Search result for

frises

(775 entries)
(6.5239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frises-, *frises*, frise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frises*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Friend with benefit (n slang ) Lisa

English-Thai: Longdo Dictionary
fridge(n) ตู้เย็น, S. refrigerator
frisbee(n) จานร่อน เช่น What makes a Frisbee fly?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frig[VI] ร่วมสังวาส (คำต้องห้าม), See also: เสพสังวาส
frig[VT] ร่วมสังวาส (คำต้องห้าม), See also: เสพสังวาส
frig[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
frig[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ
friar[N] พระในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก, See also: นักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก
fried[ADJ] ซึ่งทอดในน้ำมัน
fried[ADJ] ซึ่งมึนเมา (คำไม่เป็นทางการ), Syn. drunk, intoxicated
frill[N] จีบขอบ, See also: จีบริม, ครุย, ฝอย
frill[N] สิ่งตกแต่ง (ที่ไม่จำเป็น), See also: สิ่งที่ประดับทำให้หรูหรา, Syn. embellishment, luxury, ornament
frill[VT] ตกแต่งด้วยจีบ, See also: ประดับด้วยครุย, ใส่จีบ
frisk[VI] กระโดดโลดเต้นอย่างลิงโลด, Syn. caper, gambol, romp
frisk[N] การกระโดดโลดเต้น
frisk[VT] ค้นตัวอย่างรวดเร็ว
frisk[N] การค้นตัวอย่างรวดเร็ว
frizz[VI] ดัด (ผม), See also: ทำให้ (ผม) หยิก, โค้ง, งอ
frizz[VT] ดัด (ผม), See also: ทำให้ (ผม) หยิก, โค้ง, งอ
Africa[N] ทวีปแอฟริกา
Africa[N] แอฟริกา
Friday[N] วันศุกร์
fridge[SL] ตู้เย็น
friend[N] มิตร, See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง, Syn. companion, comrade, Ant. anemy, foe
frieze[N] บัวหรือลายสลักบนเสา, ใต้ชายคา, เสา หรือผนัง
frieze[N] ผ้าสักหลาดหรือไหมพรมที่เป็นขนด้านเดียว
fright[N] การสะดุ้งตกใจ, See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน, Syn. fear, scare
fright[N] ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
fright[N] สิ่งที่น่าเกลียด, See also: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ, สิ่งที่ไม่น่าดู
frigid[ADJ] ไร้อารมณ์ทางเพศ
frigid[ADJ] เย็นชา, See also: ไร้ไมตรี
frigid[ADJ] ซึ่งหนาวจัด, See also: เย็นจัด, เย็นจนจะเป็นน้ำแข็ง, Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid
fringe[N] ตะเข็บ, See also: ริม, ขอบ, พู่
fringe[VT] ใส่ขอบ, See also: ใส่ริม, ใส่ตะเข็บ, Syn. edge, rim, trim
Frisco[SL] เมืองซานฟรานซิสโก (ในรัฐแคลิฟอเนียร์)
frisky[ADJ] มีชีวิตชีวา, See also: ร่าเริง, กระโดดโลดเต้น, Syn. energetic, lively, playful
African[ADJ] เกี่ยวกับแอฟริกา
African[N] ชาวแอฟริกา
friable[ADJ] เปราะ, See also: กรอบ, ร่วน, ซุย, Syn. brittle, crumbly, fragile
frigate[N] เรือรบขนาดกลาง
affright[N] ความตกใจ
affright[VT] ทำให้ตกใจ
befriend[VT] ผูกมิตร, See also: เป็นมิตร, ตีสนิท, ทำตัวเป็นเพื่อนกับ, ตีสนิท, เข้ากับ
friction[N] การเสียดสี, See also: การขัดสีกันระหว่างวัตถุ
friction[N] ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้ง, ความแตกร้าว, Syn. conflict, disagreement, Ant. accord, agreement, concord
friendly[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
friendly[ADV] อย่างเป็นมิตร, See also: อย่างเป็นกันเอง, อย่างเพื่อน
frigging[SL] คำอุทานที่ใช้เมื่อโกรธมากๆ
frighten[VI] หวาดกลัว, See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
frighten[VT] เขย่าขวัญ, See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว, Syn. scare, terrify
frippery[N] เสื้อผ้าหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, See also: เครื่องประดับหรูหราที่ใช้ใส่โชว์, Syn. finery
frizzily[ADV] อย่างหยิก, See also: อย่างโค้ง, อย่างงอ, Syn. fuzzily, wavily, Ant. straightly
infringe[VT] ฝ่าฝืน, See also: ละเมิด, Syn. disobey, transgress, violate, trespass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affricate(แอฟ' ริเคท) n. เสียงกระทบของลิ้น
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
afric(แอฟ' ริค) adj. เกี่ยวกับอาฟริกา
africa(แอฟ' ริกา) n. ทวีปแอฟริกา
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
african violetไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วง ชมพูหรือขาว
africander(แอฟริแคน' เดอะ) n. = Afrikander
africandist(แอฟ' iิคะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของอาฟริกา
africanize(แอฟ' ริคะไนซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะของอาฟริกา. -Africanization n.
afrikaans(แอฟริคานซ' คาน) n. ภาษาหนึ่งของอาฟริกาใต้ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวฮอลลันดา., Syn. Taal
afrikander(แอฟริคาน ' เดอะ, -เนอะ) ชาวอาฟริกาที่พูดภาษา Afrikaans. ชื่อพันธุ์วัวแดงชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้, Syn. Africander (astern, abaft)
afrit(แอฟ' ริท, อะฟรีท') n. = afreet
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
befriend(บิเฟรนดฺ') {befriended,befriending,befriends} vt. คบเป็นเพื่อนกัน,ให้ความใกล้ชิดกับ -Conf. make friend with
black fridayn. วันศุกร์ในเทศกาลEaster,วันศุกร์ที่มีเรื่องอุบาทว์เกิดขึ้น
boyfriendn. เพื่อนชาย
dentifrice(เดน'ทะฟริส) n. ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
friable(ไฟร'อะเบิล) adj. เปราะ,กรอบ,ร่วน., See also: friability,friableness n., Syn. fragile
friar(ไฟร'อาร์) n. พระโรมันคาทอลิก, See also: friary n.
fribble(ฟริบ'เบิล) {fribbled,fribbling,fribbles} vi.,vt.,n.,adj. (คนที่มีการ) ทำโง่ ๆ ,ทำเหลาะแหละ,เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: fribbler n.
fricassee(ฟริค'คะซี') n. เนื้อตุ๋น. vt. ทำเนื้อตุ๋น
frication(ฟริคเค'เชิน) n. เสียงเสียดสีหรือกระทบที่เกิดจากการใช้ลิ้นแตะ -fricative adj.
