Search result for

formées

(343 entries)
(0.3458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formées-, *formées*, formée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา formées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *formées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
former[ADJ] ก่อน, See also: ก่อนหน้านี้, Syn. anterior, previous, prior
deformed[ADJ] พิกลพิการ, See also: ผิดรูปร่าง, ผิดปกติ, น่าเกลียด, Syn. ugly
formerly[ADV] ก่อนหน้านี้, Syn. previously
informed[ADJ] ซึ่งรอบรู้, See also: ซึ่งเชี่ยวชาญ, Syn. knowledgeable, enlightened, expert
informer[N] คนแจ้งข่าว, Syn. accuser, betrayer, whistle-blower
reformed[ADJ] ซึ่งปฏิรูป, See also: ซึ่งปรับปรุงใหม่, Syn. transformed, altered, Ant. deteriorated
reformer[N] ผู้ปฏิรูป
unformed[ADJ] ไม่มีรูปแบบ, See also: ซึ่งไม่เกิดขึ้น, ไม่ปรากฎ, Syn. undeveloped, half-baked, immature
malformed[ADJ] ซึ่งผิดรูปหรือผิดส่วน
performer[N] ผู้กระทำ, See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น, Syn. executant, player, entertainer
uninformed[ADJ] ที่ไม่รู้, Ant. well-infomed
misinformer[N] ผู้ให้ข้อมูลผิดๆ
transformer[N] หม้อแปลง, See also: หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟ
nonperformer[N] ผู้ล้มเหลว, Syn. failure
well-informed[ADJ] ซึ่งมีความรู้กว้างขวาง, See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา), Syn. knowledgeable
informed source[N] แหล่งข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)
deformed(ดิฟอร์มดฺ') adj. ผิดรูป,เสียโฉม,พิการ
former(ฟอร์'เมอะ) adj. แต่ก่อน,ก่อน,อันก่อน,สมัยก่อน n. ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,เครื่องก่อ
formery(ฟอร์'เมอลี) adv. เมื่อก่อน,สมัยก่อน,แต่ก่อน
informed(อินฟอร์มดฺ') adj. รู้,ทราบข่าว,สันทัดกรณี
informer(อินฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้บอกให้รู้,สนเทศ,ผู้แจ้งข่าว
malformed(แมลฟอร์มดฺ') adj. เกิดหรือสร้างขึ้นอย่าง ผิดปกติ
reformed(รีฟอร์มดฺ') adj. กลับเนื้อกลับตัว, Reformed เกี่ยวกับโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์, Syn. amended
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป,ผู้แปรรูป,หม้อแปลงไฟฟ้า,เครื่องสับ-เปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยนแปลง
unformed(อันฟอร์มดฺ') adj. ไม่มีรูปแบบ,หยาบ,ไม่เจริญเติบโต,ไม่เกิดขึ้น
well-informed(เวล'อินฟอร์มดฺ') adj. รู้ข่าวดี,มีความรู้กว้างขวาง,พหูสูตร

English-Thai: Nontri Dictionary
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
former(n) อันก่อน,กรณีแรก,ประเด็นแรก,ประการแรก,ข้อแรก
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
informer(n) ผู้บอก,ผู้แจ้งความ,คนฟ้องร้อง
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
reformer(n) ผู้ปฏิรูป,ผู้แก้ไขสถานการณ์,ผู้ปรับปรุง
transformer(n) เครื่องแปลง,หม้อแปลงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plastic gasket compound; formed-in-place gasketปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotary welding transformerหม้อแปลงเชื่อมหมุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
self-regulating arc-welding transformerหม้อแปลงเชื่อมอาร์กปรับเอง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
arc welding transformerหม้อแปลงเชื่อมอาร์ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
art informelศิลปะนอกแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duct transformerท่อนท่อลมแปลงรูป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
formed-in place gaskes; plastic gasket compoundปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
informerผู้แจ้งความ (ว่ามีการกระทำความผิด), สายลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transformed; transgenicแปลงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transgenic; transformedแปลงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
well-formed-จัดดีแล้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Women social reformers นักปฏิรูปสังคมสตรี [TU Subject Heading]
