gordon John. English place-names and their origins. Nweton Abbot : David & Charles, [c1968].

Gazetteer of Burma. Delhi : Cultural Publishing House, 1983.

Munro, David, editor. Chambers world gazetteer : an A-Z of geographical information. 5th ed. Cambridge : Chambers/Cambridge, 1988.

The U.S. Geological Survey in cooperation with the U.S. Board on Geographic Names. The National gazetteer of the United States of America : United States concise 1990. Washington : U.S. G.P.O., 1990. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html

ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507-2509.

สงวน อั้นคง. สารานุกรมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม. พระนคร : กรมศิลปากร, 2482.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ระยอง. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2482.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed March 27, 2011).

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1346

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. การรู้สารสนเทศ. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/inf040661.html (สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gazetteersอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Gazettesราชกิจจานุเบกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kalamazoo Gazette?กาลามะสูตร กัตเซตเต้ ที่แสนจะน่าประทับใจนั้นล่ะ Marley & Me (2008)
- Hey, let me get a Gazette.- Hey, let me get a Gazette. Watchmen (2009)
The greendale gazette journal mirror!สำนักข่าวหนังสือพิมพ์กรีนเดล! Investigative Journalism (2010)
It turns out "the gazette" is owned by a multinational global conglomerate... oil, new technologies, shipping, air and ground transportation, all of which employ the services of one company...ปรากฏว่า "หนังสือพิมพ์" เป็นของ บริษัทรวมกลุ่มนานาชาติ ที่มีธุรกิจหลายประเภท... น้ำมัน เทคโนโลยี ชิปปิ้ง Valhalla (2011)
Lana Winters from the Gazette.ลาน่า วินเทอร์สจากเดอะกาเซ็ตค่ะ Welcome to Briarcliff (2012)
From the Commonwealth Gazette in Western Massachusetts, for her searing, six-part exposé of the horrific mental health abuses at Briarcliff Manor, home for the criminally insane, where she was held against her will and subjected to unspeakable torture,จากหนังสือพิมพ์คอมมอนเวลธ์ กาเซ็ท I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
He recently set up news alerts for the Carrington Gazette.เขาพึ่งตั้งการแจ้งเตือนข่าว สำหรับแคริงตัน กาเซตต้า Black Cherry (2012)
You know Lem started reading the Carrington Gazette when he came back from the retreat?คุณรู้ว่าเลมเริ่มอ่าน แคริงตัน กาเซตต้า ตอนที่เขากลับมาจากงานสัมมนา Black Cherry (2012)
There's a photographer coming from the Gazette to take our picture.ช่างภาพกำลังมา จากหนังสือพิมพ์เดอะกาเซ็ท\มาถ่ายรูปพวกเรา Unholy Night (2012)
The Gazette did a nice piece on her.ราชกิจจานุเบกษาไม่เป็นชิ้นดีกับ เธอ Jack Reacher (2012)
I got the Gazette.ผมได้รับราชกิจจานุเบกษา. The Family (2013)
Yesterday, four of those inmates broke into Yellen Shipyard, kidnapped seven workers, then dropped them off the roof of the Gotham Gazette.เมื่อวานนี้4ของนักโทษเหล่านั้นบุกเข้าไปใน อูต่อเรือ Yellen จับคนงาน7คน ทิ้งดิ่งลงมาจากหลังคาตึก Gotham GazettRise of the Villains: Knock, Knock (2015)
It's not just the Gazette. She's advertising in out-of-town papers.ไม่ใช่เเค่ กาเช็ตต์นะ เธอโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างเมืองด้วย Jaws (1975)
- I've got the Washington Gazette.- ท่านคะฉันได้ข้อความจากวอชิงตัน กาเซท. National Treasure: Book of Secrets (2007)
I talked to people at the Rockfish Gazette about your ad and how well it did and they told me that it was your creative writing and your snappy layout that did it.Ich sprach mit der Rockfish Gazette über den Erfolg Ihrer Anzeige. Man sagte mir, das hätte an Ihrem kreativen Text und dem flotten Layout gelegen. The Gold Watch (1981)
The guy with her is with the Tokyo Gazette.Der Typ bei ihr arbeitet für die Tokyo Gazette. Remembrance of Things Past (1984)
Was it anywhere within the New York State lines, because we usually let... the philadelphia Gazette handle Pennsylvania.War es innerhalb von New York, weil wir normalerweise... die Philadelphia Gazette über Pennsylvania berichten lassen. The Secret of My Success (1987)
And I've been working for the Redbud Gazette.Und ich arbeite für die Redbud Gazette. Funny Farm (1988)
