Search result for

gîtes

(581 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gîtes-, *gîtes*, gîte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gîtes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gîtes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
git[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: คนทึ่ม
git[SL] คำเรียกคนที่ไม่ชอบ
digit[N] ตัวเลข (0 ถึง 9), See also: จำนวน (0 ถึง 9), Syn. numerical, figure
digit[N] นิ้ว, See also: นิ้วมือหรือนิ้วเท้า, Syn. phalange, extremity, thumb
digit[N] นิ้ว (หน่วยวัดความยาว)
git-go[SL] เริ่มแรก
leggit[SL] หนีอย่างเร็ว
agitate[VT] ทำให้ปั่นป่วน, See also: ทำให้เป็นกังวล, ก่อกวน, Syn. stir, disturb
agitate[VT] ทำให้สั่น, See also: เขย่า
agitate[VI] ปลุกปั่น, See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
digital[ADJ] ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข, Syn. computerized, numerical
Sagitta[N] กลุ่มดาวธนู
agitated[ADJ] ปั่นป่วน, See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น, Syn. disturbed, upset
agitprop[ADJ] เกี่ยวกับการโฆษณาชวนเชื่อ, See also: เกี่ยวกับการยุยง
cogitate[VT] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate[VI] พินิจพิเคราะห์, See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด, Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
fugitive[N] ผู้ที่หลบหนี, Syn. escapee, runaway
fugitive[ADJ] ซึ่งหลบหนี
fugitive[ADJ] ซึ่งมีระยะเวลาสั้นๆ
longitude[N] เส้นแวง, See also: เส้นลองจิจูด, Syn. long
cogitative[ADJ] ที่สามารถคิดได้ลึกซึ้ง, Syn. thoughtful, meditative
incogitant[ADJ] ซึ่งไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. inconsiderate, thoughtless, Ant. considerate, thoughtful
laryngitis[N] โรคกล่องเสียงอักเสบ
legitimacy[N] ลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ความชอบธรรม, Syn. authenticity, genuineness
legitimate[ADJ] ตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้, See also: ตามทำนองคลองธรรม, Syn. sanctioned
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. lawful, licit, legal
legitimate[ADJ] ถูกต้องตามเหตุผล, See also: ตามตรรกะ, Syn. logical, valid
legitimate[VT] ทำให้ถูกกฎหมาย, Syn. legalize
legitimate[VT] ทำให้เป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] ที่เกิดจากบิดามารดาซึ่งสมรสกันตามกฎหมาย, See also: ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย
legitimate[ADJ] แท้จริง, See also: ปลอม, เก๊, หลอกลวง
legitimate[VT] พิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย
meningitic[ADJ] เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
meningitic[ADJ] เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง
meningitis[N] เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, Syn. encephalitis
agitate for[PHRV] เรียกร้อง, See also: ปลุกระดมให้มี, Syn. campaign for
pharyngitis[N] คอหอยอักเสบ
regurgitant[ADJ] ซึ่งสำรอก
regurgitate[VT] อาเจียน, See also: สำรอกอาหาร, ขย้อนอาหารออกมา, Syn. disgorge, vomit
regurgitate[VI] ไหลกลับ, Syn. flow back, regress
Sagittarius[N] กลุ่มดาวม้าซึ่งมีหน้าเป็นมนุษย์, See also: กลุ่มดาวราศีลำดับที่ 9 ใน 12 ราศี, ผู้ที่เกิดในราศี
illegitimacy[N] การทำผิดกฎหมาย, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, Ant. legality
illegitimate[ADJ] ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส, See also: ซึ่งเป็นลูกนอกกฎหมาย, Syn. bastard, fatherless
illegitimate[ADJ] ซึ่งผิดกฎหมาย, See also: ซึ่งฝ่าฝืนกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, Ant. legal
illegitimize[VT] ทำให้ผิดกฎหมาย, Syn. bastardize
longitudinal[ADJ] เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องพัฒนาการของบุคคลหรือกลุ่มในช่วงเวลาหลายปี
longitudinal[ADJ] ตามยาว
regurgitation[N] การสำรอก, See also: การอาเจียน
prestidigitation[N] การเล่นกล, Syn. sleight of hand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agit.abbr. l. agita (เขย่า)
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
agitprop(แอจ' จิพรอพ) n. การยุยงและโฆษณาชวนเชื่อ. -agitpropist n. (agitation)
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.
binary digitเลขโดดฐานสองเรียกย่อ ๆ ว่า bit หมายถึง ตำแหน่งหนึ่งในเลขฐานสอง ซึ่งเป็นได้ 2 ค่า คือ 0 กับ 1 ใช้แทนค่าต่าง ๆ บิตเป็นหน่วยเล็กที่สุดของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ในการเก็บค่า เรานำบิตมาจัดเป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7-8 บิต เพื่อใช้เป็นรหัสแทนตัวอักขระต่าง ๆ ดู bit ประกอบ
carry digitn. ตัวทด
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ,ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
cogitation(คอจจิเท'เชิน) n. การพิจารณา,แผนงาน,โครงการ,การรับรู้,สิ่งที่ถูกรับรู้
cogitative(คอจ'จิเททิฟว) adj. ซึ่งไตร่ตรอง,ซึ่งพิจารณา,ซึ่งรับรู้., See also: cogitativeness n.