Electric transformersหม้อแปลงไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Former Soviet republicsกลุ่มประเทศประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Informed consent (Medical law)ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (กฎหมายการแพทย์) [TU Subject Heading]
Social reformersนักปฏิรูปสังคม [TU Subject Heading]
Deformed Bar เหล็กข้ออ้อย
เหล็กเสริมที่มีบั้งและหรือมีครีบที่ผิว [สิ่งแวดล้อม]
Methane Former ตัวสร้างมีเทน
แบคทีเรียที่สลายกรดอินทรีย์ เป็นก๊าซมีเทนในกระบวนการบำบัด แบบแอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslaviaศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับอดีตยูโกสลาเวีย [การทูต]
Cells, Transformedเซลล์เนื้องอก,ทรานสฟอร์มเซลล์,เซลล์ที่ถูกทำให้เปลี่ยนไป [การแพทย์]
Cephalosporium Falciformeเซฟาโลสปอเรียมฟัลซิฟอร์ม [การแพทย์]
Conformersคอนฟอร์เมอร์ [การแพทย์]
Deformedลักษณะบิดเบี้ยว [การแพทย์]
Erythema Multiformeอีริย์ธีมามัลติฟอร์ม,อีริธีมามัลติฟอร์เม,ผื่นแดงเกิดขึ้นตามผิวหนังลักษณะนูนแดงขอบไม่เรียบ,ผื่นแดงอักเสบ [การแพทย์]
Formedก้อนแข็ง,สามารถดัดแปลงให้ดีขึ้นได้ [การแพทย์]
Formed Elementเม็ดเลือด [การแพทย์]
Formed Stoolคงรูปร่างอยู่ได้ [การแพทย์]
deformed bardeformed bar, เหล็กข้ออ้อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
interior angle (formed by two lines and a transversal)มุมภายใน (ของเส้นตัด), มุมที่เกิดขึ้นจากการที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง   จากรูป      เป็นมุมภายใน และ      เป็นมุมภายนอกที่เกิดจากเส้นตรง t ตัดเส้นตรง m และ n   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glioblastoma Multiformeกลิโอบลาสโตมา มัลติฟอร์ม; [การแพทย์]
Images, Formedเห็นภาพ [การแพทย์]
Informed Consentการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร [การแพทย์]
Insulin, Preformedอินซูลินที่สร้างไว้แล้ว [การแพทย์]
Malformedพิกลรูป, ผิดรูป [การแพทย์]
Matrix Formers, Structuralตัวช่วยทำให้แข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So transformé, "é". E with an acute accent.Transformé, mit "é". Fils unique (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน[N] reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
ละครนอก[N] play performed by all male, Ant. ละครใน, Example: ผู้แสดงละครนอกจะต้องมีความคล่องแคล่วในการรำ และร้อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ละครที่ผู้แสดงเป็นชายล้วนซึ่งราษฎรเป็นผู้จัดเล่น
ละครใน[N] play performed by all female, Syn. ละครหลวง, Ant. ละครนอก, Example: สันนิษฐานว่า ละครในมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และรุ่งเรืองมากที่สุดในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ละครที่ใช้ผู้หญิงแสดง และเล่นเฉพาะเรื่องอิเหนา รามเกียรติ อุณรุทธ์
เป็นอดีต[V] be (a) former, See also: ex, Ant. ในอนาคต, Example: จิมมี่ คาร์เตอร์ อายุ 76 เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ี่ผ่านไปแล้ว
สมัยก่อน[N] former times, Syn. อดีต, สมัยเก่า, อดีตสมัย
เดิมทีเดียว[ADV] formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
รับทราบ[V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
แรกเริ่มเดิมที[ADV] originally, See also: at the beginning, at first, formerly, initially, Example: การที่ท่านเขียนหนังสือนั้น แรกเริ่มเดิมทีก็เพื่อทำความเข้าใจให้กับตนเองหลังจากอ่านงานเขียนของผู้อื่น
วิกล[ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
สมัยก่อน[N] the old days, See also: former times, the olden days, the past, Syn. อดีตกาล, โบราณกาล, บรรพกาล, สมัยโบราณ, อดีต, Example: ในสมัยก่อน หนุ่มสาวมีเงื่อนไขจำกัดที่จะต้องพึ่งญาติผู้ใหญ่ เพื่อนหรือแม่สื่อในเรื่องคู่ครอง, Thai definition: เวลาในอดีต
อดีต[ADJ] former, See also: ex-, Syn. ก่อน, Example: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น, Thai definition: ล่วงแล้ว
โบราณกาล[N] ancient times, See also: former times, antiquity, Syn. สมัยโบราณ, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล
