Search result for

forgées

(267 entries)
(1.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgées-, *forgées*, forgée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forgées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forgées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forge[N] โรงตีเหล็ก
forge[VI] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge[VT] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ, Syn. counterfeit, duplicate, fake
forge[VT] สร้างอย่างมานะพยายาม
forge[VT] หลอมโลหะ, See also: ตีโลหะ, หล่อโลหะ
forge[VI] ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง, Syn. progress
forge[VI] เร่งเดินไปข้างหน้า
forget[VT] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forget[VI] ลืม, See also: จำไม่ได้, ลืมเลือน, หลงลืม, Syn. disremember, Ant. recall, recollect, remember
forgery[N] การปลอมแปลง, Syn. counterfeit, falsification, imitation
forgery[N] สิ่งที่ปลอมแปลง
forgeable[ADJ] ซึ่งสร้างอย่างมานะพยายาม
forget it[PHRV] ไม่มีปัญหา, See also: ไม่เป็นไร, ยินดี
forgetful[ADJ] ขี้ลืม, See also: ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม, ป้ำเป๋อ, Syn. absent-minded, oblivious, Ant. unforgetful
Forget it![SL] ไม่เป็นไร, See also: ไม่สำคัญ
forge ahead[PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมั่นคง, See also: เคลื่อนไปอย่าเร็ว
forget about[PHRV] จำไม่ได้
forget-me-not[N] ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีน้ำเงินซีดๆ, Syn. scorpion grass
unforgettable[ADJ] ซึ่งไม่อาจลืมได้, See also: ซึ่งลืมไม่ได้, Syn. haunting, memorable, monumental, Ant. forgettable
forget oneself[PHRV] ไม่เห็นแก่ตัว, See also: ไม่เอาแต่ได้
forget oneself[PHRV] ควบคุมตัวเองไม่ได้, See also: ขาดสติ
forgive and forget[IDM] ยกโทษให้และลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย
forgive and forget[IDM] ไม่ถือสาเรื่องเก่า, See also: ให้มันแล้วไป, อโหสิ, Syn. amnesty, forgive, pardon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
forgery(ฟอร์'เจอะรี) n. การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร,สิ่งที่ปลอมแปลง,โทษฐานปลอมแปลง, Syn. fabricating
forget(ฟอร์เกท') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลืม,จำไม่ได้,ลืมเลือน,ลืมเอ่ยถึง,ไม่สนใจ. vi. ลืม. -Phr. (forget oneself ลืมตัว,กระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม) ., See also: forgettable adj. forgetter n., Syn. lose
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
unforgettable(อันเฟอะเกท'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะลืมได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
forge(n) โรงตีเหล็ก,เตาหลอม,เตาหล่อ
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
forge(vt) เผาเหล็ก,หลอมโลหะ,กุเรื่อง,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ
forger(n) คนตีเหล็ก,ลายมือปลอม,คนทำปลอม,ลายเซ็นปลอม
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร
forget(vi,vt) ลืม,หลงลืม,เผลอ,เผอเรอ,ไม่สนใจ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forge welding; fire weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge welding flux plateแผ่นฟลักซ์งานเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forged billตั๋วเงินปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forged signatureลายมือชื่อปลอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forgeryการปลอมลายมือ, การปลอมเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forgeryงานปลอมแปลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forging force; forge forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forging pressure; forge pressureความดันกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forging time; forge timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge delay timeเวลาหน่วงกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge force; forging forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge lengthระยะกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge pressure; forging pressureความดันกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge rateอัตรากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge speedอัตราเร็วกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge time; forging timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fire welding; forge weldingการเชื่อมทุบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
