Search result for

fut

(180 entries)
(0.0601 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fut-, *fut*
English-Thai: Longdo Dictionary
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
futz[VI] ใช้เวลาหมดไปอย่างไร้ประโยชน์
futon[N] ที่นอนหรือฟูก (แบบญี่ปุ่น)
futile[ADJ] ไร้ประโยชน์, Syn. in vain
future[ADJ] อนาคต, Syn. forthcoming, approaching
future[N] อนาคต, Syn. hereafter, time to come
futtock[N] โครงไม้โค้งที่อยู่กลางลำเรือ
futility[N] การไร้ประโยชน์
futureless[ADJ] ไร้อนาคต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
futile(ฟิว'ไทลฺ) adj. ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,หาความจริงไม่ได้,ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง., See also: futileness n., Syn. useless,vain ###A. fruitful
futility(ฟิวทิล'ลิที) n. การไร้ผล,การไรประโยชน์,ความเป็นเรื่องเล็กขี้ประติ๋ว,เรื่องที่ไม่มีประโยชน์
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
futurity(ฟิวทิว'ริที) n. อนาคตกาล,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
confutation(คอนฟิวเท'เชิน) n. การชี้ให้เห็นว่าผิด,การหักล้าง,สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าผิด,สิ่งหักล้าง., See also: confutative adj.
confute(คันฟิวทฺ') {confuted,confuting,confutes} vt. แสดงให้เห็นว่าผิด,พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด., See also: confutable adj. ดูconfute confuter n. ดูconfute, Syn. refute,disprove
refutation(เรฟฟิวเท'เชิน) n. การพิสูจน์ว่าไม่จริง,การโต้แย้ง,การหักล้าง,การลบล้าง,การปฏิเสธ,, Syn. refutal,disproof
refute(รีฟิวทฺ') vt. พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง,ลบล้าง,ปฏิเสธ,, See also: refutability n. refutable adj. refuter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
futility(n) ความเปล่าประโยชน์,ความไม่สำคัญ
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
future(n) อนาคต,ภายหน้า,กาลข้างหน้า,ภายภาคหน้า
futurity(n) กาลภายหน้า,ภายภาคหน้า,อนาคต,ชนรุ่นหลัง
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
irrefutable(adj) แย้งไม่ได้,หักล้างไม่ได้
refutation(n) การพิสูจน์,การแย้ง,การหักล้าง
refute(vt) พิสูจน์,แย้ง,หักล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
future advance clauseข้อกำหนดให้เพิ่มวงเงินหนี้จำนองได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future earningsรายได้ในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future estateทรัพย์มรดกที่คาดหมายในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future goodsทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future interestสิทธิประโยชน์ในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future leaseสิทธิการเช่าในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futures contract; futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futures; futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
futurismอนาคตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
futurismอนาคตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Future lifeชาติหน้า [TU Subject Heading]
Future Marketตลาดการค้าน้ำมันล่วงหน้า
คือ เป็นการซื้อขายน้ำมันโดยตกลงราคา ปริมาณและคุณภาพน้ำมันกันล่วงหน้า โดยกำหนดวันที่จะส่งในอนาคต ตลาดล่วงหน้าในปัจจุบันมีตลาด NYMEX ในนิวยอร์ก ตลาด IPE ในลอนดอน ตลาด SIMEX ในสิงคโปร์ [ปิโตรเลี่ยม]
Future marketsตลาดซื้อขายอนาคต
ตลาดซื้อขายอนาคตเป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์หรือเงินตราต่างประเทศโดยมีการส่งมอบสินค้าในอนาคตอาจนานเป็น 3-12 เดือนหลังจากการซื้อขายแล้วแต่จะกำหนด ตลาดซื้อขายอนาคตประกอบด้วยบริษัทนายหน้า (broker) จำนวนหนึ่ง บริษัทนายหน้าเพียงแต่ทำหน้าที่ติดต่อในเรื่องของสัญญาซื้อขายเท่านั้น ไม่มีการนำสินค้ามาแสดง เพราะสินค้าต่างๆ ที่ซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าจะมีการกำหนดมาตรฐานอย่างละเอียดไว้แล้ว บริษัทนายหน้าเป็นผู้ประกันว่าสินค้าจะส่งถึงมือผู้ซื้อตามเวลา และประกันกับผู้ขายว่าจะได้รับเงินค่าสินค้าเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่ซื้อสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดดังกล่าว อาจแบ่งเป็นผู้ซื้อที่ต้องการนำสินค้านั้นไปใช้ประโยชน์และผู้ซื้อที่ไม่ต้องการสินค้านั้น แต่เป็นการซื้อแล้วขายเพื่อการเก็งกำไร ตลาดซื้อขายอนาคตที่มีชื่อเสียงประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ตลาดที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดซื้อขายอนาคตเงินตราต่างประเทศที่สำคัญได้แก่ ตลาดที่ลอนดอน [ตลาดทุน]
Future studyการศึกษาภาวะเศรษฐกิจในอนาคต [เศรษฐศาสตร์]
Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futuresสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Futures contractสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายตกลงราคากัน ณ ปัจจุบัน และจะมีการส่งมอบสินทรัพย์และชำระเงินในอนาคตตามราคาที่ตกลงไว้ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันต้องปฏิบัติตาม เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) และมีศูนย์ซื้อขายล่วงหน้าเป็นตลาดรองไว้ให้ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสัญญาด้วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีเซท 50 (SET 50 Index Future) ดัชนีหุ้นสามัญที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้น เพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตลาดสูงและการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยนำดัชนีหุ้นดังกล่าวมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า [ตลาดทุน]
