Search result for

fruits

(51 entries)
(0.086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruits-, *fruits*, fruit
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But when the Ladies' Detective Agency becomes the pride of Botswana, as it most surely will, then I will be the first to enjoy the fruits of our labours.แต่เมื่อใดที่สุภาพสตรีนักสืบหมายเลขหนึ่ง กลายเป็นที่โด่งดังในบอตสวานา ทั้งหมดแน่นอนที่สุดว่า แล้วฉันจะเป็นคนแรกที่มีความสุข กับค่าเเรงงานของพวกเราค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
All kinds of citrus-type fruits, beans, potatoes...ผลไม้ประเภทต่างๆ ถั่ว มั่นฝรั่ง... Faith (2010)
Are organic fruits and veggies worth the high cost?พืชผักออร์กานิกดีสมกับ ราคาที่แพงลิ่วมั้ย You Can't Handle the Truth (2010)
Are organic fruits and veggies really worth the cost?พืชผักออร์กานิกมีคุณค่า สมกับราคาที่แพงลิ่วจริงมั้ย You Can't Handle the Truth (2010)
He plans to keep combing the cosmos a section at a time, looking for stars similar to our sun and enjoying the fruits of our ever-evolving technology.ทำให้การตรวจจับ ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก ยากมาก มาร์ซี่ได้หายไปจากคนนอกบ้า Are We Alone? (2010)
All right, I will buy some fruits.ค่ะ หนูจะไปซื้อมานะคะ Episode #1.3 (2010)
You know, you see the fruits bear...คุณจะมองเห็นทางกำไร... Love & Other Drugs (2010)
Well, I've melted all the fruits and vegetables we have in the place,ผมซัดผักผลไม้ที่มีในบ้านไปหมดแล้ว You Smell Like Dinner (2011)
I deliver fruits and vegetables.ว่าผมเป็นคนส่งผักและผลไม้ Get Carter (2011)
Jam with four fruits, not plain strawberry.แยมผลไม้รวม 4 ชนิด ไม่ใช่แค่แยมสตอเบอรี่ Salon of the Dead (2012)
Nevertheless, I designed this game to be played upon my death by you and whatever cabal of fruits, junkies, and sluts you call your friends.อย่างไรก็ดี ฉันออกแบบเกมนี้มา เพื่อให้แกเล่นหลังจากที่ฉันตาย กับกลุ่มเพื่อนซ่องสุม Digital Estate Planning (2012)
And the other big animals had all the food, 'cause they could reach the fruits.และสัตว์ขนาดใหญ่อื่น ๆ มีทั้งอาหาร ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงผลไม้. Elysium (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitsAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
fruitsFruits decay in the sun.
fruitsFruits have seeds in them.
fruitsFruits tend to decay soon.
fruitsI like apples best of all fruits.
fruitsI like fruits such as oranges and apples.
fruitsI like such fruits as grapes and peaches.
fruitsLemons and limes are acidic fruits.
fruitsMy daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches.
fruitsSome boys made away with all the ripe fruits on my persimmon tree.
fruitsThe fruits are dried in the sun.
fruitsThey canned the fruits to preserve them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกไม้[N] fruits, Example: สัตว์ป่า ดิน แมลงเล็กๆ ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่าจะถูกชะล้างลงแม่น้ำหลังไฟป่าดับลง, Count unit: ลูก, ผล, Thai definition: ผลของต้นไม้
พืชผล[N] crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ผลอันเกิดจากพืช
ของกอง[N] fruits and dry food prepared for monks during a special occasion, Thai definition: ของแห้งและผลไม้ที่ทายกวัดหามาไว้สมทบถวายพระในเวลาทอดกฐินหรือเทศน์มหาชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารทะเล[n. exp.] (āhān thalē) EN: seafood   FR: fruits de mer [mpl]
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
หอยทะเล[n. exp.] (høi thalē) FR: fruits de mer [mpl]
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits   FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
เก็บผลไม้[v. exp.] (kep phonlamāi) FR: cueillir des fruits ; récolter des fruits
ของกอง[n.] (khøngkøng) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion   
คนขายผลไม้[n.] (khonkhāi phonlamāi) EN: fruit seller   FR: vendeur de fruits [m] ; marchand de fruits [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUITS    F R UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruits    (v) (f r uu1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rumtopf {m} [cook.]fruits preserved in rum and sugar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーズン[, shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) [Add to Longdo]
トロピカルフルーツ[, toropikarufuru-tsu] (n) tropical fruits [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
果菜[かさい, kasai] (n) fruits and vegetables [Add to Longdo]
果菜類[かさいるい, kasairui] (n) fruits and vegetables [Add to Longdo]
柑橘類[かんきつるい, kankitsurui] (n) citrus fruits [Add to Longdo]
汗の結晶[あせのけっしょう, asenokesshou] (n) fruits of one's labour; crystals of sweat [Add to Longdo]
血と汗の結晶[ちとあせのけっしょう, chitoasenokesshou] (exp) result of one's blood, sweat, and tears; fruits of one's labour [Add to Longdo]
初生り[はつなり, hatsunari] (n) first fruits [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top