หรือคุณหมายถึง friße?
Search result for

frisse

(14 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frisse-, *frisse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frisse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frisse*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
America, watch out! Here comes Colin Frissell.อเมริกาจ๋า ระวังนะ คอลิน ฟริสเซลมาแล้ววว... Love Actually (2003)
Frissell.คอลิน ฟริสเซล Love Actually (2003)
Hope you didn't cut your hand when you tore open my car!Ich hoffe, Sie schnitten sich nicht, als Sie mein Auto aufrissen! Mir geht's bestens. Coneheads (1993)
Plan and elevation drawings of every floor in Angel's hotel.Detaillierte Grund- und Aufrisse von jedem Stockwerk in Angels Hotel. Quickening (2001)
- Pass the schematic.Die AufrisseK-19: The Widowmaker (2002)
Here comes Colin Frissell.Hier kommt Colin Frissell. Love Actually (2003)
Frissell.Frissell. Love Actually (2003)
Think of the pickup plays we can run as a father-son duo.Stell dir vor, was für Aufrisse wir als Vater-Sohn-Duo durchziehen könnten. Legendaddy (2011)
It was proof I'd been ripped off, until your agents came along and tore it open.Es war der Beweis, dass ich über den Tisch gezogen wurde, bis Ihre Agents ankamen und es aufrissen. The Puzzler in the Pit (2014)
All of it, everything you and I have worked our asses off on for months, gone.Nichts. Alles, wofür wir uns Monate den Arsch aufrissen, futsch. Pilot (2016)
And I could see where his claws had ripped open the flesh of her breasts and his teeth had torn into her.Ich sah, wie seine Klauen ihre Brüste aufrissen und seine Zähne sie zerfleischten. The Lickerish Quartet (1970)
I sure like the way you broke your ass to let me know!Und wie Sie sich den Arsch aufrissen, um es mir zu sagen. Play Misty for Me (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top