ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gagé

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gagé-, *gagé*
English-Thai: Longdo Dictionary
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gage[N] ของประกัน, See also: หลักทรัพย์ค้ำประกัน, Syn. pledge, hostage
gage[N] การท้าทายให้ต่อสู้
gage[VT] ให้ของไว้เป็นประกัน, See also: เอาของค้ำประกัน
gage[N] เครื่องวัดระดับ, Syn. gauge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
baggage(แบก'เกจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง, Syn. luggage
chattel mortgagen. การจำนองสังหาริมทรัพย์ n.
degage(เดกาเจ') adj.,F. ง่าย,อิสระ,ไม่มีอะไรมาบังคับ
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
engage(เอน'เกจฺ) vt. หมั้น,ผูกมัด,นัดหมาย,สู้รบ,ต่อสู้,จ้าง,ว่าจ้าง,พัวพัน,ทำให้ทำงานในด้าน,ทำงานอยู่,เชื่อมต่อกับ., See also: engager n. ดูengage, Syn. bind
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
engagement(เอนเกจฺ'เมินทฺ) n. การพัวพันอยู่กับ,การสู้รบกับ,การหมั้น,ข้อตกลง,การนัดหมาย,การว่าจ้าง,ระยะการว่าจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
gage(n) ของประกัน,ขนาด,เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ
gage(vt) ให้เป็นประกัน,วัดดู,ประมาณ,หยั่งดู
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
luggage(n) หีบ,กระเป๋าเดินทาง,หีบห่อ
mortgage(n) การจำนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gage๑. จำนำ๒. การจำนำ๓. ของจำนำ [ดู pledge และดู pawn ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gage; gaugeเกจ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
เชื้อ[v.] (cheūa) EN: invite ; request ; engage   
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หีบห่อเดินทาง[n. exp.] (hīphø doēnthāng) EN: baggage ; luggage   FR: bagage [m]
หอมดี[v. exp.] (høm dī) EN: have a nice smell   FR: sentir bon ; dégager une odeur agréable
ห้องรับฝากกระเป๋า[n. exp.] (hǿng rap fāk krapao) EN: left-luggage office   FR: consigne [f]
จำนำ[v.] (jamnam) EN: pawn ; pledge ; hock   FR: engager ; gager ; mettre en gage
จำนอง[v.] (jamnøng) EN: mortgage ; pledge   FR: hypothéquer

CMU English Pronouncing Dictionary
GAGE    G EY1 JH
GAGEL    G AE1 G AH0 L
GAGEN    G AE1 G AH0 N
GAGER    G EY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gage    (v) gˈɛɪʤ (g ei1 jh)
gaged    (v) gˈɛɪʤd (g ei1 jh d)
gages    (v) gˈɛɪʤɪz (g ei1 jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
アナカン[, anakan] (n) (abbr) unaccompanied baggage [Add to Longdo]
エンゲージ[, enge-ji] (n) engage [Add to Longdo]
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージメント[, enge-jimento] (n) engagement [Add to Longdo]
エンゲージリング[, enge-jiringu] (n) (abbr) engagement ring [Add to Longdo]
オープンエンドモーゲージ[, o-pun'endomo-ge-ji] (n) open-end mortgage [Add to Longdo]
クローズドエンドモーゲージ[, kuro-zudoendomo-ge-ji] (n) closed-end mortgage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top