digit(ดิจ'จิท) n. นิ้วมือ,นิ้วเท้า,ตัวเลขโดดตัวใดตัวหนึ่งตั้งแต่1ถึง9,หลักหน่วยสิบร้อยพัน, See also: digital adj. ดูdigit
digit bitบิตเลขเป็นกลุ่มของบิต ที่ทำให้รหัสของการแทนตัวเลข ตัวอักษร และตัวอักขระพิเศษต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถแทนค่าต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) ประกอบด้วย 8 บิต สี่บิตแรกเรียกบิตโซน (zone bit) สี่บิตหลังเรียกบิตเลข (digit bit) รหัสแอสกี (ASCII) ประกอบด้วย 7 บิต สามบิตแรกเรียกบิตโซน สี่บิตหลังเรียกบิตเลขมีความหมายเหมือน numeric bit
digit punchการเจาะตัวเลขหมายถึง การเจาะตัวเลขลงในบัตรคอมพิวเตอร์ โดยเจาะรูในช่องของแถวใดแถวหนึ่ง ตั้งแต่แถวที่ 0-9 โดยเจาะ 1 รูต่อ 1 คอลัมน์ เช่นถ้าจะเจาะเลข 7 ก็เจาะที่แถวที่มีเลข 7 ส่วนการเจาะตัวอักษรหรืออักขระพิเศษต่าง ๆ จะต้องเจาะ 2-3 รูในหนึ่งคอลัมน์ รูหนึ่งที่แถวบนเหนือแถวตัวเลข (zone punch) และอีกรูหนึ่งหรือสองรูที่แถวที่มีตัวเลข (digit punch) เรียกว่า รหัสฮอลเลอริทมีความหมายเหมือน numeric punchดู zone punch เปรียบเทียบ
digital(ดิ' จิทัล) adj. เชิงเลข, แสดงในรูปแบบของตัวเลข
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
digitalisn. พืชยากระตุ้นหัวใจ, Syn. foxgove
digitate(ดิจ'จิเทท) adj. ซึ่งมีส่วนยื่นคล้ายนิ้วมือ
digiti-Pref. " นิ้วมือ "
digitizerเครื่องอ่านพิกัดหมายถึง อุปกรณ์ที่แปลงข้อมูลชนิดอะนาล็อก (analog) เป็นข้อมูลชนิดดิจิตอล (digital) หรือข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้คอมพิวเตอร์รับไปประมวลผลได้
elegit(อีลี'จิท) n. คำสั่งอายัดทรัพย์สินของจำเลยจนกว่าจำเลยจะใช้หนี้หมด
flagitous(ฟละจิส'เชิส) adj. ชั่วร้ายมาก,โหดเหี้ยม., See also: flagitousness n., Syn. heinous
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing,runaway
gittern(กิท'เทิร์น) n. เครื่องดนตรีประเภทซอชนิดหนึ่ง, Syn. cittern
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
incogitant(อินคอจ' จิเทินทฺ) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, Syn. inconsiderate)
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
laryngitis(ลารนไจ'ทิส) n. โรคกล่องเสียงอักเสบ., See also: laryngitic adj. ดูlaryngitis
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
legitimate(ลิจิท'ทะเมท) adj. ถูกต้องตามกฎหมาย,ถูกต้องสมควร,มีสิทธิตามกฎหมาย,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี,โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย vt.ทำให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย,ทำให้ชอบด้วยกฎหมาย,มอบอำนาจ., See also: legitimateness n. ดูlegitimate legitimation n. ดูlegimate, Syn. lawful,legal,licit
longitude(ลอง'จิทูด) n. ระยะตามยาวของพื้นผิวโลก,ระยะตามยาว
longitudinal(ลอง'จิทูด'ดะเนิล) n. ตามยาว,เกี่ยวกับแกนยาวของร่างกาย,จากหัวไปยังหาง. n. ส่วนตามยาว.
meningitis(เมนนินไจ'ทิส) n. เยื่อmeninges (ดู) อักเสบ., See also: meningitic adj.
musical instrument digitaตัวประสานระหว่างเสียงดนตรีกับตัวเลขใช้ตัวย่อว่า MIDI หมายถึง มาตรฐานสำหรับการใส่รหัสเสียงเพลงให้อยู่ในรูปของตัวเลข ความแตกต่างของเสียง (sound) และเสียง เพลง (musical voice) ก็สามารถวัดและนำไปเก็บได้โดยใช้มาตราฐานมิดอีนี้
paralysis agitansn. =Parkinson's disease
personal digital assistanเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิตอลหมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นำติดตัวไปไหนมาไหนได้ ผู้ใช้สามารถจดบันทึกข้อมูลลงไปด้วยปากกาพิเศษ เช่น แบบเสื้อ แผนที่ทางไปจุดนัดพบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งนัดหมายประจำวัน ฯลฯ
pharyngitis(แฟรินไจ'ทิส) n. ภาวะเยื่อบุผิวของคอหอยอักเสบ,คอหอยอักเสบ
regurgitate(ริเกอร์'จิเทท) vi. ไหลกลับ vt. ทำให้ไหลกลับ,ทำให้เคี้ยวเอื้อง., See also: regurgitant n., Syn. flow back

English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
agitprop(n) การโฆษณาชวนเชื่อ,การยุยง,การปลุกปั่น
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข
flagitious(adj) เลวทราม,ชั่วร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
fugitive(n) ผู้หลบหนี,ผู้ลี้ภัย
illegitimate(adj) นอกกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,ผิดทำนองคลองธรรม
illegitimate(n) ลูกนอกกฎหมาย
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
legitimate(adj) ถูกกฎหมาย,ถูกทำนองคลองธรรม
legitimate(vt) ทำให้ถูกกฎหมาย,ให้สิทธิตามกฎหมาย
longitude(n) เส้นลองจิจูด,เส้นแวง
longitudinal(adj) เกี่ยวกับเส้นลองจิจูด,ตามยาว,เกี่ยวกับเส้นแวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pericholangitis; periangiocholitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDC (personal digital communication)พีดีซี (การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PDH (plesiochronous digital hierarchy)พีดีเอช (ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyosalpingitisท่อนำไข่อักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangitisกระดูกนิ้วอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonic regurgitation; insufficiency, pulmonaryลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngorhinitis; nasopharyngitisคอหอยส่วนจมูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachysalpingitis; salpingitis, mural; salpingitis, parenchymatousท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmonary insufficiency; regurgitation, pulmonicลิ้นพัลโมนารีรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachymeningitisเยื่อดูราอักเสบ, เยื่อหุ้มสมองชั้นหนาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plesiochronous digital hierarchy (PDH)ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบเกือบประสานเวลา (พีดีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenchymatous salpingitis; pachysalpingitis; salpingitis, muralท่อนำไข่อักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioophorosalpingitis; perioothecosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presumption