Futures marketตลาดซื้อขายล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Futurologistนักอนาคตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
futsal (n name ) เป็นกีฬาฟุตบอลซึ่งเล่นกันในร่ม / มีรากศัพท์มาจากภาษาสเปน และ โปรตุเกต 'Futsal is an indoor version of association football. Its name is derived from the Portuguese futebol de salão and the Spanish fútbol sala/de salón, which can be translated as 'indoor football'
See also: S. indoor soccer, R. football, soccer
future park rangsit (n ) ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
See also: S. future,
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้าฉันจับได้ละก็ อนาคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ The Serena Also Rises (2008)
- What exactly is the problem? - He's being vague about the future.แล้วปัญหาจิงๆคืออะไรละ มาคัสเค้าเริ่มไม่แน่นอนกับอนาคต Never Been Marcused (2008)
I am, as something that happens in a vague, far-off futureสนับสนุนสิคะ แต่ทุกอย่างมันยังคลุมเครือ ห่างไกลจากอนาคต O Brother, Where Bart Thou? (2008)
-The future will work itself out. -That's not all I'm thinking about.เธอกลับมาอยู่บ้านแล้วและเธอก็ยังเป็นสุดยอดดีไซน์เนอร์ด้วย It's a Wonderful Lie (2008)
Otherwise I'm gonna think about my future. Gonna be a hole through my wall.ไม่อย่างนั้น ฉันก็จะวกกลับมาคิดเกี่ยวกับอนาคตตัวเองอีก It's a Wonderful Lie (2008)
... who'sintheleadtoplay "Guy With No Future"?ฉันค่อนขางเข้มงวดกับคนที่ฉันจะเดตด้วย ไม่ต้องสงสัยเลย ใครเป็นผู้แสดงนำใน ชายหนุ่มผู้ไม่มีอนาคตหล่ะ It's a Wonderful Lie (2008)
These dresses are everything! They're my entire future!ชุดพวกนี้เป็นทุกอย่างของฉัน เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีอนาคต Bonfire of the Vanity (2008)
About corn, grain of the future.เกี่ยวกับข้าวโพด และธัญพืชแห่งอนาคต The Magnificent Archibalds (2008)
Yeah, But The Future Could Be Amazing Between Us.ใช่ แต่อนาคตระหว่างเรามันต้องเยี่ยมแน่ The Manhattan Project (2008)
I Don't Want To Think About The Future.ฉันไม่อยากคิดถึงอนาคต The Manhattan Project (2008)
Hey,I've got a future leader outside. She needs a C.T.ฉันมีผู้นำในอนาคตรออยู่ข้างนอก เธอต้องทำแสกนC.T. All by Myself (2008)
I can't miss my future leaders of america conference.ฉันจะพลาดงานชุมนุมผู้นำของอเมริกาในอนาคตไม่ได้ All by Myself (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
futPast and future prison my heart.
futYou can count on us for better service in the future.
futI want to be a pilot in the future.
futA brilliant future lay before him.
futHe is much concerned about the future of the country.
futHe has been speculating on his future.
futHe wants to be a policeman in the future.
futHe is a future doctor.
futI sometimes get uneasy about the future.
futI can no more predict the future than I can fly.
futWe are trying to determine your future purchasing needs.
futHis laziness boded ill for future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันข้างหน้า[N] future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง[N] future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
วันหน้า[N] future, See also: following day, next time, Syn. วันหน้าวันหลัง, วันหลัง, คราวหน้า, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, Example: หัวหน้าทีมของเขาประกาศว่า วันหน้าจะกลับมาแก้แค้นให้จงได้, Thai definition: วันในอนาคต
เบื้องหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. อดีต, Example: นักวิชาการทำนายว่าเศรษฐกิจไทยในเบื้องหน้ากำลังจะดีขึ้นจากเดิมมาก
ภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, อนาคต, Example: ในภาคหน้าเจ้าจะต้องรู้จักประหยัด
อนาคต[N] future, Example: ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต, Thai definition: เวลาภายหน้า
ภายหน้า[N] future, Syn. ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, เบื้องหน้า, โอกาสหน้า, วันหน้า, Example: ความเพียรพยายามจะช่วยให้เธอสมหวังในภายหน้าต่อไป, Thai definition: ข้างหน้าต่อไปในอนาคตกาล
ข้างหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. ข้างหลัง, Example: ไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะต้องเจออะไรต่อมิอะไรอีกมาก, Thai definition: ภายภาคหน้าซึ่งเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ภายภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, คราวหน้า, หนหน้า, อนาคต, Example: เขาพยายามศึกษาลักษณะที่เป็นสากลของชีวิตในวัยเด็ก ที่เคิดว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตในภายภาคหน้า, Thai definition: เวลาข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึง
ลมๆ แล้งๆ[ADJ] futile, Example: ปัจจุบันคนหันมากินอาหารที่ไร้คุณค่าทางโภชนาการเพียง เพราะหลงภาพลักษณ์ลมๆ แล้งๆ ที่สื่อโฆษณาสร้างขึ้นมา, Thai definition: เลื่อนลอยเปล่าๆ, ไม่มีผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อนาคตกาล[n.] (anākhothakān) EN: future (grammar)   FR: futur [m] (conjug.)