Sonny, mate. Remember me?Stuart Orr Whitley. "Weekly Gazette". Asian Cut (1989)
Willem van Mandarine, special envoy of the Low-Countries' Gazette in Paris.Willem Van Mandarine. Novellist und Sonderkorrespondent der Niederländischen Gazette hier in Paris. Marquis (1989)
Pray mention that we are the first to have instated health care.Ich bitte Euch, erwähnt doch in Eurer Gazette, dass wir die ersten waren. die eine Sozialbehörde ins Leben riefen. Marquis (1989)
Willem van Mandarine, special envoy of the Low Countries' Gazette.Willem van Mandarine. Sonderkorrespondent der Niederländischen Gazette. Marquis (1989)
And let out shrtill squeals of regret when my name is missing from some gazette?Nur Schmierer talentvoll nennen? Zweifelhafte Gazetten fürchten? Ständig denken, ach, hoffentlich erwähnt mich der "Mercure Francois"! Cyrano de Bergerac (1990)
You can call the Twin Peaks Gazette.Sie können die Twin Peaks Gazette anrufen. Episode #2.22 (1991)
Did you call the Gazette yet?Haben Sie die Gazette schon angerufen? Episode #2.22 (1991)
I'll publish my response in the Twin Peaks Gazette.Ich veröffentliche meine Antwort in der Twin Peaks Gazette. Episode #2.14 (1991)
Get the Gazette on the phone.Rufen Sie die Gazette an. Episode #2.16 (1991)
- The Gazette.- Die Gazette. Episode #2.16 (1991)
What are we here? The Daily Planet, or second stringers from the Weehawken Gazette?Wo sind wir denn hier, beim Daily Planet oder beim laschen Haufen von der Weehawken Gazette? Neverending Battle (1993)
The Borneo Gazette.Die Borneo Gazette. Pilot (1993)
Nobody gives up a great job in the middle of the night... because they have the chance of a lifetime to edit the Smallville Gazette.Niemand gibt mitten in der Nacht einen tollen Job auf, weil er die Chance hat, Redakteur bei der Smallville Gazette zu sein. The Man of Steel Bars (1993)
You were in here peddling some article from the Borneo Gazette... trying to get Perry to hire you.Du hast hier versucht, einen Artikel der Borneo Gazette zu verkaufen, - damit Perry dich einstellt. All Shook Up (1994)
As reported in the "Reno Gazette... " June of 1983... there is the story of a fire... the water that it took to contain the fire... and a scuba diver named Delmer Darion.Erschienen in der Reno Gazette im Juni 1983 ist die Geschichte über ein Feuer, über das zum Löschen benötigte Wasser und einen Sporttaucher namens Delmer Darion. Magnolia (1999)
Instead they made The Police Gazette, a periodical of note.Aber sie kamen in die Polizei-Gazette. Eine namhafte Zeitung. Gangs of New York (2002)
...Count Leoni and he told me - he's turned over gratis... the majority of his "Gazettino" shares to moderates in the C.LN... and to keep his irons in the fire, he's giving millions to our friends in the Resistance.Ich wollte berichten, dass ich Graf Leoni getroffen habe. Er hat die Mehrheit des Aktien- kapitals der Zeitung "Il Gazettino" umsonst dem Komitee zur na- tionalen Befreiung CLN überlassen. Senso '45 (2002)
- Hey.Morgen ist das die Titelstory in der Stars Hollow Gazette, wetten? Lost and Found (2002)
Lessure Prep Gazette, Broadmouth Banner, Richmond Heights Chronicle... these publications are not our competition.Lessure Prep Gazette, Broadmouth Banner, Richmond Heights Chronicle, diese Blättchen sind wirklich keine Konkurrenz für uns. Richard in Stars Hollow (2002)
Five and a half stars from the Stars Hollow Gazette.5 1/2 Sterne in der Stars Hollow Gazette. Secrets and Loans (2002)
Sookie sent marshmallow cookies... Luke sent muffins... and I got you a copy of the "Stars Hollow Gazette."Sookie schickt dir Marshmallow-Kekse, von Luke sind die Muffins, und ich habe dir eine Ausgabe der Stars Hollow Gazette mitgebracht. The Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles (2003)
You subscribed to the "Stars Hollow Gazette?"Du hast ein Abo von der Stars Hollow Gazette? The Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles (2003)
Look, if you need to work as a low-paid intern for a magazine or a stringer for some small-town newspaper or Tom Brokaw's toupee comber-outer before you make real money, then that's what you'll do.- Wenn du als mies bezahlte Praktikantin bei einer Zeitschrift oder bei 'ner Dorfgazette arbeiten musst oder Tom Brokaws Toupet auskämmen, bevor du richtig Geld verdienst, - dann wirst du das tun. Those Are Strings, Pinocchio (2003)