of legitimacyการสันนิษฐานว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal digital assistant (PDA)เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (พีดีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal digital communication (PDC)การสื่อสารส่วนบุคคลแบบดิทิทัล (พีดีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periangiocholitis; pericholangitisการอักเสบรอบท่อน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngitic-คอหอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngitisคอหอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngolaryngitisคอหอยและกล่องเสียงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perisalpingitisเยื่อหุ้มท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate groundมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย, เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate theatreละครถูกกฎหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimationการทำให้ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimationการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimation crisisวิกฤติแห่งความชอบธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
LRC (longitudinal redundancy check)แอลอาร์ซี (การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนตามยาว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lymphangeitis; lymphangiitis; lymphangitisหลอดน้ำเหลืองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphangiitis; lymphangeitis; lymphangitisหลอดน้ำเหลืองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lymphangitis; lymphangeitis; lymphangiitisหลอดน้ำเหลืองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimacyความชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimacy๑. ความชอบด้วยกฎหมาย๒. ความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate๑. ที่ชอบธรรม๒. ที่ชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birthการเกิดบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate childบุตรชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legitimate componentส่วนประกอบฝ่ายที่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertilityภาวะเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
longitudinal fracture; fracture, linearกระดูกหักตามยาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
longitudinal migration analysisการวิเคราะห์การย้ายถิ่นตามยาว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
longitudinal redundancy check (LRC)การตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนตามยาว (แอลอาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
longitudinal sectionรูปตัดตามยาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
longitudinal waveคลื่นตามยาว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
legitimacy๑. ความชอบธรรม๒. นิติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digitalดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digitalดิจิทัล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital libraryห้องสมุดดิจิทัล, [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital videoดิจิทัลวิดีโอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital electronicsดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digitizationการดิจิไทซ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digital archiveจดหมายเหตุดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital divideการเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital music playerเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital oscilloscopeดิจิทัลออสซิลโลสโคป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital mediaสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Signal processing -- Digital techniquesการประมวลสัญญาณดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การสื่อสารข้อมูลแบบซินโครนัสที่มีลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์]
Digital communicationการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Musical Instrument Digital Interface กฎเกณฑ์สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องดนตรีกับคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Personal Digital Assistant คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ [คอมพิวเตอร์]
Digital frequency meterเครื่องวัดความถี่แบบดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Digitalดิจิทัล เชิงเลข มีความหมายโดยนัยว่าเป็นระบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สัญญาณ หรือทำงานด้วยสัญญาณที่มีลักษณะเป็นเลขโดด (digit) โดยเฉพาะที่เป็นเลขฐานสองคือ เลข 0 กับ 1 [คอมพิวเตอร์]
Digitizeแปลงเป็นเลข การเปลียนแปลงภาพบนกระดาษให้เป็นสัญญาณเลข สำหรับบันทึก เก็บ และนำมาแสดงผลได้ [คอมพิวเตอร์]
Digital electronicsดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Digital televisionโทรทัศน์ดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asymmetric Digital Subscriber Lineเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ [คอมพิวเตอร์]
Digital Accessible Information System Bookหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี, สื่อข้อมูลดิจิทัล เช่น แผ่นซีดี หรือ หน่วยความจำ ที่สามารถนำมาเล่นด้วยเครื่อเล่นหรือคอมพิวเตอร์แล้วได้เป็นเสียงอ่านที่เคยบันทึกเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยใช้วิธีการกำหนดตำแหน่ง (mark up) ระหว่างเสียง กับข้อความ (ป้ายกำกับข้อมูลเสียง) ตามมาตรฐานเปิด ของสมาคมเดซี (Daisy Consortium) [Assistive Technology]
