Search result for

gap

(128 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gap-, *gap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gap[N] ช่องว่าง, See also: รอยแตก, รอยแยก, รอยห่าง, ช่องโหว่, Syn. break, aperture, cleft
gap[N] ความแตกต่าง, See also: ความไม่เข้าใจกัน, ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างกัน, Syn. contrast, disagreement, Ant. accord
gap[N] หุบเขาลึก, Syn. chasm, hollow, ravine, canyon
gap[VT] ทำให้ห่าง, See also: ทำให้เกิดช่องว่าง, ทำให้แยก
gape[VI] อ้าปากค้าง, See also: หาว, Syn. yawn
gape at[PHRV] จ้องมองอ้าปากค้าง, Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
gap-toothedadj. ซึ่งมีช่องว่างระหว่างฟัน
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare,gaze,glare
gapes(เกพซฺ) n. โรคพยาธิในสัตว์จำพวกเป็ดไก่และนกที่บริเวณหลอดคอและหลอดลม,อาการหาว, See also: gapy adj.
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gaposisn. ช่องว่างระหว่างกระดุม
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
interblock gapช่องว่างระหว่างบล็อกใช้ตัวย่อว่า IBG (อ่านว่า ไอบีจี) ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้นเราจะบรรจุลงเป็นระเบียน (record) หน่วยขับแถบบันทึกหรือเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน (record) เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/wtite) แต่ยิ่งมีระเบียนมาก ก็จะยิ่งเสียเนื้อที่ของเทปมากเพราะจะต้องมีช่องว่างมาก เพื่อเป็นการลดช่องว่าง จึงนิยมนำหลาย ๆ ระเบียนมารวมกัน เรียกว่า กลุ่มระเบียน หรือบล็อก และระหว่างกลุ่มแต่ละกลุ่ม ก็จะมีช่องว่าง ซึ่งเรียกว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มระเบียนดู interrecord gap เปรียบเทียบ
interrecord gapช่องว่างระหว่างระเบียนใช้ตัวย่อว่า IRG ในการบรรจุข้อมูลลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) นั้น เราจะบรรจุเป็นระเบียน (record) เรียงกันไป หน่วยขีบเทป (tape drive) จะจัดให้มีช่องว่างระหว่างระเบียน เพื่อไว้ช่วยในการปรับความเร็วในการอ่านและบันทึก (read/write) ดู interblock gap เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
gap(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,ความแตกต่าง
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
gape(vi) อ้าปากค้าง,หาว
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
megaphone(n) โทรโข่ง,แตรปากใหญ่
stopgap(n) สิ่งขาดแคลน,สิ่งชดเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gapช่องว่าง, ระยะห่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gapช่องว่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gap bar; cross barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gapรอยแตก, [การแพทย์]
Gap, Silentช่วงความเงียบ [การแพทย์]
Gapingช่องเปิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Provide a little gap and let him slip through it.ให้ช่องว่างเล็กๆและให้เขาผ่านมัน First Blood (1982)
Did you see those crowds gaping on the sidewalk?คุณเห็นผู้คนที่พากันวิจารณ์กันตามทางเดินไหม? Mannequin (1987)
There is a gap, house left, rows EE, FF. Get fillers.มีเก้าอี้ว่างแถว-อี จัดคนไปนั่งให้เต็ม The Bodyguard (1992)
As such, he will be sent to Notched Gap Indian School to board there until the age of 18.เพราะอย่างนั้น เขาจะถูกส่งไป โรงเรียน น็อตช์แก็ปอีนเดียน และอยู่ที่นั่นจนกว่าอายุ 18 The Education of Little Tree (1997)
The politicians came to take me back to Notched Gap.พวกนักการเมืองมา จะส่งผมกลับไป น็อตช์ แก้ป The Education of Little Tree (1997)
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป Pola X (1999)
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้ Bicentennial Man (1999)
If our luck holds, the Gap of Rohan will still be open to us.ถ้าโชคดีพอ ช่องเขาโรฮันจะเปิดต้อนรับเราอยู่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Make for the Gap of Rohan, and take the west road to my city!เดินตรงไปยังช่องแคบโรฮัน ใช้ถนนตะวันตกสู่กอนดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The Gap of Rohan takes us too close to Isengard!ช่องแคบโรฮันอยู่ใกล้ไอเซนการ์ดเกินไป The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We make for the Gap of Rohan. We should never have come here.เราตั้งใจจะไปช่องเขาโรฮัน เราไม่น่ามาที่นี่เลย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I've put a gap between appointments, but if one patient is late, they might run into each other since there's only one doorฉันจะหาเวลาให้ ระหว่างการนัดหมาย แต่ถ้ามีคนไข้สักคนมาช้า คนอื่นก็ต้องช้าเหมือนกัน เพราะว่ามีแค่ประตูเดียว Uninvited (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gapHoles gaped open in the streets after the earthquake.
gapShe was gaping at their quarrel.
gapThe problem lies in the fact that the necessary gap is bridged by perception.
gapThere is a wide gap in the opinions between the two students.
gapThe exchange unfolding in front of my eyes had not a single millimetre of a gap for me to slip in.
gapThe child gaped at me as though he were seeing a ghost.
gapThe cat went through a gap in the fence.
gapThe gap between the rich and the poor is getting wider.
gapThere are gaps between the boards in the box. If you fit them in snugly, you'll get more use out of the box.
gapIt looks like we've been able to fill in that one year gap and renew our old friendship.
gapThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