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
friday(ไฟร'เดย์) n. วันศุกร์,วันที่ 6 ของสัปดาห์
fridge(ฟริดจ) n. ตู้เย็น
fried(ไฟรดฺ) adj. ทอดในน้ำมัน. -v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ fly
friedshirt(ไฟรเชิร์ท) n. เสื้อที่ผ่านการแช่แป้งเปียก
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
friend at courtn. ผู้สนับสนุน
friendly(เฟรนดฺ'ลี) adj.,adv. เป็นมิตร,กรุณา,ให้ความช่วยเหลือ,ให้ความสนับสนุน,เหมาะ -friendlily adv., See also: friendliness n., Syn. helpful,kind
friendship(เฟรนดฺ'ชิพ) n. มิตรภาพ
frier(ไฟร'เออะ) n. ดูfrye
fries(ไฟรซ) n. พหูพจน์ของ fry. -v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของ ry
frieze(ฟรีซ) {friezed,friezing,friezes} n. ผ้าที่มีขนข้างเดียว,บัวหรือลายสลักใต้ชายคา. vt. ทำให้เป็นขุยขน
frig(ฟริก) vt. สังวาส
frigate(ฟริก'กิท) n. เรือรบที่ใหญ่กว่าเรือพิฆาต (สหรัฐอเมริกา) ,เรือรบเคลื่อนเร็วขนาดเล็ก
frigg(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
frigga(ฟริก) n. เทพธิดาแห่งเมฆท้องฟ้าและความรักแห่งการสมรส., Syn. frigga
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
frigidaire(ฟริจ'จิแดร์) n. ตู้เย็นไฟฟ้า
frigidariumn. ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ
frigorificadj. ซึ่งทำให้เกิดความเย็นหรือความหนาว
frill(ฟริล) n. จีบ,จีบขอบ,จีบริม,ครุย,ฝอย,แถบริม (เช่นชายเสื้อผ้าที่ทำเป็นครุย) ,การประดับขอบ,สิ่งที่เกินต้องการ,สิ่งที่รบกวน,การเป็นรอยย่น,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt. ประดับขอบบน,ใส่จีบ., See also: friller n. frilly adj. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
boyfriend(n) เพื่อนชาย,แฟน
dentifrice(n) ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
friable(adj) อาจแตกง่าย,ร่วน,เปราะ,กรอบ
friar(n) พระคริสต์
friary(n) วัด,โบสถ์พระคริสต์
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
Friday(n) วันศุกร์
fridge(n) ตู้เย็น
fried(vt) pt และ pp ของ fry
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ
friendless(adj) ไม่มีเพื่อน,ไม่มีพวกพ้อง,ไม่มีพรรคพวก
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
frieze(n) รอยสลักบนผนัง
frigate(n) เรือรบโบราณ
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
frill(n) พู่ห้อย,ชายครุย,ฝอย,จีบ 
frill(vt) ติดพู่ห้อย,มีครุย,จับจีบ,ประดับขอบ
fringe(n) ขอบผ้า,ตะเข็บ,ริมผ้า,กุ๊น,พู่
fringe(vt) อยู่ตามขอบ,ขึ้นรอบนอก,ขึ้นเป็นแนว
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด
frisk(n) ความร่าเริง,ความว่องไว,การกระโดดโลดเต้น
frisk(vi) กระโดดโลดเต้น,ร่าเริง,ว่องไว
frisky(adj) ร่าเริง,ว่องไว,มีชีวิตชีวา,ขี้เล่น,กระโดดโลดเต้น
fritter(vt) ทิ้ง,ขว้าง,ปา,โยน,ฉีกเป็นชิ้นๆ
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
frizzle(vt) ทำให้หงิกงอ,ทำให้โค้ง,ทำให้หยิกเป็นฝอย
frizzy(adj) เป็นลอน,เป็นฝอย,หยิก,ดัด,งอ
infringe(vt) ฝ่าฝืน,ทำผิด,ละเมิด,ล่วงล้ำ
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
refrigerate(vt) แช่เย็น,ทำให้เย็น
refrigeration(n) การแช่เย็น,การทำให้เย็น,ความเย็นจัด
refrigerator(n) เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น
unfriendly(adj) ไม่เป็นมิตร,มุ่งร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary refrigerantสารทำความเย็นปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfricationการทานวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfrigeration; frostbite; pagoplexiaโรคความเย็นกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pagoplexia; frostbite; perfrigerationโรคความเย็นกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pan-Africanismอุดมการณ์รวมกลุ่มแอฟริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pad; brake pad; friction padแผ่นเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
patent, infringement ofการละเมิดสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquid refrigerant receiver; receiverถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral fricative; lateral fricative soundเสียงเสียดแทรกข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral fricative sound; lateral fricativeเสียงเสียดแทรกข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigeratorตู้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refringent; refractive๑. -หักเห, -หักแสง๒. -หักเหได้, -หักแสงได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reach-in refrigeratorตู้เย็นแบบหยิบถึง มีความหมายเหมือนกับ service refrigerator [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rural-urban fringeรอยต่อชนบทกับเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rural-urban fringeรอยต่อชนบทกับเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refrigerating cycleวัฏจักรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating effectผลทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating engineeringวิศวกรรมทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating machineryชุดเครื่องจักรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating plantโรงทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating systemระบบทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerationการทำให้เย็นจัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrigerationการทำความเย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
refrigeration๑. การทำความเย็น๒. วิชาการทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigeration cycleวัฏจักรทำความเย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
refractive; refringent๑. -หักเห, -หักแสง๒. -หักเหได้, -หักแสงได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receiver; liquid refrigerant receiveถังพักสารทำความเย็นเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant๑. -ลดไข้แก้กระหาย๒. ยากินให้เย็น, ยาแก้ร้อนใน๓. ยาทาให้เย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrigerantสารทำความเย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
refrigerantสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant chargeปริมาณสารทำความเย็นประจุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant gasแก๊สทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerant liquidของเหลวทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating capacityวิสัยสามารถทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating circuitวงจรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit fricative; slit fricative soundเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
slit fricative sound; slit fricativeเสียงเสียดแทรกแบบราบ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
subcalorism; frigorismภาวะหนาวเย็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary refrigerantสารทำความเย็นทุติยภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sound, frictionเสียงเสียดถู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
static frictionความเสียดทานสถิต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
service refrigeratorตู้เย็นแบบบริการ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-service refrigeratorตู้เย็นแบบบริการตัวเอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
system refrigerating effectผลทำความเย็นของระบบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absorption refrigeratorเครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
affricate; affricate soundเสียงกักเสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
