หรือคุณหมายถึง freßen?
Search result for

fressen

(11 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fressen-, *fressen*
German-Thai: Longdo Dictionary
fressen(vt) |frisst/frißt, fraß, hat gefressen| กิน เป็นกริยาที่ใช้กับสัตว์ ไม่ใช้กับคน เช่น Der Hund frisst gerade ein Stück Fleisch. หมากำลังกินชิ้นเนื้อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fressen {n}food; grub [Add to Longdo]
fressen (Tier) | fressend | gefressen | er/sie/es frisst (frißt [alt]) | ich/er/sie/es fraß | er/sie/es hat/hatte gefressen | ich/er/sie/es fräße | friss!to eat {ate; eaten} | eating | eaten | he/she/it eats | I/he/she/it ate | he/she/it has/had eaten | I/he/she/it would eat | eat! [Add to Longdo]
fressento devour [Add to Longdo]
fressen (wie ein Schwein)to eat like a pig; to stuff someone with [Add to Longdo]
fressen | fressend | gefressen | fraßto gormandize; to guzzle; to munch; to rankle; to gorge | gormandizing; guzzling; munching | gormandized; guzzled; munched | gormandized; rankled [Add to Longdo]
fressendcankerous [Add to Longdo]
fressendcorroding [Add to Longdo]
fressendphaged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fressen [frɛsən]
     eaten}; to devour; to eat like a pig; to eat {ate; to gorge; to gormandize; to guzzle; to munch; to rankle; to stuff someone with
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fressen [frɛsən] (n) , s.(n )
     food; grub
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top