Search result for

forbid

(86 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forbid-, *forbid*, forbi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forbid    [VT] ห้าม, See also: ห้ามปราม, ไม่อนุญาต, Syn. prohibit, ban, disallow, Ant. allow, permit
forbid    [VT] ขัดขวาง, See also: ขวาง
forbidden    [ADJ] ที่ไม่ได้รับอนุญาต, See also: ต้องห้าม, Syn. prohibited, banned, Ant. allowed
forbidding    [ADJ] ที่ไม่เป็นมิตร, See also: ดูน่ากลัว, ดูอันตราย, Syn. threatening, hostile, Ant. friendly
forbidden fruit    [IDM] สิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาต (เนื่องจากน่าสนใจมาก)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forbidden character codeรหัสอักขระต้องห้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forbidden Bandแถบฟอร์บิดเดน [การแพทย์]
Forbidden City (Beijing, China)พระราชวังต้องห้าม [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
forbidden(ฟอร์บิด'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forbid adj. ต้องห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
god forbid!ไม่ได้อย่างแน่นอน,พระเจ้าไม่ยอม

English-Thai: Nontri Dictionary
forbid(vt) ขัดขวาง,ไม่อนุญาต,ห้าม,ปราม,ยับยั้ง
forbidden(adj) ซึ่งต้องห้าม,ซึ่งถูกห้าม,ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
forbidden(vt) pp ของ forbid

