Search result for

frocs

(84 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frocs-, *frocs*, froc
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frocs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frocs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defrock[VT] ปลดหรือขับออกจากสมณเพศ, See also: ทำให้สึกจากการเป็นพระ, Syn. disqualified, invalidated
unfrock[VT] ถอดจีวรออก, See also: ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. take off, get undressed, unclothe, undress, Ant. dress, clothe, cover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defrock(ดิฟรอค') vt.,ดูunfrock
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
unfrock(อันฟรอค') vt. ถอดจีวรออก,ปลดจากตำแหน่งทางศาสนา,สึกจากพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
frock(n) เสื้อนอก,เสื้อกระโปรงติดกัน,เสื้อคลุมของบาทหลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- To put on her party frock.-ไปแต่งชุดงานเฉลิมฉลอง Inkheart (2008)
Defrocked educator and legendary friend of dorothy.ครูที่โดนปลดไปแล้ว และเพื่อนผู้ลึกลับของโดโรธี A Night of Neglect (2011)
Let's rock out with our frocks out. ♪ Pleasure--ลุยกันเลย ยินดีครับ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
We're both defrocked...พวกเราเลิกใส่หน้ากากกันดีกว่า A Scandal in Belgravia (2012)
I'll tell my mother we slept together. You'll be defrocked.ฉันจะบอกแม่ว่าเรานอนด้วยกัน นายก็จะถูกปลด Father and the Bride (2012)
What about Cock Frock?สิ่งที่เกี่ยวกับไก่คลุม? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Cock Frock?ไก่คลุม? Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
You should change that frock. Things are gonna get dirt-ayy.เธอก็น่าจะเปลี่ยนชุดนั่นซะด้วยนะ เดี๋ยวมันจะสกปรกซะ Hail, Hale (2013)
That one, before the pink frock coat with the thorns.รูปก่อนเสื้อโค้ทแฉกๆ สีชมพู Split (2016)
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม Rebecca (1940)
Oh. What have you got that silly frock on for?ต่อกรกับบาป โลกใบนี้และเหล่าปีศาจ ทำไมเธอถึงต้องใส่ ชุดแบบนั้นด้วย Wuthering Heights (1992)
I look better in frock.แต่ผมว่า ดูดีกว่าใส่เสื้อคลุมนะ Love So Divine (2004)
I thank you for having graced me with this frock.ผมอยากขอบคุณที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่า เมื่อสวมใส่เสื้อคลุมนี้ Love So Divine (2004)
So you thought I might wear some holly hobbie frock made by anงั้นเธอคงคิดว่าฉันจะใส่ชุดเด็กเล่น ที่ตัดโดยเด็กฝึกงาน Summer Kind of Wonderful (2008)
This is what comes of lying at home in a dressing-gown... Andrei!Du bist grob, Ilja, weil du immer zu Hause im Schlafrock hockst... Oblomov (1980)
Is that a Draebidium froctus?Ist das ein Draebidium froctus? Rascals (1992)
Franks in blankets?Frankfurter im Schlafrock? Junior (1994)
I'm sorry! It's the pigs! They're reluctant to get in the blanket!Die Würstchen sind viel zu munter, sie wollen nicht in den Schlafrock! The One with the Lesbian Wedding (1996)
How's that pig-in-the-blanket working out for you?Sind doch prima, die Würstchen im Schlafrock, oder? The One with the Lesbian Wedding (1996)
Weenie Tots.Wiener im Schlafrock. Damn Bundys (1997)
Well, what you don't know is that a steady diet of Weenie Tots will cause you to spend eternity in the bathroom.Aber Wiener im Schlafrock führen auf die Dauer dazu... dass Sie die Ewigkeit auf dem Klo verbringen. Damn Bundys (1997)
Three pigs in blanket.Drei Würstchen im Schlafrock. The Big Lebowski (1998)
I'm fucking Prufrock.Ich bin der verfluchte "Prufrock". Celebrity (1998)
Wasn't Howard Hughes the guy who never got out of his pajamas?- Hat Howard Hughes nicht immer seinen Schlafrock getragen? Simply Irresistible (1999)
- Turd weggie!-Kackhaufen im Schlafrock. Cat Orgy (1999)
Pigs in a blanket.Würstchen im Schlafrock. Bride and Gloom (2001)
I want pigs in blankets.Ich will Würstchen im Schlafrock. Bride and Gloom (2001)
No, I want pigs in blankets.Nein, ich will Würstchen im Schlafrock. Bride and Gloom (2001)
No, Mom, I'm sure one crinoline will be plenty.(Fernseher plärrt) Nein, Mom, ein Reifrock genügt doch wohl völlig. Presenting Lorelai Gilmore (2001)
