Search result for

forets

(192 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forets-, *forets*, foret
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forets มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forets*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foretop[N] ยกพื้นที่อยู่ส่วนบนสุดของเสาหน้ากระโดงเรือ
foretell[VT] ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate
foretime[N] อดีต (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, อดีตกาล, Syn. past
foretold[VT] ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
foretaste[N] สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา, See also: การมีประสบการณ์มาก่อน, การคาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. preview, sample
foretaste[VT] มีประสบการณ์มาก่อน
foretoken[N] สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่เป็นลางบอก, Syn. omen, prefigurement, prognostic
foretoken[VT] ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
foretooth[N] ฟันซี่หน้า
forethought[N] การคิดก่อนล่วงหน้า, See also: การวางแผนล่วงหน้า, Syn. prudence
aforethought[ADJ] ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, See also: ที่คิดมาก่อนแล้ว
malice aforethought[N] การปองร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
beforetimeadv. เมื่อก่อน
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้,รอบคอบ,สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
foretime(ฟอร์'ไทม์) n. อดีตกาล,อดีต,แต่ก่อน
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
foretoldv. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ foretell
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
foretaste(n) การทดลองล่วงหน้า,การลิ้มรส
foretaste(vt) ลิ้มรส,ลองชิม,มีประสบการณ์มาก่อน
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
foretold(vt) pt และ pp ของ foretell

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With all my powers of prediction, I could never have foretold this.ข้าไม่เคยล่วงรู้ได้เลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้น Le Morte d'Arthur (2008)
Wow. It is as Oogway foretold.ว้าว เหมือนที่อูเกวย์ทำนายไว้เลย Kung Fu Panda (2008)
Emily, maybe this is that romantic encounter your horoscope foretold.แค่นี้นะ การ์เซีย Cold Comfort (2009)
Let the record reflect that the State has presented sufficient evidence to show that the defendant, Arnold Hollings, committed criminal acts... that there is probable cause to believe he battered, assaulted and killed Amy Bowers with malice of forethought,จากการพิจารณา หลักฐานนั้นเพียงพอที่จะบอกว่า จำเลย อาร์โนลด์ ฮอล์ลิ่งส์ ได้กระทำการฆาตกรรม... และเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า เขาทำร้ายร่างกาย Out of Time (2009)
Assuming the accomplice was already lying in wait, surely he would've had the aforethought to bring a more suitable weapon.เป็นไปได้ว่าผู้สมรู้ร่วมคิด อาจไปรออยู่แล้ว และแน่นอนว่าเขาต้องคิดการณ์ไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมอาวุธที่เหมาะสมเอาไว้ The Dwarf in the Dirt (2009)
That is not foretold.นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาบอกให้ทำนะ Alice in Wonderland (2010)
Your arrival 'twas foretold.การมาของพวกเจ้าอยู่ในคำทำนาย Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
'twas foretold trespassers would land on my shore.คำทำนายว่าจะมีผู้มาเยือน ย่ำชายฝั่งข้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Yes. 'twas foretold as well.ใช่ มีทำนายไว้เช่นกัน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Also foretold.-ก็ทำนายไว้อย่างนั้นน่ะ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
- Foretold!-คำทำนาย! Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
'twas foretold there would be one who doubts.ท่านทำนายบอกไว้ว่า จะมีคนสงสัยข้า Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And it was foretold you would need some help getting here.และคำทำนายบอกไว้ว่า เจ้ามีผู้ช่วยถึงมานี่ได้ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