uttering a forged instrumentการใช้ตราสารที่ปลอมแปลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgery : Forgeriesการปลอมแปลง [TU Subject Heading]
Forgettingการลืม [การแพทย์]
Forgetting, Motivativeการกระตุ้นให้ลืม [การแพทย์]
Forgetting, Theories ofทฤษฎีของการลืม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forgetfulness (n ) การลืม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลืมสนิท[V] completely forget, Ant. จำได้แม่น, Example: เขาลืมสนิทเลยว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเขา, Thai definition: นึกไม่ออกเลย, หายไปจากความทรงจำ
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
แผลใจ[N] unforgettable deeply hurt, Example: การพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้หัวหน้าพรรคต้องนอนเลียแผลใจอยู่เป็นนาน, Thai definition: ความเจ็บในใจที่ไม่รู้ลืม
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
เข้าพุง[V] forget all the acquired knowledge, Syn. เข้ากรุ, Example: สูตรคำนวณพื้นที่ที่เคยเรียนสมัยมัธยมเข้าพุงไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาที่เรียนมาหมดแล้ว, Notes: (ปาก)
ลืม[V] forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
ขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้หลงขี้ลืม, Example: คนที่ย่างเข้าสู่วัยกลางคนขึ้นไปมักจะเป็นคนขี้ลืม
ไม่ลืม[V] not forget, See also: not neglect, not omit, Syn. ไม่ลืมเลือน, Example: เขาไม่ลืมที่จะดึงเพื่อนร่วมรุ่นเข้ามารับตำแหน่งด้วย, Thai definition: อยู่ในความทรงจำ, สามารถระลึกได้อยู่เพราะเอาใจใส่
เผลอ[V] forget, See also: omit, Syn. ลืม, หลงลืม, Example: เขาเผลอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาทั้งๆ ที่สึกออกมาตั้งนานแล้ว, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
ขี้หลงขี้ลืม[ADJ] forgetful, See also: absent-minded, Syn. ขี้ลืม, หลงๆ ลืมๆ, Example: คนพออายุมากขึ้นก็เกิดอาการขี้หลงขี้ลืมเป็นธรรมดา, Thai definition: ที่ไม่อาจระลึกได้เพราะหายไปจากความจำ
เข้าหม้อ[V] forget the knowledge, See also: escape one's memory, slip one's memory, Syn. ลืม, หลงลืม, ลืมเลือน, Example: ความรู้ทางเลขของเราเข้าหม้อไปหมดแล้ว, Thai definition: ลืมวิชาความรู้ที่ได้เรียนมา, Notes: (ปาก)
หลงลืม[V] forget, See also: overlook, omit, neglect, Syn. ลืม, Ant. จำได้, Example: ครอบครัวของซิ้มไม่คิดกอบโกยเอาแต่เงินทองจนหลงลืมความเป็นจริงแห่งชีวิต, Thai definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้
เคลิบเคลิ้ม[V] be in a dreamy state, See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep, Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ, Ant. มีสติ, รู้สึกตัว, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้ม และมีประสานหลอนทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและเสพติดได้ง่าย, Thai definition: ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง
เคลิ้ม[V] forget oneself, See also: be absent-minded, be a dreamy state, Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: ถ้าเสพยาประเภทนี้เข้าไปแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะทำให้เคลิ้มอย่างประหลาด
เงินปลอม[N] counterfeit money, See also: counterfeits, forgery, Syn. เงินเก๊, Ant. เงินแท้, Example: เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตรวจสอบเสียก่อนว่าไม่ใช่เงินปลอม, Thai definition: เงินที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเงินจริง
ปลอม[V] forge (a check, a signature), See also: counterfeit, falsify, imitate, copy, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท, Thai definition: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ป้ำเป๋อ[V] be forgetful, See also: be absent minded, Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, กะป้ำกะเป๋อ, Example: หมู่นี้ยายชักจะป้ำเป๋อแล้ว เมื่อวันก่อนก็ทำเงินหาย
เผลอไผล[V] unconscious, See also: be unaware, be forgetful, be absent-minded, Syn. หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, หลงลืม, Ant. รอบคอบ, Example: หากเราเผลอไผลไปลบข้อมูลออกโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถใช้คำสั่งนี้กู้ไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้, Thai definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
