หรือคุณหมายถึง freü?
Search result for

freue

(85 entries)
(0.0989 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freue-, *freue*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freue มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freue*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am happy.Ich freue mich. A Monkey in Winter (1962)
- Glad we could help.- Wir freuen uns, wenn wir helfen können. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Pleasure to make your acquaintance.Ich freue mich, euch kennen zu lernen. The Incredible Kung Fu Master (1979)
But they wont be the ones who laugh last, cuz they end up the ones that get smacked.Doch sie freuen sich zu früh, denn man legt sie übers Knie. The Incredible Kung Fu Master (1979)
Beloved grandfather.Ich freue mich, dass es dir gut geht, Großvater. Caligula (1979)
- No, no.- Sie würde sich wirklich freuen. Don't Go in the House (1979)
Sit for a moment and let me enjoy your presence.Ich will mich an deiner Gegenwart erfreuen. Don't Go Near the Park (1979)
Oh, well, it'll still be nice to get back there.Ich freue mich darauf wieder zu kommen. Space Croppers (1980)
I think a lot of people would be interested in hearing about him again.Ich glaube viele freuen sich wieder von ihm zu hören. Spaceball (1980)
Pleased to meet you.Ich freue mich. Spaceball (1980)
But we're delighted to have with us their very colorful and famous coach, Billy Eheres:Wir freuen uns ihren bekannten und berühmten Coach, Billy Eheres, zu begrüßen. Spaceball (1980)
Well, I'll be glad to have him back home, but I still feel a little strange.Ich freue mich, wenn er wieder da ist, aber es fühlt sich eigenartig an. The Furlough (1980)
- They're looking forward to meeting you.- Sie freuen sich alle auf dich. The Furlough (1980)
I'm looking forward to seeing them.Ich freue mich darauf, sie zu sehen. The Furlough (1980)
- Oh, I'm happy you came by.- Oh, ich freue mich, dass Sie da waren. The Furlough (1980)
Serena and Elizabeth ought to be happy. They were rooting for a baby girl.Serena und Elizabeth werden sich über ein Mädchen freuen. The Idol (1980)
Why, sister, I thought having the dance would make you very happy.Aber Schwesterherz, ich dachte, du würdest dich darüber freuen. The Inspiration (1980)
Wait till Daddy sees this!Daddy wird sich freuen. The Inspiration (1980)
Hey, thanks a lot.Ich freue mich. The Inspiration (1980)
It's good of you to be so concerned, Esther but sister and I are getting along quite well on our own, as you can see.Ich freue mich über deine Anteilnahme, aber wie du siehst, kommen wir auch ganz gut allein zurecht, Esther. The Inspiration (1980)
But I am glad that you're going to stay for a few days more for sister's sake than my own.Aber ich freue mich, dass du ein paar Tage bei uns bleibst. Vor allem für mein Schwesterherz. The Inspiration (1980)
Surely, sister, you're not too tired to enjoy the dancing and music.Aber du wirst dich doch wohl noch ein wenig an Musik und Tanz erfreuen. The Inspiration (1980)
Just sit back and enjoy.Man muss sich nur zurücklehnen und sich freuen. The Last Straw (1980)
Oh, I'm so glad you came.Ich freue mich so. The Medal (1980)
Well, I'm sorry that Aunt Minerva isn't feeling well but sure am glad you're home early.Es tut mir leid, dass es Tante Minerva nicht gut geht, aber ich freue mich, dass du früh zu Hause bist. The Medal (1980)
I welcome the chance to care for a child again.Ich freue mich, dass ich mich wieder um ein Kind kümmern kann. The Pledge (1980)
- It's nice to meet you.- Ich freue mich auch. The Travelling Man (1980)
I never thought I'd say so, but I look forward to it.Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich freue mich schon drauf. The Travelling Man (1980)
And Serena and Jeffrey and I are proud to accept.Und Serena, Jeffrey und ich freuen uns, Ja sagen zu können. The Travelling Man (1980)
She'd like that.Das würde sie freuen. The Unthinkable (1980)
- No, Pa would be glad to have you come.- Nein, er würde sich freuen. The Unthinkable (1980)
Ha, ha. Good to see you, son.Ich freue mich, mein Sohn. The Valediction (1980)
Jim-Bob will be glad.Jim-Bob wird sich freuen. The Valediction (1980)
You'll welcome an opportunity to work on something else.Und Sie freuen sich doch, wenn Sie sich mal mit etwas anderem beschäftigen können, hm? Big Brother (1980)
The fact of the matter is that the Civil Service and I are in complete accord overthis whole business and I'm happy to announce that we're nowready to put ourproposals into publication.Entgegen dem, was Sie sagen, sind der Staatsdienst und ich stets derselben Ansicht bezüglich der Datenbank gewesen. Ich freue mich sagen zu können, dass wir jetzt so weit sind. Was erarbeitet wurde, legen wir dem Bürger vor. Big Brother (1980)
We have been working very hard all night, and I'm happy to be able to tell you thatwe have come up with some draft proposals which would enable you to achieve your desired objectives by the stated dates.Also, Minister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir für sie einige Vorschläge erarbeitet haben, die es Ihnen ermöglichen würden, die angestrebten Ziele zu den genannten Terminen zu erreichen. Big Brother (1980)
And it's a pleasure to talkto two of the principal forgers... principal participants.Ich freue mich über dieses Gespräch mit den beiden Hauptintriganten ich meine Hauptbeteiligten. Jobs for the Boys (1980)
