Search result for

fps

(157 entries)
(0.159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fps-, *fps*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fps*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
WFP(Abbreviation) World Food Programme. WFP is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. WFP is funded entirely by voluntary donations.
See also: R. WFP.org
WFP (abbrev ) abbr. World Food Programme is the world's largest humanitarian agency fighting hunger. WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. WFP.org
See also: S. World Food Programme, World Food Program, R. World Food Programme, World Food Pro

English-Thai: Longdo Dictionary
WFP(abbrev) โครงการอาหารโลก ย่อมาจาก World Food Programme

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offprint    [N] การพิมพ์แยกออกมาต่างหาก
halfpenny    [ADJ] ที่มีค่าน้อยมาก, Syn. trifling, trivial
halfpenny    [N] เหรียญบรอนซ์ของอังกฤษมีค่าเท่ากับครึ่งเพนนี (เลิกใช้ในปี ค.ศ.1971)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasma, fresh frozen (FFP)พลาสมาสดแช่แข็ง (เอฟเอฟพี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
RFP (request for proposal)อาร์เอฟพี (เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
request for proposal (RFP)เอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (อาร์เอฟพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fresh frozen plasma (FFP)พลาสมาสดแช่แข็ง (เอฟเอฟพี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
FFP (plasma, fresh frozen)เอฟเอฟพี (พลาสมาสดแช่แข็ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fpFor the best fried chicken in Gulfport, go to Grandma's Kitchen.
fpIt's the place that has all of Gulfport talking.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afpabbr. alpha1-fetoprotein
scarfpin(สคาร์ฟ'พิน) n. เข็มปักผ้าพันคอ,เข็มปักเน็คไท,เข็มกลัดเน็คไท,เข็มกลัดผ้าพันคอ

