หรือคุณหมายถึง freßt?
Search result for

fresst

(50 entries)
(1.9801 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fresst-, *fresst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fresst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fresst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come down and eat the berries.Fliegt sofort da runter, und fresst die Beeren. The Singing Ringing Tree (1957)
Anyplace where i can be away from the highly articulate, oh, so sophisticated, bon vivant of america's winers and diners- a mr.Irgendwohin, ganz weit weg von dem äußerst wortgewandten, und ach so kultivierten Bon Vivant von Amerikas Weinstuben und Fresstempeln. A Thing About Machines (1960)
Take Europe and bring it home with you!Bedient euch! Fresst euch satt! Madame (1961)
There you are! [Growling tigers] Oops!FresstStriped Trip (1961)
Tear me to shreds!Fresstmich! Chimes at Midnight (1965)
Here we are, you cute little ducks, you.Fresst schön, ihr Entchen! Herman Munster, Shutterbug (1965)
Stop eating like a pig and take more exercise!Fresst nicht wie ein Schwein, und bewegt Euch mehr. Rasputin: The Mad Monk (1966)
Hogan, you can't hide a thing from me.- Ihr Amis fresst Süßes doch gerne. Will the Real Adolf Please Stand Up? (1966)
But it'll be well worth it.Na wartet nur. Ihr fresst mir nichts mehr weg. Countdown for Judy (1967)
Eat, dogs!Fresst, ihr Hunde! El Topo (1970)
There you go, eat, my little fishes. Eat!Fresst, meine Kleinen. La Grande Bouffe (1973)
Eat!Fresst... La Grande Bouffe (1973)
Eat, good boys...Fresst! Brav. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Put up the irons, put up the poles, pour wine, bring out the jug for her.Ihr fresst, was ihr habt. Fellini's Casanova (1976)
What? You still here? Still guzzling wine and free food?- Nein, aber ihr seid hier, sauft unseren Wein, fresst euch voll. To Kill with Intrigue (1977)
Avoiding panic, putting out fires... I want them to swallow lava, if need be.Helft der Bevölkerung, vermeidet Panik, löscht die Brände, wenn es sein muss, fresst Lava! The Skin (1981)
Eat shit and die, motherfuckers!Fresst Scheiße und sterbt. Colors (1988)
Come on you creeps. Eat me!Kommt, fresst mich! Chopper Chicks in Zombietown (1989)
Come on eat me!Fresst mich! Chopper Chicks in Zombietown (1989)
Eat them." Sliced pickings.Treibt sie zusammen, fresst sie. Chopper Chicks in Zombietown (1989)
They're loaded with warm blood.Fresst sie auf! Sie sind voll Leben. Chopper Chicks in Zombietown (1989)
Eat lead, slackers !Fresst Blei, ihr Faulpelze! Back to the Future Part II (1989)
Eat my rubber.Fresst Gummi. National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Dad, I think what you mean is, "Burn rubber," and, "Eat my dust."Dad, du meinst wohl: "Verbrennt Gummi" und "Fresst Staub". National Lampoon's Christmas Vacation (1989)
Don't eat me!Bitte fresst mich nicht! Troll 2 (1990)
- Good!Fresst, Leute! Once Upon a Time in China (1991)
- What do you want?- Fresst das hier. Let's Did Lunch (1992)
Eat garbage.Fresst Müll. Let's Did Lunch (1992)
Y'all niggas made something to eat. Ain't made me shit, huh? - Burnt you some.Ihr fresst und ich habe nichts. Menace II Society (1993)
Eat lead, suckers.Fresst Blei, ihr Schwachköpfe. RoboCop 3 (1993)
Go on, go on!So, hier. Los, fresstMary Shelley's Frankenstein (1994)
-Eat Zazu.- Oh, fresst Zazu. The Lion King (1994)
Please, don't eat me.Bitte, fresst mich nicht. The Lion King (1994)
Have it your own way, mother-fuckers!Fresst Scheisse ihr zwei Arschficker! Pretty Village, Pretty Flame (1996)
Feed on her.Fresst sie auf. Witch (1997)
Eat lead, street scum.Fresst Blei, Abschaum der Straße. The Desperate Half-Hour (1997)
Eat snow, you little wieners.Fresst Schnee, ihr kleinen Wûrstchen. Ja! Jack Frost (1998)
If you pandas are from mountainous areas of China and Tibet, how come you eat bamboo which is prone to grow only in dryer more airid regions? Skeeter, I don't want no trouble, now!Wenn Pandas wie er aus bergigen Regionen in China und Tibet stammen, wie kommt es dann, dass ihr Bambus fresst, der doch ausschließlich in trockeneren, eher dürren Regionen wächst? Sexual Harassment Panda (1999)
Keep eating. Save some for me.-Fresst nur weiter und lasst was übrig! Chicken Run (2000)
Macho Mustang boys, to boot!Macho-Mustang-Typen, fresst Staub! The Glass House (2001)
Eat your words!Fresst eure Wörter! Ali (2001)
Eat your words!Fresst eure Wörter! Ali (2001)
Why do you motherfuckers eat so damn much?Warum fresst ihr Wichser so verdammt viel? Buffalo Soldiers (2001)
You eat people out of love?Ihr fresst Menschen aus Liebe? Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
Eat my jam code, missiles that want to separate me from my beloved!Fresst meinen Störcode, Ihr Raketen, die mich von meinem Geliebten trennen wollen! Texx Lexx (2001)
Eat shit, you ugly motherfuckers!Fresst Scheiße, ihr hässlichen Missgeburten! Blade II (2002)
Suck this!Fresst das! Blade II (2002)
Because you always pig out!- Ihr fresst immer so viel! Lush Life (2002)
This entitles you to squatter's rights... in Mr. Funktastic's cribs... chow at his greasy spoons... and protection provided by Mr. Funktastic and his crew.Das berechtigt dich, in Mr. Funktastics Hütten abzusteigen, in seinen Fresstempeln zu futtern und es garantiert deinen Schutz durch Mr. Funktastic und seine Crew. Bulletproof Monk (2003)
ALL RIGHT, COME ON. I MADE MY ROUNDS, WE CAN GO.Der Shortstop spielt mit 'nem vollen Fressteller in der Hand! Affidavit Justice (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top