Search result for

fores

(139 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fores-, *fores*, fore
English-Thai: Longdo Dictionary
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest[VT] ปลูกป่า, Syn. afforest
foresee[VT] รู้ล่วงหน้า, See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน, Syn. divine, envision, predict
foresail[N] ใบเรือที่ต่ำที่สุดของเสากระโดงหน้า
foreshow[VT] แสดงให้เห็นล่วงหน้า (คำโบราณ), See also: บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foreshadow, prefigure, presage
foreskin[N] หนังหุ้มปลายองคชาติ, Syn. prepuce
forester[N] พนักงานป่าไม้, See also: คนรักษาป่า
forestry[N] การทำป่าไม้, See also: วิชาการป่าไม้
foreshore[N] ส่วนชายฝั่งที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นที่สูงที่สุดกับที่ลงต่ำที่สุด
foresight[N] การมองการไกล, See also: ความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า, สายตายาวไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foresaid(ฟอร์'เซด) adj. ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว
foresail(ฟอร์'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของเสากระโดงหน้า
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode
foreshow(ฟอร์โช') vt. แสดงให้เห็นล่วงหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า., See also: forshowing n.
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
foresight(ฟอร์'ไซทฺ) n. สายตาไกล,การมองไกล,, See also: foresight ed adj. foresight ly adv. foresight ness n., Syn. forethought
foreskin(ฟอร์'สคิน) n. หนังหุ้มลึงค์
forespent(ฟอร์สฺเพนทฺ') adj. หมดเรี่ยวแรง
forest(ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า., See also: forestless adj., Syn. woods

English-Thai: Nontri Dictionary
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
foresight(n) ลางสังหรณ์,การเห็นการณ์ไกล,สายตาไกล
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
forestry(n) วนศาสตร์,วิชาการป่าไม้
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreset bedชั้นลาดแนวดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshadowingการเกริ่นการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshockแผ่นดินไหวนำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshoreชายทะเลส่วนนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshoreที่ชายฝั่ง, ที่ชายตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foresightการมองเห็นผลล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreskin; preputiumหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]
Foreskinหนังหุ้ม [การแพทย์]
Forest ป่าไม้
สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Forest animalsสัตว์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forest biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Forest biomassชีวมวลป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest biomassมวลชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forest ecologyนิเวศวิทยาป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreseeable (adj ) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้
See also: S. foreknowledge,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
When you killed the unicorn, I saw Anhora in the forest.เมื่อตอนที่ท่านฆ่ายูนิคอน ข้าเห็น อันโทร่าที่นั่น The Labyrinth of Gedref (2008)
Because he was skulking about in the forest? What make me trust him even less.เพราะว่าเขาหลบซ่อนที่ในป่า The Labyrinth of Gedref (2008)
We're going to the forest, first thing in the morning.เราจะเข้าไปในป่าเป็นอย่างแรกในตอนเช้า The Labyrinth of Gedref (2008)
If I had foreseen her death, and the terrible retribution you would seek...ถ้าข้ารู้ล่วงหน้าว่านางต้องตาย และเรื่องเลวร้ายที่ท่านต้องเจอ Excalibur (2008)
I should have foreseen the distress that your maid's loss would cause you,ข้าน่าจะเดาได้ว่า ความสูญเสียของสาวใช้ จะทำให้เจ้ากังวล To Kill the King (2008)
The appearance of the Questing Beast is supposed to foreshadow a time of great upheaval.การปรากฏกายของอสูรกายปริศนา เป็นลางบางเหตุแห่งกลียุค Le Morte d'Arthur (2008)
...in the forest...ในป่านั่น The Secret of Moonacre (2008)
Just keep out of the forest.ก็แค่อยู่ให้ห่างจากป่า อย่าเข้าไป The Secret of Moonacre (2008)
I can only vouch for your safety if you stayed out of the forest.ฉันรับรองความปลอดภัยให้เธอได้ ถ้าเธอยังอยู่นอกป่า The Secret of Moonacre (2008)
What's so special about the forest anyway?ในป่านี่มันมีอะไรพิเศษหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foresA beautiful lake lay just beyond the forest.
foresA forest fire broke out in this area.
foresA group started a campaign to preserve rain forests.
foresAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
foresA mountain fire broke out and burnt the forest.
foresAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
foresAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
foresAnimals inhabit the forest.
foresAt noon they lay down in a forest to rest.
foresA vast forest covers the mountains.
foresChildren are to the playground what leaves are to the forest.
foresClear foresight contributed greatly to his success.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ทำการป่าไม้[N] forestry office
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
ไฟป่า[N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
ล่วงรู้[V] perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
วนศาสตร์[N] forestry, Example: ข้าราชการดีเด่นของกรมป่าไม้วนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2516, Thai definition: วิชาเกี่ยวกับการทำนุบำรุง รักษาและปลูกป่า
แนวไพร[N] forest belt, Syn. แนวป่า
ดักหน้า[V] forestall, See also: bar, obstruct, hinder, prevent, Example: ฉันต้องไปดักหน้าเขาไว้ก่อน เพื่อบอกความจริงกับเขา, Thai definition: คอยสกัดกั้นหรือคอยจับอยู่ก่อนแล้ว
คาดการณ์ล่วงหน้า[V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest   FR: lisière d'un bois [f]
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: forestall   
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREST    F AO1 R AH0 S T
FORESAW    F AO2 R S AO1
FORESEE    F AO0 R S IY1
FORESTS    F AO1 R AH0 S
FORESTS    F AO1 R AH0 S T S
FORESTA    F AO1 R S T AH0
FORESTS    F AO1 R AH0 S S
FORESEES    F AO0 R S IY1 Z
FORESEEN    F AO2 R S IY1 N
FORESTER    F AO1 R AH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forest    (n) (f o1 r i s t)
foresaw    (v) (f oo1 s oo1)
foresee    (v) (f oo1 s ii1)
forests    (n) (f o1 r i s t s)
foresail    (n) (f oo1 s ei l)
foreseen    (v) (f oo1 s ii1 n)
foresees    (v) (f oo1 s ii1 z)
foreskin    (n) (f oo1 s k i n)
forester    (n) (f o1 r i s t @ r)
forestry    (n) (f o1 r @ s t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
フォレスト[, foresuto] (n) forest [Add to Longdo]
ラフォーレ[, rafo-re] (n) the forest (fre [Add to Longdo]
亜熱帯多雨林[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest [Add to Longdo]
亜熱帯林[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest [Add to Longdo]
陰茎包皮[いんけいほうひ, inkeihouhi] (n) foreskin [Add to Longdo]
雨緑樹林[うりょくじゅりん, uryokujurin] (n) rain green forest [Add to Longdo]
雨林[うりん, urin] (n) rain forest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēn, ㄙㄣ, ] forest, #3,214 [Add to Longdo]
森林[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
林业[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, / ] forest industry; forestry, #6,557 [Add to Longdo]
造林[zào lín, ㄗㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] forestation, #11,222 [Add to Longdo]
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, / ] forestry station; forest management area, #19,002 [Add to Longdo]
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story), #30,606 [Add to Longdo]
先见[xiān jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] foresight; prescience, #51,342 [Add to Longdo]
先见之明[xiān jiàn zhī míng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, / ] foresight, #52,430 [Add to Longdo]
林学[lín xué, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] forestry, #71,211 [Add to Longdo]
乔林[qiáo lín, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] forest (esp. of tall trees); high forest, #104,892 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top