Search result for

forêts

(135 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forêts-, *forêts*, forêt
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forêts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forêts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foretop[N] ยกพื้นที่อยู่ส่วนบนสุดของเสาหน้ากระโดงเรือ
foretell[VT] ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate
foretime[N] อดีต (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, อดีตกาล, Syn. past
foretold[VT] ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
foretaste[N] สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา, See also: การมีประสบการณ์มาก่อน, การคาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. preview, sample
foretaste[VT] มีประสบการณ์มาก่อน
foretoken[N] สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี), See also: สิ่งที่เป็นลางบอก, Syn. omen, prefigurement, prognostic
foretoken[VT] ให้สัญญาณเตือนล่วงหน้า (ทางวรรณคดี)
foretooth[N] ฟันซี่หน้า
forethought[N] การคิดก่อนล่วงหน้า, See also: การวางแผนล่วงหน้า, Syn. prudence
aforethought[ADJ] ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, See also: ที่คิดมาก่อนแล้ว
malice aforethought[N] การปองร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
beforetimeadv. เมื่อก่อน
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้,รอบคอบ,สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
foretime(ฟอร์'ไทม์) n. อดีตกาล,อดีต,แต่ก่อน
foretoken(ฟอร์'โทเคิน) n. การเตือนล่วงหน้า,ลาง,นิมิตร. vt. เป็นลางบอก
foretoldv. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ foretell
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
foretaste(n) การทดลองล่วงหน้า,การลิ้มรส
foretaste(vt) ลิ้มรส,ลองชิม,มีประสบการณ์มาก่อน
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ
foretold(vt) pt และ pp ของ foretell