เฟือน[V] forget, Syn. หลง, หลงๆ ลืมๆ, เลือน, ฟั่นเฟือน
แปลง[V] forge, See also: fabricate, counterfeit, falsify, Syn. ปลอมแปลง, ปลอม, Example: สรรพากรสืบรู้มาว่าร้านค้าแห่งนี้แปลงบัญชีเพื่อจ่ายภาษีน้อยๆ, Thai definition: ทำเทียม, ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ละเลิง[V] have a swelled/swollen head, See also: be conceited, turn one's, head, be mad with pride, be uncontrollable, forget oneself, Syn. เหลิง, Example: มนุษย์เอ๋ยจงเร่งทำความดีอย่าละเลิงลืมตัวไปเลย, Thai definition: เหลิงจนลืมตัวเพราะลำพองหรือคึกคะนอง
ได้หน้าลืมหลัง[V] be forgetful, See also: be easy to forget, have poor memory, Syn. หลงๆ ลืมๆ, ขี้หลงขี้ลืม, Example: ท่านเป็นคนช่างพูดช่างจำนรรจา บางครั้งก็ได้หน้าลืมหลัง, Thai definition: อาการที่ลืมสิ่งที่เพิ่งผ่านมาอย่างรวดเร็วเพราะได้สิ่งใหม่หรือทำอย่างอื่น
ตี[V] forge, See also: hit, create, shape, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีดทำขวานหรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย, Thai definition: บุให้เข้ารูป
เตาสูบ[N] furnace, See also: forge, Thai definition: เตาที่ใช้สูบลมพ่นถ่านให้ลุกเป็นเปลว
นึกไม่ออก[V] disremember, See also: forget, be unable to remember, Syn. จำไม่ได้, คิดไม่ออก, Ant. นึกได้, จำได้, นึกออก, Example: เขานึกไม่ออกว่าเคยพบเธอที่ไหนมาก่อน
ช่าง[V] never mind, See also: forget it, Syn. ปล่อย, วางธุระ, Example: ผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด
ช่างเถอะ[ADV] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ไม่เป็นไร, ช่างเถิด, Example: ช่างเถอะ เรื่องของผม ใครจะคิดอย่างไรก็ช่าง
เหลิง[V] forget oneself, See also: be overconfident, be spoiled, go to far, Example: เธอตามใจลูกมากจนลูกเหลิงและเสียเด็กไปแล้ว, Thai definition: ได้ใจจนทำให้ลืมตัวไป
อดตาหลับขับตานอน[V] go without sleep, See also: stay up late, forget to sleep and eat, Syn. อดนอน, Example: เธอต้องอดตาหลับขับตานอนเพื่อพยาบาลเขาทั้งคืน, Thai definition: สู้ทนอดนอน, ตั้งใจเฝ้าดูจนไม่ได้นอน
โกหก[V] lie, See also: fib, forge, tell a lie, Syn. ปด, พูดเท็จ, พูดปด, โป้ปดมดเท็จ, กุ, Ant. พูดความจริง, Example: เขาโกหกเก่ง, Thai definition: จงใจกล่าวคำพูดที่ไม่จริง
ไม่เป็นไร[V] forget it, See also: that's all right, don't worry, it's nothing, never mind, Syn. ช่างเถอะ, ช่างเถิด, Example: ไม่เป็นไรครับ น้ำในตู้เย็นผมมี, Thai definition: อย่าเอาใจใส่เลย
อย่าลืม[V] Don't forget
เผลอไผล[V] be unaware, See also: be forgetful, be off one's guard, let one's mind wonder for a moment, Syn. เผลอ, Example: วินาทีที่ผู้เป็นพี่สาวเผลอไผลนั้นเขาก็ยื่นมือไปหยิบชิ้นส่วนในจานส่งเข้าปากเคี้ยวทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm lang) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory   
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: Don't forget it !   FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !
การปลอมเอกสาร[n. exp.] (kān pløm ēkkasān) EN: forgery   FR: falsification [f]
การปลอมลายมือ[n. exp.] (kān pløm lāimeū) EN: forgery   
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khīlong-khīleūm) EN: forgetful ; absent-mionded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloēm) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep   FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge   FR: mentir ; tromper
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ลืมคำ[v. exp.] (leūm kham) EN: forget what one has said   FR: oublier ce qu'on a dit
ลืมไป [v.] (leūm pai) EN: forget   FR: oublier
ลืมสนิท[v. exp.] (leūm sanit) EN: completely forget   FR: oublier complètement
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself   FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
หลอม[v.] (løm) EN: forge ; mould = mold (Am.)   FR: forger ; mouler
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; forget   FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
นึกไม่ออก[v. exp.] (neuk mai øk) EN: disremember ; forget ; be unable to remember   FR: ne pas se rappeler ; échapper