ผิดลักษณะ[V] be deformed, See also: be contorted, be misshapen, be distorted, Syn. ผิดแบบ, ผิดรูปผิดร่าง, Example: รูปร่างอย่างนี้ถือว่าผิดลักษณะของพันธุ์แท้ที่ดี, Thai definition: ไม่ได้ขนาดหรือรูปร่างตามแบบมาตราฐาน
รอบรู้[V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
เก่าแก่[ADJ] ancient, See also: old, former, passed, Syn. โบราณ, ดั้งเดิม, คร่ำคร่า, เก่า, Ant. ใหม่, ทันสมัย, Example: อั้งยี่ซานเหอเป็นสมาคมลับเก่าแก่มาตั้งแต่โบราณ, Thai definition: มีมานาน, อยู่มานาน
ปางก่อน[N] in former times, Example: ท่านที่เคราะห์ดีเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนนั้นเอง, Thai definition: ชาติก่อน
ผู้ปฏิบัติงาน[N] officer, See also: performer, employee, worker, Syn. พนักงาน, Example: ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
ผู้รู้[N] knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีประสบการณ์มาก
ผู้แสดง[N] performer, See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer, Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน, Ant. ผู้ชม, Example: ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู
พก[N] pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong, Example: คนโบราณชอบเก็บเงินไว้ที่ชายพก, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะคล้ายถุงเล็กๆ โดยรวบริมผ้านุ่งขึ้นมาไขว้ไว้ที่ท้อง
พิกลพิการ[ADJ] deformed, See also: crippled, Syn. พิการ, Example: ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ, Thai definition: มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
เพรง[ADJ] old, See also: previous, prior, former, Syn. ก่อน, เก่า
แป[ADJ] deformed, See also: flat, ankylosed, Syn. พิการ, Example: มือขวาของเขาโดนกระสุนจนพิการมือแปใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต, Thai definition: เรียกมือที่พิการ นิ้วกำเข้าไม่ได้ว่า มือแป
มุทิกา[N] singer of ballads, See also: performer of amorous singing, Syn. คนขับเสภา, Count unit: คน
มุกดา[N] pearl, See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem, Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก, Example: ท่านเจ้าสัวอยากซื้อของมีค่าราคาแพงอย่างฉากฝังมุกดา เป็นลวดลายในเทพนิยายของจีน, Thai definition: ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในพวกนพรัตน์ สีหมอกอ่อนๆ
เป็นรูปเป็นร่าง[V] crystallize, See also: be formed, take shape, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นตัว, จับตัว, Example: แท่งแก้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อเขาใช้ไฟเป่า, Thai definition: เริ่มเห็นเค้าโครงเป็นรูปนั้นขึ้นมา
เป็นตัว[V] be formed, See also: be shaped, be made, be built, be created, Syn. เป็นตัวเป็นตน, เป็นรูปเป็นร่าง, จับตัว, แข็งตัว, รวมตัวกัน, Example: รูปปั้นนี้เป็นตัวขึ้นมาด้วยฝีมือการปั้นของประติมากรชื่อดัง
แป[V] deformed, Syn. มือแป, Example: มือขวาของเแปไปแล้ว ใช้งานไม่ได้อีกตลอดชีวิต, Thai definition: ลักษณะมือที่พิการ แบน ผิดรูปลักษณะ นิ้วกำเข้าไม่ได้
สังฆกรรม[N] deed performed by Buddhist monks in the temple precincts, Example: พระภิกษุเข้าประชุมทำสังฆกรรมในโบสถ์ครบองค์ประชุมตามประเภทของแต่ละสังฆกรรม, Thai definition: กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ 4 รูปร่วมกันกระทำภายในสีมา
เดิม[ADV] at first, See also: from the beginning, formerly, originally, Syn. แรก, แรกเริ่ม, แต่แรก, แต่ก่อน, Example: แต่เดิมเราผลิตสินค้าได้น้อยมาก เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับเพียงพอ
เดิม[ADJ] old, See also: former, primary, Syn. เก่า, ดั้งเดิม, Example: เขาจากไปเสียนาน กลับมาบ้านก็ยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เดิม[ADV] as before, See also: as formerly, as previously, originally, Syn. ก่อน, แต่ก่อน, Example: เขาทำคะแนนได้เท่าเดิม
เดิมที[ADV] formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
