Search result for

furias

(74 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furias-, *furias*, furia
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา furias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *furias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infuriate[VT] ทำให้โกรธ, See also: ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. madden, provoke, enrage
infuriated[ADJ] กราดเกรี้ยว, See also: โมโห, Syn. angry, furious, enraged

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infuriate(อินฟิว'ริเอท) vt. ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล. adj. โกรธ,เดือดดาล., See also: infuriation n., Syn. anger

English-Thai: Nontri Dictionary
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dok Sa will be infuriated.ด็อกซาจะต้องโกรธมาก. Episode #1.5 (2008)
Now, ahem, it is brilliant as it is infuriating.มันเป็นความฉลาด พอๆ กับน่าหงุดหงิด Body of Lies (2008)
They're infuriating. They say one thing and mean another.พวกเขาพาลมาก ชอบพูดทำร้ายจิตใจ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
But it infuriated is equal to others a gift to the public to find out how to tame it.คนดูชอบใจ ถ้าเราเพียงแต่ไม่คาดการณ์ถึงวิธีอ่อนน้อมของมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
Because it's infuriating.- เพราะมันน่าโมโห Funk (2010)
But over the course of the day, They fail the test. This infuriates him,เธอตรงข้ามกับเหยื่อทุกคนที่เขาจับไป Solitary Man (2010)
And after everything else, that just infuriates you, doesn't it? Come on!และหลังจากนั้นสิ่งอื่นก็คือ มันเพิ่งจะทำให้คุณเป็นโรคหมกหมุ่นใช่ไหม Episode #1.1 (2010)
Yeah. That Barbara is an infuriating woman.ใช่ บาร์บาร่าก็เป็นคนประเภทขี้โมโหอยู่แล้ว Epiphany (2010)
Hey, why do you keep going off the subject? You're so infuriating.นี่ ทำไมคุณต้องเปลี่ยนเรื่องด้วยนะ คุณมันน่าโมโหจริงๆ Episode #1.2 (2010)
The fact that you know that, infuriates me beyond words.ความที่นายรู้ ยิ่งทำให้ฉันโกรธจนบรรยายไม่ถูก Battleship (2012)
More anger, more infuriating!ใส่อารมณ์หน่อยให้มันน่ารำคาญขึ้นอีก Mirror Mirror (2012)
And you, with your uncompromising, prudish rigidity, and your condescension, and your infuriating belief that you're always the smartest one in the room.และคุณ กับความไม่ยอมแพ้ ความเจ้าระเบียบ ความแข็งแรง และการถ่อมตัว We All Fall Down (2012)
- Oh, you're infuriating..-พี่นี่กวนประสาทจัง.. August: Osage County (2013)
Your brother's lack of communication is infuriating.น้องชายนายขาดการติดต่อทำให้ฉันอารมณ์ไม่ดี A View to a Kill (2013)
How can you two be so infuriatingly optimistic?ทำไมพวกคุณถึงมองโลกในแง่ดีนัก The Heart of the Truest Believer (2013)
Fischer, whose demands for more money have infuriated tournament promoters, has won a remarkable eight matches in a row.ฟิสเชอร์ขอค่าตัวเพิ่มทำให้ผู้จัดงานหัวเสีย เขาชนะอย่างน่าทึ่งมาแปดนัดรวด Pawn Sacrifice (2014)
You're the one that's infuriating me, you quack!คุณนั่นแหละที่ทำให้ผมโมโห คุณมัน"กำมะลอ" The Signal (2014)
Oh, this whole thing is infuriating.โอ้สิ่งทั้งหมดนี้คือโกรธ Denial (2016)
You shall see. Vienna is an infuriating city.เธอจะได้เห็นว่า เวียนนา เป็นเมืองที่น่าเวียนหัว The Red Violin (1998)
Infuriating, but magnificent.น่าเวียนหัว แต่ก็งดงาม The Red Violin (1998)
God, you're infuriating!งี่เง่าจริงๆ Just Like Heaven (2005)
She's infuriating and stubborn and narrow-minded.เธอโกรธ และปากแข็ง และใจแคบ Ice Age: The Meltdown (2006)
I'm like this because I'm infuriated.ที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะผมถูกทำให้โกรธนะ Flowers for My Life (2007)
I'm infuriated when I see you hurt.ผมโกรธที่เห็นคุณถูกทำร้าย Flowers for My Life (2007)
You know something? You are an infuriating woman.คุณรู้อะไรมั้ย คุณน่ะเป็นผู้หญิงขี้โมโห The Nanny Diaries (2007)
She can be so infuriating.เธอดูโกรธมากเลย The Dark Night (2008)
We call it the Infuriator.Wir nennen es "Infuriator". The Mystery of the Blue Train (2005)
Those are the drums of our band La Furia, who delight us with their music.Das sind die Trommeln unserer Band La Furia, deren Musik uns erfreut. Miss Bala (2011)
_ _Das ist derselbe Plan, den du hattest, um Armando Ruiz aus dem Gefängnis zu holen... in "Contra La Furia de la Bruja". Fallen Light (2015)
