Search result for

fort

(140 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fort-, *fort*.
English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortify (vi) ปลุกใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fort    [N] ป้อมปราการ, Syn. fortress
forte    [N] จุดแข็ง, See also: ความถนัด, Syn. aptitude, flair, knack
forte    [N] ส่วนแข็งที่สุดของดาบอยู่ระหว่าง ส่วนกลางและด้ามดาบ
forth    [ADV] ไปข้างหน้า (คำทางการ), Syn. ahead, forward, onward
forth    [ADV] ออกไปต่างที่ (คำโบราณ), See also: ไปต่างที่
forth    [PREP] ออกจาก (คำโบราณ), See also: มาจาก
forty    [ADJ] จำนวน 40
fortify    [VT] สร้างป้อมปราการ, See also: จัดการป้องกัน, Syn. barricade, entrench
fortify    [VT] เสริมความแข็งแกร่ง, See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortify    [VT] เพิ่มคุณค่าอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FORTRAN (Formula Translation)(ภาษา)ฟอร์แทรน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortal Mortality Rate อัตราภาวะการตายคลอด
จำนวนการตายก่อนหรือระหว่างคลอดต่อบุตรเกิดรอด 1,000 คนในปีหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Forthrightมั่นคง [การแพทย์]
Fortificationป้อม [TU Subject Heading]
Fortin barometerบารอมิเตอร์แบบ ฟอร์ติน [อุตุนิยมวิทยา]
FORTRANภาษาฟอร์แทรน
ภาษาเีขียนโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งพัฒนาโดย จิม แบคคัส แห่งบริษัทไอบีเอ็ม ในช่วงปี 2497 - 2501 [คอมพิวเตอร์]
FORTRANภาษาฟอร์แทรน, ภาษาโปรแกรมเชิงกระบวนความ มีลักษณะการทำงานตามลำดับของคำสั่งจากคำสั่งแรกจนถึงคำสั่งสุดท้าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
FORTRAN (Computer program language)ฟอร์แทรน (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
FORTRAN 77 (Computer program language)ฟอร์แทรน 77 (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-tellersหมอดู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fortFor 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.
fortMarch winds and April showers bring forth May flowers.
fortBear in mind that half one's life is lived after forty.
fortHe must be nearly forty.
fortIt was not until he was forty that he began to study German.
fortThe class of forty includes eighteen girls.
fortA man shouldn't be a pastor until he's in his forties.
fortSix hundred and forty-four ... and she went to sleep.
fortEinstein has been dead for nearly forty years.
fortYou were fortunate to be here.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
forte(ฟอร์ท) n. ความถนัด,ความสันทัด,การเล่นเสียง (ดนตรี) ดัง adj. ดัง,กร้าว,อย่างแรง,มีวิตามินมากขึ้น.
forth(ฟอร์ธ) adv.,prep. ไปข้างหน้า,ไปข้างนอก,ออกมา,ออกไป. -Phr. (and so forth และต่อมา)
forthcoming(ฟอร์ธ'คัมมิง) adj.,n. (การ) กำลังจะมาถึง,มีพร้อม,เตรียมพร้อม, See also: ness n., Syn. ready,coming
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
fortieth(ฟอร์'ทิเอธ) adj.,n. ที่สี่สิบ
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) {fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดการป้องกัน,สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก,เพิ่มวิตามิน,เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,

English-Thai: Nontri Dictionary
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
forth(adv) ออกมา,ไปข้างนอก
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
forthright(adv) ตรงแนว,อย่างเฉียบขาด,อย่างมั่นคง,อย่างตรงไปตรงมา,ทันที
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
fortieth(adj) ที่สี่สิบ
fortieth(n) 1 ใน 40,อันดับที่สี่สิบ
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิริมงคล    [N] luck, See also: fortune, fate, Syn. มงคล, ศรี, มิ่งขวัญ, Ant. อัปมงคล, เสนียดจัญไร
ฮวงจุ้ย    [N] fortune
หนังสือรายปักษ์    [N] fortnightly, Example: ผมมีนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์โดยได้ค่าเรื่องตอนละพัน
ลาภ    [N] luck, See also: fortune, Example: ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ, Thai definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วาสนา    [N] luck, See also: fortune, lot, destiny, fate, chance, Syn. บุญบารมี, Example: ฉันไม่เคยน้อยใจในวาสนาเลยเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้, Thai definition: กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
หมอดู    [N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
โชคเคราะห์ [N] luck, See also: fortune, fate, lot, destiny, Syn. ชะตากรรม, Example: เขาเชื่อว่าการกระทำนี้เป็นการซัดทอดโชคเคราะห์ไปให้สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากตัวเขา, Thai definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดลักษณะเหตุดีหรือชั่ว ที่ผ่านเข้ามาในการดำเนินชีวิต
โชคชะตาราศี [N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น
เคราะห์ดี    [ADJ] lucky, See also: fortunate, Example: ลูกชาวบ้านถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือที่วัดก็จัดว่าเป็นเด็กเคราะห์ดี
เคราะห์ดี    [N] luck, See also: fortunateness, luckiness, good luck, good fortune, Syn. โชคดี, โชค, Ant. เคราะห์ร้าย, Example: ท่านบอกว่าเคราะห์ดี เคราะห์ร้ายเกิดจากการกระทำของตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
อัปมงคล = อปมงคล[adj.] (appamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious   FR: sinistre ; lugubre
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous   FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved   FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
เบียร์แรง [n. exp.] (bīa raēng) EN: strong beer   FR: bière forte [f]
บริบูรณ์พูนสุข[adj.] (børibūn phūn suk) EN: comfortable   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORT    F AO1 R T
FORTS    F AO1 R T S
FORTH    F AO1 R TH
FORTI    F AO1 R T IY0
FORTY    F AO1 R T IY0
FORTE    F AO1 R T
FORTE    F AO1 R T EY0
FORTIN    F AO1 R T IH2 N
FORTIS    F AO1 R T IH2 S
FORTNA    F AO1 R T N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fort    (n) (f oo1 t)
forte    (n) (f oo1 t ei)
forth    (a) (f oo1 th)
forts    (n) (f oo1 t s)
forty    (n) (f oo1 t ii)
fortes    (n) (f oo1 t ei z)
forties    (n) (f oo1 t i z)
fortify    (v) (f oo1 t i f ai)
fortune    (n) (f oo1 ch uu n)
fortieth    (n) (f oo1 t i@ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fortbewegung(n) |die, pl. Fortbewegungen| การเคลื่อนที่(ของสิ่งมีชีวิตหรือยานพาหนะ), การขับเคลื่อน เช่น Liegeverhalten und Fortbewegung von Sau und Ferkeln., Obwohl die Stadt flach ist sind Inline-Skates eindeutig nicht für die Fortbewegung in Adelaide geeignet.
sofortทันที