ตรีมูรติ[N] three-formed (Brahma, Siva and Vishnu), See also: triple form (Brahma, Siva and Vishnu), Syn. ตรีพรหม, Example: วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์ จะมีการกล่าวถึงตรีมูรติอยู่เสมอๆ, Thai definition: ชื่อเรียกเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 3 องค์ คือ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุหรือพระนารายณ์ (พระผู้รักษา) พระศิวะหรือพระอิศวร (พระผู้ทำลาย)
ตื่นตัว[V] be awakened to, See also: be alert, be well-informed, be active, Syn. ทันเหตุการณ์, Example: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก, Thai definition: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
เต้นกินรำกิน[V] make a living as a performer or dancer, Thai definition: หากินด้วยการเล่นลิเก ละคร เป็นต้น (มักใช้ในเชิงดูถูก)
แต่ก่อน[ADV] before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น[ADV] formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
แต่เดิม[ADV] at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่เดิมนั้น[N] formerly, Syn. ก่อนนั้น, Example: แต่เดิมนั้นผู้หลักผู้ใหญ่มักจะแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา
นางละคร[N] actress, See also: performer, Example: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม, Count unit: คน, Thai definition: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
บุญเก่า[N] former merit, See also: merit done in the past, Example: ถ้าเขายังมีบุญเก่าอยู่บ้างก็อาจช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้, Thai definition: คุณงามความดีที่ได้เคยสร้างมา
เบิกไม้[N] rite performed before cutting a tree, Syn. พิธีเบิกไม้, Example: เจ้าของโครงการขอร้องให้ทำพิธีเบิกไม้ก่อนลงมือตัดไม้, Thai definition: พิธีเซ่นผีป่า หรือรุกขเทวดา ก่อนจะตัดไม้ใหญ่ในป่าสูง
บุบบิบ[ADJ] distorted, See also: deformed, Syn. บุบบิบบู้บี้, บู้บี้, Example: อย่าเลือกกระป๋องที่บุบบิบ เพราะนั่นหมายถึงอาหารในกระป๋องอาจหมดอายุแล้วก็ได้, Thai definition: ลักษณะที่ของบุบหลายที่
บุพชาติ[N] previous life, See also: former incarnation, Syn. ชาติก่อน, Example: ข้ากับเจ้าคงเคยพบเห็นกันมาแต่หนบุพชาติ, Thai definition: ชาติแต่ปางก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūang) EN: twist a story   FR: déformer une histoire
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: distort ; deform   FR: déformer
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR:formé ; tordu
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist   FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[v.] (bitbīo) EN: distort ; go awry ; writhe   FR: déformer
บิดเบี้ยว[adj.] (bitbīo) EN: twisted ; distorted   FR:formé
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist   FR: déformer
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกให้รู้[v. exp.] (bøk hai rū) FR: informer ; apprendre
บอกให้ทราบ[v. exp.] (bøk hai sāp) EN: indicate   FR: informer ; mettre au courant ; indiquer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
โบราณกาล[n.] (bōrānnakān) EN: ancient times ; former times ; antiquity   
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
บุบบิบ[adj.] (bupbip) EN: distorted ; deformed   
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted   FR:formé
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุดลูกเสือ[n. exp.] (chut lūkseūa) EN: scout uniform   FR: uniforme de scout [m] ; uniforme d'éclaireur [m]
ชุดนักเรียน[n. exp.] (chut nakrīen) EN: student's uniform ; school uniform   FR: uniforme d'écolier [m] ; uniforme scolaire [m]
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
ได้รูป [adj.] (dāi rūp) EN: well formed ; shapely   
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype   FR: original
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เดิม[adj.] (doēm) EN: former ; old ; original ; primary   FR: ancien
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally   FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning   
โดน[X] (dōn) EN: [used to form the passive voice = to be + p.p.]   FR: [indique la forme passive = être + p.p.]
