Search result for

frètes

(98 entries)
(2.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frètes-, *frètes*, frète
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา frètes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *frètes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fret[VI] กลัดกลุ้ม, See also: กังวลใจ, เป็นทุกข์
fret[VT] ทำให้กลัดกลุ้ม, See also: ทำให้กังวลใจ, ทำให้เป็นทุกข์, Syn. bother, trouble, worry, Ant. calm, comfort, console
fret[VI] กัดกร่อน, See also: ผุ, สึกกร่อน
fret[VT] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้ผุ, ทำให้สึกกร่อน
fret[N] ลายสลัก, See also: ลายตาข่าย, ลายประแจจีน
fret[VT] ประดับด้วยลายสลัก, See also: ประดับด้วยลายตาข่าย, ประดับด้วยลายประแจจีน
fret on[PHRV] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret into, fret upon
fretful[ADJ] ซึ่งหงุดหงิด, See also: ซึ่งหัวเสีย, ซึ่งกลัดกลุ้ม, Syn. agitated, anxious, worried, Ant. calm, patient, serene
fret into[PHRV] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret on, fret upon
fret over[PHRV] วิตกกังวล, See also: เป็นทุกข็เรื่อง, ไม่อดทนต่อเรื่อง, Syn. fret about
fret upon[PHRV] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret on, fret into
fretfully[ADV] อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม, Syn. agitatedly, anxiously, worriedly, Ant. patiently, serenely
fret about[PHRV] วิตกกังวล, See also: เป็นทุกข็เรื่อง, ไม่อดทนต่อเรื่อง, Syn. fret over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
fret sawn. เลื่อยการผีมือ
fretful(เฟรท'ฟูล) adj. หงุดหงิดใจ,ขี้หงุดหงิด,หัวเสีย,ชอบรบกวน., See also: fretful ly adv. fretfulness n., Syn. sulky,fretsome
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
fretworkn. สิ่งประดับ ด้วยลายสลักลวดลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
fretwork(n) สิ่งแกะสลัก,ไม้แกะสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fretลายประแจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fretworkงานไม้ฉลุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประสาทเสีย[V] be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
ปัดๆ[ADV] fretfully, Syn. พล่านพล่าน, Example: เด็กบางคนเมื่อไม่ได้รับการสนองในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็จะลงไปนอนดิ้นปัดๆ ที่พื้นด้วยความไม่พอใจ, Thai definition: อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด, อาการที่ดิ้นพราดๆ อย่างปลาที่ถูกตี
ฉลุ[V] perforate, See also: fret, carve, engrave, Syn. ปรุ, Example: ช่างไม้จะฉลุไม้ให้เป็นลวดลายต่างๆ, Thai definition: ทำให้เป็นรูๆ มีลวดลายต่างๆ
ประแจจีน[N] Chinese decorative design, See also: fret design consisting of intersecting bars, Example: ลายนี้เรียกว่าลายประแจจีน, Count unit: ลาย, Thai definition: ชื่อลายแบบจีนชนิดหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมหักมุมไขว้กัน
กร่อน[V] erode, See also: fret, corrode, wear down, be worn away, Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน, Example: ลานหินกว้างริมผาที่มีลักษณะเป็นปุ่มปมไล่เรียงอยู่เต็มพื้นที่เป็นผลจากการกร่อนทางเคมีและฟิสิกส์, Thai definition: ค่อยๆ สึกหรอไปทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิวะ[n.] (biwa) EN: biwa   FR: biwa [m] ; luth à frettes [m]
เช่าเหมา[v.] (chaomao) EN: charter   FR: louer ; affréter
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk   FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบเล็ก[n. exp.] (hīp lek) FR: coffret [m]
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
การขนส่งทางอากาศ[n. exp.] (kān khonsong thāng ākāt) EN: air cargo ; air transport   FR: transport de fret aérien [m]
คาร์โก้[n.] (khākō) EN: cargo   FR: fret [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
ค่าระวาง[n. exp.] (khā rawāng) EN: freight ; carriage ; shipping charge ; freight charge   FR: fret [m]
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful   
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket   FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f]
