Search result for

freins

(72 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freins-, *freins*, frein
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freins*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The account was in name of Nam Sung Shik, the boy freind of Park Hyo Jung.ฮ่า? บัญชีชื่อ นัม ชังชิก แฟนของ ปาค์ก ฮโยจัง The Man from Nowhere (2010)
You and Arthur may have the evening off.Arthur und Sie können sich freinehmen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
I have a day off to take.Ich darf einen Tag freinehmen. Sundays and Cybèle (1962)
So you can have the whole day off.Jetzt können Sie sich den Tag freinehmen. What Ever Happened to Baby Jane? (1962)
[Chuckles] Besides, I've gotta take two hours off today... to go down and visit Eddie's principal.Außerdem muss ich 2 Stunden freinehmen, um den Schuldirektor von Eddie aufzusuchen. Tin Can Man (1964)
I am dedicating myself to understanding you. Do you understand?Und danach können Sie einen Monat freinehmen... und vielleicht fischen gehen. My Master, the Rainmaker (1966)
Were our tsar to marry me, I would give to him an heir, Strong and brave beyond compare.Käm' ein Zar, um mich zu frein, schenkt' ich ihm auf seinen Thron einen rechten Heldensohn! The Tale of Tsar Saltan (1967)
I am lonely and I would Wed today if so I could.Alle Menschen frein, ich sehe, daß nur ich noch ledig gehe... The Tale of Tsar Saltan (1967)
Please, believe me, I can swear That it's time for me to marry.Möge Gott mein Zeuge sein, daß es Zeit für mich zu freinThe Tale of Tsar Saltan (1967)
You can tell Mrs. Linkmeyer that I will probably be in conference all afternoon, so she can take the rest of the day off.Sie können Frau Linkmeyer sagen, dass ich in einer Konferenz bin und sie sich den Rest des Tages freinehmen kann. Casanova Klink (1967)
Perhaps we both could take the day off.Vielleicht sollten wir uns beide einen Tag freinehmen. The Klink Commandos (1969)
Alisa FREINDLIKH.Alisa FREINDLICH. Veris ubnis melodiebi (1973)
I'm gonna take the day off and take you myself.Warte mal! - Warte, warte! - Ich werd morgen einen Tag freinehmen und dich selbst hinbringen. The Prisoner of Second Avenue (1975)
You ought to take a few days off and go down to Sardinia.Du solltest einige Tage freinehmen und nach Sardinien fliegen. Bloodline (1979)
Couldn't you take a day off?- Hättest du nicht freinehmen können? The Party (1980)
Take off for a few days in the sun?Ein paar Tage freinehmen und in die Sonne fahren? The Prodigal Daughter (1981)
You should take some time off with Carla and go up to your cabin.Du solltest dir freinehmen und mit Carla zu eurem Häuschen fahren. Prince of the City (1981)
Take a year off and sail around the Greek Isles.Wir sollten uns ein Jahr freinehmen und durch die Inseln Griechenlands segeln. Rich and Famous (1981)
I think the inspector should take some time off.Ich finde, der Inspektor sollte sich ein paar Tage freinehmen. Sudden Impact (1983)
Maybe we should take the rest of the day off.Wir sollten uns freinehmen. Steele in the Chips (1985)
- I told you to take the day off.- Du solltest doch freinehmen. Unfinished Business (1986)
I can't just take the afternoon off.Ich kann nicht einfach freinehmen. Something Wild (1986)
I mean, I gotta take off work from the bank to do this, that's all.Ich muss mir bei der Bank freinehmen, um das zu machen. The Hero (1987)
I'd like to take an afternoon off once in a while just so we can be together as a family.Ich würde mir gerne ab und zu einen Nachmittag freinehmen, um mit meiner Familie zusammen zu sein. Why Punish the Children? (1987)
Department cleared you.Sie sagten, ich könnte ein paar Tage freinehmen. Child's Play (1987)
Look, Kracklite, if you won't take time off... at least come to the baths.Hören Sie, Kracklite, wenn Sie sich nicht freinehmen wollen, kommen Sie mit in die Bäder. The Belly of an Architect (1987)
- I don't need to rest.- Nein, ich will mir nicht freinehmen. Law of Desire (1987)
Is that why you're here? Friends.Ich dachte, du wolltest dir ein paar Tage freinehmen Hell Hath No Fury (1988)
I think you should take some time off till we can figure out what's going on.Du solltest dir freinehmen, bis wir rausfinden, was hier vorgeht. Cleo Rocks (1989)
You don't remember me, do you, Freinholtz?Du erinnerst dich nicht an mich, Freinholtz? Harry's Will (1990)
Quoth she, "Before you tumbled me you promised me to wed" He answersSie sprach: "Eh Ihr gescherzt mit mir, gelobtet Ihr mich zu frein." Hamlet (1990)
Quoth she, "Before you tumbled me you promised me to wed"Wetter, 's ist nicht fein. Sie sprach: "Eh Ihr gescherzt, gelobtet Ihr mich zu frein." Hamlet (1990)