Digital Divideความเหลื่อมล้ำ (ช่องว่าง) ในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้, ความเหลื่อมล้ำระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศ ที่มีโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้แตกต่างกัน เช่น ระหว่างประชากรในเมือง ใหญ่กับประชากรในชนบท ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของผู้พิการ ที่อาจน้อยกว่าบุคคลทั่วไปอีกด้วย หรืออาจะไปเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในประเทศต่างๆ เพราะประเทศที่มั่งคั่ง จะมีความพร้อมมากกว่าประเทศยากจน [Assistive Technology]
Digitizerเครื่องอ่านพิกัดหรือเครื่องแปลงพิกัดเป็นตัวเลข
มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใช้สำหรับวางภาพกราฟิก หรือแผนที่ แล้วใช้อุปกรณ์เหมือนแว่นขยายวางทาบตำแหน่งที่ต้องการ แล้วกดปุ่มบนแว่นให้อ่านค่าพิกัดของตำแหน่งนั้นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Analog-to-digital convertersเครื่องแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล [TU Subject Heading]
Bhagavadgitaภควัทคีตา [TU Subject Heading]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital audio editorsส่วนชุดคำสั่งแก้ไขเสียงระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital camerasกล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital communicationsการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital control systemsระบบการควบคุมทางดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital divideความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ [TU Subject Heading]
Digital electronicsดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Digital integrated circuitsวงจรรวมแบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital librariesห้องสมุดดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital mappingการทำแผนที่ด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital mediaสื่อดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital multimetersมาตรวัดเอนกประสงค์แบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital music playerเครื่องเล่นดนตรีระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital printingการพิมพ์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital signaturesลายมือชื่อดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital subscriber linesสายเช่าสัญญาณดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital techniquesเทคนิคดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital telephone systemsระบบโทรศัพท์แบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital televisionโทรทัศน์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Digital videoวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
digitaldodge[ดิ-จิ-ตัล-ดอด-จ์] (vt slang ) หลบเเบบดิจิตัล
legit (adj ) ถูกกฏหมาย
legit (adj ) (US) ดีมาก
legit (adv ) จริงๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพล่าน[V] be agitated, See also: be perturbed, Example: เขาปล่อยความคิดและอารมณ์ให้พุ่งพล่านไป
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
ถูกกฎหมาย[V] be lawful, See also: be legal, be licit, be legitimate, Ant. ผิดกฎหมาย, Example: การจำแนกผิวผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ถูกกฎหมายในแอฟริกาใต้, Thai definition: ไม่ขัดกับกฎหมาย
นอกสมรส[ADJ] unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
นาฬิกาจับเวลา[N] stopwatch, See also: digital timer, Example: นาฬิกาจับเวลา เป็นนาฬิการะบบดิจิตอล ที่สามารถวัดค่าได้ละเอียดถึง 1 ใน 100 ของวินาที, Count unit: เรือน, Thai definition: นาฬิกาซึ่งมีเครื่องกดให้หยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวเพื่อตรวจนับเวลาที่ได้ใช้ไป
บิต[N] BIT, See also: binary digit, Syn. เลขฐานสอง
ไบต์[N] BYTE, See also: binary digit eight
ไอเอสดีเอ็น[N] integrated services digital network, See also: ISDN, Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
ดีวีดี[N] digital video disc, See also: DVD, Example: ต่อไปข้อมูลต่างๆ จะเก็บลงดีวีดีหมดแล้วเพราะเก็บได้มากกว่าและมีคุณภาพดีกว่า, Count unit: เครื่อง, Thai definition: จานวีดิทัศน์ที่ใช้ระบบดิจิตอล, Notes: (อังกฤษ)
ระบบดิจิทัล[N] digital, Example: ปัจจุบันชุมสายโทรศัพท์ใช้ระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่, Count unit: ระบบ, Thai definition: ระบบที่รับและส่งข้อมูลเป็นรหัสตัวเลขหนึ่งและศูนย์
สัญญาณดิจิทัล[N] digital alarm
ลูกไม่มีพ่อ[N] illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
มิชอบ[ADV] dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
ราศีธนู[N] Sagittarius, Example: เขาเกิดในราศีธนู, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปธนู เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี, Notes: (บาลี)
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
หลักหน่วย[N] digit, See also: figure, Example: ในการเขียนตัวเลข ด้านขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วย หลักถัดมาซ้ายมือจะเป็นหลักสิบ
เลข[N] number, See also: numeral, digit, figure, integer, Syn. ตัวเลข, Example: ชาวตะวันตกไม่ชอบเลข 13 เพราะเป็นเลขที่นำความโชคร้ายมาให้, Thai definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง
หน่วย[N] last digit, See also: last figure, Syn. เลขหลักหน่วย, Example: ในการบวกเลข เราจะบวกหลักหน่วยก่อน แล้วจึงจะบวกหลักสิบ, Thai definition: ตัวเลขหลังสุดของเลขจำนวนเต็มที่เรียกกัน
โดยถูกกฎหมาย[ADV] legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
ผู้ก่อกวน[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อความไม่สงบ, Example: ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของผู้ก่อกวนที่ตั้งใจจะทำให้เกิดความสั่นคลอนขึ้นในองค์กร, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สงบต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอยู่ได้
ผู้ก่อความไม่สงบ[N] agitator, See also: instigator, troublemaker, firebrand, rabble-rouser, stirrer, Syn. ผู้ก่อกวน, Example: แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
