Search result for

gai

(160 entries)
(0.0361 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gai-, *gai*. Possible hiragana form: がい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gain    [VT] ได้รับ, See also: สำเร็จ, บรรลุ, ได้กำไร, ได้ประโยชน์, เอาชนะจนได้บางสิ่งมา, Syn. earn, obtain, procure, receive, Ant. lose
gain    [VT] เพิ่ม, See also: ทำให้มากขึ้น, Syn. increase, enlarge, expand, Ant. decrease, lessen
gain    [VT] ไปถึง, See also: มาถึง, Syn. reach
gain    [N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, Syn. benefit, advantage, profit
gain    [N] จำนวนที่เพิ่มขึ้น, See also: ปริมาณที่ขยายออก, Syn. increase, enlargement, Ant. decrease, reduction
gait    [N] ท่าเดิน, See also: ความเร็วในการเดิน, Syn. step, pace, walk
gait    [N] ความเร็วในการเคลื่อนที่, See also: ความคืบหน้าในการดำเนินงาน, Syn. motion, movements
gaily    [ADV] อย่างร่าเริง, See also: อย่างเบิกบานใจ, อย่างสดใส, Syn. happily, Ant. unhappily
gaiety    [N] ความสนุกสนาน, See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง, Syn. gayness, cheerfulness, glee, Ant. glom, sadness
gainer    [N] ผู้ได้กำไร, See also: ผู้ได้เปรียบ, ผู้ได้ชัยชนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gainอัตราการขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gain๑. ผลกำไร (ก. พาณิชย์)๒. รายรับ, รายได้ (ก. ภาษีอากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful activityกิจกรรมที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful employment; gainful occupation๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful occupation; gainful employment๑. งานที่มีรายได้ (ก. แพ่ง)๒. งานที่เหมาะกับความสามารถ (ของผู้เอาประกัน) (ก. ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gainful workerคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainful worker conceptแนวคิดเกี่ยวกับคนทำงานที่มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gainfully occupied populationประชากรผู้ทำงานมีรายได้พอเลี้ยงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gaitท่าเดิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gait, ataxicท่าเดินเปะปะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gainได้รับ [การแพทย์]
Gain, Primaryประโยชน์ขั้นปฐมภูมิ [การแพทย์]
Gain, Secondaryประโยชน์ขั้นทุติยภูมิ, ผลกำไรทุติยภูมิ [การแพทย์]
Gainsกำไร [การบัญชี]
Gaitท่าเดิน [TU Subject Heading]
Gaitการเดิน, ท่าเดิน, ท่ายืน, ลักษณะการเดิน [การแพทย์]
Gait Abnormalityการเดินผิดปกติ [การแพทย์]
Gait Cycleวงจรการเดิน, การเดิน [การแพทย์]
Gait Trainingการหัดเดิน, การฝึกท่าเดิน, หัดท่าเดิน [การแพทย์]
Gait, Antalgicเดินลงน้ำหนักแล้วเจ็บ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gai"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."
gaiWe are gaining a day.
gaiNo, it gains ten minutes a day.
gaiHowever much she eats, she never gains weight.
gaiIndia gained independence from Britain in 1947.
gaiThere is nothing to be gained by flattery.
gaiThis clock gain one minute a day.
gaiThis clock gains two minute a day.
gaiThis watch needs repairing : it gains 20 minutes a day.
gaiThis alarm clock gains one minutes a day.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
gaillardia(เกลาร์'เดีย) n. พืชไม้ดอกชนิดหนึ่ง
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
gainer(เก'เนอะ) n. ผู้ได้รับ,ผู้มีกำไร,ผู้ได้เปรียบ,ผู้มีชัย
gainful(เกน'ฟูล) adj. มีกำไร,ได้รับประโยชน์,เป็นประโยชน์., See also: gainfully adv. gainfulness n., Syn. lucrative,profitable
gainless(เกน'ลิส) adj. ไม่มีกำไร,ไม่มีประโยชน์., See also: gainlessness n.
gainly(เกน'ลี) adj. คล่องแคล่ว,หล่อ,สวยงาม,เรียบร้อย., See also: gainliness n., Syn. agile,handsome
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose
gainst(เกนซฺทฺ) prep.,conj ดูagainst
gait(เกท) {gaited,gaiting,gaits} n. ท่าทางการเดิน,ท่าทางการย่างก้าว,ท่าทางการวิ่ง,ความเร็วของการเคลื่อนที่ดังกล่าว. vt. สอนวิธีการย่างเท้าของม้า, Syn. bearing