'twas foretold that the band would hesitate.ทำนายว่าคณะผู้เดินทาง ได้ลังเล Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I foretold you so!ข้าบอกพวกเจ้าแล้ว! Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท Cooperative Calligraphy (2010)
Then, without any forethought, you've shaken up Mo Ne's world like that?ถ้างั้นคุณคิดจะทำเล่นๆ กับหัวใจของเธอ ทั้งที่ไม่ได้วางแผนอนาคตเอาไว้เลย งั้นสิ? Episode #1.3 (2010)
The time has come, my friends. The time that was foretold! - Hallelujah!ได้เวลาเริ่มแล้วสหายที่รัก Rango (2011)
Prophecies foretell of an evil wizard laying his seed inside a virgin under the eclipse of the two moons.คำพยากรณ์บอกถึงพ่อมดชั่วร้าย มีสัมพันธ์สวาทกับสาวพรหมจรรย์ ภายใต้คราสของพระจันทร์สองดวง Your Highness (2011)
She foretold that if Shen continued down this dark path, he would be defeated by a warrior of black and white.นางได้ทำนายหากอ๋องเช็งยังคงลุ่มหลงในทางแห่งความมืด เขาจะถูกกำจัดโดยนักรบ... แห่งขาวและดำ Kung Fu Panda 2 (2011)
I foretold that someone would stand in his way. A panda.ข้าได้ทำนายว่าจะมีคนยืนหยัดสู้\ ตามวิถีของเขา, แพนด้า Kung Fu Panda 2 (2011)
But I never could have foretold what came next.แต่ข้าไม่ได้ทำนายทำนายถึง สิ่งที่จะเกิดต่อมา Kung Fu Panda 2 (2011)
On or about the 28th day of April, the accused did knowingly and with malice aforethought deny access to the shared bathroom in a time of emergency, to wit, my back teeth were floating.ณ หรือประมาณวันที่ 28 เดือนเมษายน จำเลยได้กระทำด้วยความรู้เห็นและมีเจตนาประทุษร้าย ในการกักกั้นสิทธิ์เข้าถึงห้องน้ำใช้ร่วมกัน The Agreement Dissection (2011)
That bull had malice and forethought.เจ้ากระทิงนั่นมันร้าย และมันก็เตรียมใจ Out of the Chute (2011)
Uh, you mean aforethought.อ่อ คุณจะพูดว่า"มันจงใจ" Out of the Chute (2011)
She's said to be able to levitate objects and foretell one's death.เธอบอกว่าสามารถทำให้ของลอยได้ และสามารถเห็นภาพความตายล่วงหน้า The Mentalists (2011)
When the sword was thrust into the stone, the ancient King foretold that one day it would be freed again... at a time when Camelot needed it most.เมื่อดาบถูกเสียบลงในก้อนหิน กษัตริย์ได้กล่าวว่า วันนึงจะมีผู้ดึงดาบออก ในช่วงเวลาที่คาเมล็อตต้องการมากที่สุด The Sword in the Stone: Part Two (2011)
A wise man once foretold of a magical night where I would engage in nonsexual foreplay with a model, my friends.มีคนเคยพูดเรื่อง คืนแสนวิเศษ ที่ฉันจะมีโอกาส เกี่ยวข้อง กับนางแบบ เพื่อน Cece Crashes (2011)
I lost some credibility after my last book "Foretold Dreadful..ฉันสูญเสียความเชื่อถือเลย จากเล่มก่อน Piranha 3DD (2012)
It's been foretold.มันถูกทำนายไว้แล้ว Lachlan's Gambit (2012)
She told me that the clash between the Wolf and the Eagle has been foretold.นางบอกฉันว่าการประชัญ ของหมาป่า กับนกเหยี่ยวถูกทำนายแล้ว Lachlan's Gambit (2012)
It was foretold!มันถูกทำนายแล้ว Lachlan's Gambit (2012)
Was Naevia not found in the mines, as I foretold?ถูก Naevia ไม่พบ ในการทำเหมืองแร่ที่ผมทำนาย? Empty Hands (2012)
After conducting a full investigation, my study group now has definitive proof that Todd, with malice of forethought, smashed our yam.หลังดำเนินการสืบสวนเต็มรูปแบบ กลุ่มติวของผมได้ข้อพิสูจน์แล้วว่าท็อดด์ ผู้สุขุมแต่ซ่อนพยาบาท เป็นคนทำมันเทศของเราหล่น Basic Lupine Urology (2012)
Y-you're releasing me with knowledge and forethought that he could attack me.คุณปล่อยผมทั้งที่รู้ชัดว่า เขาจะทำร้ายผม Undead Again (2012)
Will, of course, you don't, because this is just another one of your ill-conceived, bizarrely sentimental schemes that displays absolutely no forethought and appears immediately ridiculous to everyone in America except you.เขาไม่มีปริญญา หรือใบรับรอง ที่จะสอนในโอไฮโอได้ ซู กลีคลับไม่ใช่การเรียน Glease (2012)
Though no man, no matter how great, can know his destiny, some lives have been foretold, Merlin...ไม่มีใคร ไม่มีวิธีการใดๆ ที่จะรู้ชะตากรรมของเขา บางคนอยู่เพื่อถูกทำนาย เมอร์ลิน The Diamond of the Day: Part Two (2012)