affricate sound; affricateเสียงกักเสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
African artศิลปะแอฟริกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aspirated affricate; aspirated affricate soundเสียงกักเสียดแทรกธนิต [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง ทำซ้ำ โดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ การนำผลงานมาใช้อาจมีเงื่อนไขบางประการเรียกว่าสัญญาอนุญาต ซึ่งกำหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกำหนดตามกฎหมาย เมื่อไม่ทำตามเงื่อนไขจึงถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์มุ่งให้ความคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น สนธิสัญญากรุงเบิร์น สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ และสนธิสัญญาการแสดงและสิ่งบันทึกเสียง นอกจากสนธิสัญญาแล้ว ยังมีองค์กรที่ให้การคุ้มครองเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น องค์การการค้าโลก และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับประเทศไทย ได้มีการออกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 บังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ มาตรา 27 ระบุว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14 เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียว ดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง (2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน (3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง (4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น (5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ การพิจารณาว่าเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง (5) จะเป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

อย่างไรก็ตาม การละเมิดลิขสิทธิ์ มีข้อยกเว้นในประเด็นเรื่อง การใช้โดยเป็นธรรม หรือ การใช้โดยชอบธรรม (Fair use) ที่เป็นข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลทั่วไปมีสิทธิพิเศษที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากการใช้นั้นเป็นการใช้ที่เป็นธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของเจ้าของลิขสิทธิ์ และการรักษาประโยชน์ของสาธารณชนในอันที่จะใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งหลักการว่าด้วยดุลยภาพนี้เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายลิขสิทิ์ของทุกประเทศ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และให้สังคมสามารถใช้งานนั้นได้โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของผู้สร้างสรรค์งาน การจะเข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายการใช้โดยเป็นธรรม (Fair use) จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ เป็นการกระทำเพื่อการวิจัยหรือศึกษางานนั้น การกระทำนั้นมิได้เป็นการกระทำเพื่อหากำไร และการกระทำนั้นไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patent infringementการละเมิดสิทธิบัตร

การละเมิดสิทธิบัตร (Patent infringement) คือ การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งกระทำการใด ๆ ให้ผู้ทรงสิทธิบัตรเสียหาย โดยกระทบต่อสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรข้างต้น เช่น ปลอม ทำซ้ำ ดัดแปลง โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร ซึ่งการละเมิดสิทธิบัตรนั้น มีความผิดทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง

ความรับผิดชอบทางอาญาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เป็นโทษจำคุก ปรับ ริบ ทรัพย์สิน

ความรับผิดชอบทางแพ่ง อาจต้องชดใช้ค่าเสียหายจากความเสียหายที่ผู้ทรงสิทธิบัตรได้รับ โดยคำนึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรหรือผู้ทรงอนุสิทธิบัตร

ดังนั้นหากบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิบัตร นำการประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของผู้ทรงสิทธิไปทำการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือใช้คำว่า “สิทธิบัตรไทย” หรืออักษรต่างประเทศที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ให้ปรากฏที่ผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของผลิตภัณฑ์ หรือในการประกาศโฆษณาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิบัตรหรือผู้ทรงสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้แล้ว โดยเป็นความผิดต่อกฏหมายพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ได้กำหนดโทษให้การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิบัตร และเป็นความผิดในทางอาญา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Frictionแรงเสียดทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [เศรษฐศาสตร์]
User friendlyง่ายต่อการใช้งาน [การจัดการความรู้]
Infringeการล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ , การล่วงละเมิด ด้วยการผลิต ใช้ เลียนแบบกระบวนการ หรือ ขายการประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตรในประเทศที่มีการยื่นขอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธินั้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
user-friendlyใช้ง่าย
โปรแกรม หรือระบบที่ออกแบบให้เรียนรู้ได้ง่าย และใช้งานได้ง่าย เรียกว่าเป็นโปรแกรม หรือระบบที่ใช้ง่าย [คอมพิวเตอร์]
Africaแอฟริกา [TU Subject Heading]
Africa, Centralแอฟริกากลาง [TU Subject Heading]
Africa, Northแอฟริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Africa, Southernแอฟริกาใต้ [TU Subject Heading]
Africa, Westแอฟริกาตะวันตก [TU Subject Heading]
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American legislatorsผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American musiciansนักดนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African Americansชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African elephantช้างแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African languageภาษาแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African National Congress (ANC)สภาแห่งชาติแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African violetsแอฟริกัน ไวโอเลต [TU Subject Heading]
Africansชาวแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Art, Africanศิลปะแอฟริกา [TU Subject Heading]
Art, East Africanศิลปะแอฟริกาตะวันออก [TU Subject Heading]
Art, South Africanศิลปะแอฟริกาใต้ [TU Subject Heading]
Arts, Africanศิลปกรรมแอฟริกา [TU Subject Heading]
Arts, South Africanศิลปกรรมแอฟริกาใต้ [TU Subject Heading]
Clostridium perfringensคลอสตริเดียม เปอร์ฟริงเจนส์ [TU Subject Heading]
Copyright infringementการละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Dentifricesยาสีฟัน [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Fried foodอาหารทอด [TU Subject Heading]
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
Friends and associatesเพื่อนและผู้ร่วมงาน [TU Subject Heading]
Friendshipความเป็นมิตร [TU Subject Heading]
Friendship in artมิตรภาพในศิลปะ [TU Subject Heading]
Intellectual property infringementการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Refrigerantsสารทำความเย็น [TU Subject Heading]
Refrigeration and refrigerating machineryการทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น [TU Subject Heading]
Refrigerator carsรถห้องเย็น [TU Subject Heading]
Refrigerator industryอุตสาหกรรมตู้เย็น [TU Subject Heading]
Refrigeratorsตู้เย็น [TU Subject Heading]
Short stories, African (English)เรื่องสั้นแอฟริกัน (ภาษาอังกฤษ) [TU Subject Heading]
Thai-Myanmar Friendship Bridgeสะพานมิตรภาพไทย-พม่า [TU Subject Heading]
Trademark infringementการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า [TU Subject Heading]
