Search result for

gaz

(127 entries)
(0.0971 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaz-, *gaz*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gazebo (n) ศาลาพักผ่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaze    [VI] เพ่ง, See also: เพ่งมอง, จ้องมอง, Syn. stare, gape, Ant. glance
gaze    [N] การเพ่งมอง, See also: การจ้อง, Syn. stare, gape
gazoo    [SL] ก้น, See also: สะโพก, ช่องทวารหนัก
gazebo    [N] อาคารขนาดเล็ก
gaze at    [PHRV] จ้องมอง, See also: เพ่งมอง, Syn. gape at, gawk at, goggle at, stare at
gaze on    [PHRV] จ้องมอง, See also: มองดู, Syn. gaze upon
gazelle    [N] ละมั่ง, Syn. antelope
gazette    [N] หนังสือพิมพ์, Syn. journal, publication
gazette    [N] ราชกิจจานุเบกษา
gaze out    [PHRV] จ้องมองออกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gazetteหนังสือข่าวสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteประกาศทางราชการ, กิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Gazette, Government; Government Gazetteราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gazeการมอง [การแพทย์]
Gaze Center, Downwardศูนย์ควบคุมการมองล่าง [การแพทย์]
Gaze Paralysisความผิดปกติของการมอง [การแพทย์]
Gaze Paresisการเคลื่อนไหวผิดปกติของตา [การแพทย์]
Gaze, Downwardการมองลง [การแพทย์]
Gaze, Lateralมองไปด้านข้าง [การแพทย์]
Gaze, Upwardการมองขึ้นบน, [การแพทย์]
Gaze, Verticalการมองขึ้นลง [การแพทย์]
Gazetteerอักขรานุกรมภูมิศาสตร์

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง หนังสือที่รวบรวมรายชื่อทางภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นต่างๆ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ทั้งนี้มีลักษณะคล้ายพจนานุกรม แต่เป็นการรวบรวมชื่อและสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ ชื่อป่าไม้ หรือชื่อสถานที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลทั้งทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การปกครอง และประวัติความเป็นมา และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพแผนที่ และภาพประกอบอื่นๆ

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ จัดเป็น หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources) ประเภทหนึ่ง นอกเหนือจาก หนังสือนำเที่ยว (Guide Books) และ หนังสือแผนที่ (Atlases)

ตัวอย่างหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์

Copley, Gordon John. English place-names and their origins. Nweton Abbot : David & Charles, [c1968].

Gazetteer of Burma. Delhi : Cultural Publishing House, 1983.

Munro, David, editor. Chambers world gazetteer : an A-Z of geographical information. 5th ed. Cambridge : Chambers/Cambridge, 1988.

The U.S. Geological Survey in cooperation with the U.S. Board on Geographic Names. The National gazetteer of the United States of America : United States concise 1990. Washington : U.S. G.P.O., 1990. http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/gazette.html

ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พระนคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507-2509.

สงวน อั้นคง. สารานุกรมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2514.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 3 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม. พระนคร : กรมศิลปากร, 2482.

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ 4 จังหวัด คือ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ระยอง. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2482.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed March 27, 2011).

