Search result for

fror

(79 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fror-, *fror*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fror มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fror*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Frozen.Gefroren. The Man Who Loved Women (1983)
Farther and farther into space it went, carrying the small child in a near-frozen state:Flog weiter in den Weltraum, mit dem Baby an Bord in fast gefrorenem Zustand. The Return of Starbuck (1980)
And so blatant.Und vor allem so unverfroren. The Official Visit (1980)
What are you gonna do with a frozen butt?Und was willst du mit einem gefrorenen Arsch? The Big Red One (1980)
We spent the whole winter freezing our asses off just to take back Belgium.Wir froren uns den Arsch ab, um Belgien zurückzuerobern. The Big Red One (1980)
In winter, every inch of water in Zeelem turned to ice and the body predators that worried Appis slept, froze or otherwise temporarily capitulated.Im Winter verwandelte sich das Wasser in Zeelem zu Eis, und die Körperfresser, die Appis Sorgen machten, erfroren oder kapitulierten zeitweise. The Falls (1980)
One winter, snow, blizzards, freezing the bollocks off the ponies.In einem Winter haben Schnee und eisige Stürme den Ponys die Eier abgefroren. The Long Good Friday (1980)
It's lucky he found me or I would've froze to death.Zum Glück hat er mich gefunden, sonst wäre ich erfroren. The Long Good Friday (1980)
He was cold, starved and innocent.Er fror, hatte Hunger und ist unschuldig. Seems Like Old Times (1980)
Then suddenly I notice that my toes are frozen.Da merk' ich, dass mir die Zehen erfroren sind. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
And I want to die. Because I'm not allowed in the stable where it's warm and because my feet are frozen.Und da möcht' ich viel lieber sterben, weil ich ja nicht im Stall sein darf, wo es warm ist, und mir die Füsse erfroren sind. Eine Liebe, das kostet immer viel (1980)
In the steppe out of the way A coachman was freezing to death.In der unendlichen Steppe erfror ein Fuhrmann. Rasputin (1981)
I was soaked and very cold.Ich war völlig durchnässt und hab gefroren. Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
Luckily my radio's frozen to my wrist.Zum Glück ist mein Radio festgefroren. The Great Muppet Caper (1981)
I hate that.Man ist ein einziges gefrorenes Lächeln, wirklich. Mephisto (1981)
- How many frozen waffles you want?- Wie viele gefrorene Waffeln? Neighbors (1981)
Frozen waffles is all we've got.Wir haben nur gefrorene Waffeln. Neighbors (1981)
Don't you think your father would be more than disappointed to find Miss Mallow all frozen, rock hard in his freezer instead of some nice baby lamb chops?Glaubst du nicht, dein Vater wäre mehr als enttäuscht Miss Mallow völlig steinhart gefroren in seiner Gefriertruhe zu finden anstelle einiger leckeren Lammkoteletts? Private Lessons (1981)
Well, you've heard the expression "frozen stiff."Du kennst ja den Begriff "steif gefroren". Private Lessons (1981)
- And the meat at the front wasn't frozen because... - Why? - Well, we were goin' so damn fast that the cold air being heavier.Und es war nicht gefroren, weil wir so schnell gefahren sind. Road Games (1981)
He knew we had to keep moving or we'd freeze to death there and then and that would be the end of it.Wir mussten in Bewegung bleiben oder wir wären an Ort und Stelle erfroren, und das hätte das Ende bedeutet. Tarzan the Ape Man (1981)
Anything frozen at this temperature will shatter at the slightest touch.Was in dieser Temperatur gefroren wird, zersplittert bei der leichtesten Berührung. The Entity (1982)
Freezing!Gefroren! Blade Runner (1982)
Then last winter, we forgot to take them out and they all froze solid.Letzten Winter vergaßen wir, sie herauszunehmen und sie erfroren. Diner (1982)
I think you will all agree that it was a most audacious plan, brilliantly executed.Ein unverfrorener Plan, glänzend in die Tat umgesetzt. Evil Under the Sun (1982)
"because the ink in the explorers' pen froze before they could write it down.""denn die Tinte des Forschers gefror, bevor er ihn niederschreiben konnte." Missing (1982)
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody!Scheinbar ist allen nicht nur der Arsch sondern auch das Maul abgefroren! The Thing (1982)
Saliho's bride froze to death just 2 days ago. And her two kids. You have a long way.Vor zwei Tagen erfror Saliho's Schwiegertochter mit ihren beiden Kindern. Yol (1982)
It will freeze a man instantly. Saliho's bride froze two days ago. And two of her kids.Vor zw ei Tagen ist Saliho's Sc hw ie gertoc hter dort erfroren." Yol (1982)
My condolences.Sie ist erfroren. Yol (1982)
Murdock, why are you eating a sandwich that's frozen?Murdock, warum isst du ein gefrorenes Sandwich? There's Always a Catch (1983)
Six frozen pizzas and a pound of brownies.6 gefrorene Pizzas und ein Pfund Schokoladenkuchen. The ACM Kid (1983)
He spits and stomps every which way and farts quite unabashedly.Er spuckt und trampelt kreuz und quer und furzt ganz unverfroren. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
A body this size stays like stone for days.So ein Körper bleibt tagelang hart gefroren. Gorky Park (1983)