ปลุกปั่น[V] agitate, See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle, Syn. ก่อกวน, Example: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Thai definition: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
ปั่นหัว[V] agitate, See also: instigate, incite, rouse, Syn. ยุแหย่, Example: ไทยเราก็ถูกอเมริกาปั่นหัวให้ต่อต้านกลุ่มผู้ก่อกรร้ายโดยเฉพาะนักการเมือง นักการศึกษาและข้าราชการ, Thai definition: ยุให้ผิดใจกัน, Notes: (ปาก)
พิเคราะห์[V] consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
มูลจิต[N] remedy for follicular pharyngitis, See also: a kind of remedy, Thai definition: ชื่อยาแก้ลมซางชนิดหนึ่ง
ลองจิจูด[N] longitude, Syn. เส้นแวง, Ant. เส้นรุ้ง, ละติจูด, Example: การมองหาตำแหน่งที่ใดๆ บนแผนที่ หรือบนลูกโลก ต้องใช้เส้นลองจิจูด และละติจูดเป็นหลัก, Thai definition: เส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้นราบที่ผ่านแกนขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ รอยตัดนี้จะเป็นวงกลมที่ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร ค่าลองจิจูดนับออกจากเมริเดียนแรกไปทางตะวันออกหรือตะวันตก โดยวัดไปตามเส้นศูนย์สูตร เป็นมุมที่ศูนย์กลางโลก, Notes: (อังกฤษ)
เลขฐานสอง[N] binary digit, Example: ภาษาเครื่องเป็นภาษาที่ประกอบด้วยเลขฐานสอง, Thai definition: ระบบตัวเลขที่เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์เพียง 2 ตัวคือ 0 กับ 1 แล้วเขียนจำนวนที่ต้องการห้อยด้วย 2
เลขฐานสิบ[N] digit, Example: ตัวเลขที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเลขฐานสิบ, Thai definition: ตัวเลขสัญลักษณ์ 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 โดยแต่ละตัวของเลขนี้เรียกว่า เลขโดด
เลขโดด[N] digit, Thai definition: ตัวเลขหลักมูล
แวง[N] longitude, Syn. เส้นแวง, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นสมมุติที่ลากจากขั้วโลกเหนือ ตัดเส้นรุ้งและเส้นศูนย์สูตรมายังขั้วโลกใต้
เส้นแวง[N] longitude, Syn. เส้นลองติจูด, Ant. เส้นรุ้ง, Example: การที่นักเดินเรือคำนวณเส้นแวงผิดพลาดทำให้เรือสินค้าแล่นเฉียงออกนอกเส้นทางไป, Count unit: เส้น, Thai definition: ขีดสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือผ่านเส้นศูนย์สูตรมาจรดขั้วโลกใต้, Notes: (ดาราศาสตร์)
แดดิ้น[V] be restless, See also: be extremely worried, be anxious, have a mental unrest, have a mental uneasiness, be agita, Syn. ใจกระสับกระส่าย, ใจทุรนทุราย, Example: เธอกลัวเขาไม่รักทุรนทุรายจนจะแดดิ้นตายอยู่แล้ว, Thai definition: รู้สึกเดือดร้อนทุรนทุราย
ตัวเลข[N] number, See also: figure, digit, Syn. จำนวน, Example: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
ตัวเลข[N] number, See also: figure, digit, Syn. จำนวน, Example: ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
น่าตื่นตาตื่นใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก
น่าตื่นตาตื่นใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมน่าตื่นเต้นมาก
น่าตื่นเต้น[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าระทึกใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
น่าเร้าใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
รำจวน[V] be agitated, See also: pine for love, yearn for, Syn. รัญจวน, ป่วนใจ, Thai definition: กระวนกระวายด้วยความกระสันถึง
รัญจวน[V] be agitated, See also: pine for love, yearn for, Syn. ป่วนใจ, รำจวน, Example: เธอรู้สึกรัญจวนใจยามได้อ่านกวีนิพนธ์โรแมนติก, Thai definition: กระวนกระวายใจด้วยความกระสันถึง
ซาง[N] follicular pharyngitis, Example: เด็กที่น้ำหนักลด มีไข้และท้องเสียเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ลิ้นและช่องปากเป็นซาง ฝ้าขาว เรียกว่าระยะอาร์ค, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าเป็นแก่เด็กเล็ก มีลักษณะเกิดเป็นเม็ดขึ้นในปากในคอ ลิ้นเป็นฝ้า มีอาการ เช่น ไม่กินนม ไม่กินข้าว ปวดหัวตัวร้อน
กระวนกระวาย[V] fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กระวนกระวายใจ[ADJ] anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
กวนใจ[V] disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบกธง[v. exp.] (bōk thong) EN: wave a flag   FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บอน[X] (bøn) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy   FR: agité ; remuant
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (chøp dūay kotmāi) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: légal
ชอบธรรม[adj.] (chøptham) EN: lawful ; legal ; legitimate ; rightful   FR: légitime
ดิจิตอล[X] (dijitøn) EN: digital   FR: digital
ดิจิตอลซูม[n. prop.] (dijitøn sūm) EN: digital zoom   FR: zoom digital [m]
ดิ้น[v.] (din) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about   FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ดีวีดี[n.] (Dī.Wī.Dī.) EN: digital video disc ; DVD   FR: DVD [m]
โดยชอบธรรม[adj.] (dōi chøptham) EN: legitimate   
จำนวน 5 หลัก[n. exp.] (jamnūan hā lak) EN: five-digit number   FR: nombre de cinq chiffres [m]
จำนวนนับ[n. exp.] (jamnūan nap) EN: counting number ; natural number ; digit   FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จำนวนแพนดิจิตัล[n. exp.] (jamnūan phaēndigitan) EN: pandigital number   
การเดือดร้อน[n.] (kān deūatrøn) FR: agitation [f]
การปลุกจิตสำนึก[n. exp.] (kān pluk jitsamneuk) EN: agitprop   FR: agit-prop [f inv.] ; activité militante [f]
การยุ่งยาก[n.] (kān yungyāk) FR: agitation [f]
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate   FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf   FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; rock ; wave   FR: agiter ; secouer ; ballotter
คือ[adv.] (kheū) EN: that is ; that is to say ; to wit ; namely ; viz ; i.e. ; for example   FR: c'est ; il s'agit de ; c'est-à-dire ; à savoir ; id est ; i.e.
คืออะไรเหรอ[xp] (kheū arai roē) EN: what is that ?   FR: de quoi s'agit-il ? ; qu'est-ce que c'est ?