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
เบื้องหน้า[adv.] (beūang-nā) EN: in front ; in future   
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR:futer
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
จะ[X] (ja ) EN: will ; shall [future mark (action to be completed)]   FR: [auxiliaire du futur]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUTCH    F AH1 CH
FUTHER    F AH1 DH ER0
FUTILE    F Y UW1 T AH0 L
FUTRAL    F AH1 T R AH0 L
FUTURE    F Y UW1 CH ER0
FUTURES    F Y UW1 CH ER0 Z
FUTRELL    F Y UW0 T R EH1 L
FUTURE'S    F Y UW1 CH ER0 Z
FUTILITY    F Y UW0 T IH1 L AH0 T IY0
FUTURES'    F Y UW1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
futile    (j) (f y uu1 t ai l)
future    (n) (f y uu1 ch @ r)
futures    (n) (f y uu1 ch @ z)
futility    (n) (f y uu1 t i1 l i t ii)
futurism    (n) (f y uu1 ch @ r i z @ m)
futurist    (n) (f y uu1 ch @ r i s t)
futurity    (n) (f y uu1 t y u@1 r i t ii)
futurists    (n) (f y uu1 ch @ r i s t s)
futilities    (n) (f y uu1 t i1 l i t i z)
futureless    (j) (f y uu1 ch @ l @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
双子座[ふたござ, futagoza] (n) ราศีเมถุน
二つ[ふたつ, futatsu] (n) สองชิ้น/อย่าง
太い[ふとい, futoi] (adj) หนา, อ้วน
二日[ふつか, futsuka] (n) วันที่สองของเดือน,สองวัน
沸点[ふってん, futten] (n) จุดเดือด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
二つ[ふたつ, futatsu] Thai: สอง อัน
二日[ふつか, futsuka] Thai: วันที่สอง English: second day of the month
二日[ふつか, futsuka] Thai: ระยะเวลาสองวัน English: two days
不定[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both
二人[ふたり, futari] Thai: สองคน English: two people

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futter {n}chows [Add to Longdo]
Futter {n}provender [Add to Longdo]
Futter {n} (Bekleidung)lining [Add to Longdo]
Futteral {n} | Futterale {pl}case | sheaths [Add to Longdo]
Futter {n} (für Tiere)food (for animals) [Add to Longdo]
Futter {n}; Gras {n}pasture; pasturage [Add to Longdo]
Futter {n}; Viehfutter {n} [agro.]fodder [Add to Longdo]
Futter {n}; Futterage {f}; Proviant {m}chow [Add to Longdo]
Futterautomat {m}automatic chucking machine [Add to Longdo]
Futterblech {n}shim [Add to Longdo]
Futterkasten {m} | Futterkästen {pl}food cupboard | food cupboards [Add to Longdo]
Futtermauer {f} [arch.]revetment [Add to Longdo]
Futtermittel {n}feeding stuff [Add to Longdo]
Futternapf {m}feeding dish [Add to Longdo]
Futterneid {m}jealousy about food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
期货[qī huò, ㄑㄧ ㄏㄨㄛˋ, / ] futures (on goods), #2,250 [Add to Longdo]
福田[Fú tián, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ, ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #17,359 [Add to Longdo]
前程[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, ] future (career etc) prospects, #18,576 [Add to Longdo]
徒劳[tú láo, ㄊㄨˊ ㄌㄠˊ, / ] futile, #25,632 [Add to Longdo]
出息[chū xī, ㄔㄨ ㄒㄧ, ] future prospects, #25,802 [Add to Longdo]
福田区[Fú tián qū, ㄈㄨˊ ㄊㄧㄢˊ ㄑㄩ, / ] Futian district of Shenzhen City 深圳市, Guangdong, #29,345 [Add to Longdo]
未来学[wèi lái xué, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] future studies, #79,973 [Add to Longdo]
未来业绩[wèi lái yè jì, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] future yield (of investment) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
シフト[しふと, shifuto] shift (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不当[ふとう, futou] ungerecht, nicht_richtig [Add to Longdo]
不徳[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
不敵[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] Unkeuschheit, Untreue [Add to Longdo]
二けた[ふたけた, futaketa] zweistellig [Add to Longdo]
二人[ふたり, futari] zwei_Personen [Add to Longdo]
二人とも[ふたりとも, futaritomo] beide [Add to Longdo]
二人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
二人前[ふたりまえ, futarimae] fuer_2_Personen [Add to Longdo]
二日[ふつか, futsuka] 2.(Tag e.Monats), zwei_Tage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  fut [fɵt]
     energy
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top