Search result for

gaga

(34 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaga-, *gaga*
Possible hiragana form: がが
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaga[ADJ] คลั่งไคล้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลงใหล, เป็นปลื้ม, Syn. driveling, Ant. repelled
gaga[SL] งุนงง, See also: มึนงง
gaga[SL] บ้า, See also: เป็นประสาท, ไม่ปกติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. I gave her some of my chocolate. She goes gaga for it.ใช่ครับ พอผมให้ช็อคโกแลต มันก็ร้องกา กา ตามมา Up (2009)
[♪ Lady GaGa:เลดี้ กาก้า แฟชั่น Confessions of a Shopaholic (2009)
Remember to use that Lady Gaga song.จำไว้นะใช้เพลงของเลดี้กาก้า Pilot (2009)
And here you go, Mr. Fireman, and, uh, Lady Gaga.นี่ของคุณนักดับเพลิง และนี่ของ เลดี้กาก้า How to Succeed in Bassness (2009)
Plus, Lady Gaga forgot to change her hair when she came back as Taylor Swift.อีกอย่าง เลดี้กาก้าลืม ที่จะเปลี่ยนทรงผมของเธอ ตอนเธอกลับมา เช่นเดียวกับ เทย์เลอร์ สวิฟท์ How to Succeed in Bassness (2009)
Are you guys talking about Lady Gaga?พวกเธอกำลังพูดถึงเลดี้กาก้าอยู่เหรอ The Last Days of Disco Stick (2009)
No, Blair. I'm talking about Gaga Ahmadinejad, First Lady of Iran.ไม่ใช่ แบลร์ เราพูดถึงกาก้า อามาดีนจาด สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอิหร่านต่างหาก The Last Days of Disco Stick (2009)
A musical featuring the songs of Tisch alumna Lady Gaga.ทำดนตรีร่วมกับเพลงของศิษย์เก่าของทริช เลดี้ กาก้า The Last Days of Disco Stick (2009)
Paul loves his Gaga.พอลชอบกาก้า The Last Days of Disco Stick (2009)
You want me to cancel on Vanessa, who's gonna be justifiably furious, to... to write a "Snow White"/ Lady Gaga musical to be directed by Blair Waldorf?เธอต้องการที่จะให้ฉันไปบอกยกเลิกกับวาเนสซ่า ซึ่งเป็นคนที่กำลังจะ... จะเขียนเรื่องให้ สโนว์ ไวท์ / เพลงของเลดี้ กาก้า และกำกับโดย แบลร์ วอลดอฟล์ แนี่ยนะ The Last Days of Disco Stick (2009)
Inspired by miss GaGa's lyrics, I've written a stirical commentary.ได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อเพลงของ กาก้า ฉันได้เขียนบทความที่น่าตื่นเต้นซะแล้ว The Last Days of Disco Stick (2009)
You may never have heard of Cyrus Rose before, but Lady Gaga certainly has.คุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ ไซรัส โรสมาก่อน แต่เลดี้กาก้าเคยแน่นอน The Last Days of Disco Stick (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAGAN    G EY1 G AH0 N
GAGARIN    G AH0 G AE1 R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaga    (j) (g aa1 g aa)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガガイモ科[ガガイモか, gagaimo ka] (n) (See 蘿芋) milkweed family (Asclepiadaceae) [Add to Longdo]
壱越調[いちこつちょう;いちこちちょう, ichikotsuchou ; ichikochichou] (n) (in gagaku) scale similar to Mixolydian mode on D [Add to Longdo]
映画会社[えいががいしゃ, eigagaisha] (n) movie company [Add to Longdo]
映画学[えいががく, eigagaku] (n) film study [Add to Longdo]
映画学校[えいががっこう, eigagakkou] (n) film school [Add to Longdo]
黄鐘調[おうしきちょう;おうしきぢょう, oushikichou ; oushikidyou] (n) (See 黄鐘・おうしき,六調子) (in gagaku) scale similar to Dorian mode on A [Add to Longdo]
峨峨;峨々[がが, gaga] (adj-t) rugged (e.g. mountains) [Add to Longdo]
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed [Add to Longdo]
画学[ががく, gagaku] (n) drawing [Add to Longdo]
画学紙[ががくし, gagakushi] (n) drawing paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雅楽[ががく, gagaku] altjapanische_Hofmusik [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gaga \gaga\ adj.
   1. mentally or physically infirm with age.
 
   Syn: doddering, senile.
     [WordNet 1.5]
 
   2. marked by foolish or unreasoning fondness; as, gaga over
    his girlfriend.
 
   Syn: crazy about, dotty, enamored, infatuated, in love,
     smitten, soft on(predicate), taken with(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaga
   adj 1: mentally or physically infirm with age; "his mother was
       doddering and frail" [syn: {doddering}, {doddery},
       {gaga}, {senile}]
   2: intensely enthusiastic about or preoccupied with; "crazy
     about cars and racing"; "he is potty about her" [syn:
     {crazy}, {wild}, {dotty}, {gaga}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 beak
 
 1. gaga
 2. kaplumbağa ve diğer bazı hayvanların baş kısımlarında bulunan sert kısım
 3. (argo) burun
 4. ibrik ağzı
 5. eski tip harp gemilerinde düşman gemisini tahrip etmede kullanılan sivri madeni burun
 6. ing., (argo) polis, hâkim, öğretmen. beaked gagalı. beakless gagasız .beaklike gagamsı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bill
 
 1. gaga, ağız
 2. gagalarım birbirine sürterek sevişmek, koklaşmak. bill and coo sevişip koklaşmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top