หรือคุณหมายถึง fugüs?
Search result for

fugues

(74 entries)
(0.0922 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fugues-, *fugues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fugues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fugues*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fugue(จิตเวช.) ฟิวจ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Erythema Annular Centrifugumlapiere Typeตุ่มหนองแบบลามเป็นวง [การแพทย์]
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Fugue Stateอาการลืมตัว [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fugue(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,

CMU English Pronouncing Dictionary
FUGUE    F Y UW1 G
FUGUES    F Y UW1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fugue    (n) (f y uu1 g)
fugues    (n) (f y uu1 g z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不具[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity

German-Thai: Longdo Dictionary
Verfügung(n) |die| การตัดสิน
Verfügung(n) |die| คำสั่งศาล
Verfügung(n) |die| กฎ, ข้อบังคับ
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuge {f} [mus.] | Fugen {pl}fugue | fugues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
カザリキンチャクフグ[, kazarikinchakufugu] (n) Bennett's sharpnose puffer (Canthigaster bennetti) [Add to Longdo]
キンチャクフグ属[キンチャクフグぞく, kinchakufugu zoku] (n) Canthigaster (genus of pufferfish in the family Tetraodontidae) [Add to Longdo]
クマドリキンチャクフグ[, kumadorikinchakufugu] (n) shy toby (Canthigaster ocellicincta) [Add to Longdo]
クロハコフグ[, kurohakofugu] (n) spotted boxfish (Ostracion meleagris) [Add to Longdo]
ゴマフキンチャクフグ[, gomafukinchakufugu] (n) spider-eye puffer (Canthigaster amboinensis); ambon toby [Add to Longdo]
シボリキンチャクフグ[, shiborikinchakufugu] (n) honeycomb toby (Canthigaster janthinoptera); spotted puffer (Australia) [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
ドワーフグラミー;ドワーフ・グラミー[, dowa-fugurami-; dowa-fu . gurami-] (n) dwarf gourami (Colisa lalia) [Add to Longdo]
ハナキンチャクフグ[, hanakinchakufugu] (n) crowned puffer (Canthigaster coronata); crown toby; saddle-back puffer [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
フーガ[, fu-ga] (n) fugue (ita [Add to Longdo]
フグ科[フグか, fugu ka] (n) Tetraodontidae (family of pufferfish with four fused teeth) [Add to Longdo]
フグ中毒;河豚中毒[フグちゅうどく(フグ中毒);ふぐちゅうどく(河豚中毒), fugu chuudoku ( fugu chuudoku ); fuguchuudoku ( fugu chuudoku )] (n) pufferfish poisoning [Add to Longdo]
フグ毒;河豚毒[フグどく(フグ毒);ふぐどく(河豚毒), fugu doku ( fugu doku ); fugudoku ( fugu doku )] (n) (See テトロドトキシン) fugu poison [Add to Longdo]
フューグ[, fuyu-gu] (n) fugue (fre [Add to Longdo]
ホクロキンチャクフグ[, hokurokinchakufugu] (n) Canthigaster inframacula (species of pufferfish found in the Eastern Central Pacific) [Add to Longdo]
ミゾレフグ[, mizorefugu] (n) spotted pufferfish (Arothron meleagris) [Add to Longdo]
モンキキンチャクフグ[, monkikinchakufugu] (n) lantern toby (Canthigaster epilampra) [Add to Longdo]
リーフグリーン[, ri-fuguri-n] (n) leaf green [Add to Longdo]
陰嚢[いんのう;ふぐり, innou ; fuguri] (adj-na,n,adj-no) scrotum; testicles; scrotal [Add to Longdo]
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit [Add to Longdo]
化粧河豚[けしょうふぐ;ケショウフグ, keshoufugu ; keshoufugu] (n) (uk) map puffer (Arothron mappa) [Add to Longdo]