English-Thai: Nontri Dictionary
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สศค. [N] The Fiscal Policy Office, See also: FPO, Syn. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สศค. [N] The Fiscal Policy Office, See also: FPO, Syn. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อัฐิ[n.] (atthi) EN: ashes ; bones   FR: cendres funéraires [fpl]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
บะหมี่[n.] (bamī) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles   FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [fpl] ; pâte de blé fine aux oeufs [f]
บ้านเรือน[n.] (bānreūoen) EN: houses ; dwellings ; buildings ; homes   FR: maisons [fpl] ; habitations [fpl]
เบ็ดเตล็ด[n.] (bettalet) EN: odds and ends   FR: bricoles [fpl] ; petites choses [fpl]
บินสองชุด[n. exp.] (bin søng chut) FR: deux paires d'ailes [fpl]
บริหารศาสตร์[n. exp.] (børihānsāt) EN: administrative science   FR: sciences administratives [fpl]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots   FR: villageois [mpl] ; voisins [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; laïcs [mpl]
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment   FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk ; crows   FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
ช่วงปิดเทอม[n. exp.] (chūang pit thoēm) FR: période de vacances (scolaires) [f] ; vacances scolaires [fpl]
ดาวลูกไก่[n. prop.] (dāo Lūkkai) EN: Pleiades ; Seven Sisters   FR: Pléiades [fpl]
ดาต้า[n.] (dātā) EN: data   FR: données [fpl]
ดินตะกอน[n.] (din takøn) EN: alluvium ; alluvia (pl.)   FR: alluvions [fpl]
ดอก[n.] (døk) EN: debt charges ; interests   FR: charges d'intérêts [fpl]
ดอกไม้สด [n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower   FR: fleurs coupées [fpl]
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
แฟนผู้อ่าน[n. exp.] (faēn phū-ān) EN: dear readers   FR: chers lecteurs [mpl] ; chères lectrices [fpl]
แฝดห้า[n.] (faēt-hā) FR: quintuplés [mpl] ; quintuplées [fpl]
แฝดหก[n.] (faēt-hok) FR: sextuplés [mpl] ; sextuplées [fpl]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets   FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]
แฝดสี่[n.] (faēt-sī) EN: quadruplets   FR: quadruplés [mpl] ; quadruplées [fpl]
แฝดสอง[n. exp.] (faēt-søng) EN: twins   FR: jumeaux [mpl] ; jumelles [fpl]
ไฟแดง[n.] (fai daēng) EN: period ; menstruation   FR: règles [fpl]
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ฟันฟาง[n.] (fanfāng) EN: teeth   FR: dents [fpl] ; denture [f]
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟิลิปปินส์[n. prop.] (Filippin) EN: Philippines   FR: Philippines [fpl]
แฟลนเดิร์ซ[n. exp.] (Flaēndoēs) EN: Flanders   FR: Flandre [f] ; Flandres [fpl]
ฝนตกหนัก[n. exp.] (fontok nak) EN: heavy rain ; heavy rainfall ; downpour   FR: fortes pluies [fpl]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ห้านาทีแรก[n. exp.] (hā nāthī raēk) EN: the first five minutes   FR: les cinq premières minutes [fpl]
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch   FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม [n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.)
ห้องสุขา[n.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W-C [mpl]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority   FR: agent public [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; autorités [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
GULFPORT    G AH1 L F P AO0 R T
HOFFPAUIR    HH AO1 F P AW0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
offprint    (n) (o1 f p r i n t)
halfpenny    (n) (h ei1 p n ii)
offprints    (n) (o1 f p r i n t s)
halfpennies    (n) (h ei1 p n i z)
halfpennyworth    (n) (h ei1 p n i w @@ th)
halfpennyworths    (n) (h ei1 p n i w @@ th s)
twopenny-halfpen    (j) - (t uh2 p n i - h ei1 p n ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kampfpanzer (n ) (Der) รถถังหลัก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
PAP : Programmablaufplan {m}program flow chart [Add to Longdo]
Aufruf zur Einreichung von Artikeln, VorträgenCfP : Call for Papers [Add to Longdo]
UNFPA : Bevölkerungsfond der Vereinten NationenUNFPA : United Nations Population Fund [Add to Longdo]
Abdruck {m} | Abdrucke {pl}copy; print; offprint | copies; prints; offprints [Add to Longdo]
Ablaufplan {m}flow sheet [Add to Longdo]
Ablaufplan {m}time schedule [Add to Longdo]
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol [Add to Longdo]
Abzapfpunkt {m} für reduzierte Leistungreduced power tapping [Add to Longdo]
Agio {m}; Aufgeld {n}; Aufpreis {m}agio [Add to Longdo]
Angebotsanfrage {f} | Eingang der Angebotsanfragerequest for proposal (RFP) | receipt of RFP [Add to Longdo]
Anlaufplatte {f} [techn.]axial buffer disc [Add to Longdo]
Arbeitsplan {m}; Ablaufplan {m}work schedule [Add to Longdo]
Aufpasser {m}; Aufpasserin {f}; Aufseher {m}; Aufseherin {f} | Aufpasser {pl}; Aufpasserinnen {pl}; Aufseher {pl}; Aufseherinnen {pl}overseer | overseers [Add to Longdo]
Aufprall {m}; Einschlag {m}; Aufschlag {m} | Aufpralle {pl}; Einschläge {pl}; Aufschläge {pl}impact | impacts [Add to Longdo]
Aufprall {m}bounce [Add to Longdo]
Aufprallkontur {f}impact outline [Add to Longdo]
Aufpreis {m}; Zuschlag {m}; Mehrpreis {m} | Aufpreise {pl}; Zuschläge {pl} | gegen Aufpreissurcharge | surcharges | for an additional charge [Add to Longdo]