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 1346

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. การรู้สารสนเทศ. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/inf040661.html (สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Gazetteersอักขรานุกรมภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gazWhat are you gazing at?
gazDo you know the man gazing at you?
gazKathy is gazing at the stars.
gazI could stand/sit here with you forever, just gazing off into the sea.
gazThe little boy gazed at the huge elephant, eyes wide open.
gazThe girl was gazing at the doll.
gazMary gazed at George in admiration.
gazA policeman was gazing at a suspicious pedestrian.
gazI kept gazing at her until she, totally confused, dropped her gaze.
gazI gazed out of the window at the landscape.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gazabo(กะเซ'โบ) n. อ้ายหมอนี่ (แสลง)
gaze(เกซ) vi.,n. (การ) จ้องมอง,เพ่งมอง,มองเขม็ง., Syn. stare,gape
gazebo(กะซี'โบ) n. สถานที่สังเกตการณ์ -pl. gazebos,gazeboes
gazeboundn. สุนัขที่ล่าเหยื่อด้วยสายตา (แทนที่จะด้วยกลิ่น)
gazelle(กะเซล') n. ละมั่งหรือเนื้อ
gazette(กะเซท') n. หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบิกษาของรัฐบาล, Syn. journal,newspaper,periodical
gazetteer(แกซซิเทียร์') n. พจนานุกรมภูมิศาสตร์,นักหนังสือพิมพ์, Syn. dictionary
agaze(อะเกซ') adj. จ้องเขม็ง, Syn. gazing)
magazine(แมก'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว, See also: magazinish adj. magaziny adj.
powder magazinen. รังเพลิง,โรงเก็บกระสุนดินปืน,ซองระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
gaze(n) การเพ่ง,การจ้อง,การจ้องเขม็ง
gaze(vt) เพ่ง,จ้องเขม็ง,จ้องมอง
gazette(n) หนังสือพิมพ์,หนังสือราชกิจจานุเบกษา
gazetteer(n) นักหนังสือพิมพ์,อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจ้อง    [V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
จ้องเขม็ง    [V] stare at, See also: gaze at, goggle at, gawk at, gape at, Syn. ถมึงทึง, ถลึงตา, ขึงตา, Example: เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลา, Thai definition: จ้องมองอย่างแน่วแน่เป็นจุดเดียวไม่วางตา
เพ่ง [V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. พิศ, จ้องดู, เพ่งพิศ, เพ่งพินิศ, Example: ฉันพยายามเพ่งเข้าไปในห้องมืดว่ามีอะไรอยู่, Thai definition: ใช้ตาจ้องดู เล็งดู
เพ่งพิศ [V] stare, See also: gaze, gape, gawk, goggle, gawp, Syn. เพ่งพินิศ, พิศดู, Example: ผมเริ่มเพ่งพิศตำรวจคนนั้นเป็นพิเศษเพราะตำรวจนายนั้นวางตัวไม่เหมาะสม, Thai definition: เพ่งดู, แลดูโดยเจาะจง
ขึงตา    [V] stare, See also: gaze, scowl, glare, Syn. จ้องเขม็ง, ตาเขียว, ถลึงตา, Example: เขาขึงตาใส่เธอ เพื่อให้เธอหยุดพูด, Thai definition: จ้องดูอย่างเขม็งด้วยอาการโกรธ หรือด้วยประสงค์จะห้าม
เขม้น    [V] gaze at, See also: aim at, stare at, Syn. จ้อง, มองเขม็ง, เพ่ง, Example: เขาเขม้นมองป้ายโฆษณาอย่างสนใจมาก, Thai definition: จ้องมองดูโดยมุ่งเฉพาะ
เขม็ง    [ADV] gazingly, See also: staringly, Syn. ไม่กระพริบ, Example: เด็กชายผมหยิกจ้องมองหุ่นยนต์เขม็ง คงแปลกใจที่หุ่นพูดได้, Thai definition: อย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนทิศทางไปไหน
พิศ    [V] examine, See also: gaze, stare, scrutinize, Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ, Example: เถ้าแก่พิศดูองค์พระที่อยู่ในมืออย่างสนใจ, Thai definition: เพ่งดูอย่างตั้งใจ, แลดูโดยเจาะจง
พิศดู    [V] examine, See also: gaze, stare, scrutinize, Syn. เพ่งดู, มองดู, มอง, ดู, เพ่งพิศ, Example: หล่อนพิศดูน้ำเปี่ยมฝั่งระรอกน้อยๆ ไล่เรียงเป็นฟองคลื่นขาว, Thai definition: เพ่งดูอย่างตั้งใจ, แลดูโดยเจาะจง
เพ่งดู [V] gaze at, See also: stare at, gaze intently at, watch closely, direct one's attention to, Syn. เพ่ง, เพ่งมอง, Example: ในโทรทัศน์เขาเตือนว่าอย่าเพ่งดูพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่า, Thai definition: จ้องมองดูด้วยตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[n.] (aēmmōnīa) EN: ammonia   FR: ammoniac [m] ; gaz ammoniac [m] ; ammoniaque [f]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder

CMU English Pronouncing Dictionary
GAZ    G AA1 Z
GAZ    G AE1 Z
GAZA    G AA1 Z AH0
GAZE    G EY1 Z
GAZES    G EY1 Z AH0 Z
GAZDA    G AE1 Z D AH0
GAZED    G EY1 Z D
GAZETA    G AH0 Z EH1 T AH0
GAZING    G EY1 Z IH0 NG
GAZDIK    G AE1 Z D IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaze    (v) (g ei1 z)
gazed    (v) (g ei1 z d)
gazes    (v) (g ei1 z i z)
Gazeta    (n) (g @ z e1 t @)
gazing    (v) (g ei1 z i ng)
gazump    (v) (g @1 z uh1 m p)
gazelle    (n) (g @1 z e1 l)
gazette    (v) (g @1 z e1 t)
gazumps    (v) (g @1 z uh1 m p s)
gazelles    (n) (g @1 z e1 l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
画像[がぞう, gazou] Thai: ภาพ
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture

German-Thai: Longdo Dictionary
Magazin(n) |das, pl. Magazine| นิตยสาร, See also: S. Zeitschrift,

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
じっと見返す[じっとみかえす, jittomikaesu] (v5s) to gaze back at [Add to Longdo]
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[, adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] (n) {comp} inline graphic [Add to Longdo]
ウィンドウショッピング;ウインドーショッピング;ウィンドーショッピング[, uindoushoppingu ; uindo-shoppingu ; uindo-shoppingu] (n,vs) window-gazing; window-shopping [Add to Longdo]
エロ画像[エロがぞう, ero gazou] (n) erotic picture [Add to Longdo]
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias) [Add to Longdo]
オナガザメ属[オナガザメぞく, onagazame zoku] (n) Alopias (genus of three extant thresher shark species in the family Alopiidae) [Add to Longdo]
オリックス[, orikkusu] (n) oryx (esp. the gemsbok, Oryx gazella) [Add to Longdo]
オルガスム(P);オーガズム;オルガスムス[, orugasumu (P); o-gazumu ; orugasumusu] (n) orgasm (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝视[níng shì, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] gaze [Add to Longdo]
凝视时间[níng shì shí jiān, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]
加沙[Jiā shā, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ, ] Gaza [Add to Longdo]
加沙地带[Jiā shā dì dài, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ ㄉㄧˋ ㄉㄞˋ, / ] Gaza Strip [Add to Longdo]
小羚羊[xiǎo líng yáng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] gazelle [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, ] gaze intently [Add to Longdo]
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, ] gaze afar [Add to Longdo]
[lài, ㄌㄞˋ, / ] gaze; stare [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] gaze in terror; lonely [Add to Longdo]
纵停留时间[zòng tíng liú shí jiān, ㄗㄨㄥˋ ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] gaze duration [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
コード化画像[コードかがぞう, ko-do kagazou] coded image [Add to Longdo]
画像[がぞう, gazou] image, picture [Add to Longdo]
画像データ[がぞうデータ, gazou de-ta] video data [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
画像圧縮[がぞうあっしゅく, gazouasshuku] image compression [Add to Longdo]
画像圧縮技術[がぞうあっしゅくぎじゅつ, gazouasshukugijutsu] image compression technology [Add to Longdo]
画像資料[がぞうしりょう, gazoushiryou] iconic document [Add to Longdo]
画像処理[がぞうしょり, gazoushori] image processing [Add to Longdo]
画像情報[がぞうじょうほう, gazoujouhou] image information, image data [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gaz [gaz]
   fart
   gas
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 kerosene
 
 1. gazyağı, gaz, (colloq.) petrol. kerosene lamp gaz lambası.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rarefaction
 
 1. basıncını azaltma (hava, gaz)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rarefy
 
 1. yoğunluğunu azaltmak
 2. seyrekleştirmek, seyrekleşmek
 3. inceltmek
 4. kalitesini yükseltmek
 5. tasfiye etmek, arıtmak. rarefi'able basıncı azaltılabilir
 6. inceltilebilir. rarefica'tion basıncını azaltma (hava, gaz)
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top