Search result for

géré

(52 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -géré-, *géré*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
gerenuk(เจอ'ระนูค) n. ละมั่ง
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel
jiggered(จิก'เกอร์ด) adj. ยุ่งเหยิง,ฉิบหาย,ตายโหง, Syn. confounded,damned
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
vicegerent(ไวสฺเจอ'เรินทฺ) n. ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ผู้มีตำแหน่งรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gereology; geraeology; geratology; gerontologyชราวัยวิทยา, พฤฒวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
เบา[adv.] (bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ [X] (bao-bao) EN: softly ; gently ; lightly   FR: doucement ; légèrement
บีทรูท [n.] (bītrūt) EN: beetroot   FR: betterave potagère [f]
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ใช้เกิน[v. exp.] (chai koēn) FR: abuser ; exagérer
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ชั้น [n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack   FR: étagère [f]
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GERE    JH IH1 R
GERE    G IH1 R
GEREN    G IH1 R AH0 N
GERENA    JH ER0 EH1 N AH0
GERETY    ZH EH1 R AH0 T IY0
GEREMIA    JH ER0 IY1 M IY0 AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
neunmalkluges Gerede(n) |das, pl. neunmalkluge Gerede| การแสดงออกหรือคำพูดที่แสดงว่าผู้พูดรู้ในสิ่งต่างๆ ดีกว่าคนอื่นๆ, การอวดรู้, See also: S. die Angeberei

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม

French-Thai: Longdo Dictionary
monnaie étrangère(n) la, = สกุลเงินต่างประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
エゲレス[, egeresu] (n) (arch) (See イギリス) Great Britain (dut [Add to Longdo]
グレーン;ゲレイン;ゲレーン[, gure-n ; gerein ; gere-n] (n) grain (1-7000 of a pound, approx. 64.80 mg) [Add to Longdo]
ゲレンデ[, gerende] (n) ski slope (ger [Add to Longdo]
ショック死[ショックし, shokku shi] (n,vs) death due to shock (triggered by blood loss, heart failure or other causes) [Add to Longdo]
スプリットフィンガーファーストボール[, supurittofinga-fa-sutobo-ru] (n) split fingered fast ball [Add to Longdo]
ダゲレオタイプ[, dagereotaipu] (n) (See 銀板写真) daguerreotype; daguerrotype [Add to Longdo]
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes) [Add to Longdo]
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
上下列[じょうげれつ, jougeretsu] chain [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助かる[たすかる, tasukaru] gerettet_werden, sich_retten [Add to Longdo]
当然[とうぜん, touzen] gerecht, recht, natuerlich, notwendig [Add to Longdo]
清まる[きよまる, kiyomaru] gereinigt_werden [Add to Longdo]
[ぎ, gi] GERECHTIGKEIT, EHRE, -SINN, SCHWIEGER-, KUENSTLICH [Add to Longdo]
義憤[ぎふん, gifun] gerechter_Zorn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top