Search result for

gay

(72 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gay-, *gay*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gay[เก] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน ทั้งหญิงรักหญิง และชายรักชาย
See also: S. homosexual,, R. ชายรักชาย, หญิงรักหญิง, เกย์,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gay    [ADJ] สดใสร่าเริง, See also: เบิกบานใจ, สำราญ, Syn. jolly, joyfu, joyous, Ant. mournful, depressing
gay    [N] เกย์, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. homosexual, same-sex
gayety    [N] ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, Syn. gaiety, conviviality, festivity, jollity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gayชายรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gay barsบาร์เกย์ [TU Subject Heading]
Gay clubsสโมสรเกย์ [TU Subject Heading]
Gay menบุรุษที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
Gay men in mass mediaบุรุษที่เป็นเกย์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Gay rightsสิทธิเกย์ [TU Subject Heading]
Gay studentsนักเรียนที่เป็นเกย์ [TU Subject Heading]
Gaysเกย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gayWhere can I find a good gay club?
gayIs the club gay or straight?
gayI heard the gay voices of children.
gayShe was the brightest and gayest of all present.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
gayety(เก'อิที) n. ดูgaiety -pl. gayeties
gayly(เก'ลิ) adv. ดูgaily
margay(มา'เก) n. เสือขนาดเล็ก
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet,posy

English-Thai: Nontri Dictionary
gay(adj) สนุกสนาน,สีสด,ฉูดฉาด,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ชอบรักร่วมเพศ,เป็นเกย์
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
gayly(adv) อย่างสนุกสนาน,อย่างร่าเริง,อย่างเบิกบาน,อย่างรื่นเริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกย์ควีน    [N] Gay Queen, Example: ลักษณะของเขาจะกระเดียดไปในทางเกย์ควีน, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้หญิง
เกย์คิง    [N] Gay King, Example: ดูภายนอกเหมือนเขาเป็นชายแท้ แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นเกย์คิง, Count unit: คน, Thai definition: พวกชายรักร่วมเพศที่ทำหน้าที่เป็นผู้ชาย
ตุ๊ด    [N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
เกย์    [N] gay, See also: fag, queer, homosexual, Example: สาเหตุการติดโรคเอดส์ในคนไข้ที่ตรวจพบในเมืองไทย เกือบทั้งหมดเป็นเกย์ซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ, Count unit: คน, Thai definition: คนรักร่วมเพศ, พวกรักร่วมเพศ, Notes: (อังกฤษ)
สีฉูดฉาด    [ADJ] colorful, See also: gay, vivid, Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน, Ant. สีซีด, Example: เธอชอบใส่เสื้อใส่กระโปรงสีฉูดฉาดมากมองแล้วแสบตา, Thai definition: ที่มีสีต่างๆ มากมาย, ที่มีสีจ้ากว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy   FR: distraire ; divertir ; égayer
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
เกย์คิง[n. exp.] (kē-khing) EN: gay king   
เกย์ควีน[n. exp.] (kē-khwīn) EN: gay queen   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   
พาย[v.] (phāi) EN: paddle ; row ; oar   FR: pagayer ; ramer

CMU English Pronouncing Dictionary
GAY    G EY1
GAYS    G EY1 Z
GAYE    G EY1
GAYLE    G EY1 L
GAYER    G EY1 ER0
GAYDA    G EY1 D AH0
GAYNOR    G EY1 N ER0
GAYTAN    G EY1 T AH0 N
GAYNER    G EY1 N ER0
GAYMON    G EY1 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gay    (n) (g ei1)
gays    (n) (g ei1 z)
gayer    (j) (g ei1 @ r)
gayest    (j) (g ei1 i s t)
gayness    (n) (g ei1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwulenbar {f}gay bar [Add to Longdo]
munter wie eine Schwalbegay as a lark [Add to Longdo]
lustig; vergnügt; fidel {adj} | lustiger; vergnügter; fideler | am lustigsten; am vergnügtesten; am fidelstengay | gayer | gayest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
むず痒い[むずがゆい, muzugayui] (adj-i) (1) itchy; (2) creepy; feeling uneasy [Add to Longdo]
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack [Add to Longdo]
ゲイ[, gei] (n) gay; (P) [Add to Longdo]
ゲイバー[, geiba-] (n) gay bar [Add to Longdo]
ゲイボーイ[, geibo-i] (n) gay boy [Add to Longdo]
ゲイリブ[, geiribu] (n) gay lib(eration); (P) [Add to Longdo]
ゲイリュサックの法則;ゲーリュサックの法則[ゲイリュサックのほうそく(ゲイリュサックの法則);ゲーリュサックのほうそく(ゲーリュサックの法則), geiryusakku nohousoku ( geiryusakku no housoku ); ge-ryusakku nohousoku ( ge-ryusak] (n) Gay-Lussac's law [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快活[kuài huo, ㄎㄨㄞˋ ㄏㄨㄛ˙, ] gay, happy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
画用紙[がようし, gayoushi] Zeichenpapier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gay \Gay\, n.
   An ornament [Obs.] --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gay \Gay\ (g[=a]), a. [Compar. {Gayer}; superl. {Gayest}.] [F.
   gai, perhaps fr. OHG. g?hi swift, rapid, G. g[aum]h, j[aum]h,
   steep, hasty; or cf. OHG. w?hi beatiful, good. Cf. {Jay}.]
   [1913 Webster]
   1. Excited with merriment; manifesting sportiveness or
    delight; inspiring delight; livery; merry.
    [1913 Webster]
 
       Belinda smiled, and all the world was gay. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Gay hope is theirs by fancy fed.   --Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. Brilliant in colors; splendid; fine; richly dressed.
    [1913 Webster]
 
       Why is my neighbor's wife so gay?   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A bevy of fair women, richly gay
       In gems and wanton dress!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Loose; dissipated; lewd. [Colloq.]
 
   Syn: Merry; gleeful; blithe; airy; lively; sprightly,
     sportive; light-hearted; frolicsome; jolly; jovial;
     joyous; joyful; glad; showy; splendid; vivacious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gay
   adj 1: bright and pleasant; promoting a feeling of cheer; "a
       cheery hello"; "a gay sunny room"; "a sunny smile" [syn:
       {cheery}, {gay}, {sunny}]
   2: full of or showing high-spirited merriment; "when hearts were
     young and gay"; "a poet could not but be gay, in such a
     jocund company"- Wordsworth; "the jolly crowd at the
     reunion"; "jolly old Saint Nick"; "a jovial old gentleman";
     "have a merry Christmas"; "peals of merry laughter"; "a
     mirthful laugh" [syn: {gay}, {jocund}, {jolly}, {jovial},
     {merry}, {mirthful}]
   3: given to social pleasures often including dissipation; "led a
     gay Bohemian life"; "a gay old rogue with an eye for the
     ladies"
   4: brightly colored and showy; "girls decked out in brave new
     dresses"; "brave banners flying"; "`braw' is a Scottish
     word"; "a dress a bit too gay for her years"; "birds with gay
     plumage" [syn: {brave}, {braw}, {gay}]
   5: offering fun and gaiety; "a festive (or festal) occasion";
     "gay and exciting night life"; "a merry evening" [syn: {gay},
     {festal}, {festive}, {merry}]
   6: homosexual or arousing homosexual desires [syn: {gay},
     {queer}, {homophile(a)}]
   n 1: someone who practices homosexuality; having a sexual
      attraction to persons of the same sex [syn: {homosexual},
      {homophile}, {homo}, {gay}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top