Fringing Reef or Shore Reef แนวปะการังแบบหย่อม
แนวปะการังเล็กๆ พบแพร่กระจายอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Capillary Fringe ชั้นดินอิ่มตัวแคพิลลารี
ชั้นดินที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวหรือเกือบอิ่มตัว ด้วยแรงดึงน้ำในช่องขนาดเล็ก อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดิน ความหนาของชั้นอิ่มตัวนี้ขึ้นกับการกระจาย ของขนาดช่อง (pore-size distribution) ภายในหน้าตัดดิน [สิ่งแวดล้อม]
Friable ร่วนซุย
ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Asia-Africa Forumการประชุมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกับแอฟริกา [การทูต]
Asian-African Sub-Regional Organizations Conferenceการประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546 [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:
frigatebird (n) นกโจรสลัด
Fringe (n ) ผมม้า, ปอยผมที่ปรกหน้าผาก
fritz (slang ) พัง, ถูกทำลาย ( * w *m iiiita)
identification, friend or foe (n ) ระบบพิสูจน์ฝ่ายว่าเป็นมิตรหรือศัตรู
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen {n} (n) การถูกแช่แข็งแบบแห้ง
See also: S. dry freezing,
penfriend['penfrend] (n ) เพื่อนทางจดหมาย แต่ไม่เคยพบหน้ากัน
right offringขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fritz,ฟริทซ์ Double Blind (2009)
Friend.สหาย Service (2009)
A friend.เพื่อน American Gothic (2013)
Peace!Friede! Macbeth (1948)
Satisfied?Zufrieden? Dial M for Murder (1954)
A match!Sir Wilfrid! Witness for the Prosecution (1957)
Peace?Frieden? Ben-Hur (1959)
Satisfied?Zufrieden? The Dropouts (1970)
Fresh peas.Frischer Salat. Drunken Master (1978)
Fritz.Fritz. National Lampoon's European Vacation (1985)
Of peace.Des Friedens. X-Men (2000)
Frida?Frida? Frida (2002)
Satisfied?Zufrieden? Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Peace.Frieden. Exeunt Omnes (2003)
Peace.Frieden. Farscape: The Peacekeeper Wars (2004)
Eat.Friss. Stuart Little 3: Call of the Wild (2005)
You happy?Jetzt zufrieden? Hunting (2005)
Drowsy.Schläfrig. Nim's Island (2008)
[Eat shit!FRISS SCHEISSE! Episode #1.5 (2009)
Please.Friede... My Life in Orange (2011)
Peace.Frieden. Baelor (2011)
Happy?Zufrieden? Fateful (2011)
Frieda.Frieda... Fill the Void (2012)
Peace?- Frieden? Relics (2013)
Cool, clearFrisches, reines Lost River (2014)
- Frida.Frida. Eisenstein in Guanajuato (2015)
Happy?Zufrieden? Motherless Child (2016)
Happy?-Zufrieden? Lights Don't Run on Loyalty (2016)
I'm freezin'.Ich friere. Mushkegowuk Esquewu (2016)
Peace.Frieden. Kill 'Em All (2016)
I've seen it. I'm sorry they called you my unidentified friend.แม่เห็นมันแล้ว / หนูขอโทษที่เขาเรียกแม่ว่า unidentified friend. New Haven Can Wait (2008)
It's my dress for the fall dinner at the Frick.ชุดสำหรับดินเนอร์เย็นนี้ที่ Frick จ้ะ New Haven Can Wait (2008)
Since we're not friends anymore, let me speak frankly.ในเมื่อฉันกับเธอไมได้เป็นเพ่อนกันอีกต่อไปแล้ว ฉันจะขอบอกตามตรงเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
And Eric has a new friend, so I hear.ส่วน อีริค ก็มีเพื่อนใหม่ๆ. ฉันก็.. อย่างนี้แหละ New Haven Can Wait (2008)
May--maybe we shouldn't be friends.บางที.. เราก็ไม่ควรจะเป็นเพื่อนกันต่อไป New Haven Can Wait (2008)
No, you're my best friend.ไม่ล่ะ, เธอคือเพื่อนสนิทของฉัน. New Haven Can Wait (2008)
The bad news is that your girlfriend Catherine iข่าวร้ายคือ ยัยแคทธอรีนแฟนของเธอ Chuck in Real Life (2008)
With fewer friends than you is Dan Humphrey, and that'sคนที่เกือบจะไร้่เพื่อนอย่าง แดน ฮัมฟรีย์ น่ะนะ Chuck in Real Life (2008)
Uh, can we bring friends? Of course, dear.เราำเชิญเพื่อนมาได้มั๊ยครับ / ได้ซิจ๊ะ Chuck in Real Life (2008)
Like every friday, we dine as aก็อย่างเช่น ทุกเย็นวันศุกร์เราจะกินข้าวกันพร้อมหน้า Chuck in Real Life (2008)
Poor Chuck. What is life without a friend to share it?ชัคที่น่าสงสาร ชีวิตที่ขาดเพื่อนมันเป็นยังไง Chuck in Real Life (2008)
Dan stole your best friend. Now you can steal his.แดนขโมยเพื่อนซี้ของเธอ ตอนนี้ ตาเธอแล้ว Chuck in Real Life (2008)
And her friend, Blair Waldorf.และก็เพื่อนของเซเรน่า แบลร์ วอลดอร์ฟ Chuck in Real Life (2008)
This is Jonathan, my boyfriend.นี่โจนาธาน แฟนของผมเอง Chuck in Real Life (2008)
Actual guy friends. What are you talking aboutเพื่อนผู้ชายจริงๆหน่ะ เธอกำลังพูดอะไร? Chuck in Real Life (2008)
I have plenty of guy friends. Dan, I know that you're mr. Soccer now,ฉันหนะมีเพื่อนผู้ชายเยอะนะ แดน ฉันรู้ตอนนี้นายอาจกลายเป็นนักบอลไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Okay. Dad, will you please tell Jenny that--that I have guy friends?โอเค พ่อช่วยบอกเจนนี่ด้วยว่า ผมมีเพื่อนเป็นผู้ชาย Chuck in Real Life (2008)
When we showed up with our overnight bags. Lily had a new boyfriend.เวลาเราโผล่ไปพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้า ลิลลี่มีแฟนใหม่ Chuck in Real Life (2008)
He acts like he's family friendlyเขาทำเราเป็นเหมือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่น Chuck in Real Life (2008)
No, I'm waiting on some friends.ไม่ ฉันกำลังรอเพื่อนอยู่ค่ะ Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
friTom's friends called him Mr Money Bags.
friI have a friend whose father is the captain of a big ship.
friWhat a friend you are!
friAfrica is exporting beef to Europe.
friLend your money and lose your friend.
friThey remained good friends.
friTomoko asked her friends to come to her party.
friThat child has few friends.
friYou and I are good friends, but we have little in common.
friHave you been in contact with one of your old school friends recently?
friMr Tanaka is a friend of ours.
friHe was called Ted by his friends.
friI will Hokkaido next month with my friend.
friWe've been close friends for many years.
friHemingway enjoyed big game hunting in Africa.
friA friend of mine asked me to send her a postcard.
friHe come upon an old friend when he visited his club.
friShe likes her friend's modern taste.
friShe told him to keep away from bad friends.
friFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
friMy friend was beside himself with anger.
friThe women's college had a very small car park, and as several of the teachers and students, and many of the student's boyfriends, had cars, it was often difficult to find a place to park.
friI will help you for the sake of our old friendship.
friHe looked unfriendly at first.
friHe doesn't have any friends.
friI dislike her unfriendly attitude.
friI have a friend who lives in England.
friA true friend would have acted differently.
friHe left Africa for ever.
friAdolfo likes his new school, but really remembers his friends at his old school.
friDid you tell the news to your friends?
friMy friends will give me a party tomorrow.
friDuring the summer vacation I made friends with many villagers.
friI usually go to market on Friday.
friShe went to the door to welcome her friends.
friI have two gifts for friends.
friOn leaving school, he went to Africa.
friHe has fewer friends than I.
friHey, has this been sitting out on the dinner table all day? It has to go in the refrigerator or it'll go bad.
friIt was in this room that we had the meeting last Friday.
friTrade knows neither friends or kindred.