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Maxime des Forets, a playwright.Maxime des Forêts. Ein Dichter. Brotherhood of the Wolf (2001)
- You're Maxime des Forets.- Seid Ihr Maxime des Forêts? Brotherhood of the Wolf (2001)
Maxime des Forets.Maxime des Forêts! Brotherhood of the Wolf (2001)
Where is he? In Milly-la-Forêt.In Milly-la-ForêtA Very Long Engagement (2004)
I was living in Saint-Leu-la-Forêt.Ich wohnte in Saint-Leu-la-ForêtDes gens qui passent (2009)
The cheaper one is Flaine forest.Das billigste ist in Flaine ForêtTenderness (2013)
The play we had the pleasure of rehearsing tonight for the last time before you was written by Dominique Laforêt,Das Stück, das wir heute nacht zum letzten Mal das Vergnügen hatten, für Sie zu proben, wurde von Dominique Laforêt geschrieben. Le combat dans l'île (1962)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดูดวง[V] foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
คาดการณ์ล่วงหน้า[V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
คาดการณ์[V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คำทำนาย[N] prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์[N] forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
พยากรณ์[V] forecast, See also: predict, forecast, foretell, prophesy, Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอีก, Thai definition: ทำนาย, คาดการณ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
ศุภนิมิต[N] good omen, See also: good dream, auspicious time, propitious sign, auspice, dream foretelling fortune, good luc, Syn. นิมิตดี, ลางดี, Example: วันนี้ถือว่าเป็นศุภนิมิตที่ดีที่ทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย
หยั่งทราบ[V] foresee, See also: anticipate, foretell, Syn. หยั่งรู้, Example: ศาลมิอาจหยั่งทราบเจตนาอันแท้จริงได้, Thai definition: เล็งรู้ความจริง, ค้นหาเพื่อให้รู้ความจริง
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
แต่ก่อนแต่กี้[ADV] in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
ทำนายทายทัก[V] foretell, See also: predict, prophesy, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: นักพยากรณ์นิยมที่จะทำนายทายทักดวงชะตาของบ้านเมือง ตามหน้าหนังสือพิมพ์
ทำนาย[V] foretell, See also: predict, Syn. ทาย, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, พยากรณ์, คาดการณ์, Example: การที่เรารู้ทัศนคติของใครคนหนึ่ง มิได้หมายความว่าเราจะทำนายพฤติกรรมของเขาได้, Thai definition: บอกเหตุการณ์หรือความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ชิมลาง[V] have a foretaste of, See also: explore, probe, sound out, Syn. หยั่งดูท่าที, หยั่งเชิง, ลองเชิง, Example: เราได้ชิมลางดูแล้วว่าสงครามจะเป็นอย่างไร, Thai definition: หยั่งดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
จับยาม[V] prognosticate, See also: prophesy, foretell, predict, Syn. ดูฤกษ์ดูยาม, นับยาม, Example: โหรได้จับยามดูแล้วบอกว่าขณะนี้กำลังฤกษ์งามยามดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
ชัฏ[X] (chat) FR: forêt dense [f]
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell   
ไฟป่า[n. exp.] (fai pā) EN: forest fire   FR: feu de forêt [m]
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir
เขตป่าสงวน[n. exp.] (khēt pā sa-ngūan) EN: sanctuary   FR: réserve foretière [f] ; forêt protégée [f]
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy   FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
นกอัญชันป่าขาเทา[n. exp.] (nok anchan pā khā thao) EN: Slaty-legged Crake   FR: Râle de forêt [m] ; Râle hindou [m]
นกเด้าลมดง[n. exp.] (nok daolom dong) EN: Forest Wagtail   FR: Bergeronnette de forêt [f]
นกติ๊ดคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok tit khiu leūang) EN: Yellow-browed Tit   FR: Mésange modeste [f] ; Mésange d’orient [f] ; Mésange de forêt [f]
ป่า[n.] (pā) EN: forest ; jungle ; woods ; grove   FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่าอเมซอน[n. prop.] (pā Amesøn) FR: forêt amazonienne [f]
ป่าเบญจพรรณ[n. exp.] (pā benjaphan) EN: mixed deciduous forest   FR: forêt mixte [f] ; forêt d'essences diverses [f]
ป่าชายเลน[n. exp.] (pā chāilēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest   FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest   FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าดง[n.] (pādong) EN: heavy forest ; jungle ; forest   FR: forêt dense [f] ; jungle [f] ; forêt sauvage [f]
ป่าดงดิบ[n.] (pādongdip) EN: primary forest ; climax forest ; tropical rain forest   FR: forêt primaire [f]
ป่าฝน[n.] (pāfon) EN: rainforest ; tropical forest   FR: forêt tropicale [m]
ป่าแก่[n. exp.] (pā kaē) EN: primary forest   FR: forêt primaire [f]
ป่าเขตร้อน[n. exp.] (pā khēt røn) EN: tropical forest   FR: forêt tropicale [f]
ป่าไม้[n.] (pāmāi) EN: forest ; woods   FR: forêt [f] ; bois [m]
ป่าไผ่[n. exp.] (pā phai) EN: bamboo forest   FR: forêt de bambous [f] ; bambouseraie [f]
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods   FR: forêt claisemée [f]
ป่าสงวน[n. exp.] (pā sa-ngūan) EN: forest reserve ; conserved forest ; preserved forest ; forestry conservation   FR: forêt protégée [f] ; forêt classée [f]
ป่าธรรมชาติ[n. exp.] (pā thammachāt) EN: natural forest   FR: forêt naturelle [f]
ป่าทึบ[n. exp.] (pā theup) EN: dense forest ; thick forest   FR: forêt dense [f] ; forêt profonde [f]
ป่าทดแทน[n. exp.] (pā thotthaēn) EN: secondary forest   FR: forêt secondaire [f]
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine   FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
ไพร[n.] (phrai) EN: forest ; wood ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m]
ฤษิชีไพร[n. exp.] (reusī chī phrai) EN: forest ascetic   FR: moine de la forêt [m] ; ascète de la forêt [m]
สว่าน[n.] (sawān) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble   FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee   FR: annoncer ; présager
ทำนาย[v.] (thamnāi) EN: forecast ; foretell ; prophesy ; predict ; divine ; practise divination   FR: prédire ; présager ; prévoir ; prophétiser
ทำนายทายทัก[v. exp.] (thamnāi thāi thak) EN: foretell   
วน[n.] (wana) EN: forest ; woods ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m] ; sylve [f] (litt.)
วัคป่า[n. exp.] (wat pā) EN: forest monastery   FR: monastère de la forêt [m]
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORET    F AO1 R T
FORET    F AO1 R EH0 T
FORETELL    F AO0 R T EH1 L
FORETOLD    F AO0 R T OW1 L D
FORETASTE    F AO0 R T EY1 S T
FORETASTE    F AO1 R T EY0 S T
FORETELLING    F AO0 R T EH1 L IH0 NG
FORETHOUGHT    F AO1 R TH AO2 T
AFORETHOUGHT    AH0 F AO1 R TH AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foretop    (n) (f oo1 t o p)
Foretich    (n) (f oo1 r t i k)
foretell    (v) (f oo1 t e1 l)
foretold    (v) (f oo1 t ou1 l d)
foretops    (n) (f oo1 t o p s)
foretaste    (n) (f oo1 t ei s t)
foretells    (v) (f oo1 t e1 l z)
foretastes    (n) (f oo1 t ei s t s)
foretelling    (v) (f oo1 t e1 l i ng)
forethought    (n) (f oo1 th oo t)
aforethought    (a) (@1 f oo1 th oo t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠謀[えんぼう, enbou] (n) foresight; forethought [Add to Longdo]
遠謀深慮[えんぼうしんりょ, enboushinryo] (n) deep design and forethought; farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
深慮遠謀[しんりょえんぼう, shinryoenbou] (n) deep design and forethought; a farsighted and deeply-laid plan [Add to Longdo]
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation [Add to Longdo]
毒味;毒見[どくみ, dokumi] (n,vs) poison tasting; foretaste [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] (n,vs) consideration; concern; forethought; (P) [Add to Longdo]
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]
予謀[よぼう, yobou] (n,adj-no) premeditation; aforethought [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) (obsc) foretelling; prophecy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] to divine; foretell; surname Bu, #6,669 [Add to Longdo]
预示[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, / ] to indicate; to foretell; to forebode; to betoken, #10,312 [Add to Longdo]
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story), #30,606 [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook, #31,127 [Add to Longdo]
[tuàn, ㄊㄨㄢˋ, ] to foretell the future using the trigrams of the Book of Changes 易經|易经, #91,574 [Add to Longdo]
预卜[yù bǔ, ㄩˋ ㄅㄨˇ, / ] foretell; predict, #144,937 [Add to Longdo]
卜占[bǔ zhān, ㄅㄨˇ ㄓㄢ, ] to divine; to prophecy; to foretell the future [Add to Longdo]
深谋[shēn móu, ㄕㄣ ㄇㄡˊ, / ] forethought [Add to Longdo]
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, / ] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top