Ravens have been seen flying back to the mountain, as it was foretold.คำทำนายหมายถึงมังกรสม็อก The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
And foretold that I would never love another woman.และคาดการณ์ว่าฉันไม่เคย จะรักผู้หญิงอีกคนหนึ่ง Victory (2013)
What I foretold during the ogres war has finally come to pass.อะไรที่ข้าทำนายไว้ตอนสงครามยักษ์ ท้ายที่สุดมันก็ผ่านไป Manhattan (2013)
And yet here you are and here I am, just as was foretold. ( grunts ) ( choking )ทั้งนายและฉันก็อยู่ที่นี่ เหมือนอย่างที่ทำนาย ได้โปรด วางเขาลง เราต้องการเขา Fuck the Pain Away (2013)
And the people will prove beyond any doubt that on the night of October 16th, the defendant Donald Nidaria did willfully and with malice aforethought, murder Katherine, his wife of only six months.และทุกท่านจะได้พิสูจน์อย่างไม่ต้องสงสัย ว่าในคืนวันที่ 16 ตุลาคม จำเลย โดนัลด์ นิดาเรีย One Angry Fuchsbau (2013)
The Book of Revelation foretells of two witnesses, I know.หนังสือวิวรณ์ที่ทำนายถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า ของพยานทั้งสองคน ฉันรู้ For the Triumph of Evil (2013)
They foretell that our realm is in danger, and the apocalypse may be upon us.พวกเขาทำนายว่าดินแดนของเราอยู่ในอันตราย และวันสิ้นโลกอาจจะมาเยือนพวกเรา The Sin Eater (2013)
And over time, our ancestors noticed that the motions of the stars across the nights of the year foretold changes on Earth that threatened or enhanced our chances for survival.ที่การเคลื่อนไหว ของดาวข้ามคืนของปี ทำนายการเปลี่ยนแปลงบนโลก ที่ขู่ว่าหรือเพิ่มโอกาส ของเราเพื่อความอยู่รอด Sisters of the Sun (2014)
To their neighbors, the Luba, a comet foretold the death of a leader.ดาวหางทำนายการตายของผู้นำ When Knowledge Conquered Fear (2014)
It's called the Oort Cloud, after Jan Oort, the Dutch astronomer who foretold its existence back in 1950.หลังจาก ม.ค. ออร์ต นักดาราศาสตร์ชาวดัตช์ ที่ทำนายดำรงอยู่ของมัน กลับไปในปี 1950 When Knowledge Conquered Fear (2014)
Science makes it possible for us to foretell certain astronomical events in the unimaginably distant future-- the death of the Sun, for example.วิทยาศาสตร์ทำให้มันเป็นไปได้ สำหรับเราที่จะทำนาย เหตุการณ์ทางดาราศาสตร์บางอย่าง ในอนาคตไกลเหลือล้น The Immortals (2014)
Lieutenant, the Bible foretells that the two Witnesses must endure seven tribulations.ผู้หมวด พระคัมภีร์ทำนายว่า พยานทั้งสองคนจะต้อง ทนทุกข์ 7 ประการ I, Witness (2015)
He foretold it.เขาทำนายไว้ Risen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foretIt is not mine to foretell the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดวง[V] foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
คาดการณ์ล่วงหน้า[V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
คาดการณ์[V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คำทำนาย[N] prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์[N] forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
พยากรณ์[V] forecast, See also: predict, forecast, foretell, prophesy, Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอีก, Thai definition: ทำนาย, คาดการณ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ศุภนิมิต[N] good omen, See also: good dream, auspicious time, propitious sign, auspice, dream foretelling fortune, good luc, Syn. นิมิตดี, ลางดี, Example: วันนี้ถือว่าเป็นศุภนิมิตที่ดีที่ทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย
หยั่งทราบ[V] foresee, See also: anticipate, foretell, Syn. หยั่งรู้, Example: ศาลมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ก่อนแต่กี้[ADV] in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
ทำนายทายทัก[V] foretell, See also: predict, prophesy, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: นักพยากรณ์นิยมที่จะทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมือง ตามหน้าหนังสือพิมพ์