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortress (n) ป้อมปราการ
fortschrittlich (adj ) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fort mit dir!Off you go! [Add to Longdo]
fort bestehen; fortbestehen [alt]to continue to exist; to survive; to live on [Add to Longdo]
Fort {n}; Kastell {n} | Forts {pl}; Kastelle {pl}fort | forts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁未[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, ] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027 [Add to Longdo]
丙午[bǐng wǔ, ㄅㄧㄥˇ ˇ, ] forty third year C7 of the 60 year cycle, e.g. 1966 or 2026 [Add to Longdo]
乙巳[yǐ sì, ㄧˇ ㄙˋ, ] forty second year B6 of the 60 year cycle, e.g. 1965 or 2025 [Add to Longdo]
两星期[liǎng xīng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, / ] fortnight [Add to Longdo]
半月刊[bàn yuè kān, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ ㄎㄢ, ] fortnightly; twice a month [Add to Longdo]
四十[sì shí, ㄙˋ ㄕˊ, ] forty; 40 [Add to Longdo]
四十六[sì shí liù, ㄙˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] forty six; 46 [Add to Longdo]
坚忍不拔[jiān rěn bù bá, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˇ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, / ] fortitude [Add to Longdo]
堡垒[bǎo lěi, ㄅㄠˇ ㄌㄟˇ, / ] fort [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] fortified wall [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr) [Add to Longdo]
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort [Add to Longdo]
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]
フォース[ふぉーす, fo-su] FORTH [Add to Longdo]
フォルテ[ふぉるて, forute] FORTE [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上達[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
去る[さる, saru] fortgehen, verlassen, vergehen [Add to Longdo]
存続[そんぞく, sonzoku] Fortdauer, Fortbestand [Add to Longdo]
引き続いて[ひきつずいて, hikitsuzuite] fortgesetzt, anhaltend [Add to Longdo]
持続[じぞく, jizoku] Fortdauer, Fortfuehrung, Aufrechterhaltung [Add to Longdo]
[れき, reki] FORTDAUER, VERLAUF DER ZEIT [Add to Longdo]
永続[えいぞく, eizoku] Fortdauer, Bestaendigkeit, Unvergaenglichkeit [Add to Longdo]
継続[けいぞく, keizoku] Fortsetzung, Fortdauer, Dauer [Add to Longdo]
続ける[つづける, tsudukeru] fortsetzen [Add to Longdo]
続行[ぞっこう, zokkou] Fortsetzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fort \Fort\, n. [F., from fort strong, L. fortis; perh. akin to
   Skr. darh to fix, make firm, and to E. firm Cf. {Forte},
   {Force}, {Fortalice}, {Comfort}, {Effort}.] (Mil.)
   A strong or fortified place; usually, a small fortified
   place, occupied only by troops, surrounded with a ditch,
   rampart, and parapet, or with palisades, stockades, or other
   means of defense; a fortification.
   [1913 Webster]
 
      Detached works, depending solely on their own strength,
      belong to the class of works termed forts. --Farrow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fort
   n 1: a fortified military post where troops are stationed [syn:
      {garrison}, {fort}]
   2: a fortified defensive structure [syn: {fortress}, {fort}]
   v 1: gather in, or as if in, a fort, as for protection or
      defense [syn: {fort}, {fort up}]
   2: enclose by or as if by a fortification [syn: {fortify},
     {fort}]
   3: station (troops) in a fort

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 fort [fɔr]
   strong
   loud
   loudly
   quite; very; very much
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 fort [fɔrt]
   fortification
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 fort [fɔrt]
   along; away; begone; gone; off
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top