One hundred years from now, future generations will read copies of the Malden Gazette.In 100 Jahren werden zukünftige Generationen Exemplare der Malden-Gazette lesen. Mr. Monk and the Very, Very Old Man (2003)
I'll show you the write-up from the Canton Gazette.Ich zeige Ihnen den Artikel aus der Canton Gazette. The Curse (2003)
The Stars Hollow Gazette needs a facts checker, but Rob's Tire is offering way more money.Die Stars Hollow Gazette sucht ein paar Aushilfen, aber Robs Reifendienst zahlt besser. Raincoats and Recipes (2004)
- The Eccentric Gazette.- Die Exzentriker-Gazette. Toll! Tippecanoe and Taylor, Too (2004)
And my wingman, Sekou Hamilton, former editor of the Aerilon Gazette.Zu meiner Rechten Sekou Hamilton, früher Redakteur bei der Aerilon Gazette. Colonial Day (2005)
You know, my company just acquired... a small newspaper, The Stamford Eagle Gazette.Meine Firma hat soeben eine kleine Zeitung aufgekauft, die Stamford Eagle Gazette. But I'm a Gilmore! (2005)
She is such a Rolo whore. I've got tons of e-mails to return, and, oh, I've got to get the Eagle-Gazette a bunch of stuff I've written.Ich muss jede Menge E-Mails beantworten und der Eagle Gazette einiges schicken, was ich geschrieben habe. He's Slippin' 'Em Bread... Dig? (2005)
Good morning, Eagle-Gazette.Guten Morgen, Eagle-Gazette, bleiben Sie dran. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)
Please hold. Good morning, Eagle-Gazette.Guten Morgen, Eagle-Gazette. How Many Kropogs to Cape Cod? (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชกิจจา[N] government gazette, Syn. ราชกิจจานุเบกษา
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[N] gazetteer, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือสำหรับค้นชื่อทางภูมิศาสตร์เรียงลำดับตามตัวอักษร, Notes: (อังกฤษ)
ราชกิจจานุเบกษา[N] the government gazette, Example: ปี 2424 พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ทรงเป็นบรรณาธิการ เพื่อออกราชกิจจานุเบกษาเป็นครั้งที่ 3 ในวาระที่กรุงเทพมหานครอายุครบ 100 ปี, Thai definition: หนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประกาศของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
หนังสือพิมพ์[n.] (nangseūphim) EN: newspaper ; paper ; press   FR: journal [m] ; quotidien [m] ; presse [f] ; gazette [f] (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAZETTE    G AH0 Z EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gazette    (v) (g @1 z e1 t)
gazetted    (v) (g @1 z e1 t i d)
gazettes    (v) (g @1 z e1 t s)
gazetteer    (n) (g a2 z @ t i@1 r)
gazetting    (v) (g @1 z e1 t i ng)
gazetteers    (n) (g a2 z @ t i@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amtlicher Zeitungsschreiber {m}gazetteer [Add to Longdo]
Amtsblatt {n} | im Amtsblatt bekannt gebend (bekanntgebend [alt])official gazette; official journal | gazetting [Add to Longdo]
Anzeiger {m}; Anzeigenblatt {n}gazette [Add to Longdo]
Staatsanzeiger {m}government gazette [Add to Longdo]
amtlich bekannt geben; amtlich bekanntgeben [alt]to gazette [Br.] [Add to Longdo]
geographisches Lexikongazetteer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガゼット[, gazetto] (n) gadget [Add to Longdo]
ガゼットバック[, gazettobakku] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ガゼットバッグ[, gazettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
学報[がくほう, gakuhou] (n) academic bulletin; school gazette [Add to Longdo]
官報[かんぽう, kanpou] (n) official daily gazette; official telegram; (P) [Add to Longdo]
選挙公報[せんきょこうほう, senkyokouhou] (n) official gazette for elections [Add to Longdo]
地名辞典[ちめいじてん, chimeijiten] (n) geographical dictionary; gazetteer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工具书[gōng jù shū, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ ㄕㄨ, / ] a reference book (such as dictionary, almanac, gazetteer etc) [Add to Longdo]
沈莹[Shěn yíng, ㄕㄣˇ ˊ, / ] Shen ying of Wu, governor (268-280) of coastal province of Wu and compiler of Seaboard geographic gazetteer 臨海水土誌|临海水土志 [Add to Longdo]
临海水土志[Lín hǎi shuǐ tǔ zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄏㄞˇ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ ㄓˋ, / ] Seaboard geographic gazetteer (c. 275) by Shen Ying 沈瑩|沈莹 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top