ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frigate

F R IH1 G AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frigate-, *frigate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frigate(n) เรือรบขนาดกลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frigate(ฟริก'กิท) n. เรือรบที่ใหญ่กว่าเรือพิฆาต (สหรัฐอเมริกา) ,เรือรบเคลื่อนเร็วขนาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
frigate(n) เรือรบโบราณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frigatebird(n) นกโจรสลัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You want me to take a frigate for one breeder?จะให้ข้าออกล่า คนคนเดียวเนี่ยนะครับ The Chronicles of Riddick (2004)
The pressure suits offer some protection, but they require a medical frigate for recovery.ชุดต้านแรงดันได้ให้การปกป้องบางส่วน แต่พวกเขาต้องการยานรักษาเพื่อฟื้นตัว Rising Malevolence (2008)
Obi-Wan Kenobi heads toward his friend's last known location, a lone separatist frigate in the far reaches of the outer rim.โอบีวัน เคโนบีได้มุ่งหน้าไปยังตำแหน่ง ที่สหายของเขาปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้าย ยานรบของฝ่ายแบ่งแยก ที่อยู่โดดเดี่ยว ณ สุดห้วงของขอบนอกกาแลกซี่ Dooku Captured (2009)
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี Storm Over Ryloth (2009)
One of the engines on that frigate has exploded.มีเครื่องยนต์ส่วนหนึ่งของยานระเบิดครับ Holocron Heist (2009)
You wouldn't know quality if you fell off a frigate and drowned in it!คุณจะไม่รู้จักคุณภาพถ้าตกเรือ แล้วจมน้ำ Can't See the Fae-Rest (2011)
Sir, big boy at sea is a Pakistani Zulfiquar class frigate turning on our position.ท่านครับ มีเรือนาดใหญ่มาทางนี้ เป็นเรือ ปากีสถาน ชั้น ฟรีเกต วิ่งตรงมาที่ตำแหน่งของเรา Captain (2012)
A frigate and two corvettes gaining fast!เรือรบมุ่งหน้ามาด้วยความเร็ว Good Form (2013)
For who can fight a frigate that flies?สำหรับผู้ที่สามารถต่อสู้ เรือรบที่บิน? The Pirate Fairy (2014)
No one can fight a frigate that fliesไม่มีใครสามารถต่อสู้ เรือรบที่บิน The Pirate Fairy (2014)
For who can fight a frigate that flies?สำหรับผู้ที่สามารถต่อสู้ เรือรบที่บิน? The Pirate Fairy (2014)
No one can fight a frigate that fliesไม่มีใครสามารถต่อสู้ เรือรบที่บิน The Pirate Fairy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกโจรสลัด[nok jōnsalat] (n) EN: frigatebird  FR: frégate [f]
นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส[nok jōnsalat kǿ Khrismās] (n, exp) EN: Christmas Island Frigatebird  FR: Frégate d'Andrews [f] ; Frégate de Christmas [f]
นกโจรสลัดเล็ก[nok jōnsalat lek] (n, exp) EN: Lesser Frigatebird  FR: Frégate ariel [f] ; Petite Frégate [f]
นกโจรสลัดใหญ่[nok jōnsalat yai] (n, exp) EN: Great Frigatebird  FR: Frégate du Pacifique [f] ; Grande frégate [f]
ปลาโอกล้วย[plā ō klūay] (n, exp) EN: frigate tuna

CMU English Pronouncing Dictionary
FRIGATE F R IH1 G AH0 T
FRIGATES F R IH1 G AH0 T S
FRIGATE'S F R IH1 G AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frigate (n) frˈɪgət (f r i1 g @ t)
frigates (n) frˈɪgəts (f r i1 g @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fregatte {f} | Fregatten {pl}frigate | frigates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリゲート[furige-to] (n) frigate; (P) [Add to Longdo]
軍艦鳥[ぐんかんちょう;ぐんかんどり, gunkanchou ; gunkandori] (n) frigate (bird) (Fregata spp.) [Add to Longdo]
大軍艦鳥[おおぐんかんどり;オオグンカンドリ, oogunkandori ; oogunkandori] (n) (uk) great frigatebird (Fregata minor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frigate \Frig"ate\, n. [F. fr['e]gate, It. fregata, prob.
   contracted fr. L. fabricata something constructed or built.
   See {Fabricate}.]
   1. Originally, a vessel of the Mediterranean propelled by
    sails and by oars. The French, about 1650, transferred the
    name to larger vessels, and by 1750 it had been
    appropriated for a class of war vessels intermediate
    between corvettes and ships of the line. Frigates, from
    about 1750 to 1850, had one full battery deck and, often,
    a spar deck with a lighter battery. They carried sometimes
    as many as fifty guns. After the application of steam to
    navigation steam frigates of largely increased size and
    power were built, and formed the main part of the navies
    of the world till about 1870, when the introduction of
    ironclads superseded them. [Formerly spelled {frigat} and
    {friggot}.]
    [1913 Webster]
 
   2. Any small vessel on the water. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Frigate bird} (Zool.), a web-footed rapacious bird, of the
    genus {Fregata}; -- called also {man-of-war bird}, and
    {frigate pelican}. Two species are known; that of the
    Southern United States and West Indies is {F. aquila}.
    They are remarkable for their long wings and powerful
    flight. Their food consists of fish which they obtain by
    robbing gulls, terns, and other birds, of their prey. They
    are related to the pelicans.
 
   {Frigate mackerel} (Zool.), an oceanic fish ({Auxis Rochei})
    of little or no value as food, often very abundant off the
    coast of the United States.
 
   {Frigate pelican}. (Zool.) Same as {Frigate bird}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frigate
   n 1: a medium size square-rigged warship of the 18th and 19th
      centuries
   2: a United States warship larger than a destroyer and smaller
     than a cruiser

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top