ทำนาย[V] foretell, See also: predict, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: การที่เรารู้ทัศนคติของใครคนหนึ่ง มิได้หมายความว่าเราจะทำนายพฤติกรรมของเขาได้, Thai definition: บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ชิมลาง[V] have a foretaste of, See also: explore, probe, sound out, Syn. หยั่งดูท่าที, หยั่งเชิง, ลองเชิง, Example: เราได้ชิมลางดูแล้วว่าสงครามจะเป็นอย่างไร, Thai definition: หยั่งดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
จับยาม[V] prognosticate, See also: prophesy, foretell, predict, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, นับยาม, Example: โหรได้จับยามดูแล้วบอกว่าขณะนี้กำลังฤกษ์งามยามดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
ชัฏ[X] (chat) FR: forêt dense [f]
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell   
ไฟป่า[n. exp.] (fai pā) EN: forest fire   FR: feu de forêt [m]
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir
เขตป่าสงวน[n. exp.] (khēt pā sa-ngūan) EN: sanctuary   FR: réserve foretière [f] ; forêt protégée [f]
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy   FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
นกอัญชันป่าขาเทา[n. exp.] (nok anchan pā khā thao) EN: Slaty-legged Crake   FR: Râle de forêt [m] ; Râle hindou [m]
นกเด้าลมดง[n. exp.] (nok daolom dong) EN: Forest Wagtail   FR: Bergeronnette de forêt [f]
นกติ๊ดคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok tit khiu leūang) EN: Yellow-browed Tit   FR: Mésange modeste [f] ; Mésange d’orient [f] ; Mésange de forêt [f]
ป่า[n.] (pā) EN: forest ; jungle ; woods ; grove   FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่าอเมซอน[n. prop.] (pā Amesøn) FR: forêt amazonienne [f]
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ป่าชายเลน[n. exp.] (pā chāilēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest   FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest   FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าดง[n.] (pādong) EN: heavy forest ; jungle ; forest   FR: forêt dense [f] ; jungle [f] ; forêt sauvage [f]
ป่าดงดิบ[n.] (pādongdip) EN: primary forest ; climax forest ; tropical rain forest   FR: forêt primaire [f]
ป่าฝน[n.] (pāfon) EN: rainforest ; tropical forest   FR: forêt tropicale [m]
ป่าแก่[n. exp.] (pā kaē) EN: primary forest   FR: forêt primaire [f]
ป่าเขตร้อน[n. exp.] (pā khēt røn) EN: tropical forest   FR: forêt tropicale [f]
ป่าไม้[n.] (pāmāi) EN: forest ; woods   FR: forêt [f] ; bois [m]
ป่าไผ่[n. exp.] (pā phai) EN: bamboo forest   FR: forêt de bambous [f] ; bambouseraie [f]
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods   FR: forêt claisemée [f]
ป่าสงวน[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: forest reserve ; conserved forest ; preserved forest ; forestry conservation   FR: forêt protégée [f] ; forêt classée [f]
ป่าธรรมชาติ[n. exp.] (pā thammachāt) EN: natural forest   FR: forêt naturelle [f]
ป่าทึบ[n. exp.] (pā theup) EN: dense forest ; thick forest   FR: forêt dense [f] ; forêt profonde [f]
ป่าทดแทน[n. exp.] (pā thotthaēn) EN: secondary forest   FR: forêt secondaire [f]
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine   FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ไพร[n.] (phrai) EN: forest ; wood ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m]
ฤษิชีไพร[n. exp.] (reusī chī phrai) EN: forest ascetic   FR: moine de la forêt [m] ; ascète de la forêt [m]
สว่าน[n.] (sawān) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble   FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee   FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination   FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[v. exp.] (thamnāi thāi thak) EN: foretell   
วน[n.] (wana) EN: forest ; woods ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m] ; sylve [f] (litt.)