ผีเสื้อฟ้าดอกถั่วสีเงิน[n. exp.] (phīseūa fā døk thūa sī ngoen) EN: Silver Forget-Me-Not   
แผลใจ[n.] (phlaējai) EN: unforgettable deeply hurt   
เผลอ[v.] (phloē) EN: forget ; omit   
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded   
ปลอม[v.] (pløm) EN: counterfeit ; forge   FR: contrefaire ; faire un faux ; imiter ; altérer
ปลอม[adj.] (pløm) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial   FR: faux ; contrefait ; artificiel
เตาสูบ[X] (taosūp) EN: forge   
ตีเหล็ก[v. exp.] (tī lek) EN: forge   FR: forger ; battre le fer
ติดหูติดตา[adj.] (tit hū tittā) EN: clear in one's mind ; imprinted in one's mind ; unforgettable ; memorable   
ติดตาติดใจ[adj.] (tittā-titjai) EN: unforgettable ; impressive   
อย่าลืม [v. exp.] (yā leūm) EN: don't forget (to)   FR: n'oubliez pas (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGE    F AO1 R JH
FORGES    F AO1 R JH AH0 Z
FORGED    F AO1 R JH D
FORGER    F AO1 R JH ER0
FORGEY    F AO1 R JH IY0
FORGET    F AO0 R G EH1 T
FORGET    F ER0 G EH1 T
FORGETS    F ER0 G EH1 T S
DEFORGE    D EH1 F ER0 G
FORGERY    F AO1 R JH ER0 IY0
FORGERS    F AO1 R JH ER0 Z
LAFORGE    L AH0 F AO1 R G
FORGETS    F AO0 R G EH1 T S
FORGETTE    F ER0 ZH EH1 T
FORGETFUL    F ER0 G EH1 T F AH0 L
FORGETFUL    F AO0 R G EH1 T F AH0 L
FORGERIES    F AO1 R JH ER0 IY0 Z
FORGETTING    F ER0 G EH1 T IH0 NG
FORGETTING    F AO0 R G EH1 T IH0 NG
FORGETTABLE    F AO0 R G EH1 T AH0 B AH0 L
FORGETTABLE    F ER0 G EH1 T AH0 B AH0 L
UNFORGETTABLE    AH2 N F ER0 G EH1 T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forge    (v) (f oo1 jh)
forged    (v) (f oo1 jh d)
forger    (n) (f oo1 jh @ r)
forges    (v) (f oo1 jh i z)
forget    (v) (f @1 g e1 t)
forgers    (n) (f oo1 jh @ z)
forgery    (n) (f oo1 jh @ r ii)
forgets    (v) (f @1 g e1 t s)
forgeries    (n) (f oo1 jh @ r i z)
forgetful    (j) (f @1 g e1 t f @ l)
forgetting    (v) (f @1 g e1 t i ng)
forgetfully    (a) (f @1 g e1 t f @ l ii)
forget-me-not    (n) -- (f @1 g e1 t - m i - n o t)
forgetfulness    (n) (f @1 g e1 t f @ l n @ s)
unforgettable    (j) (uh2 n f @ g e1 t @ b l)
unforgettably    (a) (uh2 n f @ g e1 t @ b l ii)
forget-me-nots    (n) -- (f @1 g e1 t - m i - n o t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forget (adj) ลืม

Japanese-English: EDICT Dictionary
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
ニンベン師[ニンベンし, ninben shi] (n) (obs) (sl) forger [Add to Longdo]
フォーゲットミーノット[, fo-gettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
フォージ[, fo-ji] (n) forge [Add to Longdo]
フォゲットミーノット[, fogettomi-notto] (n) forget-me-not [Add to Longdo]
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
贋印[にせいん, nisein] (n) forged seal [Add to Longdo]
贋札;偽札[がんさつ(贋札);にせさつ;にせふだ;ぎさつ(偽札), gansatsu ( gan satsu ); nisesatsu ; nisefuda ; gisatsu ( nisesatsu )] (n) counterfeit paper money; forged document [Add to Longdo]
贋手紙[にせてがみ, nisetegami] (n) forged letter [Add to Longdo]
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) [Add to Longdo]
偽印[ぎいん, giin] (n) forged seal [Add to Longdo]
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article [Add to Longdo]
偽書[ぎしょ, gisho] (n,adj-no) spurious letter; apocryphal book; forgery [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) [Add to Longdo]
偽造カード[ぎぞうカード, gizou ka-do] (n) (See 偽造) forged card (e.g. cash card, credit card); counterfeit card [Add to Longdo]
偽造パスポート[ぎぞうパスポート, gizou pasupo-to] (n) fake passport; forged passport [Add to Longdo]
偽造印[ぎぞういん, gizouin] (n) forged seal [Add to Longdo]
偽造罪[ぎぞうざい, gizouzai] (n) forgery [Add to Longdo]
偽造品[ぎぞうひん, gizouhin] (n) fake; a forgery [Add to Longdo]
偽筆[ぎひつ, gihitsu] (n) forged handwriting; plagiarism [Add to Longdo]
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P) [Add to Longdo]
偽本[ぎほん, gihon] (n) spurious book; forgery [Add to Longdo]
擬製[ぎせい, gisei] (n,vs) imitation; forgery; copy [Add to Longdo]
健忘[けんぼう, kenbou] (n) forgetfulness [Add to Longdo]