So, Rosello is part of the board of directors of "Furiaris".Also, Rosello gehört dem Verwaltungsrat von "Furiaris" an. We Still Kill the Old Way (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furiaYou were always a perfect 'super human' to an infuriating extent. And so that 'habit' actually was one of your cute ... or rather charm points.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่ว[V] provoke, See also: infuriate, irk, irritate, aggravate, annoy, enrage, hassle, incense, Syn. ยั่วโมโห, กวนประสาท, กวนใจ, ก่อกวน, Example: เธอชอบไปยั่วเขาเดี๋ยวเขาก็โกรธให้จริงๆ แล้วจะมานั่งเสียใจ, Thai definition: พูดหรือทำให้กำเริบหรือโกรธ
ขัดเคือง[V] be indignant, See also: be annoy, be angry, resent, infuriate, Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, เคืองขัด, Example: วิภาขัดเคืองเจ้านายเธอมากที่ไม่ให้สองขั้น, Thai definition: รู้สึกโกรธเพราะถูกขัดใจ
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน[V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ตาขวาง[ADV] resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตาขวาง[ADV] resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ฉุน[V] get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
กราดเกรี้ยว[V] furious, See also: infuriate, extremely angry, enrage, Syn. เกรี้ยวกราด, Example: เธอนั่งนิ่งเมื่อน้องสาวกราดเกรี้ยวระบายอารมณ์ใส่, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางพร้อมทั้งดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวนโทสะ[v. exp.] (kūan thōsa) EN: irritate ; infuriate   FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
เข้าตา[X] (leūat khao tā) EN: in a rage ; infuriated   
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil   FR: s'emporter
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
FURIA    F Y UH1 R IY0 AH0
INFURIATE    IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T
INFURIATED    IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T AH0 D
INFURIATES    IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T S
INFURIATING    IH2 N F Y UH1 R IY0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infuriate    (v) (i1 n f y u@1 r i ei t)
infuriated    (v) (i1 n f y u@1 r i ei t i d)
infuriates    (v) (i1 n f y u@1 r i ei t s)
infuriating    (v) (i1 n f y u@1 r i ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregtheit {f}infuriation [Add to Longdo]
Unsitte {f}bad habit; infuriating habit [Add to Longdo]
(sehr) ärgerlich {adj}infuriating [Add to Longdo]
aufreizend {adv}infuriatingly [Add to Longdo]
wütend machen; zur Weißglut bringen [ugs.] | wütend machend | wütend gemacht | macht wütend | machte wütendto infuriate | infuriating | infuriated | infuriates | infuriated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シモフリアイゴ;ホワイトスポッティド・スパインフット;ホワイトスポッティドスパインフット[, shimofuriaigo ; howaitosupotteido . supainfutto ; howaitosupotteidosupainfutto] (n) white-spotted spinefoot (Siganus canaliculatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish) [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
振り仰ぐ;振仰ぐ[ふりあおぐ, furiaogu] (v5g,vi) to look up [Add to Longdo]
振り合い;振合い[ふりあい, furiai] (n) consideration; comparison; usage; custom [Add to Longdo]
振り合う;触り合う;振合う;触合う[ふりあう, furiau] (v5u,vi) to touch each other [Add to Longdo]
振り上げる;振りあげる[ふりあげる, furiageru] (v1,vt) to raise overhead [Add to Longdo]
振り当てる;振当てる[ふりあてる, furiateru] (v1,vt) to assign; to allot [Add to Longdo]
袖振り合うも他生の縁[そでふりあうもたしょうのえん, sodefuriaumotashounoen] (exp) (id) A meeting by chance is preordained [Add to Longdo]
怒髪天[どはつてん, dohatsuten] (n) furious; infuriated [Add to Longdo]
怒髪天を突く[どはつてんをつく, dohatsutenwotsuku] (exp,v5k) to boil with rage; to be infuriated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气冲牛斗[qì chōng niú dǒu, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄡˇ, / ] extremely angry; infuriated [Add to Longdo]
激怒[jī nù, ㄐㄧ ㄋㄨˋ, ] to infuriate [Add to Longdo]
眼红[yǎn hóng, ㄧㄢˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] to covet; envious; jealous; green with envy; infuriated; furious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top