gapHis teeth had gaps.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะห่าง[N] space, See also: gap, interval, distance, Example: การนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเว้นระยะห่างให้พอเหมาะ, Thai definition: ระยะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
งาบๆ[ADV] gapingly, See also: yawningly, Syn. พะงาบๆ, Example: ปลาอ้าปากงาบๆ อยู่ในกะละมังทั้งๆ ที่ถูกตัดไปแล้วครึ่งตัว, Thai definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
เว่อ[ADJ] gaping, See also: wide, large, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: เทือกดอยสุเทพซึ่งเคยเป็นสีเขียว ในตอนนี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมคือดินแดงเว่อกับบ้านอีกหลายหลัง, Thai definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป
เว่อ[V] gape, See also: be large, be wide, Syn. เบ้อ, เบอะ, Example: แผลที่แขนของเขาเว่อจนน่ากลัว, Thai definition: หวะเข้าไป, กว้างเข้าไป, เป็นช่องเข้าไป
เบอะ[ADJ] gaping, See also: severe, Example: บนศีรษะของเขามีแผลเบอะที่ดูเหมือนถูกของแข็งตีลงอย่างแรง, Thai definition: ที่เป็นแผลเหวอะหวะเข้าไป
ช่องไฟ[N] space, See also: gap, Syn. ระยะห่าง, ช่องว่าง, เว้นวรรค, Example: คนที่เขียนหนังสือสวยจะเว้นช่องไฟเสมอกัน, Count unit: ช่อง
ช่องว่าง[N] gap, Example: ความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ลูกอาจสืบเนื่องมาจากปัญหาช่องว่างระหว่างวัยก็เป็นได้
หวะ[ADJ] open, See also: gaping, Syn. เหวอะหวะ, Example: ขาของเขามีแผลหวะ เพราะถูกฉลามกัด, Thai definition: ที่เป็นแผลลึก, ที่เปิดกว้าง
เหวอะ[ADJ] gaping, See also: large and deep, Syn. เหวอะหวะ, Example: เขาเป็นแผลเหวอะที่ขา, Thai definition: กว้างใหญ่ลึก (ใช้กับแผล)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
ชาวสิงคโปร์[n. prop.] (Chāo Singkhapō) EN: Singaporean   FR: Singapourien [m]
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap   FR: espace [m] ; blanc [m] ; case [f]
ช่องว่างในตลาด[n. exp.] (chǿngwāng nai talāt) EN: gap in the market   
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ช่องโหว่[n.] (chǿngwō) EN: loophole ; gap ; hole   FR: brèche [f] ; lacune [f]
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
กระดุมทองเลื้อย [n. exp.] (kradum thøng leūay) EN: Climbing wedelia ; Creeping daisy ; Singapore daisy   
ลำโพง[n.] (lamphōng) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone   FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAP    G AE1 P
GAPE    G EY1 P
GAPP    G AE1 P
GAPS    G AE1 P S
GAP'S    G AE1 P S
GAPPA    G AE1 P AH0
GAPING    G EY1 P IH0 NG
GAPINSKI    G AH0 P IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gap    (n) (g a1 p)
gape    (v) (g ei1 p)
gaps    (n) (g a1 p s)
gaped    (v) (g ei1 p t)
gapes    (v) (g ei1 p s)
gaping    (v) (g ei1 p i ng)
gap-toothed    (j) - (g a1 p - t uu th t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baulücke {f}gap between buildings [Add to Longdo]
Bildungslücke {f} | Bildungslücken {pl}gap in education | gaps in education [Add to Longdo]
Lücke {f}; Leerstelle {f} | Lücken {pl}gap | gaps [Add to Longdo]
Marktlücke {f}gap in the market; opening [Add to Longdo]
Rachenlehre {f} [techn.] | kleine Rachenlehre {f}gap gauge; snap gauge | minor caliper gauge [Add to Longdo]
Spalttiefe {f}gap depth [Add to Longdo]
Stoßfuge {f}gap clearance [Add to Longdo]
Wissenslücke {f}gap in one's knowledge; lack of knowledge [Add to Longdo]
Zahnlücke {f} | Zahnlücken {pl}gap (in one's teeth); tooth space | tooth spaces [Add to Longdo]
GAP : Gemeinsame AgrarpolitikCAP : Common Agricultural Policy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
がっぽがっぽ[, gappogappo] (adv-to) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がっぽり[, gappori] (adv-to,adv) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
ずれ[, zure] (n) (possibly written 滑 or 滑れ) gap; slippage [Add to Longdo]
その場しのぎ;その場凌ぎ;其の場凌ぎ[そのばしのぎ, sonobashinogi] (n,adj-no) stopgap; makeshift; temporary measure [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空子[kòng zi, ㄎㄨㄥˋ ㄗ˙, ] gap; unoccupied space or time; same as 空閑|空闲 [Add to Longdo]
空当[kòng dàng, ㄎㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] gap; interval [Add to Longdo]
空白点[kòng bái diǎn, ㄎㄨㄥˋ ㄅㄞˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] gap; empty space [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ギャップ[ぎゃっぷ, gyappu] gap [Add to Longdo]
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom [Add to Longdo]
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process [Add to Longdo]
ブロック間ギャップ[ブロックかんギャップ, burokku kan gyappu] interblock gap [Add to Longdo]
ブロック間隔[ブロックかんかく, burokku kankaku] interblock gap, IBG (abbr.) [Add to Longdo]
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap [Add to Longdo]
レコード間ギャップ[レコードかんギャップ, reko-do kan gyappu] inter-record gap [Add to Longdo]
レコード間隔[レコードかんかく, reko-do kankaku] interrecord gap, IRG (abbr.) [Add to Longdo]
磁極間隔[じきょくかんかく, jikyokukankaku] gap width [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gap \Gap\ (g[a^]p), n. [OE. gap; cf. Icel. gap an empty space,
   Sw. gap mouth, breach, abyss, Dan. gab mouth, opening, AS.
   geap expanse; as adj., wide, spacious. See {Gape}.]
   1. An opening in anything made by breaking or parting; as, a
    gap in a fence; an opening for a passage or entrance; an
    opening which implies a breach or defect; a vacant space
    or time; a hiatus; a mountain pass.
    [1913 Webster]
 