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful   FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon
ออดแอด[adj.] (øtaēt) EN: sickly   FR: maladif ; souffreteux ; faible
ผู้เช่าเหมา[n. exp.] (phū chaomao) EN: charterer   FR: affréteur [m]
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic   FR: être énervé ; être nerveux
ระวาง[n.] (rawāng) EN: hold of a ship ; ship's hold ; tonnage   FR: fret [m] ; affrètement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRET    F R EH1 T
FRETS    F R EH1 T S
FRETT    F R EH1 T
FRETZ    F R EH1 T S
FRETFUL    F R EH1 T F AH0 L
FRETTED    F R EH1 T AH0 D
FRETTER    F R EH1 T ER0
FRETTING    F R EH1 T IH0 NG
FRETWELL    F R EH1 T W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fret    (v) (f r e1 t)
frets    (v) (f r e1 t s)
fretful    (j) (f r e1 t f @ l)
fretsaw    (n) (f r e1 t s oo)
fretted    (v) (f r e1 t i d)
Alfreton    (n) (oo1 l f r i t @ n)
fretsaws    (n) (f r e1 t s oo z)
fretting    (v) (f r e1 t i ng)
fretwork    (n) (f r e1 t w @@ k)
fretfully    (a) (f r e1 t f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
フレット[, furetto] (n) fret [Add to Longdo]
フレットレス[, furettoresu] (n) fretless [Add to Longdo]
気で気を病む[きできをやむ, kidekiwoyamu] (exp,v5m) to worry without reason; to fret [Add to Longdo]
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]
気を病む[きをやむ, kiwoyamu] (exp,v5m) to fret; to worry (negative implications) [Add to Longdo]
気を揉む;気をもむ[きをもむ, kiwomomu] (exp,v5m) to worry; to fret; to get anxious [Add to Longdo]
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off [Add to Longdo]
減るもんじゃない[へるもんじゃない, herumonjanai] (exp) it's no big deal; it's nothing to fret about; it's not like it's the end of the world [Add to Longdo]
指板[しばん;ゆびいた, shiban ; yubiita] (n) (1) fingerboard; fretboard; (2) (ゆびいた only) finger plate [Add to Longdo]
糸鋸[いとのこ, itonoko] (n) coping saw; fretsaw; jig saw; jigsaw [Add to Longdo]
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe [Add to Longdo]
焦躁[しょうそう, shousou] (n,vs) fretfulness; impatience [Add to Longdo]
心気;辛気[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium [Add to Longdo]
辛気くさい;辛気臭い;心気臭い;心気くさい[しんきくさい, shinkikusai] (adj-i) irritating (e.g. tone of voice); fretful; boring (e.g. work); depressing; dark (e.g. story) [Add to Longdo]
組子[くみこ, kumiko] (n) (1) member (of a group led by a kumigashira); member (of a fire brigade); (2) muntin; mullion; member; fret [Add to Longdo]
駄々;駄駄[だだ;ダダ, dada ; dada] (n) (See 駄駄を捏ねる) tantrum; fretting [Add to Longdo]
[はしら, hashira] (n) fret (of a biwa) [Add to Longdo]
透かし彫り[すかしぼり, sukashibori] (n) fretwork [Add to Longdo]
憤る[むずかる, muzukaru] (v5r,vi) to fret; to be fretful; to be peevish [Add to Longdo]
髀肉の嘆を託つ[ひにくのたんをかこつ, hinikunotanwokakotsu] (exp,v5t) to fret from forced idleness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品格[pǐn gé, ㄆㄧㄣˇ ㄍㄜˊ, ] one's character; fret (on fingerboard of lute or guitar) [Add to Longdo]
替古人担忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues [Add to Longdo]
替古人耽忧[tì gǔ rén dān yōu, ㄊㄧˋ ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to fret over the worries of long-departed people (成语 saw); to worry unnecessarily; crying over spilt milk; often used with negatives, e.g. no need to worry about past issues [Add to Longdo]
无品[wú pǐn, ˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] fretless (stringed instrument) [Add to Longdo]
琵琶[pí pa, ㄆㄧˊ ㄆㄚ˙, ] pipa, Chinese lute, with 4 strings, a large pear-shaped body and a fretted fingerboard [Add to Longdo]
发愁[fā chóu, ㄈㄚ ㄔㄡˊ, / ] to worry about sth; to fret; anxious [Add to Longdo]
线锯[xiàn jù, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, 线 / ] fret saw; jigsaw [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, / ] wine-preserved pomfret [Add to Longdo]
[chāng, ㄔㄤ, / ] silvery pomfret; Pampus argenteus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top