ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuller

F UH1 L ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuller-, *fuller*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fullern. ผู้แต่งกายเต็มยศ
fuller's earthn. ดินเหนียวดูดซึม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fuller's Earthฟลูเลอร์เอิร์ท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The movie was Sam Fuller's Shock Corridor.นี่คือเรื่อง Sam Fuller's Shock Corridor The Dreamers (2003)
Now, our chief suspect is Tom Fuller.ผู้ต้องสงสัยตัวเอ้คือ ทอม ฟูลเลอร์ Big Momma's House 2 (2006)
Agent Doug Hudson was working undercover on Fullers technical team.จนท.ดั๊ก ฮัดสันแฝงตัวเขาไป ในทีมเทคนิคของฟูลเลอร์ Big Momma's House 2 (2006)
into Fullers house as a nanny.จนท.ปลอมตัวไปเป็น พี่เลี้ยงเด็กในบ้านฟูลเลอร์ พี่เลี้ยงเด็ก Big Momma's House 2 (2006)
Ladies, Id like you to meet Mrs. Leah Fuller.สาว ๆ ฉันอยากให้คุณรู้จัก คุณนายลีอาห์ ฟูลเลอร์ Big Momma's House 2 (2006)
Mrs. Fuller, this is-คุณนายฟูลเลอร์ นี่คือ... Big Momma's House 2 (2006)
Hmm? Mrs. Fuller, I can assure you-คุณนายฟูลเลอร์ ฉันเปล่า... Big Momma's House 2 (2006)
I'm sure Mrs. Fuller is not intimidated... by a pair of perky Ds.ป้าแน่ใจว่า คุณนายฟูลเลอร์ไม่หวั่น... Big Momma's House 2 (2006)
Well, let me tell you a little bit about the Fullers.ฉันจะขอเล่าถึง ครอบครัวฟูลเลอร์ของเรานะ Big Momma's House 2 (2006)
And I know Mr. Fuller's gonna like you too.คุณฟูลเลอร์จะต้องชอบคุณ Big Momma's House 2 (2006)
Mr. Fuller, so nice to meet you.คุณฟูลเลอร์ สวัสดีค่ะ ฉันแฮตตี้ เมย์ เพียร์ซ เรียกบิ๊กมาม่าก็ได้ Big Momma's House 2 (2006)
Mr. Fuller!คุณฟูลเลอร์ นี่... Big Momma's House 2 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fullerBetter to have one plough going than two cradles. [Quote, Fuller]

CMU English Pronouncing Dictionary
FULLER    F UH1 L ER0
FULLER'S    F UH1 L ER0 Z
FULLERTON    F UH1 L ER0 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuller    (n) fˈulər (f u1 l @ r)
fullers    (n) fˈuləz (f u1 l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックミンスターフラーレン[, bakkuminsuta-fura-ren] (n) buckminsterfullerene [Add to Longdo]
フラーレン[, fura-ren] (n) fullerene [Add to Longdo]
縮絨工[しゅくじゅうこう, shukujuukou] (n) fuller (of cloth) [Add to Longdo]
帯枕[おびまくら, obimakura] (n) oval pad with two long strips tied underneath the obi to make it look fuller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuller \Full"er\, n. [AS. fullere, fr. L. fullo. See {Full}, v.
   t.]
   One whose occupation is to full cloth.
   [1913 Webster]
 
   {Fuller's earth}, a variety of clay, used in scouring and
    cleansing cloth, to imbibe grease.
 
   {Fuller's herb} (Bot.), the soapwort ({Saponaria
    officinalis}), formerly used to remove stains from cloth.
    
