Search result for

gafft

(53 entries)
(1.1601 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gafft-, *gafft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gafft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gafft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can those coxcombs be men, and can one get attached to such animals?Wer vergafft sich in diese blondköpfigen Burschen? Genau! The Miser (1980)
Uncle, he's staring at you.Mister, der gafft Sie an. The Young Master (1980)
Don't stand there gawping like you've never seen the hand of God before!Steht hier nicht herum und gafft, als hättet ihr Gottes Hand nie zuvor gesehen! The Meaning of Life (1983)
Gaped at her naked body glistening in the hot sun and her sweet sweat rolling down...Begafften ihren nackten Körper, der in der Sonne glänzte, während ihr süßer Schweiß... Cannonball Run II (1984)
I didn't really take a close look at him.Ich habe ihn nicht angegafftWhen the Raven Flies (1984)
§§§ Jaws drop Hearts stop §§§Gafft nur, blafft nur Oliver & Company (1988)
What are you looking at?Was gafft ihr alle? Unforgiven (1992)
Before you know it, you got a big crowd wanting a big show.Ehe man sich's versieht, gafft die halbe Nachbarschaft. Crooklyn (1994)
Ogle his chick and he'll blind you.- Wer's Mädel begafft, verliert die Augen. Le jaguar (1996)
Here all eyes gaze on us!Hier gafft ein jedes Aug' auf uns. Romeo + Juliet (1996)
Raphael is the only star. Well, if I am not the star, then I am walking.Ihr Agent besorgt ihr fleißig Jobs... während mein Agent sabbernd Mädchen in Werbespots angafftThe Hood, the Bud & the Kelly: Part 1 (1996)
Is staring wrong? Staring at Whipper was how we met.Hätte ich Whipper nicht angegafft, hätten wir uns nie kennen gelernt. Drawing the Lines (1997)
Maybe you deserve this, everyone gawking at her. I can't blame her.Vielleicht hast du es verdient, so wie ihr sie ständig angafftThe Dirty Joke (1997)
All right, now, gaff him.Und jetzt gafft ihn! The Perfect Storm (2000)
Quit looking at each other!Warum gafft ihr euch ständig so an? Loners (2000)
A beautiful girl, sitting with me!Ich gaffte sie die ganze Zeit an. Stell dir mal vor: So eine schöne Frau sitzt bei mir! Mongoland (2001)
Gawked at, if you will.Oder eher angegafftReasons to Believe (2001)
What are you looking at, sluts?Was gafft ihr so, ihr Huren ? The Magdalene Sisters (2002)
- I swear I wasn't looking at her!Ich hab sie nicht angegafft. Ich schwöre! The One Where Rachel Has a Baby: Part 1 (2002)
See? It's because you were looking, you fat pervert.Siehst du, nur weil du so gegafft hast, du fetter Perversling. The One Where Rachel Has a Baby: Part 1 (2002)
No, no. I'm sure no one was looking.Ich bin mir sicher, dass niemand gegafft hat. The One Where Rachel Has a Baby: Part 1 (2002)
- He's looking at me.- Ross, er gafft mich an. The One Where Rachel Has a Baby: Part 1 (2002)
You're not a pennyweight of use gawpin' here.Das nützt keinem was, wenn ihr hier rumgafftMaster and Commander: The Far Side of the World (2003)
It's just that, as student body president, I'm under scrutiny.Das ist nur, als Schulsprecherin, da wirste eh von allen angegafftLearning to Lie (2003)
What's he looking at?Was begafft der da? Million Dollar Baby (2004)
Hey, what the hell's Danger looking at?Was begafft Danger da? Million Dollar Baby (2004)
What are you looking at?Was gafft ihr so? My Brother (2004)
- You were checking her out!- Du hast sie angegafftExposure (2004)
Well, don't be a wet ding-dong, fellas.Warum gafft ihr wie die Esel, Freunde? 2001 Maniacs (2005)
They're just ignorant.Wie die mich dreckig angegafft haben. Paris, je t'aime (2006)
I simply will not allow my wife, my delicate porcelain Lily to be ogled by the Portuguese warmongers.Ich lasse nicht zu, dass meine Frau, meine zerbrechliche Porzelanlilie, von Portugiesen angegafft wird. There's Only One Sydney Bristow (2006)
You gandered at my ward, Johanna.Sie gafften nach meinem Mündel, Johanna. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You gandered at her.Sie haben sie begafftSweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- Yes, sir, you gandered.- Ja, Sir, Sie gafften. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
What are you staring at?Was gafft ihr so? Empties (2007)
No. How could I with that bloke stood looking at us?Nein, wie denn, mit dem Typen, der uns angafftThe Work Outing (2007)
No-one's staring at you, Madison. Are we?Niemand gafft dich an, Madison, oder? Cassie (2007)
It's not the done thing over here to ogle the serfs.Bei uns begafft man das Personal nicht so. Cat Among the Pigeons (2008)
- Do you want to be ogled? - Oh, Don.Willst du begafft werden? Maidenform (2008)
...and left me with a limp until I was 15 by which time my ambitions had moved on from a living gawked at by men.Als sich dann auch meine Absichten von Männer begafft zu werden, weiter entwickelten. Episode #3.1 (2008)
What the hell are you pricks looking at?Was gafft ihr Wichser so? Hancock (2008)
I hate going on these stupid trips. Standing around watching you and your disgusting friends been drinking and goggles at striper!Ich hasse diese blöden Ausflüge, dauernd rum stehen und dir und deinen widerlichen Freunden zusehen, wie ihr euch besauft und Stripperinnen angafftThe Forgotten Ones (2009)
Hans, the boy means no harm he's simply smitten.Hans, der Junge meint's nicht böse. Er hat sich vergafft in die Kleine. Inglourious Basterds (2009)
He used to check out my legs while distributing humanitarian aid cans.Er gaffte auf meine Beine beim Verteilen der Dosen aus der humanitären Hilfe. On the Path (2010)
Go gawk at each other for a while.Gafft euch eine Weile gegenseitig an. Shock to the System (2010)
Then she hits on a stranded motorist in the kitchen while his pregnant wife is getting the evil eye from freaky hermit guy.- Weswegen sie einen gestrandeten Autofahrer anbaggert, während dessen schwangere Frau von dem Eremiten begafft wird. Children of the Corn: Genesis (2011)
One minute I'm in slitsville, the next there's a haunted pig gawping at me.Erst bin ich im Paradies, und in der nächsten Sekunde gafft mich diese Unterart des Schweins an. Fifteen Million Merits (2011)
But I have seen so many girls go down this track, fall for John's. TDAber ich sah so viele Mädels, die sich in einen Freier vergafft haben... A Perfect Ending (2012)
"upon the next live creature that it sees."Die sie zunächst erblicken, toll vergafft." Bottoms Up (2012)
She cannot love, nor take no shape nor project of affection, she is so self-endeared.Sie kann nicht lieben, noch eine Neigung in sich prägen, so sehr ist sie in sich selbst vergafftMuch Ado About Nothing (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angaffen; gaffen; bestaunen | angaffend; gaffend; bestaunend | angegafft; gegafft; bestaunt | gafft an; bestaunt | gaffte an; bestaunteto gape (at) | gaping | gaped | gapes | gaped [Add to Longdo]
gaffen; glotzen | gaffend; glotzend | gegafft; geglotzt | gafft; glotzt | gaffte; glotzteto gawk | gawking | gawked | gawks | gawked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gafft [gaft]
     gapes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top