ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frisch

F R IH1 SH   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frisch-, *frisch*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Enrico Fermi, Richard Feynman, Edward Teller, Otto Frisch Zazzles.โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์เหงาน่ะ The Zazzy Substitution (2010)
I'd like you to meet Oppenheimer, Frisch, Panofsky, Feynman, Weisskopf...ผมขอแนะนำให้รู้จักกับ ออพเพนไฮเมอร์ ฟริช พาโนสกี The Zazzy Substitution (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRISCH    F R IH1 SH

German-Thai: Longdo Dictionary
Erfrischungsgetränk(n) |das, pl. Erfrischungsgetränke| น้ำอัดลม, เครื่องดื่มเพื่อความกระปรี้กระเปร่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frische {f}freshness [Add to Longdo]
Frischhaltefolie {f}cling film; plastic wrap [Am.] [Add to Longdo]
Frischluft {f}fresh air [Add to Longdo]
Frischlufteinrichtung {f}fresh-air device [Add to Longdo]
Frischlüfter {m}forced draft fan [Add to Longdo]
Frischluftzufuhr {f}fresh air supply [Add to Longdo]
Frischöfen {pl}fineries [Add to Longdo]
Frischwasser {n}fresh water; city water [Add to Longdo]
frisch {adj} | frischer | am frischestendewy | dewier | dewiest [Add to Longdo]
frisch {adv}freshly [Add to Longdo]
frisch; beißend {adj} (Wind)nippy (wind) [Add to Longdo]
frischt aufrefreshes [Add to Longdo]
frisch {adj} | frischer | am frischestenfresh | fresher | freshest [Add to Longdo]
Frisch gestrichen!Wet paint! [Add to Longdo]
Frisch gewagt ist halb gewonnen.Well begun is half done. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
塗り立て[ぬりたて, nuritate] frisch_gestrichen [Add to Longdo]
新緑[しんりょく, shinryoku] frisches_Gruen [Add to Longdo]
新鮮[しんせん, shinsen] frisch [Add to Longdo]
鮮やか[あざやか, azayaka] frisch, klar, hell, lebendig [Add to Longdo]
鮮魚[せんぎょ, sengyo] frischer_Fisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Frisch
   n 1: British physicist (born in Austria) who with Lise Meitner
      recognized that Otto Hahn had produced a new kind of
      nuclear reaction which they named nuclear fission; Frisch
      described the explosive potential of a chain nuclear
      reaction (1904-1979) [syn: {Frisch}, {Otto Frisch}, {Otto
      Robert Frisch}]
   2: Norwegian economist noted for his work in econometrics
     (1895-1973) [syn: {Frisch}, {Ragnar Frisch}, {Ragnar Anton
     Kittil Frisch}]
   3: Austrian zoologist noted for his studies of honeybees
     (1886-1982) [syn: {Frisch}, {Karl von Frisch}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 frisch /friʃ/
  cool; dewy; fresh; freshly; recent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top