見忘れる[みわすれる, miwasureru] (v1,vt) to forget; to fail to recognize; to fail to recognise [Add to Longdo]
言い残す;言残す[いいのこす, iinokosu] (v5s,vt) to leave word with (a person); to state in one's will; to leave (something) unsaid; to forget to mention [Add to Longdo]
言い忘れる;言忘れる[いいわすれる, iiwasureru] (v1) to forget to say; to forget to mention [Add to Longdo]
言い落す;言落す[いいおとす, iiotosu] (v5s,vt) to omit; to forget to mention; to leave unspoken [Add to Longdo]
言い漏らす;言漏らす[いいもらす, iimorasu] (v5s,vt) to forget to mention; to leave unspoken; to let slip a secret [Add to Longdo]
三尺下がって師の影を踏まず;三尺さがって師の影を踏まず[さんじゃくさがってしのかげをふまず, sanjakusagatteshinokagewofumazu] (exp) (See 三尺去って師の影を踏まず) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
三尺去って師の影を踏まず[さんじゃくさってしのかげをふまず, sanjakusatteshinokagewofumazu] (exp) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
三歩下がって師の影を踏まず;三歩さがって師の影を踏まず[さんぽさがってしのかげをふまず, sanposagatteshinokagewofumazu] (exp) a student must never forget to honor their teacher (honour) [Add to Longdo]
似せる[にせる, niseru] (v1,vt) to copy; to imitate; to counterfeit; to forge; (P) [Add to Longdo]
失する[しっする, shissuru] (vs-s) to lose; to miss; to forget; to be excessive [Add to Longdo]
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly [Add to Longdo]
失念[しつねん, shitsunen] (n,vs) forgetting; lapse of memory; oblivion [Add to Longdo]
初心忘る可からず[しょしんわするべからず, shoshinwasurubekarazu] (exp) (id) Don't forget your first resolution [Add to Longdo]
書き落す[かきおとす, kakiotosu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write [Add to Longdo]
書き落とす[かきおとす, kakiotosu] (v5s) to forget to write something; to leave something out; to omit something [Add to Longdo]
書き漏らす[かきもらす, kakimorasu] (v5s,vt) to leave out; to forget to write [Add to Longdo]
尻抜け[しりぬけ, shirinuke] (n) forgetfulness; leaving things unfinished [Add to Longdo]
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return) [Add to Longdo]
假造[jiǎ zào, ㄐㄧㄚˇ ㄗㄠˋ, ] to forge; fake; to fabricate (a story) [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] false; fake; forged; bogus; Taiwan pr. wei4 [Add to Longdo]
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, / ] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha [Add to Longdo]
伪经[wěi jīng, ㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ, / ] forged scriptures; bogus classic; pseudepigrapha; apocrypha [Add to Longdo]
伪造[wěi zào, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ, / ] to forge; to fake; counterfeit [Add to Longdo]
伪造品[wěi zào pǐn, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] counterfeit object; forgery; fake [Add to Longdo]
伪造者[wěi zào zhě, ㄨㄟˇ ㄗㄠˋ ㄓㄜˇ, / ] forger [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] variant of 偽|伪, false; fake; forged; bogus [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery [Add to Longdo]
前进[qián jìn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] to go forward; to forge ahead; to advance; onward [Add to Longdo]
勿忘国耻[wù wàng guó chǐ, ˋ ㄨㄤˋ ㄍㄨㄛˊ ㄔˇ, / ] Never forget national humiliation, refers to Mukden railway incident of 18th September 1931 九一八事變|九一八事变 and subsequent Japanese annexation of Manchuria [Add to Longdo]
孔丛子[Kǒng cóng zǐ, ㄎㄨㄥˇ ㄘㄨㄥˊ ㄗˇ, / ] Kong family Master's anthology, collection of fictional debates between Confucius, possibly forged in third century by Wang Su 王肅|王肃 [Add to Longdo]
孔子家语[Kǒng zi jiā yǔ, ㄎㄨㄥˇ ㄗ˙ ㄐㄧㄚ ㄩˇ, / ] book of sayings of Confucius and his disciples, probably by third century forger Wang Su 王肅|王肃 [Add to Longdo]
得鱼忘筌[dé yú wàng quán, ㄉㄜˊ ㄩˊ ㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] lit. catch fish then forget the trap (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); fig. to take help for granted [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] to forget; to overlook; to neglect [Add to Longdo]
忘却[wàng què, ㄨㄤˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] to forget (esp. in writing) [Add to Longdo]
忘恩负义[wàng ēn fù yì, ㄨㄤˋ ㄣ ㄈㄨˋ ㄧˋ, / ] to forget favors and violate justice (成语 saw); ingratitude to a friend; to kick a benefactor in the teeth [Add to Longdo]