It does cause profound resentment if those at the top continue to enjoy the comforts, the conveniences, they with draw from those below them, not to mention the deeply damaging publicity...Es führt, so nehme ich an, zu gewissen Ressentiments, wenn die da oben sich weiter des Komforts und der Annehmlichkeiten erfreuen, die sie den Untergebenen entziehen. Ganz zu schweigen von der sicher nicht positiven Publicity. The Economy Drive (1980)
Oh, I'm ever so pleased to meet you.Oh Mann, freue ich mich, Sie mal kennen zu lernen. The Economy Drive (1980)
I'm glad you could get here instead.- Ich freue mich, dass Sie ihn vertreten. The Economy Drive (1980)
Jim, of course I'm delighted to see you, but is this purely a social visit, or is there anything you wanted to talk about?Jim, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen, aber ist dieser Besuch von rein gesellschaftlicher Art, oder möchtest du gern etwas The Official Visit (1980)
I'm pleased to make some new friendsIch freue mich, neue Freunde gewonnen zu haben. Two Champions of Death (1980)
I must say that I am very much pleased to find that you entirely agree with me for her modest manner and her gentleness have won my heart and I have made up my mind to marry her, provided I find she has some dowry.Ich freue mich, dass du meine Meinung teilst, denn ihr Wesen und ihre Sanftmut haben mich für sie eingenommen, und ich habe beschlossen, sie zur Frau zu nehmen. The Miser (1980)
But I cannot say that I should rejoice if it were your intention to become my stepmother.Dennoch würde ich mich nicht darüber freuen, wenn Ihr meine Stiefmutter würdet. The Miser (1980)
But I'm back and you should be glad.Ich bin da, du solltest dich freuen, ja? The Conductor (1980)
I'm glad to see you.Guten Tag, ich freue mich sehr. The Conductor (1980)
He'll have to get down to it.Er muss sich aber freuen! The Conductor (1980)
Was very glad to see you. Delighted.Ich freue mich sehr, dass du da bist, meine Gute. Le guignolo (1980)
Indeed, very glad!Ich freue mich sehr. Le guignolo (1980)
Don't worry about that for now.Du mußt dich freuen! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschenk {n}; Präsent {n} | Geschenke {pl} | als Geschenk | jdm. etw. zum Geschenk machen; jdm. etw. schenken | sich über ein Geschenk freuenpresent | presents | as a present | to make sb. a present of sth. | to be pleased with a present [Add to Longdo]
großen Zuspruch haben; großen Zuspruch finden; sich großen Zuspruchs erfreuento be very popular; to enjoy popularity [Add to Longdo]
angenehm; gefällig; anziehend; erfreuend {adj} | angenehmer; gefälliger; anziehender | am angenehmsten; am gefälligsten; am anziehendstenpleasing | more pleasing | most pleasing [Add to Longdo]
bitten; erfreuen; Freude machen; gefallen; gefällig seinto please [Add to Longdo]
sich erfreuen; sich entzücken (an) | erfreuend; entzückend | erfreut; entzückt | erfreut; entzückt | erfreute; entzückteto delight (in) | delighting | delighted | delights | delighted [Add to Longdo]
jdn. erfreuento give sb. delight [Add to Longdo]
erfreuen | erfreuend | erfreut | erfreuteto gladden | gladdening | gladdened | gladdened [Add to Longdo]
erfreuen | erfreuendto gratify | gratifying [Add to Longdo]
erfreuen; ergötzen | erfreuend; ergötzend | erfreut; ergötzt | erfreut | erfreuteto regale | regaling | regaled | regales | regaled [Add to Longdo]
erfreuend; entzückend {adv}delightfully [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuend | gefreut | du freust dich | er/sie freut sich | ich/er/sie freute mich/sich | wir freuten uns | er/sie hat/hatte sich gefreut | sich über etw. freuen | sich für jdn. freuento be glad; to be pleased | being glad; being pleased | been glad; been pleased | you are glad; [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuendto rejoice | rejoicing [Add to Longdo]
sich freuen aufto look forward to [Add to Longdo]
sich (insgeheim) freuen (über)to chuckle (at; over) [Add to Longdo]
sich hämisch freuen; mit Schadenfreude sagento gloat [Add to Longdo]
genießen | genießend | genossen | er/sie genießt | ich/er/sie genoss (genoß [alt]) | er/sie hat/hatte genossen | ich/er/sie genösse | etw. in vollen Zügen genießen | das Leben genießen; sich seines Lebens freuento enjoy | enjoying | enjoyed | he/she enjoys | I/he/she enjoyed | he/she has/had enjoyed | I/he/she would enjoy | to enjoy sth. to the full | to enjoy life [Add to Longdo]
Es würde mich sehr freuen ...I would be delighted to ... [Add to Longdo]
Ich freue mich.I am glad. [Add to Longdo]
Ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören.I look forward hearing from you soon. [Add to Longdo]
Ich freue mich, Sie kennenzulernen.I'm glad to meet you. [Add to Longdo]
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, ...I'm pleased to be able to tell you ... [Add to Longdo]
Ich freue mich, Sie wiederzusehen.I'm looking forward to seeing you again. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
喜ぶ[よろこぶ, yorokobu] sich_freuen [Add to Longdo]
[えつ, etsu] SICH_FREUEN [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] sich_freuen_ueber, sich_freuen [Add to Longdo]
[けい, kei] SICH FREUEN, GRATULIEREN [Add to Longdo]
楽しむ[たのしむ, tanoshimu] sich_freuen, geniessen [Add to Longdo]
浮かれる[うかれる, ukareru] sich_erfreuen, sich_amuesieren [Add to Longdo]
狂喜[きょうき, kyouki] sich_riesig_freuen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  freue [frɔiə]
     am glad
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top