I said take the night off.Du solltest doch freinehmen. Double Impact (1991)
Cleanse yourself of sin.Willst du deinen Geist von Sünde befrein It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
Take the rest of the day off.Können sich freinehmen. The Flintstones (1994)
For stains like these, you need better remedies - steam, sandblasters, solvents, high-pressure washers.Für solche Flecken braucht man bessere Mittel. Dampfreiniger, Sandstrahler, Lösemittel, Hochdruckreiniger. Some Like It Hot Rod (1994)
I want you to take the rest of the week off.Ich möchte, dass Sie den Rest der Woche freinehmen. Madame Ex (1994)
Maybe you should take some time off. I've already lost too much time.Vielleicht sollten Sie sich freinehmen. Firewalker (1994)
Was it not the day in him that lied when he went to Ireland to woo, to win me for Marke and doom his true love to death?War's nicht der Tag, der aus ihm log, als er nach Irland werbend zog, für Marke mich zu frein, dem Tod die Treue zu weihn? Tristan und Isolde (1995)
to quit for ever his court and land if you yourself were not sent off to win the king a bride.dem König die Braut zu freinTristan und Isolde (1995)
No healing, no sweet death, can ever free me from the pain of yearning:Kein Heil nun kann, kein süßer Tod je mich befrein von der Sehnsucht Not. Tristan und Isolde (1995)
I think I'm gonna take the rest of the day off.Ich werde mir wohl den Rest des Tages freinehmen. Super Mann (1995)
"Before you tumbled me, you promised me to wed"Eh Ihr gescherzt mit mir, gelobtet Ihr, mich zu freinHamlet (1996)
These times of woe afford no time to woo.So trübe Zeit gewährt nicht Zeit zum FreinRomeo + Juliet (1996)
You can have the afternoon off.La Cloche, wenn Sie den Rest des Nachmittags freinehmen wollen... Three Lives and Only One Death (1996)
Electrical steamers, chemical stripping solutions... Or my favorite.Mit elektrischen Dampfreinigern, chemischen Lösungsmitteln... I Was a Teenage Taylor (1996)
- Oh, I went with the pot scrubber.Nein, das Topfreinigungsprogramm. Oh, Brother (1996)
"And why I lied, he only knew. "But from my lie, this did come true."Warum ich log, wusst' er allein, doch konnt' die Lüge die Wahrheit befreinThe Sweet Hereafter (1997)
A guy like Clark Griswold thinks he should take those days off... and take his family on a fabulous vacation to say... fantastic Las Vegas.Ein Mann wie Clark Griswold meint, er sollte sich freinehmen und mit seiner Familie einen fantastischen Urlaub verbringen, im fantastischen Las Vegas! Vegas Vacation (1997)
I told Perry we're taking the day off.Ich hab Perry gesagt, dass wir uns heute freinehmen. Voice from the Past (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบรก[n.] (brēk) EN: brake   FR: frein [m]
เบรก[v.] (brēk) EN: brake   FR: mettre le frein
เบรกมือ[n. exp.] (brēk meū) EN: hand brake   FR: frein à main [m]
เบรกรถ[n.] (brēk rot) EN: brake   FR: frein [m]
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against   FR: enfreindre ; violer
ฝ่าฝืนกฎหมาย[v. exp.] (fāfeūn kotmāi) EN: break the law ; violate the law   FR: enfreindre la loi
ฝืนกฎหมาย[v. exp.] (feūn kotmāi) EN: violate a law ; break a law ; infringe   FR: enfreindre la loi ; violer la loi ; transgresser la loi
ห้ามล้อ [v.] (hāmlø) EN: brake ; stop ; cease   FR: freiner
ก้านเบรก[n.] (kān brēk) EN: brake   FR: frein [m]
เครื่องห้ามล้อ [n.] (khreūang hāmlø) EN: brake   FR: frein [m]
ละเมิด[v.] (lamoēt) EN: infringe ; break ; violate ; exceed ; transgress ; breach   FR: enfreindre ; violer ; transgresser
ผิด[v.] (phit) EN: violate ; infringe ; break   FR: enfreindre ; transgresser ; contrevenir à ; offenser
ผิดระเบียบ[v. exp.] (phit rabīep) EN: be against the rules ; break a regulation ; be not allowed   FR: enfreindre le règlement
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence   FR: enfreindre la discipline
ถ่วง[v.] (thūang) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder   FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
ถ่วงความเจริญ[v. exp.] (thūang khwām jaroēn) FR: ralentir le développement ; entraver le développement ; freiner le développement ; gêner le développement
ถ่วงความก้าวหน้า[v. exp.] (thūang khwām kāonā) FR: freiner le progrès
เหยียบเบรก[v. exp.] (yīep brēk) EN: put one's foot on the brake   FR: appuyer sur la pédale de frein

CMU English Pronouncing Dictionary
FREIN    F R EY1 N
FREIND    F R AY1 N D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifreinigung {f}trailing [Add to Longdo]
Topfkratzer {m}; Topfreiniger {m}scourer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top