Search result for

génétiques

(5 entries)
(2.575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -génétiques-, *génétiques*, génétique
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา génétiques มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *génétiques*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดต่อพันธุกรรม = การตัดต่อทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān tattø phanthukam = kān tattø thāng phanthukam) EN: genetic modification   FR: modification génétique [f]
การถอดรหัสพันธุกรรม[n. exp.] (kān thøtrahat phanthukam) FR: décodage du code génétique [m]
พันธุศาสตร์[n.] (phanthusāt) EN: genetics   FR: génétique [f]
รหัสพันธุกรรม[n. exp.] (rahat phanthukam) EN: genetic code   FR: code génétique [m]
ทางพันธุกรรม[adj.] (thāng phanthukam) EN: heriditary ; genetic   FR: génétique

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top