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish [Add to Longdo]
遇不遇[ぐうふぐう, guufuguu] (n) happiness and sorrows [Add to Longdo]
虎河豚[とらふぐ, torafugu] (n) tiger globefish (poisonous fish, Takifugu rubripes) [Add to Longdo]
糸巻河豚[いとまきふぐ;イトマキフグ, itomakifugu ; itomakifugu] (n) (uk) basketfish (Kentrocapros aculeatus) [Add to Longdo]
縞河豚[しまふぐ;シマフグ, shimafugu ; shimafugu] (n) (uk) yellowfin puffer (Takifugu xanthopterus) [Add to Longdo]
真河豚[まふぐ;マフグ, mafugu ; mafugu] (n) (uk) purple puffer (species of pufferfish, Takifugu porphyreus) [Add to Longdo]
政府軍[せいふぐん, seifugun] (n) government troop [Add to Longdo]
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum) [Add to Longdo]
赤目河豚[あかめふぐ;アカメフグ, akamefugu ; akamefugu] (n) red-eyed puffer (Takifugu chrysops) [Add to Longdo]
草河豚[くさふぐ;クサフグ, kusafugu ; kusafugu] (n) (uk) grass puffer (Takifugu niphobles) [Add to Longdo]
大犬の陰嚢[おおいぬのふぐり;オオイヌノフグリ, ooinunofuguri ; ooinunofuguri] (n) (uk) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell [Add to Longdo]
大犬陰嚢[おおいぬふぐり;オオイヌフグリ, ooinufuguri ; ooinufuguri] (n) (uk) (See 大犬の陰嚢) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell [Add to Longdo]
潮前河豚;潮際河豚[しょうさいふぐ;ショウサイフグ, shousaifugu ; shousaifugu] (n) (uk) Takifugu snyderi (species of pufferfish) [Add to Longdo]
鉄ちり[てっちり, tecchiri] (n) (uk) (See 鉄砲・3,ちり鍋) boiled fugu dish (served with ponzu dipping sauce) [Add to Longdo]
鉄砲(P);鉄炮[てっぽう, teppou] (n) (1) gun; (2) wooden pole that sumo wrestlers strike in practice (practise); (3) (col) (See 河豚) fugu; (P) [Add to Longdo]
遁走曲[とんそうきょく, tonsoukyoku] (n) fugue [Add to Longdo]
箱河豚[はこふぐ;ハコフグ, hakofugu ; hakofugu] (n) (1) (uk) bluespotted boxfish (Ostracion immaculatus); (2) boxfish (any fish of family Ostraciidae); trunkfish [Add to Longdo]
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy) [Add to Longdo]
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter [Add to Longdo]
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient [Add to Longdo]
不具者[ふぐしゃ, fugusha] (n) cripple; disabled person [Add to Longdo]
不虞[ふぐ, fugu] (n) emergency [Add to Longdo]
不遇[ふぐう, fuguu] (adj-na,n) misfortune; bad luck; obscurity [Add to Longdo]
不遇を託つ[ふぐうをかこつ, fuguuwokakotsu] (exp,v5t) to repine at one's hard lot [Add to Longdo]
不遇時代[ふぐうじだい, fuguujidai] (n) one's dark days; the period during which one suffered misfortune and obscurity [Add to Longdo]
緑河豚[みどりふぐ;ミドリフグ, midorifugu ; midorifugu] (n) (uk) green spotted puffer (Tetraodon nigroviridis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘涓子鬼遗方[Liú Juān zǐ guǐ yí fāng, ㄌㄧㄡˊ ㄐㄩㄢ ㄗˇ ㄍㄨㄟˇ ㄧˊ ㄈㄤ, / ] Liu Juanzi's medical recipes bequeathed by the ghost Huang Fugui 黃父鬼|黄父鬼 [Add to Longdo]
山西兽[Shān xī shòu, ㄕㄢ ㄒㄧ ㄕㄡˋ, 西 / 西] Shansitherium fuguensis (early giraffe) [Add to Longdo]
府谷[Fǔ gǔ, ㄈㄨˇ ㄍㄨˇ, ] (N) Fugu (place in Shaanxi) [Add to Longdo]
河豚[hé tún, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄣˊ, ] fugu (pufferfish) [Add to Longdo]
赋格曲[fù gé qǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄜˊ ㄑㄩˇ, / ] fugue [Add to Longdo]
黄父鬼[Huáng fù guǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] Huang Fugui, ghost of legends who provided Liu Juanzi with his magical recipes 劉涓子鬼遺方|刘涓子鬼遗方 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top