忘记[wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ, / ] forget [Add to Longdo]
忽略[hū, ㄏㄨlu:e4, ] to forget about; to neglect; to omit by mistake [Add to Longdo]
[hūn, ㄏㄨㄣ, ] confused; forgetful; silly [Add to Longdo]
打制[dǎ zhì, ㄉㄚˇ ㄓˋ, / ] forge [Add to Longdo]
拉倒[lā dǎo, ㄌㄚ ㄉㄠˇ, ] lit. pull and fall; (coll.) the deal is off; forget about it!; let it go at that! [Add to Longdo]
攀登[pān dēng, ㄆㄢ ㄉㄥ, ] to climb; to pull oneself up; to clamber; to scale; fig. to forge ahead in the face of hardships and danger [Add to Longdo]
既往不咎[jì wǎng bù jiù, ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, ] to forget and not bear recriminations (成语 saw); to let bygones be bygones; There is no point in crying over spilt milk. [Add to Longdo]
乐不思蜀[lè bù sī Shǔ, ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ ㄙ ㄕㄨˇ, / ] indulge in pleasure and forget home and duty (成语 saw) [Add to Longdo]
没齿不忘[mò chǐ bù wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄅㄨˋ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude [Add to Longdo]
没齿难忘[mò chǐ nán wàng, ㄇㄛˋ ㄔˇ ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, 齿 / ] hard to forget even after one's teeth fall out (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude [Add to Longdo]
流连忘返[liú lián wàng fǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄈㄢˇ, / ] to linger; to remain enjoying oneself and forget to go home [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] to forge; to calcine; variant of 鍛|锻 [Add to Longdo]
煅炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to forge; to toughen; to temper [Add to Longdo]
煅炉[duàn lú, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] a forge; fig. extremely hot environment [Add to Longdo]
烧包[shāo bāo, ㄕㄠ ㄅㄠ, / ] to forget oneself in extravagance; to burn money [Add to Longdo]
王肃[Wáng Sù, ㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, / ] Wang Su (c.195-256), classical scholar of Cao Wei dynasty, believed to have forged several classical texts [Add to Longdo]
尽释前嫌[jìn shì qián xián, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] to forget former enmity (成语 saw) [Add to Longdo]
算了[suàn le, ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙, ] let it be; let it pass; forget about it [Add to Longdo]
精進[jīng jìn, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ, ] to forge ahead vigorously; to dedicate oneself to progress [Add to Longdo]
结成[jié chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ, / ] to form; to forge (alliances etc) [Add to Longdo]
罢休[bà xiū, ㄅㄚˋ ㄒㄧㄡ, / ] to give up; to abandon (a goal etc); to let sth go; forget it; let the matter drop [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, / ] Hemerocallis flava; false; forget [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties) [Add to Longdo]
进取[jìn qǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ, / ] to forge ahead; to go forward [Add to Longdo]
遗忘[yí wàng, ㄧˊ ㄨㄤˋ, / ] to become forgotten; to forget [Add to Longdo]
释怀[shì huái, ㄕˋ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to release (tension); relief (from suspense); to dispel (usu. with negative, unable to forget) [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] forge; wrought; to discipline [Add to Longdo]
[dūn, ㄉㄨㄣ, / ] upsetting (forged pieces) [Add to Longdo]
难忘[nán wàng, ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ, / ] unforgettable [Add to Longdo]
饮水思源[yǐn shuǐ sī yuán, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄙ ㄩㄢˊ, / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! [Add to Longdo]
饮流怀源[yǐn liú huái yuán, ˇ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄞˊ ㄩㄢˊ, 怀 / ] lit. when you drink water, think of its source (成语 saw); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings! [Add to Longdo]
马大哈[mǎ dà hā, ㄇㄚˇ ㄉㄚˋ ㄏㄚ, / ] a careless person; scatterbrain; frivolous and forgetful [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top