 
   {Fuller's thistle} or {Fuller's weed} (Bot.), the teasel
    ({Dipsacus fullonum}) whose burs are used by fullers in
    dressing cloth. See {Teasel}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuller \Full"er\, n. [From {Full}, a.] (Blacksmith's Work)
   A die; a half-round set hammer, used for forming grooves and
   spreading iron; -- called also a {creaser}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuller \Full"er\, v. t.
   To form a groove or channel in, by a fuller or set hammer;
   as, to fuller a bayonet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\ (f[.u]l), a. [Compar. {Fuller} (f[.u]l"[~e]r);
   superl. {Fullest}.] [OE. & AS. ful; akin to OS. ful, D. vol,
   OHG. fol, G. voll, Icel. fullr, Sw. full, Dan. fuld, Goth.
   fulls, L. plenus, Gr. plh`rhs, Skr. p[=u][.r]na full, pr[=a]
   to fill, also to Gr. poly`s much, E. poly-, pref., G. viel,
   AS. fela. [root]80. Cf. {Complete}, {Fill}, {Plenary},
   {Plenty}.]
   1. Filled up, having within its limits all that it can
    contain; supplied; not empty or vacant; -- said primarily
    of hollow vessels, and hence of anything else; as, a cup
    full of water; a house full of people.
    [1913 Webster]
 
       Had the throne been full, their meeting would not
       have been regular.          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Abundantly furnished or provided; sufficient in quantity,
    quality, or degree; copious; plenteous; ample; adequate;
    as, a full meal; a full supply; a full voice; a full
    compensation; a house full of furniture.
    [1913 Webster]
 
   3. Not wanting in any essential quality; complete; entire;
    perfect; adequate; as, a full narrative; a person of full
    age; a full stop; a full face; the full moon.
    [1913 Webster]
 
       It came to pass, at the end of two full years, that
       Pharaoh
       dreamed.               --Gen. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
       The man commands
       Like a full soldier.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I can not
       Request a fuller satisfaction
       Than you have freely granted.     --Ford.
    [1913 Webster]
 
   4. Sated; surfeited.
    [1913 Webster]
 
       I am full of the burnt offerings of rams. --Is. i.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   5. Having the mind filled with ideas; stocked with knowledge;
    stored with information.
    [1913 Webster]
 
       Reading maketh a full man.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Having the attention, thoughts, etc., absorbed in any
    matter, and the feelings more or less excited by it, as,
    to be full of some project.
    [1913 Webster]
 
       Every one is full of the miracles done by cold baths
       on decayed and weak constitutions.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Filled with emotions.
    [1913 Webster]
 
       The heart is so full that a drop overfills it.
                          --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   8. Impregnated; made pregnant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ilia, the fair, . . . full of Mars.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {At full}, when full or complete. --Shak.
 
   {Full age} (Law) the age at which one attains full personal
    rights; majority; -- in England and the United States the
    age of 21 years. --Abbott.
 
   {Full and by} (Naut.), sailing closehauled, having all the
    sails full, and lying as near the wind as poesible.
 
   {Full band} (Mus.), a band in which all the instruments are
    employed.
 
   {Full binding}, the binding of a book when made wholly of
    leather, as distinguished from half binding.
 
   {Full bottom}, a kind of wig full and large at the bottom.
 
   {Full brother} or {Full sister}, a brother or sister having
    the same parents as another.
 
   {Full cry} (Hunting), eager chase; -- said of hounds that
    have caught the scent, and give tongue together.
 
   {Full dress}, the dress prescribed by authority or by
    etiquette to be worn on occasions of ceremony.
 
   {Full hand} (Poker), three of a kind and a pair.
 
   {Full moon}.
    (a) The moon with its whole disk illuminated, as when
      opposite to the sun.
    (b) The time when the moon is full.
 
   {Full organ} (Mus.), the organ when all or most stops are
    out.
 
   {Full score} (Mus.), a score in which all the parts for
    voices and instruments are given.
 
   {Full sea}, high water.
 
   {Full swing}, free course; unrestrained liberty; "Leaving
    corrupt nature to . . . the full swing and freedom of its
    own extravagant actings." South (Colloq.)
 
   {In full}, at length; uncontracted; unabridged; written out
    in words, and not indicated by figures.
 
   {In full blast}. See under {Blast}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fuller
   n 1: United States jurist and chief justice of the United States
      Supreme Court (1833-1910) [syn: {Fuller}, {Melville W.
      Fuller}, {Melville Weston Fuller}]
   2: United States architect who invented the geodesic dome
     (1895-1983) [syn: {Fuller}, {Buckminster Fuller}, {R.
     Buckminster Fuller}, {Richard Buckminster Fuller}]
   3: a workman who fulls (cleans and thickens) freshly woven cloth
     for a living

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top