It was delicious, although I only had frozen.Köstlich! Leider hatte ich nur tiefgefrorene Himbeeren. Local Hero (1983)
They want to freeze.Sie wollen eingefroren werden. Local Hero (1983)
Well... She hit him with a frozen leg of lamb.Sie verpasste ihm eine mit einem gefrorenen Lammschlegel. The Man Who Loved Women (1983)
And he's still frozen in carbonite.Er ist immer noch in Karbonit eingefroren. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
But you look like you're freezing.Du siehst verfroren aus Staying Alive (1983)
My arm's frozen.Mein Arm ist gefroren. The Survivors (1983)
We're about to make millions of dollars in frozen orange juice and you're talking about human nature.Wir stehen kurz davor, mit gefrorenem Orangensaft Millionen zu verdienen, und du redest vom Wesen des Menschen. Trading Places (1983)
Pork bellies, soybeans, frozen orange juice.Schweinebäuche, Sojabohnen, gefrorener Orangensaft. Trading Places (1983)
I'm sorry, Mr. Winthorpe, but the IRS has frozen your accounts.Tut mir Leid, Mr Winthorpe, aber das Finanzamt hat Ihre Konten eingefroren. Trading Places (1983)
Then there are other commodities like... frozen orange juice... and gold.Und dann gibt es noch andere Waren, wie... gefrorener Orangensaft... und Gold. Trading Places (1983)
Here in New York they trade everything, gold, silver, platinum, heating oil, propane, cocoa and sugar and, of course, frozen, concentrated orange juice.Hier in New York wird mit allem gehandelt: Mit Gold, Silber, Platin, Heizöl, Propan, Kakao und Zucker und natürlich mit gefrorenem Orangensaft. Trading Places (1983)
And he took the stopwatch, and he hit it, and everybody else in time froze but him.Er nahm die Stoppuhr, drückte sie und jeder außer ihm fror ein. Twilight Zone: The Movie (1983)
It got so cold on that one flight that the engines froze right in the middle of the air and we couldn't come down.Auf dem Flug wurde es so kalt, dass die Motoren einfach einfroren. Und wir konnten nicht runter. Daddy's Gone a Hunt'n (1984)
Peter, as a chef, you couldn't heat up a frozen egg roll.-Du hast es nicht geschafft, eine gefrorene Frühlingsrolle aufzutauen. Knight of the Drones (1984)
The Delaware's frozen. These things happen.Der Delaware ist gefroren. Blood Is Thicker Than Steele (1984)
[ Mews ]Ist das nicht zu unverfroren, Mr. Steele? Hounded Steele (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreistigkeit {f}; Unverfrorenheit {f}boldness [Add to Longdo]
Unverfrorenheit {f}insolence; impudence [Add to Longdo]
Unverschämtheit {f}; Zumutung {f}; Dreistigkeit {f}; Unverfrorenheit {f} | Unverschämtheiten {pl}; Zumutungen {pl}; Dreistigkeiten {pl}impertinence | impertinences [Add to Longdo]
anfrieren | anfrierend | angefrorento freeze on | freezing on | frozen on [Add to Longdo]
eingefrorenicebound [Add to Longdo]
eisgekühlt; gefroren {adj}iced [Add to Longdo]
erfrieren | erfrierend | erfriert | erfror | erfrorento freeze to death | freezing to death | freezes to death | froze to death | frozen to death [Add to Longdo]
erfroren {adj}; durch Frost geschädigtfrostbitten [Add to Longdo]
frieren | frierend | gefroren | er/sie friert | ich/er/sie fror | wir/sie froren | er/sie hat/hatte gefroren | ich/er/sie fröre | ich friere; mich friert; es friert michto be cold | being cold | been cold | he/she is cold | I/he/she was cold | we/they were cold | he/she has/had been cold | I/he/she would be cold | I'm cold [Add to Longdo]
frieren; gefrieren; einfrieren; zufrieren; vereisen | frierend; gefrierend; einfrierend; zufrierend; vereisend | gefroren; eingefroren; zugefroren; vereist | es gefriert; es friert ein | es gefror; es fror ein | es ist/war gefroren; es ist/war eingeforen | nicht gefrorento freeze {froze; frozen} | freezing | frozen | it freezes | it froze | it is/was frozen | unfrozen [Add to Longdo]
fror neu einrefroze [Add to Longdo]
neu einfrieren | neu einfrierend | neu eingefroren | friert neu einto refreeze | refreezing | refrozen | refreezes [Add to Longdo]
steif {adj} | steif gefroren; steif vor Kältestiff | frozen stiff; stiff with cold [Add to Longdo]
unverfroren; unverhohlen; offen {adj} | eine unverfrorene Lügeblatant | a blatant lie [Add to Longdo]
unverfroren {adv}blatantly [Add to Longdo]
unverfrorenunabashed [Add to Longdo]
unverfroren; kaltblütig; kaltschnäuzig; dreist {adv}coolly; audaciously [Add to Longdo]
unverfroren; dreist {adj}audacious [Add to Longdo]
unverfroren; unverschämt; frech {adj}barefaced [Add to Longdo]
unverfroren; dreist {adv}boldly [Add to Longdo]
unverfroren {adv}unabashedly [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren; schamlos {adj}bald-faced [Am.] [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adj}brazen; brazen-faced [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adj}insolent [Add to Longdo]
unverschämt; unverfroren {adv}insolently [Add to Longdo]
verfrieren | verfrierend | verfroren | verfrierst | verfriert | verfrorto be chilled through | being chilled through | chilled through | are chilled through | is chilled through | was chilled through [Add to Longdo]
verfrorstwere chilled through [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fror [froːr]
     freezed; froze; was cold
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top