friShe doesn't have any friends or relatives to take care of her.
friI don't think my boyfriend and I will ever make up.
friMy friend is opposed to my opinion.
friMy friends set off to America.
friHe was laughed at by his friends.
friMy friend George is coming to Japan this summer.
friThe girl lent her friend her new typewriter.
friI don't need fake friends.
friMike has two girl friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหวาดกลัว[ADJ] scary, See also: frightening, Syn. น่ากลัว, Example: ความคิดที่เคยคิดว่าพม่าเป็นคู่แข่งทางทหารที่น่าหวาดกลัวค่อยๆ เลือนหายไปจากความทรงจำของผู้นำไทย
มันฝรั่งทอด[N] French fries, See also: fried potatoes, Example: ของขบเคี้ยวส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
กากี่นั้ง[N] one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count unit: คน, Notes: (จีน)
ขวัญกระเจิง[V] be frightened, See also: be startled, be scared, Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย, Example: ฉันเพียงแค่ตวาดทีเดียว พวกมันก็ขวัญกระเจิงกันหมดแล้ว, Thai definition: ตกใจกลัวจนแทบหมดสติ
ค้นตัว[V] frisk, See also: search, ransack, Example: พนักงานศุลกากรถามและค้นตัวคนโดยสารทุกคน, Thai definition: ตรวจค้นตามร่างกาย เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่อหาสิ่งของหรือของผิดกฎหมาย
คู่ซี้[N] boon companion, See also: inseparable friend, intimate friend, buddy, trusted companion, Syn. เพื่อนสนิท, Example: คู่ซี้คู่นี้เป็นคู่ที่ไปเคยแยกห่างกันเลย, Count unit: คู่, Notes: (ปาก)
ตีซี้[V] pretend to be acquainted, See also: befriend, feign friendship, Example: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ, Thai definition: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม, Notes: (สแลง)
ตีตนออกห่าง[V] break with friends, Syn. ตีตัวออกห่าง, ตีจาก, เอาใจออกห่าง, Example: เด็กนักเรียนควรตีตนออกห่างจากเพื่อนที่ชักชวนไปเสพยาเสพติด, Thai definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
หวาดผวา[V] be frightened, See also: be uneasy, Syn. หวาดสะดุ้ง, Example: ชาวเมืองพัทยายังไม่หายหวาดผวาจากเหตุการณ์นี้ เพราะแก๊งนี้มีหัวโจกเป็นถึงลูกเจ้าพ่อ, Thai definition: นึกระแวงเหตุร้ายอยู่ตลอดเวลา
ไมตรี[N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
แอฟริกา[N] Africa
ความกลัว[N] scare, See also: fear, fright, Syn. ความหวาดกลัว, Example: เขาตัวสั่นด้วยความกลัว, Thai definition: ความรู้สึกไม่อยากประสบสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัว
หนาวเย็น[V] be cold, See also: be freezing, be frigid, be frozen, be chilly, be cool, , Example: ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์เป็นระยะที่อากาศในประเทศไทยจะหนาวเย็นเกือบทั่วไป
ผิดกติกา[V] violate the rule, See also: infringe the rule/regulation, break the rule, Example: คุณผิดกติกาก่อน ฝ่ายเราจึงตัดสิทธิ์คุณออก, Thai definition: ไม่ทำตามกฎเกณฑ์หรือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
เขย่าขวัญ[V] frighten, See also: shock, scare, petrify, startle, terrify, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เขย่าขวัญคนดูได้ทุกเพศทุกวัย, Thai definition: ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้หวาดผวาเพราะความกลัว
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
ซี่โครงหมูทอด[N] fried spare-ribs, Example: ที่ร้านนี้ บ้านเรานิยมไปทานเย็นวันเสาร์โดยมักสั่งซี่โครงหมูทอดและแกงป่าไก่, Thai definition: ซี่โครงหมูทำให้สุกด้วยน้ำมันที่เดือด
ไก่ทอด[N] fried chicken, Example: อาหารฟาสต์ฟู้ดที่ส่วนใหญ่จะมีรสจัดและรสเค็มมากๆ เช่น ไก่ทอด อาจทำให้เกิดโรคไตวายได้, Thai definition: อาหารประเภททอดชนิดหนึ่งที่ทำจากไก่
กุ้งชุบแป้งทอด[N] fried prawn balls, Example: กุ้งชุบแป้งทอดจานนี้ เราคัดสรรกุ้งมาอย่างดี นำมาชุบแป้งกับเกล็ดขนมปัง, Thai definition: อาหารคาวชนิดหนึ่งทำจากกุ้งที่ปอกเปลือก นำมาคลุกกับแป้งแล้วนำไปทอด
ทอดมันปลากราย[N] fried fish-paste balls, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อาหารคาวที่ทำจากปลาผสมกับน้ำพริก โขลกจนเหนียว ทอดในน้ำมัน
เป็ดร่อน[N] deep fried duck, Example: พี่เขาแนะนำว่าถ้าจะมาหาอะไรรองท้องก่อนดื่มเบียร์ท่ามกลางลมหนาวละก็ ควรจะเริ่มจากเป็ดร่อนก่อน, Count unit: ตัว
อย่างตกใจ[ADV] frightenedly, See also: startlingly, Example: นกกระเต็นพุ่งร่างออกไปอย่างตกใจ
วะ[END] word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
ฝืน[V] disobey, See also: infringe, resist, defy, disregard, violate, Syn. ฝ่าฝืน, ขัด, Example: ผู้ใดที่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงหรือประกาศของรัฐมนตรีจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท, Thai definition: ไม่ทำตาม
โป๊ยเซียน[N] a kind of fried vegetables, Syn. ผัดโป๊ยเซียน, Example: สั่งผัดโป๊ยเซียนมากินแกล้มเหล้าด้วยน่าจะดี, Thai definition: ชื่ออาหารเป็นผัดของแกล้ม
ผมม้า[N] bangs, See also: straight hair bobs, fringe, Example: เธอยังไว้ผมม้าเฉียบกริบเหมือนเดิม, Thai definition: ทรงผมผู้หญิงที่หวีส่วนหนึ่งลงมาปรกหน้าผากราวระดับคิ้ว
ขี้เล่น[ADJ] playful, See also: mischievous, frisky, frolicsome, sportive, Syn. มีอารมณ์ขัน, สนุก, สนุกสนาน, Example: ในบทบาทของคุณพ่อ เขาเป็นคนใจดี ร่าเริง อ่อนโยน ขี้เล่น, Thai definition: ชอบเล่น, ชอบเย้าแหย่คนอื่น
เข้าขากัน[V] get along well with, See also: be good friends, cooperate (coordinate) with each other, Example: นายตำรวจนครบาลคนหนึ่งจบจ.ป.ร.5 แต่ไม่ค่อยเข้าขากันกับกลุ่มเท่าไรนัก, Thai definition: เป็นพวกกัน, ถูกนิสัยใจคอกัน
เข้าคอกัน[V] be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
ถูกโรค[V] get along well with, See also: be on friendly terms, have the same tastes, Syn. ถูกอัธยาศัย, ถูกคอ, ต้องกัน, Example: เขาไม่ถูกโรคกัน
ปาท่องโก๋[N] deep-fried doughstick, Syn. ขนมปาท่องโก๋, Example: พ่อบ้านกินเพียงปาท่องโก๋กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นมื้อเช้า, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่งของจีน ทำด้วยแป้งสาลีตัดเป็นท่อนๆ แล้วจับเป็นคู่ติดกัน ทอดน้ำมันให้พอง, คนจีนเรียกว่า อิ้วจาก๊วย
เพื่อนร่วมโรงเรียน[N] schoolmate, See also: schoolfriend, Syn. เพื่อนร่วมสถาบัน, Example: ข้าพเจ้าสืบเสาะดูได้ความว่า เพื่อนร่วมโรงเรียนประมาณ 7-8 คน ประจำอยู่กองพันนี้, Count unit: คน
มิตร[N] friend, See also: ally, companion, associate, buddy, fellow, Syn. เกลอ, สหาย, มิตรสหาย, เพื่อน, เพื่อนเกลอ, Ant. ศัตรู, Example: บางคนเราจะมีความรู้สึกที่ดีต่อเขา และมีแนวโน้มที่จะผูกมิตรกัน, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรจิตมิตรใจ[N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
มิตรภาพ[N] friendship, See also: friendliness, cordiality, companionship, Example: การที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันจะเป็นพื้นฐานแห่งมิตรภาพ, Thai definition: ความเป็นเพื่อน, Notes: (สันสกฤต)
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
ยาสีฟัน[N] toothpaste, See also: dentifrice, Example: ยาสีฟันสำหรับเด็กมักมีรสผลไม้เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ เป็นที่ถูกใจสำหรับเด็ก
ว้าย[INT] exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
สวัสดิการ[N] welfare, See also: fringe benefit, Syn. ผลประโยชน์, Example: รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตัดสวัสดิการสำหรับคนมีรายได้น้อยและเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการขึ้นภาษี, Thai definition: การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง
สัมพันธไมตรี[N] friendship, See also: friendly relations, Syn. ความสัมพันธ์, มิตรภาพ, มิตรสัมพันธ์, Example: นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดสร้างสัมพันธไมตรีกับจีน, Thai definition: ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันมิตร
หนาว[ADJ] cold, See also: cool, frigid, gelid, frozen, Syn. เย็น, Ant. ร้อน, Example: ประเทศนอร์เวย์จัดเป็นประเทศที่อยู่ในเขตหนาว
หยิกงอ[ADJ] curly, See also: wavy, twisted, frizzy, crimpy, Syn. หงิกงอ, งอ, หงิก, ยู่ยี่, Ant. ตรง, Example: ผมหยิกงอของเธอไหลลงมาถึงบ่า
หลอน[V] haunt, See also: spook, scare, frighten, Syn. หลอกหลอน, Example: ภาพอุบัติเหตุหวนกลับมาหลอนเขาอีก, Thai definition: อาการที่ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
อบอุ่น[ADJ] warm, See also: genial, friendly, good-natured, Example: ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
ล้ำ[V] infringe, See also: break, violate, transgress, contravene, Syn. ล่วงล้ำ, ล่วงเกิน, ล้ำเส้น, Example: เสรีภาพโดยชอบธรรมต้องไม่ล้ำสิทธิ์ผู้อื่น, Thai definition: เลยผ่านพ้นเกินเข้าไป
เล่นพรรคเล่นพวก[V] play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพวกเล่นพ้อง, Example: นักการเมืองคนนี้เล่นพรรคเล่นพวกทำให้เขามีพวกพ้องมากมาย, Thai definition: ถือเอาพรรคพวกของตนเป็นใหญ่และสำคัญ
เล่นพวกเล่นพ้อง[V] play favoritism, See also: favour one's friends, Syn. เล่นพวก, เล่นพรรคเล่นพวก, Example: ีเขามักจะเล่นพวกเล่นพ้องเสมอ ใครๆ ก็รู้, Thai definition: ถือเอาพวกพ้องของตนเป็นใหญ่และสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อาหารชุบแป้งทอด[n.] (āhān chup paēng thøt) EN: fritter   FR: beignet [m]
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อัฟริกา[n. prop.] (Apfarikā = Apfárikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
อัฟริกัน[n. prop.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: africain
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Apfarikā Tāi) EN: South Africa   FR: Afrique du Sud [f]
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit   FR: déblayer ; défricher
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim   FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ช้างแอฟริกา[n. exp.] (chāng Aepfarikā = chāng Aeffrikā) EN: Africa Elephant   FR: éléphant d'Afrique [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ฉันมิตร[adv.] (chan mit) EN: as friends ; like friends   
ช็อก[v.] (chǿk) EN: shock ; be frightened   
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce   FR: poisson frit pimenté [m]
ได้คู่[v. exp.] (dāi khū) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife   
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent   FR: friser
ดินซุย[n. exp.] (din sui) EN: friable soil ; loose soil ; light soil   FR: terre friable [f] ; sol friable [m]
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious   FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon raēk) EN: first boyfriend ; first girlfriend   FR: premier amour [m]
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate   FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe   FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
ให้พร[v. exp.] (hai phøn) EN: bless   FR: bénir ; offrir ses voeux
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge   FR: être gratuit ; offrir gratuitement
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
หอยแมลงภู่ทอด[n. exp.] (høi malaēngphū thøt) EN: fried sea mussels   
ห้องเย็น[n. exp.] (hǿng yen) EN: cold storage   FR: chambre froide [f] ; chambre frigorifique [f]
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food   FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
ใจเสีย[v.] (jaisīa) EN: be frightened   
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thāng phrarātchamaitrī) EN: cultivate friendly relations   
เจ็บทั้งตัว[v. exp.] (jep thang tūa) FR: avoir mal partout ; souffrir de toutes parts
เจียว[v.] (jīo) EN: fry   FR: frire
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIL    F R IH1 L
FRIE    F ER1 IY0
FRIX    F R IH1 K S
FRIIS    F R IY1 Z
FRIED    F R AY1 D
FRISA    F R IY1 Z AH0
FRIES    F R AY1 Z
FRIAS    F R IY1 AH0 Z
FRIAR    F R AY1 ER0
FRISK    F R IH1 S K
FRICK    F R IH1 K
FRILL    F R IH1 L
FRIGO    F R IY1 G OW0
FRIDA    F R IY1 D AH0
FRIER    F R AY1 ER0
FRITO    F R IY1 T OW0
FRIST    F R IH1 S T
FRINK    F R IH1 NG K
FRITS    F R IH1 T S
FRIEL    F R IY1 L
FRITH    F R IH1 TH
FRITZ    F R IH1 T S
FRIED    F R IY1 D
FRILEY    F R IH1 L IY0
FRICKE    F R IH1 K
FRICKS    F R IH1 K S
AFRICA    AE1 F ER0 K AH0
FRISBY    F R IH1 S B IY0
FRINGE    F R IH1 N JH
FRIDAY    F R AY1 D IY0
FRIGID    F R IH1 JH AH0 D
FRIDAY    F R AY1 D EY2
FRISCH    F R IH1 SH
FRIGON    F R IH1 G AH0 N
FRIEDT    F R IY1 D T
FRILLY    F R IH1 L IY0
FRIEDA    F R IY1 D AH0
FRILLS    F R IH1 L Z
FRIDGE    F R IH1 JH
FRISON    F R IH1 S AH0 N
FRIEDL    F R IY1 D AH0 L
FRISCO    F R IY1 S K OW0
FRISKE    F R IH1 S K
FRISKY    F R IH1 S K IY0
FRIONA    F R IY0 OW1 N AH0
FRIEND    F R EH1 N D
FRIARS    F R AY1 ER0 Z
FRIARY    F R AY1 ER0 IY0
FRIESE    F R IY1 Z
FRIESZ    F R IY1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fri    (n) (f r ai1 d ei)
friar    (n) (f r ai1 @ r)
fried    (v) (f r ai1 d)
frier    (n) (f r ai1 @ r)
fries    (v) (f r ai1 z)
frill    (n) (f r i1 l)
frisk    (v) (f r i1 s k)
frizz    (v) (f r i1 z)
Africa    (n) (a1 f r i k @)
Friday    (n) (f r ai1 d ii)
friars    (n) (f r ai1 @ z)
fridge    (n) (f r i1 jh)
friend    (n) (f r e1 n d)
friers    (n) (f r ai1 @ z)
frieze    (n) (f r ii1 z)
fright    (v) (f r ai1 t)
frigid    (j) (f r i1 jh i d)
frills    (n) (f r i1 l z)
frilly    (j) (f r i1 l ii)
fringe    (v) (f r i1 n jh)
frisks    (v) (f r i1 s k s)
frisky    (j) (f r i1 s k ii)
frivol    (v) (f r i1 v @ l)
frizzy    (j) (f r i1 z ii)
African    (n) (a1 f r i k @ n)
Fridays    (n) (f r ai1 d i z)
Frinton    (n) (f r i1 n t n)
Wilfrid    (n) (w i1 l f r i d)
friable    (j) (f r ai1 @ b l)
fridges    (n) (f r i1 jh i z)
friends    (n) (f r e1 n d z)
friezes    (n) (f r ii1 z i z)
frigate    (n) (f r i1 g @ t)
frights    (v) (f r ai1 t s)
frilled    (j) (f r i1 l d)
fringed    (v) (f r i1 n jh d)
fringes    (v) (f r i1 n jh i z)
frisked    (v) (f r i1 s k t)
frisson    (n) (f r ii1 s o n)
fritter    (v) (f r i1 t @ r)
frivols    (v) (f r i1 v @ l z)
frizzed    (v) (f r i1 z d)
frizzes    (v) (f r i1 z i z)
frizzle    (v) (f r i1 z l)
Friedman    (n) (f r ii1 d m @ n)
Africans    (n) (a1 f r i k @ n z)
Dumfries    (n) (d uh1 m f r ii1 s)
befriend    (v) (b i1 f r e1 n d)
belfries    (n) (b e1 l f r i z)
friction    (n) (f r i1 k sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
友達[ともだち, tomodachi] Thai:English: friend
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนม English: to befriend
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
冷やす[ひやす, hiyasu] Thai: แช่ในตู้เย็น English: to refrigerate

German-Thai: Longdo Dictionary
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
sich befriedigen(vt) |befriedigte sich, hat sich befriedigt| สำเร็จความใครด้วยตัวเอง, See also: S. onanieren, masturbieren