ฝึก[v.] (feuk) EN: practice ; drill ; train ; exercice   FR: exercer ; former ; entraîner ; instruire
ฝึกหัด[v.] (feukhat) EN: drill ; practice = practise (Am.) ; exercise   FR: entraîner ; former ; exercer
ฟอร์ม[n.] (føm) EN: uniform   FR: tenue [f] ; uniforme [m]
ฟอร์ม[v.] (føm) EN: form   FR: former
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthabān) EN: form a cabinet   FR: former un gouvernement
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph]   
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMER    F AO1 R M ER0
FORMED    F AO1 R M D
INFORMED    IH2 N F AO1 R M D
FORMERLY    F AO1 R M ER0 L IY0
DEFORMED    D AH0 F AO1 R M D
REFORMER    R AH0 F AO1 R M ER0
UNFORMED    AH0 N F AO1 R M D
REFORMED    R AH0 F AO1 R M D
INFORMER    IH2 N F AO1 R M ER0
REFORMERS    R AH0 F AO1 R M ER0 Z
MALFORMED    M AE2 L F AO1 R M D
INFORMERS    IH2 N F AO1 R M ER0 Z
PERFORMED    P ER0 F AO1 R M D
CONFORMED    K AH0 N F AO1 R M D
UNIFORMED    Y UW1 N AH0 F AO2 R M D
PERFORMER    P ER0 F AO1 R M ER0
REFORMERS'    R AH0 F AO1 R M ER0 Z
PERFORMERS    P ER0 F AO1 R M ER0 Z
UNINFORMED    AH2 N IH2 N F AO1 R M D
TRANSFORMER    T R AE0 N S F AO1 R M ER0
TRANSFORMED    T R AE0 N S F AO1 R M D
MISINFORMED    M IH2 S IH2 N F AO1 R M D
PERFORMERS'    P ER0 F AO1 R M ER0 Z
OUTPERFORMED    AW1 T P ER0 F AO2 R M D
ANTIREFORMER    AE2 N T AY0 R AH0 F AO1 R M ER0
ANTIREFORMER    AE2 N T IY0 R AH0 F AO1 R M ER0
TRANSFORMERS    T R AE0 N S F AO1 R M ER0 Z
OUTPERFORMER    AW2 T P ER0 F AO1 R M ER0
ANTIREFORMERS    AE2 N T IY0 R AH0 F AO1 R M ER0 Z
ANTIREFORMERS    AE2 N T AY0 R AH0 F AO1 R M ER0 Z
UNDERPERFORMER    AH1 N D ER0 P ER0 F AO2 R M ER0
UNDERPERFORMED    AH1 N D ER0 P ER0 F AO2 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formed    (v) (f oo1 m d)
former    (j) (f oo1 m @ r)
deformed    (v) (d i1 f oo1 m d)
formerly    (a) (f oo1 m @ l ii)
informed    (v) (i1 n f oo1 m d)
informer    (n) (i1 n f oo1 m @ r)
reformed    (v) (r i1 f oo1 m d)
reformer    (n) (r i1 f oo1 m @ r)
unformed    (j) (uh1 n f oo1 m d)
conformed    (v) (k @1 n f oo1 m d)
informers    (n) (i1 n f oo1 m @ z)
malformed    (j) (m a2 l f oo1 m d)
performed    (v) (p @1 f oo1 m d)
performer    (n) (p @1 f oo1 m @ r)
re-formed    (v) - (r ii2 - f oo1 m d)
reformers    (n) (r i1 f oo1 m @ z)
uniformed    (j) (y uu1 n i f oo m d)
performers    (n) (p @1 f oo1 m @ z)
uninformed    (j) (uh2 n i n f oo1 m d)
misinformed    (v) (m i2 s i n f oo1 m d)
transformed    (v) (t r a1 n s f oo1 m d)
transformer    (n) (t r a1 n s f oo1 m @ r)
sixth-former    (n) - (s i1 k s th - f oo m @ r)
transformers    (n) (t r a1 n s f oo1 m @ z)
sixth-formers    (n) - (s i1 k s th - f oo m @ z)
well-informed    (j) - (w e2 l - i n f oo1 m d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
変わる[かわる, kawaru] Thai: ผันแปร English: to be transformed

German-Thai: Longdo Dictionary
Formen(n) |pl.|, See also: die Form
Formel(n) |die, pl. Formeln| สูตรทางคณิตศาสตร์
Formenlehre(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, See also: S. Morphologie, R. morphologisch

Japanese-English: EDICT Dictionary
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
OG[オージー, o-ji-] (n) (1) (See OB) old girl; former female student; (2) office girl [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn,adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
なす角;成す角[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす角) formed angle; angle made [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
アナン[, anan] (n) Annan, Kofi (former UN Secretary-General) [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
インフォーマー[, info-ma-] (n) informer [Add to Longdo]
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent [Add to Longdo]
ウィンドクラスト;ウインドクラスト[, uindokurasuto ; uindokurasuto] (n) windcrust; crust formed on snow by strong wind [Add to Longdo]
オートトランスフォーマー[, o-totoransufo-ma-] (n) {comp} auto transformer [Add to Longdo]
