Search result for

ft

(89 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ft-, *ft*
English-Thai: Longdo Dictionary
take after(vt.) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code
shiftless(adj) ไม่เอาไหน เช่น He knew Michael for over twenty years and found him to worthless, shiftless and to spend his wages on liquor rather than his family.
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม
shortly afterwards(adv phrase ) หลังจากนั้นไม่นาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ft.abbr. foot,feet
ftaabbr. fluorescent titer antibody
ftpคำย่อ (file transfer protocol) n. โปรโตคอลแปลงแฟ้มข้อมูล
abaft(อะแบฟทฺ', อะบาฟทฺ') prep.,adv. ไปทางข้างหลัง, ไป ทางท้าย,ไปทางท้ายเรือ
adam and eve on a raftเนื้ออบใส่ไข่
adrift(อะดริฟทฺ') adj.,adv. ล่องลอย (ไม่ได้วางสมอเรือ) , ตุหรัดตุเหร่ไป, ล่องลอยไป
aerocraft(แอ' โรคราฟทฺ) n. เครื่องบิน (plane)
aft(แอฟทฺ, อาฟทฺ) adj.,adv. ทางท้ายเรือ, ไปทางท้ายเรือ, อยู่ทางท้ายเรือ (at the stern)
after(อาฟ' เทอะ,แอฟ' เทอะ) prep.,adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind ###A. before, prior to)
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด

English-Thai: Nontri Dictionary
adrift(adv) ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป
aft(adv) ไปทางท้ายเรือ,ข้างท้ายเรือ
after(adj) ภายหลัง,หลังจาก
after(adv) ภายหลัง,ทีหลัง,หลังจาก,หลัง
after(con) หลังจาก,ภายหลัง,ทีหลัง
afterbirth(n) รก
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
afterthought(n) ความคิดภายหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FTP (File Transfer Protocol)เอฟทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FTP (File Transfer Protocol)เอฟทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ftค่าไฟฟ้าผันแปร, ค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ
ค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าฐาน อันเนื่องมาจากต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าควบคุมไม่ได้ เช่น ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในค่าไฟฟ้าฐาน (ค่าไฟฟ้าฐาน เป็นโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศ ซึ่งแยกตามกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยค่าไฟฟ้าฐานสะท้อนถึงต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าระบบสายส่งไฟฟ้า ค่าระบบสายจำหน่ายไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าผลิตพลังงานไฟฟ้า ภายใต้สมมุติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า อัตราแลกเปลี่ยน ราคาเชื้อเพลิงระดับหนึ่ง) [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ftcFederal Trade Commission. คณะกรรมาธิการการค้า
FTI (abbrev ) สภาอุตสาหกรรม
See also: S. The Federation of Thai Industries,
FTW (abbrev ) For The Win

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Post it, baby. Go, go, go! FTJ, FTJ!โพสเลย, เด็กๆ เร็วๆๆๆๆ อ.พ.ล., อ.พ.ล. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- It's clean. - What's FTJ?อ.พ.ล. คืออะไรอ่ะ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- FTJ, FTJ.- อ.พ.ล.,อ.พ.ล. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It looks like we've dropped out of ftl.ดูเหมือนว่าเราออกจาก ความเร็วแสง Air: Part 1 (2009)
We jump back into ftl. [shutter snaps] Palmer is a geologist.พวกเราคงจะกลับมาที่ยาน เพลเมอร์เป็นนักธรณีวิทยา Air: Part 1 (2009)
It looks like we've dropped out of ftl.มันดูเหมือน พวกเราออกจากความเร็วแสง Air: Part 3 (2009)
How much time before the ship jumps back to ftl?มีเวลาเท่าไร ก่อนที่ยานจะเข้าสู่ความเร็วแสง Air: Part 3 (2009)
The next time we drop out of FTL--คราวหน้าที่เราลดความเร็วแสง Earth (2009)
We are in FTL!พวกเราอยู่ในความเร็วแสง Earth (2009)
We're proceeding with the test next time we drop out of FTL.เราจะทำการทดลองต่อไป คราวหน้าที่เราลดความเร็วแสง Earth (2009)
We just dropped out of FTL, sir.พวกเราแค่ออกจากความเร็วแสงครับ ท่าน Earth (2009)
We just dropped out of FTL.พวกเราออกจากความเร็วแสง Earth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ftThe FTC nailed down new evidence in the fraud investigation.
ftI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after   FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon   FR: après-midi
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi

CMU English Pronouncing Dictionary
FTHENAKIS    F TH EH0 N AA1 K IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ft    (n) (f ii1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| งาน (ที่จะให้ทำ)
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง
Luft(n) |die| อากาศ
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษฐกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft) [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ft
      n 1: a linear unit of length equal to 12 inches or a third of a
           yard; "he is six feet tall" [syn: {foot}, {ft}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top