Aufpress- und Abziehvorrichtung {f} [techn.]pusher-puller [Add to Longdo]
Aufputschmittel {n}dope [Add to Longdo]
Aufputschmittel {n}adrenalin [Add to Longdo]
Aufputz {m}; Putz {m}finery [Add to Longdo]
Aufputzmontage {f}installation on wall [Add to Longdo]
Aufrufprogramm {n}solicitor [Add to Longdo]
Brieffreund {m}; Brieffreundin {f}; Briefpartner {m}; Briefpartnerin {f}penfriend; pen friend; pen pal [Add to Longdo]
Briefpapier {n}writing paper; notepaper; stationery [Add to Longdo]
Briefporto {n}postage for letters [Add to Longdo]
Dampfphasenlötung {f}vapor phase soldering [Add to Longdo]
Druckkopfpatrone {f}printer cartridge [Add to Longdo]
Einkaufspreis {m}; Kaufpreis {m}purchase price; buying price [Add to Longdo]
Feststoffprobe {f} | Feststoffproben {pl}sediment sample | sediment samples [Add to Longdo]
Fünfdollarschein {m}; Fünfpfundschein {m}fiver [Add to Longdo]
Golfplatz {m}; Golfanlage {f} [sport]golf course; golf links; golf court [Add to Longdo]
Kampfplatz {m} | Kampfplätze {pl}battlefield; battleground | battlefields; battlegrounds [Add to Longdo]
Kraftstoffpumpe {f}fuel pump [Add to Longdo]
Kunststoffprüfung {f}plastics testing [Add to Longdo]
einen Laufpass geben; sitzen lassen [übtr.] | einen Laufpass gebend; sitzen lassend | einen Laufpass gegeben; sitzen gelassen | gibt einen Laufpass | gab einen Laufpassto jilt | jilting | jilted | jilts | jilted [Add to Longdo]
jdm. den Laufpass gebento give someone their marching orders [Add to Longdo]
Laufplanke {f}catwalk [Add to Longdo]
Musterabschnitt {m}; Stoffprobe {f}swatch [Add to Longdo]
Pate {m}; Taufpate {m} | Paten {pl}; Taufpaten {pl}godfather | godfathers [Add to Longdo]
Patin {f}; Taufpatin {f} | Patinnen {pl}; Taufpatinnen {pl}godmother | godmothers [Add to Longdo]
Programmablaufplan {m}; Programmflussdiagramm {m}programming flowchart [Add to Longdo]
Prüfplanung {f}test planning [Add to Longdo]
Prüfprogramm {n}check routine [Add to Longdo]
Prüfprozess {m}verification process [Add to Longdo]
Rohstoffpreis {m}raw marerial price; commodity price [Add to Longdo]
Rohstoffpreisindex {m}commodities price index [Add to Longdo]
Schaltplan {m}; Schaltbild {n}; Schaltschema {n}; Stromlaufplan {m}circuit diagram; wiring diagram [Add to Longdo]
Schlafplatz {m}; Schlafstelle {f} | Schlafplätze {pl}; Schlafstellen {pl}roost | roosts [Add to Longdo]
Schleifpapier {n}; Sandpapier {n} | Schleifpapiere {pl}sand paper; sanding paper | sand papers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エフピーユー[, efupi-yu-] (n) {comp} FPU [Add to Longdo]
関数型プログラミング[かんすうがたプログラミング, kansuugata puroguramingu] (n) {comp} functional programming; FP [Add to Longdo]
高速ページモード[こうそくページモード, kousoku pe-jimo-do] (n) {comp} fast page mode; FPM [Add to Longdo]
高速ページモードDRAM[こうそくページモードディーラム, kousoku pe-jimo-dodei-ramu] (n) {comp} Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory; FPM DRAM [Add to Longdo]
主辞素性原理[しゅじそせいげんり, shujisoseigenri] (n) head feature principle; HFP [Add to Longdo]
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP [Add to Longdo]
世界食糧計画[せかいしょくりょうけいかく, sekaishokuryoukeikaku] (n) World Food Program; WFP [Add to Longdo]
足素性原理[あしすじょうげんり, ashisujougenri] (n) foot feature convention; FFP [Add to Longdo]
提案依頼書[ていあんいらいしょ, teian'iraisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids [Add to Longdo]
提案要請書[ていあんようせいしょ, teianyouseisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids [Add to Longdo]
入札依頼書[にゅうさついらいしょ, nyuusatsuiraisho] (n) request for proposals; RFP; invitation for bids, tenders [Add to Longdo]
抜き刷り[ぬきずり, nukizuri] (n) offprint [Add to Longdo]
別刷り[べつずり, betsuzuri] (n) excerpt; offprint; printed separately [Add to Longdo]
緑色蛍光タンパク質;緑色蛍光蛋白質[りょくしょくけいこうタンパクしつ(緑色蛍光タンパク質);りょくしょくけいこうたんぱくしつ(緑色蛍光蛋白質), ryokushokukeikou tanpaku shitsu ( ryokushoku keikou tanpaku shitsu ); ryokushokukei] (n) green fluorescent protein; GFP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单行本[dān xíng běn, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄣˇ, / ] single volume edition; offprint [Add to Longdo]
法新社[Fǎ xīn shè, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] Agence France Presse; AFP news agency [Add to Longdo]
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エフピーユー[えふぴーゆー, efupi-yu-] FPU [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
枝接ぎ[えだつぎ, edatsugi] Veredelung, Aufpfropfen, Pfropfen [Add to Longdo]
桟道[さんどう, sandou] Bohlenweg, Laufplanke [Add to Longdo]
植木[うえき, ueki] Gartenpflanze, Topfpflanze [Add to Longdo]
汽笛[きてき, kiteki] Dampfpfeife [Add to Longdo]
盆栽[ぼんさい, bonsai] Bonsai, Miniaturbaum (Topfpflanze) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FPS
   n 1: an agency in the General Services Administration that is a
      security organization to provide a safe environment where
      Federal agencies can conduct their business [syn: {Federal
      Protective Service}, {FPS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FPS
     Fast Packet Switching (X.25, Datex-J)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FPS
     First Person Shooter [game]
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FPS
     Frames Per Second
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top