Search result for

fréquent

(72 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fréquent-, *fréquent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frequent[ADJ] ซึ่งเป็นประจำ, See also: ถี่, บ่อย, ชุก, เป็นนิจสิน, ซ้ำแล้วซ้ำเล่า, Syn. chronic, regular, repeated, Ant. occasional, sporadic
frequent[VT] ไปบ่อย, See also: ไปเป็นประจำ
frequently[ADV] บ่อยๆ, See also: เนืองๆ, Syn. often, regularly, repeatedly, Ant. rarely, seldom
frequentative[ADJ] เกี่ยวกับคำกริยาที่แสดงการกระทำซ้ำๆ (ทางภาษาศาสตร์)
frequentative[N] คำกริยาซ้ำ, See also: คำกริยากล้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นนิสัย,เป็นนิจสิน,เป็นประจำ,มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย,ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant,common ###A. revisit
frequently(ฟรี'เควินทฺลี) adv. บ่อย,หลายครั้ง,ถี่เป็นประจำ,เป็นนิจศีล., Syn. regularly,often
unfrequent(อันฟรี'เควินทฺ) adj. ไม่บ่อย. =infrequent (ดู)
unfrequented(อันฟรีเควน'ทิด) adj. ไม่บ่อย,ซบเซา,ไม่ค่อยมีคน

English-Thai: Nontri Dictionary
frequent(adj) เสมอ,บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน
frequent(vt) ไปเสมอ,ไปบ่อยๆ,ไปถี่,เป็นขาประจำ
frequenter(n) ขาประจำ
frequently(adv) เสมอๆ,บ่อยๆ,ถี่,เป็นประจำ,เป็นนิจสิน,หลายครั้ง
infrequent(adj) ไม่บ่อยนัก,นานๆครั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frequent pulse; pulsus frequensชีพจรถี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frequent flyer programsโปรแกรมสะสมไมล์ [TU Subject Heading]
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัก[ADV] often, See also: frequently, Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง, Example: ในวันที่มีอากาศร้อน เรามักกระหายน้ำมากเป็นพิเศษ
ปริบๆ[ADV] frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
มักจะ[ADV] often, See also: frequently, Example: พ่อแม่มักจะกระตุ้นให้เด็กชายคล่องแคล่วว่องไว เอะอะตึงตัง แต่จะสอนลูกสาวให้เงียบๆ
ร่ำไป[ADV] often, See also: frequently, repeatedly, generally, Syn. บ่อย, เรื่อยๆ, Example: ตาของฉันคอยแต่จะปิดลงอยู่ร่ำไป, Thai definition: พร่ำเพรื่อไป
เป็นกิจวัตร[ADV] often, See also: frequently, generally, repeatedly, time and again, Syn. เป็นประจำ, เสมอ, Example: สโมสรบรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กันแทบทุกเย็นเป็นกิจวัตร
เสมอๆ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นประจำ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
ถี่[ADV] often, See also: frequently, always, Example: เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ, Thai definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ถี่ๆ[ADV] frequently, See also: often, always, Syn. ถี่, Example: น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง, Thai definition: มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
ไม่ขาดปาก[ADV] frequently, See also: often, regularly, usually, Example: พ่อชมแม่ไม่ขาดปากในฝีมือทำอาหารของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
บ่อย[X] (bǿi = bøi) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ[X] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often   FR: très souvent ; fréquemment
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūkkhā khøng sōphēnī) EN: patronizing a prostitute   FR: fréquentation des prostituées [f]
คำถามพบบ่อย[n. exp.] (khamthām phop bǿi) EN: frequently asked question   FR: foire aux questions [f]
คบ[v.] (khop) EN: associate with ; make friend with ; be in contact with ; commerce with   FR: fréquenter ; frayer (avec) (litt.)
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
มัก[adv.] (mak) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment
มักจะ[adv.] (makja) EN: often ; frequently ; usually   FR: souvent ; fréquemment
เนือง[adv.] (neūang) EN: often ; frequently   FR: souvent ; fréquemment

CMU English Pronouncing Dictionary
FREQUENT    F R IY1 K W AH0 N T
FREQUENT    F R IY1 K W EH2 N T
FREQUENTS    F R IY1 K W AH0 N T S
FREQUENTS    F R IY1 K W EH2 N T S
FREQUENTED    F R IY1 K W AH0 N T AH0 D
FREQUENTLY    F R IY1 K W AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frequent    (j) (f r ii1 k w @ n t)
frequent    (v) (f r i1 k w e1 n t)
frequents    (v) (f r i1 k w e1 n t s)
frequented    (v) (f r i1 k w e1 n t i d)
frequently    (a) (f r ii1 k w @ n t l ii)
frequenting    (v) (f r i1 k w e1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころころ[, korokoro] (adv,n,vs) (1) (on-mim) small and round thing rolling; (2) pleasant, high-pitched sound; (3) something that changes frequently; something fickle; (P) [Add to Longdo]
しょっちゅう[, shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
ちょいちょい[, choichoi] (adv,int,n) often; frequently; now and then; occasionally [Add to Longdo]
ちょくちょく[, chokuchoku] (adv) often; frequently; now and then; occasionally; (P) [Add to Longdo]
よくあるご質問(P);良くあるご質問;よくある御質問;良くある御質問[よくあるごしつもん, yokuarugoshitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ; (P) [Add to Longdo]
よくある質問[よくあるしつもん, yokuarushitsumon] (n) frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files [Add to Longdo]
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不时[bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] frequently; often; at any time [Add to Longdo]
多发病[duō fā bìng, ㄉㄨㄛ ㄈㄚ ㄅㄧㄥˋ, / ] frequently re-occuring disease [Add to Longdo]
常问问题[cháng wèn wèn tí, ㄔㄤˊ ㄨㄣˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] frequently asked questions; FAQ [Add to Longdo]
常客[cháng kè, ㄔㄤˊ ㄎㄜˋ, ] frequent visitor; fig. sth that crops up frequently [Add to Longdo]
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, ] frequently; usually; often [Add to Longdo]
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, / ] frequently; often; usually; regularly [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly [Add to Longdo]
每常[měi cháng, ㄇㄟˇ ㄔㄤˊ, ] frequently (in the past); regularly [Add to Longdo]
熟客[shú kè, ㄕㄨˊ ㄎㄜˋ, ] frequent visitor [Add to Longdo]
频仍[pín réng, ㄆㄧㄣˊ ㄖㄥˊ, / ] frequent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  fréquent [frek]
     frequent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top