Clothes?Mit dem Schlafrock? Day of the Wacko (2002)
Hey, you want some pigs in a blanket?Haben Sie Appetit auf Würstchen im Schlafrock? Was? Phase One (2003)
Go to Doose's and get... five boxes of frozen mini pizzas and five boxes of those pigs in a blanket... and all the chips you can find.Gehen Sie schnell zu Doose's und holen Sie 5 Packungen tiefgefrorene Mini-Pizza, 5 Packungen Würstchen im Schlafrock und alle Chips, die Sie finden. The Hobbit, the Sofa, and Digger Stiles (2003)
Wieners in yarrow crust.Würstchen im Schafsgarben-Schlafrock! Seven Dwarves (2004)
I want pigs in blankets.Ich will Schweine im Schlafrock. Crimes & Witch Demeanors (2004)
No, I want pigs in blankets.Nein, ich will Schweine im Schlafrock. Crimes & Witch Demeanors (2004)
- You try running in a crinoline.- Lauf du mal in einem Reifrock. You Jump, I Jump, Jack (2004)
- We call him "The head in the bed." - OK.- Wir nennen ihn: "Hirn im Schlafrock." My Best Moment (2004)
Two words-- "hoopskirt."- Nur ein Wort: Reifrock. - Toll. The Perfect Dress (2006)
There, on Avenue Frochot, Auguste Renoir had his studio.Da, in derAvenue Frochot... hatte Auguste Renoir sein Atelier. My Best Friend (2006)
By the way, Renoir's studio wasn't on Avenue Frochot.Übrigens war Renoirs Atelier nicht in derAvenue Frochot. My Best Friend (2006)
You were right about Avenue Frochot.Sie hatten Recht mit derAvenue Frochot. My Best Friend (2006)
It's gonna be a black tie event, all the free pigs in blankets you could want.Das wird ein Event mit Anzug und schwarzer Krawatte. Und so viele Würstchen im Schlafrock, wie du willst. Claus and Effect (2007)
Okay, everybody, this dino's deep-dished.Na, wer sagt's denn? einmal Dino im schlafrock. Meet the Robinsons (2007)
So we are pigs, pigs in the blanket, ja?Deshalb sind wir Schweine, Schweine im Schlafrock, ja? Shrek the Halls (2007)
Man, I'd like five minutes alone with the idiot that invented crinoline.Mann. Gib mir nur fünf Minuten mit dem Idioten, der den Reifrock erfunden hat. Never the Bride (2008)
Actually, crinoline wasn't an invention so much as it was a discovery. Jesus, shut your hole.Der Reifrock war keine Erfindung, sondern vielmehr eine Entdeckung. Never the Bride (2008)
There's enough pigs-in-a-blanket for everyone.Es sind genug Würstchen im Schlafrock für alle da. Hi! The Haunted World of El Superbeasto (2009)
- She saw the salad dressing.- Weil es das Würstchen im Schlafrock sieht. Brothers (2009)
- She saw the salad dressing.- Weil es das Würstchen im Schlafrock sieht. Brothers (2009)
Laying in there like a pig in a blanket.Da liegt es wie im Schlafrock. The Soloist (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
FROCK    F R AA1 K
FROCKS    F R AA1 K S
FINFROCK    F IH1 N F R AA2 K
FINEFROCK    F AY1 N F R AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frock    (n) (f r o1 k)
frocks    (n) (f r o1 k s)
defrock    (v) (d ii2 f r o1 k)
unfrock    (v) (uh2 n f r o1 k)
defrocks    (v) (d ii2 f r o1 k s)
unfrocks    (v) (uh2 n f r o1 k s)
defrocked    (v) (d ii2 f r o1 k t)
unfrocked    (v) (uh2 n f r o1 k t)
defrocking    (v) (d ii2 f r o1 k i ng)
frock-coat    (n) - (f r o1 k - k ou t)
unfrocking    (v) (uh2 n f r o1 k i ng)
frock-coats    (n) - (f r o1 k - k ou t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsenthebung {f} (eines Priesters)defrocking [Add to Longdo]
Gehrock {m}frock coat [Add to Longdo]
Hauskleid {n} | Hauskleider {pl}house-frock | house-frocks [Add to Longdo]
Kleid {n}frock [Add to Longdo]
Kutte {f} | Kutten {pl}frock | frocks [Add to Longdo]
das Priesteramt entziehento unfrock [Add to Longdo]
Schlafrock {m}dressing gown [Add to Longdo]
Strandkleid {n}sun-frock [Add to Longdo]
eines Amtes entheben; aus dem Priesteramt verstoßento defrock; to unfrock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
フロックコート[, furokkuko-to] (n) frock coat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连衣裙[lián yī qún, ㄌㄧㄢˊ ㄧ ㄑㄩㄣˊ, / ] woman's dress; frock; gown [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top