คลื่นตามยาว [n. exp.] (khleūn tām yāo) EN: longitudinal wave   FR: onde longitudinale [f]
เคลื่อน[v.] (khleūoen) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress   FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ความชอบด้วยกฎหมาย[n. exp.] (khwām chøp dūay kotmāi) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   
ความชอบธรรม[n.] (khwām chøptham) EN: righteousness ; legality ; legitimacy   
ความเค้นตามยาว [n. exp.] (khwāmkhēn tām yāo) EN: longitudinal stress   
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnten) EN: excitement ; agitation   FR: excitation [f]
ความถูกต้องตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām thuktǿng tām kotmāi) EN: legality ; legitimacy ; validity   FR: légalité [f]
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
กล้องดิจิตอล[n. exp.] (kløng dijitøn) EN: digital camera   FR: appareil photo digital [m]
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass   
กฎหมายลักษณะบุคคล[n. exp.] (kotmāi laksana bukkhon) EN: legitimate persons   
กระดิก[v.] (kradik) EN: move ; wag ; shake   FR: remuer ; agiter
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawāi) EN: agitated ; frantic ; anxious   FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke   FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v.] (kūanjai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate   FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate   
กวนโอ๊ย[v.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother   
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint   FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ลายนิ้วมือ[n. exp.] (lāiniūmeū) EN: fingerprint   FR: empreinte (digitale) [f]
หลัก[n.] (lak) EN: figure ; digit   FR: chiffre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GITHA    JH IH1 DH AH0
LEGIT    L AH0 JH IH1 T
LEGIT    L EH1 JH IH2 T
UGITY    AH1 G AH0 T IY0
DIGIT    D IH1 JH AH0 T
GITTO    JH IY1 T OW0
GITTER    G IH1 T ER0
DIGITS    D IH1 JH AH0 T S
GITLIN    JH IH1 T L IH2 N
FUGITT    F Y UW1 JH AH0 T
GILGIT    G IH1 L JH IH2 T
GITANA    JH IY0 T AE1 N AH0
GITTIS    JH IH1 T AH0 S
GITTIS    G IH1 T IH2 S
GITANO    G IH2 T AA1 N OW0
TLINGIT    T L IY1 NG G AH0 T
GITHENS    G IH1 TH AH0 N Z
LEGGITT    L EH1 G EH0 T
RINGGIT    R IH1 NG AH0 T
CHARGIT    CH AA1 R JH IH2 T
GITTENS    G IH1 T AH0 N Z
GITTLER    G IH1 T L ER0
PADGITT    P AE1 JH AH0 T
DIGITAL    D IH1 JH AH0 T AH0 L
GITTINS    JH IH1 T IH2 N Z
AGITATE    AE1 JH AH0 T EY2 T
GITTINGS    JH IH1 T IH0 NG Z
GITCHELL    JH IH1 CH AH0 L
GITANO'S    G IH2 T AA1 N OW0 Z
AGITATOR    AE1 JH AH0 T EY2 T ER0
DIGITECH    D IH1 JH AH0 T EH2 K
DIGITIZE    D IH1 JH AH0 T AY2 Z
FUGITIVE    F Y UW1 JH AH0 T IH0 V
AGITATED    AE1 JH AH0 T EY2 T AH0 D
BRIGITTE    B R IH1 JH AH0 T
COGITATE    K AA2 JH AH0 T EY2 T
AGITATION    AE2 JH AH0 T EY1 SH AH0 N
AGITATING    AE1 JH AH0 T EY2 T IH0 NG
LONGITUDE    L AA1 N JH AH0 T UW2 D
MARGITTAI    M AA1 R JH AH0 T AY2
AGITATORS    AE1 JH AH0 T EY2 T ER0 Z
PINGITORE    P IH0 NG G IY0 T AO1 R IY0
FUGITIVES    F Y UW1 JH AH0 T IH0 V Z
GITTELMAN    G IH1 T AH0 L M AH0 N
DIGITIZED    D IH1 JH AH0 T AY2 Z D
DIGITALLY    D IH1 JH AH0 T AH0 L IY0
DIGITALIS    D IH2 JH AH0 T AE1 L AH0 S
GITTLEMAN    G IH1 T AH0 L M AH0 N
DIGITAL'S    D IH1 JH AH0 T AH0 L Z
LEGITIMACY    L AH0 JH IH1 T AH0 M AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digit    (n) (d i1 jh i t)
Gitano    (n) (g ii t a1 n ou)
digits    (n) (d i1 jh i t s)
agitate    (v) (a1 jh i t ei t)
digital    (j) (d i1 jh i t l)
agitated    (v) (a1 jh i t ei t i d)
agitates    (v) (a1 jh i t ei t s)
agitator    (n) (a1 jh i t ei t @ r)
cogitate    (v) (k o1 jh i t ei t)
fugitive    (n) (f y uu1 jh @ t i v)
agitating    (v) (a1 jh i t ei t i ng)
agitation    (n) (a2 jh i t ei1 sh @ n)
agitators    (n) (a1 jh i t ei t @ z)
cogitated    (v) (k o1 jh i t ei t i d)
cogitates    (v) (k o1 jh i t ei t s)
digitally    (a) (d i1 jh i t @ l ii)
fugitives    (n) (f y uu1 jh @ t i v z)
longitude    (n) (l o1 n jh i t y uu d)
agitations    (n) (a2 jh i t ei1 sh @ n z)
cogitating    (v) (k o1 jh i t ei t i ng)
cogitation    (n) (k o2 jh i t ei1 sh @ n)
excogitate    (v) (e1 k s k o1 jh i t ei t)
laryngitis    (n) (l a2 r i n jh ai1 t i s)
legitimacy    (n) (l i1 jh i1 t i m @ s ii)
legitimate    (j) (l i1 jh i1 t i m @ t)
longitudes    (n) (l o1 n jh i t y uu d z)
meningitis    (n) (m e2 n i n jh ai1 t i s)
Sagittarius    (n) (s a2 jh i t e@1 r i@ s)
excogitated    (v) (e1 k s k o1 jh i t ei t i d)
excogitates    (v) (e1 k s k o1 jh i t ei t s)
pharyngitis    (n) (f a2 r i n jh ai1 t i s)
regurgitate    (v) (r ii1 g @@1 jh i t ei t)
excogitating    (v) (e1 k s k o1 jh i t ei t i ng)
excogitation    (n) (e2 k s k o2 jh i t ei1 sh @ n)
illegitimacy    (n) (i2 l i jh i1 t i m @ s ii)
illegitimate    (n) (i2 l i jh i1 t i m @ t)
legitimately    (a) (l i1 jh i1 t i m @ t l ii)
legitimatize    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z)
longitudinal    (j) (l o2 n jh i t y uu1 d i n l)
regurgitated    (v) (r ii1 g @@1 jh i t ei t i d)
regurgitates    (v) (r ii1 g @@1 jh i t ei t s)
excogitations    (n) (e2 k s k o2 jh i t ei1 sh @ n z)
legitimatized    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z d)
legitimatizes    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z i z)
regurgitating    (v) (r ii1 g @@1 jh i t ei t i ng)
illegitimately    (a) (i2 l i jh i1 t i m @ t l ii)
legitimatizing    (v) (l i1 jh i1 t i m @ t ai z i ng)
longitudinally    (a) (l o2 n jh i t y uu1 d i n @ l ii)
prestidigitator    (n) (p r e2 s t i d i1 jh i t ei t @ r)