English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
gaily(adv) ได้รับ,ขึ้นหน้า,เบิกบานใจ,ร่าเริง
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
gain(vt) ได้มา,ได้กำไร,ได้เปรียบ,มีชัย
gainful(adj) มีกำไร,มีภาษีกว่า,เป็นประโยชน์
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
gait(n) การย่างก้าว,ท่าเดิน,การเดิน,การก้าวเดิน
gaiter(n) ผ้าคลุมรองเท้า,สนับแข้ง
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับประโยชน์    [V] gain an advantage, Syn. ได้ประโยชน์, Ant. ให้ประโยชน์, Example: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น
รับลม    [V] gain fresh air, See also: take fresh breeze air, Syn. กินลม, Example: เธอเดินลัดเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งเพื่อรับลม
เงินกำไร    [N] profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
ผลกำไร    [N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
สนับแข้ง    [N] shin guard, See also: gaiter, leggings, puttee, Syn. เครื่องสวมแข้ง, Example: นักฟุตบอลต้องสวมสนับแข้งทุกครั้งก่อนลงแข่งขัน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องสวมหน้าแข้งเพื่อลดแรงกระแทก ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น หนัง พลาสติก เป็นต้น
ส่วนได้ส่วนเสีย    [N] gain and loss, See also: interest, Example: คำสั่งซื้อยาที่แพงกว่าปกติเป็นส่วนได้ส่วนเสียระหว่างบริษัทขายยากับผู้มีอำนาจ, Thai definition: ประโยชน์ที่ควรได้ควรเสียซึ่งมีอยู่ในส่วนรวม, การได้เสียร่วมกับคนอื่น
เอาชัย    [V] gain a victory, Example: เราลงแข่งครั้งนี้เพื่อเอาชัยให้จงได้, Thai definition: มุ่งให้ได้ชัยชนะฝ่ายตรงข้าม, มุ่งความเจริญ
ได้    [V] get, See also: gain, obtain, acquire, receive, attain, Syn. ได้รับ, ได้มา, หาได้, จัดหามา, Example: นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลนี้จากหนังสือนำเที่ยว, Thai definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตัว
ได้เปรียบ    [V] have advantage over, See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand, Syn. เหนือกว่า, เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า, Example: นักวิ่งหมายเลขหนึ่งได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นเพราะช่วงขาที่ยาวกว่า
ได้มา    [V] obtain, See also: gain, get, acquire, Syn. ได้รับ, Example: ความรู้นี้ได้มาตอนไปออกค่ายพัฒนาชนบท, Thai definition: รับมาหรือตกมาเป็นของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøng) EN: bargaining power   
เอาอีกแล้ว[adv.] (ao īk laēo) EN: again   
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against   FR: humilier
ชน[v.] (chon) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit   FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ช่วงชิงเวลา[v. exp.] (chūangching wēlā) EN: race against time   FR: courir contre le temps

CMU English Pronouncing Dictionary
GAIA    G AY1 AH0
GAIN    G EY1 N
GAIR    G EH1 R
GAIL    G EY1 L
GAIT    G EY1 T
GAINS    G EY1 N Z
GAILY    G EY1 L IY0
GAILE    G EY1 L
GAIGE    G EY1 JH
GAIER    G EY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gain    (v) (g ei1 n)
gait    (n) (g ei1 t)
gaily    (a) (g ei1 l ii)
gains    (v) (g ei1 n z)
gaits    (n) (g ei1 t s)
gaiety    (n) (g ei1 @ t ii)
gained    (v) (g ei1 n d)
gaiter    (n) (g ei1 t @ r)
gainful    (j) (g ei1 n f @ l)
gaining    (v) (g ei1 n i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
外相[がいしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
外廓[がいかく, gaikaku] กำแพงด้านนอก ผนังด้านนอก
外観[がいかん, gaikan] (n) ลักษณะภายนอก
外出[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก
該当[がいとう, gaitou] (n vt) ความเกี่ยวข้อง, เกี่ยวข้อง
概念[がいねん, gainen] แนวคิดทั่วๆไป
外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外気[がいき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
外米[がいまい, gaimai] Thai: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ English: foreign rice
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
概要[がいよう, gaiyou] Thai: เค้าโครง
外泊[がいはく, gaihaku] Thai: การไปค้างคืนนอกบ้าน English: spending night away from home
外部[がいぶ, gaibu] Thai: ภายนอก English: the outside
外部[がいぶ, gaibu] Thai: ด้านนอก
外来語[がいらいご, gairaigo] Thai: คำที่มีที่มาจากภาษาอื่นแล้วนำมาใช้ในภาษาตน English: borrowed word
外食[がいしょく, gaishoku] Thai: การรับประทานอาหารนอกบ้าน English: eating out

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
うがい薬;嗽薬[うがいぐすり, ugaigusuri] (n) mouthwash [Add to Longdo]
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gài, 丐] beg for alms; beggar [Add to Longdo]
丐帮[gài bāng, 丐幫] beggars' union; a group of beggars [Add to Longdo]
[gāi, 侅] to give; prepared for included in; embraced in [Add to Longdo]
[gāi, 垓] boundary [Add to Longdo]
增益[zēng yì, 增益] gain [Add to Longdo]
得失[dé shī, 得失] gains and losses [Add to Longdo]
[gài, 戤] infringe upon a trade mark [Add to Longdo]
[gǎi, 改] to change; to alter; to transform; to correct [Add to Longdo]
改信[gǎi xìn, 改信] to convert (to another religion) [Add to Longdo]
改判[gǎi pàn, 改判] to commute (a death sentence) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception [Add to Longdo]
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
システム障害[システムしょうがい, shisutemu shougai] system fault [Add to Longdo]
ゼロ以外[ゼロいがい, zero igai] non-zero [Add to Longdo]
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide [Add to Longdo]
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[がい, gai] (EIN VERBRECHEN) UNTERSUCHEN, ANKLAGE ERHEBEN [Add to Longdo]
外交[がいこう, gaikou] Aussenpolitik, Diplomatie [Add to Longdo]
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Diplomat [Add to Longdo]
外人[がいじん, gaijin] Auslaender [Add to Longdo]
外人向け[がいじんむけ, gaijinmuke] fuer_Auslaender [Add to Longdo]
外出[がいしゅつ, gaishutsu] ausgehen [Add to Longdo]
外務省[がいむしょう, gaimushou] Aussenministerium [Add to Longdo]
外国人[がいこくじん, gaikokujin] Auslaender [Add to Longdo]
外来語[がいらいご, gairaigo] Fremdwort [Add to Longdo]
外柔内剛[がいじゅうないごう, gaijuunaigou] freundlich_aber_bestimmt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  gai [gɛ]
     cheerful; gay; merry
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top