วัคป่า[n. exp.] (wat pā) EN: forest monastery   FR: monastère de la forêt [m]
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORET    F AO1 R T
FORET    F AO1 R EH0 T
FORETELL    F AO0 R T EH1 L
FORETOLD    F AO0 R T OW1 L D
FORETASTE    F AO0 R T EY1 S T
FORETASTE    F AO1 R T EY0 S T
FORETELLING    F AO0 R T EH1 L IH0 NG
FORETHOUGHT    F AO1 R TH AO2 T
AFORETHOUGHT    AH0 F AO1 R TH AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foretop    (n) (f oo1 t o p)
Foretich    (n) (f oo1 r t i k)
foretell    (v) (f oo1 t e1 l)
foretold    (v) (f oo1 t ou1 l d)
foretops    (n) (f oo1 t o p s)
foretaste    (n) (f oo1 t ei s t)
foretells    (v) (f oo1 t e1 l z)
foretastes    (n) (f oo1 t ei s t s)
foretelling    (v) (f oo1 t e1 l i ng)
forethought    (n) (f oo1 th oo t)
aforethought    (a) (@1 f oo1 th oo t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergangenheit {f}foretime [Add to Longdo]
Vorbedacht {f}; Vorsorge {f}forethought [Add to Longdo]
Vorgeschmack {m}foretaste [Add to Longdo]
Vorsegedreieck {n} [naut.]foretriangle [Add to Longdo]
sagt vorherforetells [Add to Longdo]
voraussagen | vorausgesagtto foretell | foretold [Add to Longdo]
vorbedachtaforethought [Add to Longdo]
vorbedachteforethoughts [Add to Longdo]
vorbedeutento foretoken [Add to Longdo]
vorhergesagtforetelled [Add to Longdo]
vorhersagen | vorhersagendto foretell | foretelling [Add to Longdo]
vorsätzlich {adj}; in böswilliger Absichtwith malice aforethought [Add to Longdo]
weissagendforetelling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠謀[えんぼう, enbou] (n) foresight; forethought [Add to Longdo]
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
毒味;毒見[どくみ, dokumi] (n,vs) poison tasting; foretaste [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] (n,vs) consideration; concern; forethought; (P) [Add to Longdo]
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]
予謀[よぼう, yobou] (n,adj-no) premeditation; aforethought [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story) [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook [Add to Longdo]
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] to divine; foretell; surname Bu [Add to Longdo]
卜占[bǔ zhān, ㄅㄨˇ ㄓㄢ, ] to divine; to prophecy; to foretell the future [Add to Longdo]
[tuàn, ㄊㄨㄢˋ, ] to foretell the future using the trigrams of the Book of Changes 易經|易经 [Add to Longdo]
深谋[shēn móu, ㄕㄣ ㄇㄡˊ, / ] forethought [Add to Longdo]
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, / ] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology) [Add to Longdo]
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, / ] foretell; predict [Add to Longdo]
预示[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, / ] to indicate; to foretell; to forebode; to betoken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top