Search result for

forme

(121 entries)
(0.132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forme-, *forme*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
former[ADJ] ก่อน, See also: ก่อนหน้านี้, Syn. anterior, previous, prior
formerly[ADV] ก่อนหน้านี้, Syn. previously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
malformed(แมลฟอร์มดฺ') adj. เกิดหรือสร้างขึ้นอย่าง ผิดปกติ
reformed(รีฟอร์มดฺ') adj. กลับเนื้อกลับตัว, Reformed เกี่ยวกับโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์, Syn. amended
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง
unformed(อันฟอร์มดฺ') adj. ไม่มีรูปแบบ,หยาบ,ไม่เจริญเติบโต,ไม่เกิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
former(n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
reformer(n) ผู้ปฏิรูป,ผู้แก้ไขสถานการณ์,ผู้ปรับปรุง
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formed-in place gaskes; plastic gasket compoundปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formedก้อนแข็ง,สามารถดัดแปลงให้ดีขึ้นได้ [การแพทย์]
Formed Elementเม็ดเลือด [การแพทย์]
Formed Stoolคงรูปร่างอยู่ได้ [การแพทย์]
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
Your former boss?เจ้านายเก่าของคุณ? Dying Changes Everything (2008)
What about your former Padawan?เกิดอะไรขึ้นกับพาดาวันคนก่อนของเจ้า? Lair of Grievous (2008)
And a former famous college band drummer... Single bachelor, Chang-hoon Lee!และมือกลองจากวงสุดยอดอย่าง "แด ฮวัก กวอน ชูล ชิน" ชายโสด อี ชาง ฮุน ค่ะ Scandal Makers (2008)
Two of our former colleagues now live in bloody Moscow.สองในผู้ร่วมงานครั้งก่อน ตอนนี้ไปอยู่ในมอสโกว์แล้ว The Bank Job (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
It was a revelation from the sorceress living during the former king's rule, so wouldn't this be the reason he was able to defeat King Daeso... and become the leading force in the northern lands?มันเป็นความลับ ของกษัตริย์องค์ก่อนๆ ดังนั้น นั่นไม่ใช่เหตุผลที่กษัตริย์แดโซจะพ่ายแพ้ และกลายกองทัพชั้นนำ\ ในดินแดนทางเหนือ The Kingdom of the Winds (2008)
Of course! He's a former...แน่อยู่แล้ว ก็เค้าเป็นนัก .. Bolt (2008)
Two former ladies of mine.อดีตสองนางกำนัลของข้า The Other Boleyn Girl (2008)
He's a paranoid schizophrenic, former patient at Arkham.เขาเป็นโรคหวาดระแวง คนไข้เก่าที่อาร์คแฮม The Dark Knight (2008)
They formed an organization, handed in a petition, and even protested.พวกมันจัดตั้งองค์กร, ยื่นคำร้อง, และทำการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
Legs apart, hands behind his back, at rest-- he's former military.ขาแยก และมือไขว้หลัง สงบนิ่ง - - เขาเป็นทหารมาก่อน Breaking and Entering (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formeA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
formeA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
formeA combination of parties formed the new government.
formeAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
formeA habit is very difficult to shake off once it is formed.
formeAll political dissidents were purged under the former regime.
formeA new team was formed in order to take part in the boat race.
formeA new team was formed in order to take part in the race.
formeAn executive council was formed to discuss the new proposal.
formeAn image is formed by the information of the mass communication.
formeA shadow of your former self.
formeBy evening a few clouds had formed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
สมัยก่อน[N] former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
เดิมทีเดียว[ADV] formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
สมัยก่อน[N] the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai definition: เวลาในอดีต
อดีต[ADJ] former, See also: ex-, Syn. ก่อน, Example: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น, Thai definition: ล่วงแล้ว
โบราณกาล[N] ancient times, See also: former times, antiquity, Syn. สมัยโบราณ, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล
เดิม[ADJ] old, See also: former, primary, Syn. เก่า, ดั้งเดิม, Example: เขาจากไปเสียนาน กลับมาบ้านก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เดิมที[ADV] formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
แต่ก่อน[ADV] before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น[ADV] formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMED    F AO1 R M D
FORMER    F AO1 R M ER0
FORMERLY    F AO1 R M ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formed    (v) (f oo1 m d)
former    (j) (f oo1 m @ r)
formerly    (a) (f oo1 m @ l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Formel(n) |die, pl. Formeln| สูตรทางคณิตศาสตร์
Formen(n) |pl.|, See also: die Form
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Morphologie, R. morphologisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formel {f} | Formeln {pl}formula | formulas [Add to Longdo]
Formel {f}; Schema {n}; Rezept {n}; Rezeptur {f}formula [Add to Longdo]
Formelsammlung {f} | Formelsammlungen {pl}formulary | formularies [Add to Longdo]
Formelzeichen {n} [math.]symbol [Add to Longdo]
Formen {n}; Gießen {n}moulding; molding [Am.] [Add to Longdo]
Formenlehre {f} [gramm.]accidence; inflectional morphology [Add to Longdo]
Formentrennmittel {n}; Trennmittel {n} (für Formen) [techn.](mould) release agent; releasing agent [Add to Longdo]
Formentrennmittel {n}mould lubricant [Br.]; mold lubricant [Am.] [Add to Longdo]
Former {m}molder [Add to Longdo]
Former {m} | Former {pl}shaper | shapers [Add to Longdo]
Formerfordernis {f}formal requirement [Add to Longdo]
formell {adj} | formeller | am formellstenformal | more formal | most formal [Add to Longdo]
formell {adv}formally [Add to Longdo]
formell; ausdrücklich {adv}formally [Add to Longdo]
formen | formend | geformt | er/sie formt | I/he/she formte | er/sie hat/hatte geformtto form | forming | formed | he/she forms | I/he/she formed | he/she has/had formed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经 [Add to Longdo]
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, ] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou [Add to Longdo]
前夫[qián fū, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨ, ] former husband [Add to Longdo]
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, ] former hatred; bygone enmity [Add to Longdo]
前涼[Qián Liáng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, ] Former Liang of the Sixteen Kingdoms (314-376) [Add to Longdo]
前燕[qián yān, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢ, ] Former Yan of the Sixteen Kingdoms 前燕 (337-370) [Add to Longdo]
前秦[Qián Qín, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] Former Qin of the Sixteen Kingdoms (351-395) [Add to Longdo]
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] former prime minister [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer [Add to Longdo]
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
方式[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
見合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form'e \For`m['e]"\, a. (Her.)
   Same as {Pat['e]} or {Patt['e]}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forme \For"me\, a. [OE., fr. AS. forma. See {Foremost}.]
   First. [Obs.] "Adam our forme father." --Chaucer.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 forme [fɔrm]
   form; shape
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top