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Modesty forbids.ถ่อมตัวจริงๆ The Great Dictator (1940)
The forbidden zone was once a paradise.เขตต้องห้ามครั้งนึงเคยเป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The forbidden zone has been closed for centuries, and rightly so.เขตต้องห้ามถูกปิดนานนับศตวรรษ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And these grounds we can obtain in the once forbidden zone.เเละยึดครองเขตต้องห้ามมาซะ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You're aware of the reports we've received of strange manifestations in the forbidden zone.คุณก็รู้ถึงรายงานที่เราได้รับ ว่ามีปรากฎการณ์ประหลาด ๆ ในเขตร้อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Yes, I know, the forbidden zone.ผมรู้จักเขตต้องห้ามนั่นแล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
-lnto the forbidden zone, with Ursus.เข้าไปเขตต้องห้ามกับเออร์ซุส Beneath the Planet of the Apes (1970)
-We're near the forbidden zone.รู้มั้ย ฉันคิดไง เรากําลังอยู่ใกล้เขตต้องห้าม Beneath the Planet of the Apes (1970)
I can't order them to do what the Lawgiver has forbidden.กฎหมายมีอยู่ผมไม่ได้ส่งพวกเขามาตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church.It's not like gambling or liquor or even women, which is something that most people want, but is forbidden by the Church. The Godfather (1972)
God forbid, what would happen if you had to go to prison?พระเจ้าช่วย,จะทำไงถ้าเกิดเธอติดคุกขึ้นมา? Goodfellas (1990)
God forbid something happens to my parents, they get sick, I can't see them?ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา เกิดป่วยขึ้นมา ฉันก็ไปพบไม่ได้เหรอ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forbidBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
forbidHunting game is forbidden in these tranquil woods.
forbidHunting game is forbidden in this tranquil wilderness.
forbidI am forbidden tobacco.
forbidI am forbidden to stay out after 10 o'clock.
forbidI am forbidden to use this telephone.
forbidI forbid smoking in my room.
forbidI forbid you to smoke.
forbidMy father forbids me to go out at night.
forbidShe is forbidden to go out.
forbidSmoking in the restaurant was forbidden.
forbidSmoking is forbidden in this area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวงห้าม    [V] forbid, See also: restrict, prohibit, Syn. ห้าม, Ant. อนุญาต, Example: ผู้ใหญ่แสนจะหวงห้ามไม่ให้ลูกหลานผู้หญิงออกจากบ้าน ยามตะวันลับดวงไปแล้ว, Thai definition: ห้ามกันไว้
หวงห้าม    [ADJ] forbidden, See also: prohibited, restricted, Ant. อนุญาต, Example: กฎหมายห้ามทำการประมงในเขตหวงห้าม เพื่อสงวนไว้เป็นที่วางไข่และหลบซ่อนของลูกปลาวัยอ่อน, Thai definition: เกี่ยวกับการห้ามกันไว้
ห้าม    [V] forbid, See also: prohibit, disallow, ban, Thai definition: ให้เว้นกระทำ, ไม่ให้ทำตามที่กำหนดไว้
ต้องห้าม    [ADJ] forbidding, See also: prohibitive, contraband, Ant. อนุญาต, Example: สินค้าต้องห้ามในการนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาคือยาเสพติดและงาช้าง, Thai definition: แตะต้องไม่ได้, ยุ่งเกี่ยวไม่ได้
เขตหวงห้าม    [N] forbidden ground, See also: out-of-bounds area, forbidden area, Syn. พื้นที่หวงห้าม
ถือ    [V] forbid, See also: prohibit, ban, bar, Example: โบราณถือว่าการนั่งคร่อมทวารประตูไม่ดี, Thai definition: เชื่อมั่นว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคล
กั้นกาง    [V] obstruct, See also: forbid, Syn. ขัดขวาง, Ant. เห็นด้วย, ยินยอม, Example: แม่กั้นกางไม่ให้ลูกชายแต่งงาน
สั่งห้าม    [V] prohibit, See also: forbid, interdict, obstruct, prevent, ban, Example: นายกฯ สั่งห้ามเกษตรฯ โยกย้ายระดับ 10 ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวงเสร็จ, Thai definition: ชี้แจ้งไว้เพื่อห้ามปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
ห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต[xp] (hām khao dōi mai dāirap anuyāt) EN: unauthorized entry forbidden ; no entry without authorization   FR: entrée interdite sans autorisation
หวงห้าม[v.] (hūanghām) EN: forbid   
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: forbidden   
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid   
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance   FR: interdiction [f]
เพ่นพ่าน[v.] (phenphān) EN: wander ; roam ; walk into forbidden grounds   FR: errer ; rôder
ต้องห้าม[v. exp.] (tǿng hām) EN: be forbidden ; be prohibited   
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORBID    F ER0 B IH1 D
FORBID    F AO0 B IH1 D
FORBIDS    F ER0 B IH1 D Z
FORBIDS    F AO0 B IH1 D Z
FORBIDDEN    F AO1 R B AH0 D AH0 N
FORBIDDEN    F ER0 R B IH1 D AH0 N
FORBIDDING    F ER0 B IH1 D IH0 NG
FORBIDDING    F AO0 B IH1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forbid    (v) (f @1 b i1 d)
forbids    (v) (f @1 b i1 d z)
forbidden    (v) (f @1 b i1 d n)
forbidding    (v) (f @1 b i1 d i ng)
forbiddingly    (a) (f @1 b i1 d i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union) [Add to Longdo]
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
開かずの[あかずの, akazuno] (adj-f) (1) unopened; (2) forbidden [Add to Longdo]
禁じ手;禁手[きんじて, kinjite] (n) forbidden move in sumo [Add to Longdo]
禁ず[きんず, kinzu] (vz) (See 禁ずる) to forbid; to suppress [Add to Longdo]
禁ずる[きんずる, kinzuru] (vz,vt) (See 禁じる) to forbid; to suppress; (P) [Add to Longdo]
禁断[きんだん, kindan] (n,vs) (1) prohibition; interdiction; (adj-no) (2) forbidden; prohibited [Add to Longdo]
禁断の木の実[きんだんのこのみ, kindannokonomi] (n) forbidden fruit [Add to Longdo]
禁物[きんもつ, kinmotsu] (n) taboo; forbidden thing; (P) [Add to Longdo]
険相[けんそう, kensou] (adj-na,n) forbidding look; uncanny look [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] forbidden; not allowed [Add to Longdo]
禁果[jìn guǒ, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄛˇ, ] forbidden fruit [Add to Longdo]
被禁止[bèi jìn zhǐ, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˇ, ] forbidden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbid \For*bid"\, v. i.
   To utter a prohibition; to prevent; to hinder. "I did not or
   forbid." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forbid \For*bid"\ (f[o^]r*b[i^]d"), v. t. [imp. {Forbade}
   (f[o^]r*b[a^]d"); p. p. {Forbidden} (f[o^]r*b[i^]d"d'n)
   ({Forbid}, [Obs.]); p. pr. & vb. n. {Forbidding}
   (f[o^]r*b[i^]d"d[i^]ng).] [OE. forbeden, AS. forbe['o]dan;
   pref. for- + be['o]dan to bid; akin to D. verbieden, G.
   verbieten, Icel. fyrirbj[=o][eth]a, forbo[eth]a, Sw.
   f["o]rbjuda, Dan. forbyde. See {Bid}, v. t.]
   1. To command against, or contrary to; to prohibit; to
    interdict.
    [1913 Webster]
 
       More than I have said . . .
       The leisure and enforcement of the time
       Forbids to dwell upon.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To deny, exclude from, or warn off, by express command; to
    command not to enter.
    [1913 Webster]
 
       Have I not forbid her my house?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To oppose, hinder, or prevent, as if by an effectual
    command; as, an impassable river forbids the approach of
    the army.
    [1913 Webster]
 
       A blaze of glory that forbids the sight. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To accurse; to blast. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He shall live a man forbid.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To defy; to challenge. [Obs.] --L. Andrews.
 
   Syn: To prohibit; interdict; hinder; preclude; withhold;
     restrain; prevent. See {Prohibit}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forbid
   v 1: command against; "I forbid you to call me late at night";
      "Mother vetoed the trip to the chocolate store"; "Dad nixed
      our plans" [syn: {forbid}, {prohibit}, {interdict},
      {proscribe}, {veto}, {disallow}, {nix}] [ant: {allow},
      {countenance}, {let}, {permit}]
   2: keep from happening or arising; make impossible; "My sense of
     tact forbids an honest answer"; "Your role in the projects
     precludes your involvement in the competitive project" [syn:
     {prevent}, {forestall}, {foreclose}, {preclude}, {forbid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top