Frisur(n) |die, pl. Frisuren| ทรงผม
Friseur(n) |der, pl. Friseure| ช่างตัดผม, See also: Related: die Friseuse
Friseuse(n) |die, pl. Friseusen| ช่างตัดผม, See also: Related: der Friseur
zum Friseur gehenไปร้านตัดผม
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า
befriedrigen(vt) |befriedigte, hat befriedigt| ทำให้พอใจ เช่น seine Rache befriedigen แก้แค้นให้สำเร็จ
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute
Friedhof(n) |der, pl. Friedhöfe| สุสาน, สถานที่ฝังศพ เช่น Anfang jedes Frühling kaufen die Leute schöne Blumen um den Friedhof zu dekorieren. เมื่อเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ คนจะซื้อดอกไม้สวยๆ เพื่อไปตกแต่งสุสาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hüpftfrisks [Add to Longdo]
Ablauf {m} (einer Frist)expiry (of a time limit) [Add to Longdo]
Abmeldefrist {f}cancellation notice period [Add to Longdo]
Absorptionskälteanlage {f}adsorption-type refrigeration system [Add to Longdo]
Abstreifring {m}scraper ring [Add to Longdo]
Ahle {f}; Pfriem {m} | Ahlen {pl}awl; pricker | awls; prickers [Add to Longdo]
Anlaufring {m}thrust ring [Add to Longdo]
Anmeldefrist {f}registration period; registration deadline [Add to Longdo]
Anspruch {m}; Verlangen {n} | Ansprüche befriedigen; Ausgaben bestreitendemand | to meet demands; to meet expenses [Add to Longdo]
Anteilnahme {f}; Beileid {n} | mit aufrichtigem Beileidsympathy | in deepest sympathy [Add to Longdo]
Aufbewahrungszeitraum {m}; Sperrfrist {f}retention period [Add to Longdo]
Auffrischen {n}refreshing [Add to Longdo]
Auffrischungskurs {m}refresher course [Add to Longdo]
Auffrischungsmittel {n}reviver [Add to Longdo]
Aufrichtigkeit {f}candor [Am.]; candour [Br.] [Add to Longdo]
Aufrichtigkeit {f} | Aufrichtigkeiten {pl}sincerity | sincerities [Add to Longdo]
Aufrichtigkeit {f}unaffectedness [Add to Longdo]
Aufrichtung {f}; Errichtung {f} | Aufrichtungen {pl}erection | erections [Add to Longdo]
Aufriss {m}vertical section [Add to Longdo]
Aufriss {m}; Aufriß {m} [alt]; Aufrisszeichnung {f} | etw. im Aufriss zeichnenelevation | to draw the side/front elevation [Add to Longdo]
Augustinermönch {m}Augustinian monk; Austin friar [Br.] [Add to Longdo]
Auslegungsfrist {f}display period [Add to Longdo]
Ausleihfrist {f}loan period [Add to Longdo]
Ausschalfrist {f}stripping time [Add to Longdo]
Autofriedhof {m}car dump [Add to Longdo]
Bauernfrühstück {n} [cook.]fried potatoes with scrambled egg and bacon [Add to Longdo]
Bedenkzeit {f}; Frist {f} | Bedenkzeiten {pl}; Fristen {pl}respite | respites [Add to Longdo]
das Befriedigendesatisfactoriness [Add to Longdo]
Befriedigung {f} | Befriedigungen {pl}satisfaction | satisfactions [Add to Longdo]
Befriedigung {f}; Beschwichtigung {f}pacification [Add to Longdo]
Befriedung {f}establishment of peace [Add to Longdo]
Bekannten {pl}; Bekanntschaften {pl}; Umgang {m}acquaintances; friends [Add to Longdo]
Benutzerfreundlichkeit {f}; Nutzerfreundlichkeit {f}; Anwenderfreundlichkeit {f}user-friendliness [Add to Longdo]
Bergfried {m}keep [Add to Longdo]
Beschwerdefrist {f}time limit for appeal [Add to Longdo]
Besenpfrime {f}brooms [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}probationary period [Add to Longdo]
Bewährungsfrist {f}period of probation [Add to Longdo]
Bewegungsreibung {f}dynamic friction [Add to Longdo]
Bewerbungsfrist {f}term for filing application [Add to Longdo]
Bleifritte {f}lead frit [Add to Longdo]
Bleiglasur {f} (roh; ungefrittet)Galena glaze [Add to Longdo]
Borfritte {f}borax frit [Add to Longdo]
Bratkartoffeln {pl} [cook.]fried potatoes [Add to Longdo]
Brechungsstreifen {pl}refraction fringes [Add to Longdo]
Brieffreund {m}; Brieffreundin {f}; Briefpartner {m}; Briefpartnerin {f}penfriend; pen friend; pen pal [Add to Longdo]
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Bröckligkeit {f}friability [Add to Longdo]
Bubikopf {m} (Frisur)shingle; shingled hair [Add to Longdo]
Busenfreund {m}bosom friend [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu) [Add to Longdo]
お欠き;御欠き;御掻;御欠;御搔(oK)[おかき, okaki] (n) (uk) (See 欠き餅) mochi cut thin, dried, and baked or fried [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]
かりん糖(ateji);花林糖(ateji)[かりんとう, karintou] (n) (uk) fried dough cake [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
へらへら[, herahera] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frivolous [Add to Longdo]
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus) [Add to Longdo]
アフカーナ[, afuka-na] (n) Afrikaner [Add to Longdo]
アフリカーンス[, afurika-nsu] (n) Afrikaans [Add to Longdo]
アフリカーンス語[アフリカーンスご, afurika-nsu go] (n) Afrikaans (language) [Add to Longdo]
アフリカの角[アフリカのつの, afurika notsuno] (n) horn of Africa [Add to Longdo]
アフリカンアメリカン[, afurikan'amerikan] (n) African-American [Add to Longdo]
アフリカンコリス[, afurikankorisu] (n) false clownwrasse (Coris cuvieri); African coris [Add to Longdo]
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish) [Add to Longdo]
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus) [Add to Longdo]
アフリカ系アメリカ人;阿弗利加系亜米利加人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
アフリカ象[アフリカぞう, afurika zou] (n) African elephant [Add to Longdo]
アフリカ人[アフリカじん, afurika jin] (n) African [Add to Longdo]
アフリカ水牛[アフリカすいぎゅう;アフリカスイギュウ, afurika suigyuu ; afurikasuigyuu] (n) (uk) African buffalo; Cape buffalo (Syncerus caffer) [Add to Longdo]
アフリカ大陸[アフリカたいりく, afurika tairiku] (n) African Continent [Add to Longdo]
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
アフリカ南部[アフリカなんぶ, afurika nanbu] (adj-no) South African [Add to Longdo]
アフリカ民族会議[アフリカみんぞくかいぎ, afurika minzokukaigi] (n) African National Congress; ANC [Add to Longdo]
アフリカ菫[アフリカすみれ;アフリカスミレ, afurika sumire ; afurikasumire] (n) (uk) African violet [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
アミ[, ami] (n) (1) friend (fre [Add to Longdo]
アミカス・キュリエ;アミカス・キューリー;アミカス・キュリィ[, amikasu . kyurie ; amikasu . kyu-ri-; amikasu . kyurii] (n) amicus curiae; friend of the court [Add to Longdo]
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
ウェルシュ菌[ウェルシュきん, uerushu kin] (n) Welch bacillus (Clostridium perfringens) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
不打不成相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship [Add to Longdo]
不打不相识[bù dǎ bù xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] lit. don't fight, won't make friends (成语 saw); an exchange of blows may lead to friendship; no discord, no concord [Add to Longdo]
中南[Zhōng Nán, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ, ] abbr. for China-South Africa [Add to Longdo]
中非[Zhōng Fēi, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ, ] Central Africa; Central African Republic [Add to Longdo]
中非共和国[Zhōng Fēi Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄈㄟ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Central African Republic [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] to deliver; to turn over; to make friends; to intersect (lines); to pay (money) [Add to Longdo]