オノコロ島;オノゴロ島;磤馭慮島(oK)[オノコロじま(オノコロ島);オノゴロじま(オノゴロ島);おのころじま(磤馭慮島);おのごろじま(磤馭慮島), onokoro jima ( onokoro shima ); onogoro jima ( onogoro shima ); onokorojima ( ketsu] (n) (1) (arch) (See 天の瓊矛) Onokoro Island (in Japanese mythology, the island formed by drops of water falling from the heavenly jeweled spear); Onogoro Island; (2) Japan [Add to Longdo]
カモ目;鴨目[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds) [Add to Longdo]
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
キジ目;雉目[キジもく(キジ目);きじもく(雉目), kiji moku ( kiji me ); kijimoku ( kiji me )] (n) Galliformes (galliform order of birds) [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
サ変名詞[サへんめいし, sa henmeishi] (n) (See 為る・11) verb formed by adding "suru" to a noun [Add to Longdo]
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]
スズキ目[スズキもく, suzuki moku] (n) (See 鱸) Perciformes (order of perch and perch-like fish) [Add to Longdo]
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei [Add to Longdo]
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer [Add to Longdo]
セイフティバント;セーフティーバント[, seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P) [Add to Longdo]
ソ連邦[ソれんぽう, so renpou] (n) (abbr) (former) Soviet Union; USSR [Add to Longdo]
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ダム湖[ダムこ, damu ko] (n) reservoir; lake formed by a dam [Add to Longdo]
トランス[, toransu] (n) (1) (abbr) (power) transformer; (2) trance; (pref) (3) (See シストランス異性) trans; (P) [Add to Longdo]
トランスフォーマー[, toransufo-ma-] (n) transformer (toy) [Add to Longdo]
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany) [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany) [Add to Longdo]
ナリ活用[ナリかつよう, nari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "ni" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ニザダイ亜目[ニザダイあもく, nizadai amoku] (n) Acanthuroidei (suborder of the order Perciformes, containing the families Acanthuridae, Ephippidae, Luvaridae, Scatophagidae, Siganidae, and Zanclidae) [Add to Longdo]
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般见识[yī bān jiàn shi, ㄧ ㄅㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, / ] to lower oneself to sb's level; to argue with someone less well-informed [Add to Longdo]
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force [Add to Longdo]
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] one's ancestors; past generations; a former incarnation [Add to Longdo]
中正[Zhōng zhèng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] posthumous name of Chiang Kai-shek 蔣介石 蒋介石 (former Kuomintang leader) [Add to Longdo]
五凉[Wǔ Liáng, ˇ ㄌㄧㄤˊ, ] the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421) [Add to Longdo]
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey [Add to Longdo]
人臣[rén chén, ㄖㄣˊ ㄔㄣˊ, ] an official (in former times) [Add to Longdo]
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经 [Add to Longdo]
今文经[jīn wén jīng, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
今文经学[jīn wén jīng xué, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] former Han dynasty school of Confucian scholars [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be. [Add to Longdo]
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago [Add to Longdo]
以往[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] in the past; formerly [Add to Longdo]
伯杰[bó jié, ㄅㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (name) Berger; Samuel Berger, former US National Security Advisor under President Carter [Add to Longdo]
假吏[jiǎ lì, ㄐㄧㄚˇ ㄌㄧˋ, ] acting magistrate; temporary official (in former times) [Add to Longdo]
传承[chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance [Add to Longdo]
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, / ] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] early; prior; former; in advance; first [Add to Longdo]
先帝遗诏[xiān dì yí zhào, ㄒㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄧˊ ㄓㄠˋ, / ] posthumous edict of former emperor; Liu Bei's 劉備|刘备 edict to posterity [Add to Longdo]
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, ] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou [Add to Longdo]