       Miseries ensued by the opening of that gap.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       It would make a great gap in your own honor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (A["e]ronautics) The vertical distance between two
    superposed surfaces, esp. in a biplane.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Gap lathe} (Mach.), a turning lathe with a deep notch in the
    bed to admit of turning a short object of large diameter.
    
 
   {To stand in the gap}, to expose one's self for the
    protection of something; to make defense against any
    assailing danger; to take the place of a fallen defender
    or supporter.
 
   {To stop a gap}, to secure a weak point; to repair a defect.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gap \Gap\, v. t.
   1. To notch, as a sword or knife.
    [1913 Webster]
 
   2. To make an opening in; to breach.
    [1913 Webster]
 
       Their masses are gapp'd with our grape. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gap
   n 1: a conspicuous disparity or difference as between two
      figures; "gap between income and outgo"; "the spread
      between lending and borrowing costs" [syn: {gap}, {spread}]
   2: an open or empty space in or between things; "there was a
     small opening between the trees"; "the explosion made a gap
     in the wall" [syn: {opening}, {gap}]
   3: a narrow opening; "he opened the window a crack" [syn: {gap},
     {crack}]
   4: a pass between mountain peaks [syn: {col}, {gap}]
   5: a difference (especially an unfortunate difference) between
     two opinions or two views or two situations
   6: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
     presented without commercial breaks"; "there was a gap in his
     account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption}, {gap}]
   v 1: make an opening or gap in [syn: {gap}, {breach}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GAP
     Generic Access Profile (DECT, Europe, Bluetooth)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GAP
     Generic Address Parameter
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gap
   abyss; chasm; gulf; precipice
   jaws; mouth; muzzle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top