交友[jiāo yǒu, ㄐㄧㄠ ㄧㄡˇ, ] to make friends [Add to Longdo]
交契[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, ] friendship [Add to Longdo]
交情[jiāo qing, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄥ˙, ] friendship; emotional relations between people [Add to Longdo]
交朋友[jiāo péng you, ㄐㄧㄠ ㄆㄥˊ ㄧㄡ˙, ] to make friends; to start an affair with sb [Add to Longdo]
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, / ] association; communion; friendship [Add to Longdo]
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, / ] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends [Add to Longdo]
人情[rén qíng, ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] reason; human emotions; human interaction; social relationship; friendship; favor; a good turn [Add to Longdo]
仗义疏财[zhàng yì shū cái, ㄓㄤˋ ㄧˋ ㄕㄨ ㄘㄞˊ, / ] to help the needy for justice (成语 saw); to be loyal to one's friends and generous to the needy [Add to Longdo]
[tiāo, ㄊㄧㄠ, ] frivolous; unsteady; delay [Add to Longdo]
使骇怕[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使 / 使] frighten [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, ] to invade; to encroach; to infringe; to approach [Add to Longdo]
侵害[qīn hài, ㄑㄧㄣ ㄏㄞˋ, ] to encroach on; to infringe on [Add to Longdo]
侵权[qīn quán, ㄑㄧㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] to infringe the rights of; to violate; infringement [Add to Longdo]
侵犯[qīn fàn, ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, ] to infringe on; to encroach on; violate [Add to Longdo]
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] to gasp (in surprise, dismay, fright etc) [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ingenious; frivolous [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; frightening [Add to Longdo]
内耗[nèi hào, ㄋㄟˋ ㄏㄠˋ, / ] internal friction; internal dissipation of energy (in mechanics); fig. waste or discord within an organization [Add to Longdo]
冰箱[bīng xiāng, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ, ] icebox; refrigerator; freezer [Add to Longdo]
冷藏[lěng cáng, ㄌㄥˇ ㄘㄤˊ, ] refrigeration; cold storage; to keep (food, medicine) in cold environment [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful [Add to Longdo]
刘海[liú hǎi, ㄌㄧㄡˊ ㄏㄞˇ, / ] bangs or fringes of hair [Add to Longdo]
刘贵今[Liú Guì jīn, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] Liu Guijin (1945-), PRC diplomat, special representative to Africa from 2007, Chinese specialist on Sudan and the Darfur issue [Add to Longdo]
化敌为友[huà dí wéi yǒu, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄨㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] to convert an enemy into a friend (成语 saw) [Add to Longdo]
北寒带[běi hán dài, ㄅㄟˇ ㄏㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] the north frigid zone [Add to Longdo]
北非[Běi Fēi, ㄅㄟˇ ㄈㄟ, ] North Africa [Add to Longdo]
南非[Nán Fēi, ㄋㄢˊ ㄈㄟ, ] South Africa [Add to Longdo]
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, / ] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] friend [Add to Longdo]
友人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, ] friend [Add to Longdo]
友善[yǒu shàn, ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ, ] friendly [Add to Longdo]
友好[yǒu hǎo, ㄧㄡˇ ㄏㄠˇ, ] friendly (relations) [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship [Add to Longdo]
友爱[yǒu ài, ㄧㄡˇ ㄞˋ, / ] friendly affection; fraternal love [Add to Longdo]
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship [Add to Longdo]
友谊峰[yǒu yì fēng, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄈㄥ, / ] Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains [Add to Longdo]
友军[yǒu jūn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄣ, / ] friendly forces; allies [Add to Longdo]
友邦[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally [Add to Longdo]
反脸无情[fǎn liǎn wú qíng, ㄈㄢˇ ㄌㄧㄢˇ ˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to turn one's face against sb and show no mercy (成语 saw); to turn against a friend [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed [Add to Longdo]
ユーザフレンドリ[ゆーざふれんどり, yu-zafurendori] user-friendly [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]
摩擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] friction feed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] von_ganzem_Herzen, eifrig [Add to Longdo]
不平[ふへい, fuhei] Unzufriedenheit, Klagen [Add to Longdo]
不満[ふまん, fuman] Unzufriedenheit [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] harmonisch, friedlich, perfekt [Add to Longdo]
円滑[えんかつ, enkatsu] -glatt, harmonisch, friedlich [Add to Longdo]
凍え死に[こごえじに, kogoejini] erfrieren [Add to Longdo]
凍死[とうし, toushi] erfrieren [Add to Longdo]
凍結[とうけつ, touketsu] gefrieren_lassen, einfrieren_lassen [Add to Longdo]
凝固[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
凝結[ぎょうけつ, gyouketsu] das_Gerinnen, das_Gefrieren [Add to Longdo]
[わ, wa] FRIEDE, HARMONIE [Add to Longdo]
[わ, wa] Friede, Harmonie [Add to Longdo]
善良[ぜんりょう, zenryou] -gut, tugendhaft, aufrichtig [Add to Longdo]
塗り立て[ぬりたて, nuritate] frisch_gestrichen [Add to Longdo]
墓地[ぼち, bochi] Friedhof [Add to Longdo]
夕涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
奮って[ふるって, furutte] energisch, emsig, eifrig, herzlich [Add to Longdo]
[だ, da] FRIEDE, ZUFRIEDENHEIT [Add to Longdo]
[あん, an] FRIEDE, RUHE [Add to Longdo]
[あん, an] Friede, -Ruhe [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] friedlich, ruhig [Add to Longdo]
安住[あんじゅう, anjuu] ruhiges_Leben, friedliches_Leben [Add to Longdo]
安寧[あんねい, annei] oeffentlicher_Friede, oeffentliche_Ruhe, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] -Ruhe, -Frieden, Sicherheit [Add to Longdo]
[ねい, nei] RUHE, FRIEDE, LIEBER, EHER [Add to Longdo]
平和[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]
平穏[へいおん, heion] Ruhe, Stille, Frieden [Add to Longdo]
平穏無事[へいおんぶじ, heionbuji] Ruhe_und_Frieden [Add to Longdo]
床屋[とこや, tokoya] Friseur, Friseurladen [Add to Longdo]
[こう, kou] (GEMUETS)RUHE, (SEELEN)FRIEDE [Add to Longdo]
忠実[ちゅうじつ, chuujitsu] -treu, aufrichtig, ehrlich [Add to Longdo]
挑発的[ちょうはつてき, chouhatsuteki] provokativ;, schluepfrig [Add to Longdo]
新緑[しんりょく, shinryoku] frisches_Gruen [Add to Longdo]
新鋭[しんえい, shin'ei] -frisch [Add to Longdo]
新鮮[しんせん, shinsen] frisch [Add to Longdo]
期間[きかん, kikan] Frist, Zeitdauer, Termin [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] Termin, Frist [Add to Longdo]
朴直[ぼくちょく, bokuchoku] schlicht, einfach, aufrichtig [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
氷る[こうる, kouru] gefrieren, zufrieren, zu_Eis_werden [Add to Longdo]
氷点[ひょうてん, hyouten] (unter dem) Gefrierpunkt [Add to Longdo]
氷点下[ひょうてんか, hyoutenka] (unter dem) Gefrierpunkt [Add to Longdo]
氷結[ひょうけつ, hyouketsu] gefrieren, zufrieren [Add to Longdo]
[じ, ji] FRIEDE, REGIERUNG, HEILUNG [Add to Longdo]
治まる[おさまる, osamaru] Friede_haben, unterdrueckt_werden [Add to Longdo]
[たい, tai] RUHE, FRIEDEN [Add to Longdo]
泰平[たいへい, taihei] -Frieden, -Ruhe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top