prestidigitation    (n) (p r e2 s t i d i2 jh i t ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gitarre(n) |die, pl. Gitarren| กีตาร์

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number [Add to Longdo]
2進数;二進数[にしんすう, nishinsuu] (n) binary digits [Add to Longdo]
2進数字[にしんすうじ, nishinsuuji] (n) {comp} binary digit [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
DAT[ダット;ディーエーティー, datto ; dei-e-tei-] (n) digital audiotape; DAT [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
けた位置;桁位置[けたいち, ketaichi] (n) {comp} digit position [Add to Longdo]
けた上げ数;桁上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh [Add to Longdo]
に限って[にかぎって, nikagitte] (exp) (particularly) when ... (often in phrases like "the bus just has to be on-time when we are late"); (only) for ...; if we are restricting the discussion to...; in the particular case of; (P) [Add to Longdo]
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
もぎたて[, mogitate] (adj-no) fresh-picked [Add to Longdo]
もぎ取る;捥ぎ取る[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
アコースティックギター[, ako-suteikkugita-] (n) (See アコギ) acoustic guitar [Add to Longdo]
アジ[, aji] (n) (abbr) (See アジテーション) agitation [Add to Longdo]
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment [Add to Longdo]
アジア競技大会[アジアきょうぎたいかい, ajia kyougitaikai] (n) Asian Games [Add to Longdo]
アジタート[, ajita-to] (n) agitato (ita [Add to Longdo]
アジテーション;アジテイション[, ajite-shon ; ajiteishon] (n) agitation [Add to Longdo]
アジテーター[, ajite-ta-] (n) agitator [Add to Longdo]
アジテイト;アジテート[, ajiteito ; ajite-to] (vs) agitate [Add to Longdo]
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
ウエスタンデジタル[, uesutandejitaru] (n) {comp} WesternDigital [Add to Longdo]
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping [Add to Longdo]
エアギター[, eagita-] (n) air guitar (imaginary instrument used when pretending to play the guitar) [Add to Longdo]
エクロジャイト[, ekurojaito] (n) eclogite [Add to Longdo]
エレキギター[, erekigita-] (n) (col) (See エレクトリックギター) electric guitar; (P) [Add to Longdo]
エレクトリックギター[, erekutorikkugita-] (n) electric guitar [Add to Longdo]
オニベニハゼ[, onibenihaze] (n) Trimma yanagitai (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]
オリンピック冬季競技大会[オリンピックとうききょうぎたいかい, orinpikku toukikyougitaikai] (n) Olympic Winter Games [Add to Longdo]
ガットギター[, gattogita-] (n) gut guitar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙型脑炎[yǐ xíng nǎo yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis [Add to Longdo]
乙脑[yǐ nǎo, ㄧˇ ㄋㄠˇ, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis; abbr. for 乙型脑炎 [Add to Longdo]
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive [Add to Longdo]
人马座[Rén mǎ zuò, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]
人马臂[rén mǎ bì, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄅㄧˋ, / ] Sagittarius spiral arm (of our galaxy) [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] agitated; alarmed [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously [Add to Longdo]
十二宫[shí èr gōng, ㄕˊ ㄦˋ ㄍㄨㄥ, / ] the twelve equatorial constellations or signs of the zodiac in Western astronomy and astrology, namely Aries 白羊, Taurus 金牛, Gemeni 雙子|双子, Cancer 巨蟹, Leo 狮子, Virgo 室女, Libra 天秤, Scorpio 天蝎, Sagittarius 人馬|人马, Capricorn 摩羯, Aquarius 寶瓶|宝瓶, Pisces 雙魚|双鱼 [Add to Longdo]
合法[hé fǎ, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] lawful; legitimate; legal [Add to Longdo]
合法性[hé fǎ xìng, ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˋ, ] legitimacy [Add to Longdo]
同步数位阶层[tóng bù shù wèi jiē céng, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] synchronous digital hierarchy; SDH [Add to Longdo]
咽炎[yān yán, ㄧㄢ ㄧㄢˊ, ] pharyngitis [Add to Longdo]
喉炎[hóu yán, ㄏㄡˊ ㄧㄢˊ, ] laryngitis [Add to Longdo]
天箭座[tiān jiàn zuò, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Sagitta (constellation) [Add to Longdo]
射手座[Shè shǒu zuò, ㄕㄜˋ ㄕㄡˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac); popular variant of 人馬座|人马座 [Add to Longdo]
小数[xiǎo shù, ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] decimal digit [Add to Longdo]
小灵通[xiǎo líng tōng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ, / ] mobile phone (with a local, 7-digit phone number) [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless, agitated [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] distressed, agitated [Add to Longdo]
[sāo, ㄙㄠ, ] agitated [Add to Longdo]
慈姑[cí gu, ㄘˊ ㄍㄨ˙, ] arrowhead (Sagittaria subulata, a water plant) [Add to Longdo]
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] PDA; Personal Digital Assistant [Add to Longdo]
搜捕[sōu bǔ, ㄙㄡ ㄅㄨˇ, ] to hunt and arrest (fugitives); to track down and arrest; a manhunt [Add to Longdo]
扰动[rǎo dòng, ㄖㄠˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] disturbance; agitation; turmoil [Add to Longdo]
搅拌[jiǎo bàn, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˋ, / ] to stir; to agitate [Add to Longdo]
整体数位服务网路[zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Integrated Service Digital Network; ISDN [Add to Longdo]
整体服务数位网路[zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ ㄈㄨˊ ˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Integrated Services Digital Network; ISDN [Add to Longdo]
数位[shù wèi, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] digital [Add to Longdo]
数位信号[shù wèi xìn hào, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] digital signal [Add to Longdo]
数位网路[shù wèi wǎng lù, ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] digital network; digital network [Add to Longdo]
数字[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc) [Add to Longdo]