先王之政[xiān wáng zhī zhèng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄓ ㄓㄥˋ, ] the rule of former kings [Add to Longdo]
先王之乐[xiān wáng zhī yuè, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄓ ㄩㄝˋ, / ] the music of former kings [Add to Longdo]
先王之道[xiān wáng zhī dào, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄓ ㄉㄠˋ, ] the way of former kings [Add to Longdo]
先辈[xiān bèi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟˋ, / ] elders; former generations [Add to Longdo]
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, / ] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那 [Add to Longdo]
全斗焕[Quán dòu huàn, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] Chun Doo Hwan (former South Korean president) [Add to Longdo]
八字眉[bā zì méi, ㄅㄚ ㄗˋ ㄇㄟˊ, ] sloping eyebrows, formed like character for "eight" [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees) [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front [Add to Longdo]
前任[qián rèn, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, ] predecessor; ex-; former [Add to Longdo]
前夫[qián fū, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨ, ] former husband [Add to Longdo]
前嫌[qián xián, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, ] former hatred; bygone enmity [Add to Longdo]
前涼[Qián Liáng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄤˊ, ] Former Liang of the Sixteen Kingdoms (314-376) [Add to Longdo]
前汉[Qián Hàn, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] the former Han or Western Han 西漢|西汉 dynasty (206 BC-8 AD) [Add to Longdo]
前燕[qián yān, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢ, ] Former Yan of the Sixteen Kingdoms 前燕 (337-370) [Add to Longdo]
前秦[Qián Qín, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] Former Qin of the Sixteen Kingdoms (351-395) [Add to Longdo]
前总理[qián zǒng lǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] former prime minister [Add to Longdo]
前者[qián zhě, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] the former [Add to Longdo]
前苏联[qián Sū lián, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] former Soviet Union [Add to Longdo]
前赵[Qián Zhào, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄠˋ, / ] Former Zhao of the Sixteen Kingdoms (304-329) [Add to Longdo]
加冠[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] (in former times) coming-of-age ceremony at 20 years [Add to Longdo]
加利西亚[Jiā lì xī yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Galicia, province and former kingdom of northwest Spain [Add to Longdo]
加尔文[Jiā ěr wén, ㄐㄧㄚ ㄦˇ ㄨㄣˊ, / ] Calvin (1509-1564), French protestant reformer [Add to Longdo]
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, ] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia [Add to Longdo]
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, ] detective (in former times) [Add to Longdo]
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, / ] contracted payment (esp. actors' salary in former times) [Add to Longdo]
北方民族大学[Běi fāng Mín zú Dà xué, ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Northern Nationalities University NNU at Yingchuan, Ningxia (former Northwestern Second College for Nationalities) [Add to Longdo]
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] conversant with things past and present; erudite and informed [Add to Longdo]
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, / ] wide and knowledgeable; well-informed and experienced [Add to Longdo]
卡拉奇那[Kǎ lā jī na, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄋㄚ˙, ] Krajina (former Yugoslavia) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer [Add to Longdo]
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丸める[まるめる, marumeru] rund_machen, zu_einem_Ball_formen [Add to Longdo]
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
[しき, shiki] FEIER, ZEREMONIE, STIL, FORM, METHODE, FORMEL [Add to Longdo]
方式[ほうしき, houshiki] Formel, -Form, Methode, System [Add to Longdo]
見合い[みあい, miai] formelles_Treffen_zweier_Heiratskand. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top