数字信号[shù zì xìn hào, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] digital signal [Add to Longdo]
数字分频[shù zì fēn pín, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, / ] digital frequency sharing [Add to Longdo]
数字化[shù zì huà, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to digitalize; digital [Add to Longdo]
数字网[shù zì wǎng, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ, / ] digital network [Add to Longdo]
数字订购线路[shù zì dìng gòu xiàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] digital subscriber line; DSL [Add to Longdo]
数字通信[shù zì tōng xìn, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] digital communications [Add to Longdo]
数字电视[shù zì diàn shì, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] digital television [Add to Longdo]
数字电路[shù zì diàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] digital circuit [Add to Longdo]
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|数据 [Add to Longdo]
数据[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital [Add to Longdo]
数码[shù mǎ, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] number; numerals; figures; digital; amount; numerical code [Add to Longdo]
数码化[shù mǎ huà, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] to digitalize (e.g. data); digitalization [Add to Longdo]
数码扫描[shù mǎ sǎo miáo, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, / ] a digital scan [Add to Longdo]
数码照相机[shù mǎ zhào xiàng jī, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄓㄠˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] digital camera [Add to Longdo]
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, / ] compression loss (in digital technology) [Add to Longdo]
东经[dōng jīng, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄥ, / ] longitude east [Add to Longdo]
校验码[xiào yàn mǎ, ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] check digit [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
ディジタライズ[でいじたらいず, deijitaraizu] digitize (vs) [Add to Longdo]
ディジタル[でいじたる, deijitaru] digital [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]
ディジタルデータ[でいじたるでーた, deijitarude-ta] digital data [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]
ディジタル化[ディジタルか, deijitaru ka] digitization (vs) [Add to Longdo]
ディジタル回線[ディジタルかいせん, deijitaru kaisen] digital line [Add to Longdo]
ディジタル計数形[ディジタルけいすうがた, deijitaru keisuugata] digital [Add to Longdo]
ディジタル光ディスク[ディジタルひかりディスク, deijitaru hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
ディジタル署名[ディジタルしょめい, deijitaru shomei] digital signature [Add to Longdo]
ディジタル信号[ディジタルしんごう, deijitaru shingou] digital signal [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]
ディジット[でいじっと, deijitto] digit [Add to Longdo]
デジカメ[でじかめ, dejikame] digital camera (abbr) [Add to Longdo]
デジタイザ[でじたいざ, dejitaiza] digitizer [Add to Longdo]
デジタルからアナログへ[でじたる から あなろぐ へ, dejitaru kara anarogu he] digital-to-analog (D-A) (a-no) [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file [Add to Longdo]
デジタルカメラ[でじたるかめら, dejitarukamera] digital camera [Add to Longdo]
デジタルコンピューター[でじたるこんぴゅーたー, dejitarukonpyu-ta-] digital computer [Add to Longdo]
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk [Add to Longdo]
デジタルラジオ[でじたるらじお, dejitarurajio] digital radio [Add to Longdo]
デジタル音楽[デジタルおんがく, dejitaru ongaku] digital music [Add to Longdo]
デジタル音楽ファイル[デジタルおんがくファイル, dejitaru ongaku fairu] digital sound file [Add to Longdo]
デジタル化[デジタルか, dejitaru ka] digitization (vs) [Add to Longdo]
デジタル回線[デジタルかいせん, dejitaru kaisen] digital line [Add to Longdo]
デジタル交換機[デジタルこうかんき, dejitaru koukanki] digital switch [Add to Longdo]
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network [Add to Longdo]
デジタル写真[デジタルしゃしん, dejitaru shashin] digital picture [Add to Longdo]
デジタル証明[デジタルしょうめい, dejitaru shoumei] digital certificate, digital authentication [Add to Longdo]
デジタル信号[デジタルしんごう, dejitaru shingou] digital signal [Add to Longdo]
デジタル信号プロセッサ[デジタルしんごうプロセッサ, dejitaru shingou purosessa] Digital Signal Processor, DSP [Add to Longdo]
パーソナルデジタルアシスタント[ぱーそなるでじたるあしすたんと, pa-sonarudejitaruashisutanto] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit [Add to Longdo]
ビット列[ビットれつ, bitto retsu] bit stream, binary digit string [Add to Longdo]
リモートデジタルループバック[りもーとでじたるるーぷばっく, rimo-todejitaruru-pubakku] remote digital loopback [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
携帯情報端末[けいたいじょうほうたんまつ, keitaijouhoutanmatsu] personal digital assistant (PDA) [Add to Longdo]
検査数字[けんさすうじ, kensasuuji] check digit [Add to Longdo]
光ディスク[ひかりディスク, hikari deisuku] optical disk, digital optical disk [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儀典長[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (staendig) widersprechen [Add to Longdo]
右手[みぎて, migite] die_rechte_Hand, zur_Rechten [Add to Longdo]
[ちゃく, chaku] LEGITIM (FRAU,KIND,ERBE) [Add to Longdo]
嫡出子[ちゃくしゅつし, chakushutsushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡嗣[ちゃくし, chakushi] legitimer_Erbe [Add to Longdo]
嫡子[ちゃくし, chakushi] legitimes_Kind, eheliches_Kind [Add to Longdo]
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] legitimer_Enkel, (Kind_des_aeltesten_Sohnes) [Add to Longdo]
小切手[こぎって, kogitte] Scheck [Add to Longdo]
扇動[せんどう, sendou] Anstiftung, Aufhetzung, Agitation [Add to Longdo]
格子[こうし, koushi] Gitter [Add to Longdo]
正規[せいき, seiki] regulaer, legitim, vorgeschrieben [Add to Longdo]
礼儀正しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] Ernaehrer, fleissiger_Arbeiter [Add to Longdo]
義弟[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]
騒ぎ立てる[さわぎたてる, sawagitateru] viel_Laerm_machen, viel_Aufhebens_machen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top