Search result for

forés

(115 entries)
(0.0441 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forés-, *forés*, foré
English-Thai: Longdo Dictionary
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest[VT] ปลูกป่า, Syn. afforest
foresee[VT] รู้ล่วงหน้า, See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน, Syn. divine, envision, predict
foresail[N] ใบเรือที่ต่ำที่สุดของเสากระโดงหน้า
foreshow[VT] แสดงให้เห็นล่วงหน้า (คำโบราณ), See also: บอกเหตุล่วงหน้า, Syn. foreshadow, prefigure, presage
foreskin[N] หนังหุ้มปลายองคชาติ, Syn. prepuce
forester[N] พนักงานป่าไม้, See also: คนรักษาป่า
forestry[N] การทำป่าไม้, See also: วิชาการป่าไม้
foreshore[N] ส่วนชายฝั่งที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นที่สูงที่สุดกับที่ลงต่ำที่สุด
foresight[N] การมองการไกล, See also: ความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า, สายตายาวไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foresaid(ฟอร์'เซด) adj. ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว
foresail(ฟอร์'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของเสากระโดงหน้า
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode
foreshow(ฟอร์โช') vt. แสดงให้เห็นล่วงหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า., See also: forshowing n.
foreside(ฟอร์'ไซดฺ) n. ด้านหน้า,ส่วนหน้า,ด้านบน
foresight(ฟอร์'ไซทฺ) n. สายตาไกล,การมองไกล,, See also: foresight ed adj. foresight ly adv. foresight ness n., Syn. forethought
foreskin(ฟอร์'สคิน) n. หนังหุ้มลึงค์
forespent(ฟอร์สฺเพนทฺ') adj. หมดเรี่ยวแรง
forest(ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า., See also: forestless adj., Syn. woods

English-Thai: Nontri Dictionary
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
foresight(n) ลางสังหรณ์,การเห็นการณ์ไกล,สายตาไกล
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
forest(n) ป่า,พนา,ไพร
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า
forestry(n) วนศาสตร์,วิชาการป่าไม้
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreset bedชั้นลาดแนวดินดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshadowingการเกริ่นการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshockแผ่นดินไหวนำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshoreชายทะเลส่วนนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foreshoreที่ชายฝั่ง, ที่ชายตลิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreshorteningลักษณะกินตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foresightการมองเห็นผลล่วงหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreskin; preputiumหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foresightการคาดการณ์ [การแพทย์]
Foreskinหนังหุ้ม [การแพทย์]
Forest ป่าไม้
สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Forest animalsสัตว์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forest biodiversityความหลากหลายทางชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Forest biomassชีวมวลป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest biomassมวลชีวภาพของป่า [TU Subject Heading]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [TU Subject Heading]
Forest ecologyนิเวศวิทยาป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foreseeable (adj ) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้
See also: S. foreknowledge,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ทำการป่าไม้[N] forestry office
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
ไฟป่า[N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
ล่วงรู้[V] perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
วนศาสตร์[N] forestry, Example: ข้าราชการดีเด่นของกรมป่าไม้วนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2516, Thai definition: วิชาเกี่ยวกับการทำนุบำรุง รักษาและปลูกป่า
แนวไพร[N] forest belt, Syn. แนวป่า
ดักหน้า[V] forestall, See also: bar, obstruct, hinder, prevent, Example: ฉันต้องไปดักหน้าเขาไว้ก่อน เพื่อบอกความจริงกับเขา, Thai definition: คอยสกัดกั้นหรือคอยจับอยู่ก่อนแล้ว
คาดการณ์ล่วงหน้า[V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest   FR: lisière d'un bois [f]
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: forestall   
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREST    F AO1 R AH0 S T
FORESAW    F AO2 R S AO1
FORESEE    F AO0 R S IY1
FORESTS    F AO1 R AH0 S
FORESTS    F AO1 R AH0 S T S
FORESTA    F AO1 R S T AH0
FORESTS    F AO1 R AH0 S S
FORESEES    F AO0 R S IY1 Z
FORESEEN    F AO2 R S IY1 N
FORESTER    F AO1 R AH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forest    (n) (f o1 r i s t)
foresaw    (v) (f oo1 s oo1)
foresee    (v) (f oo1 s ii1)
forests    (n) (f o1 r i s t s)
foresail    (n) (f oo1 s ei l)
foreseen    (v) (f oo1 s ii1 n)
foresees    (v) (f oo1 s ii1 z)
foreskin    (n) (f oo1 s k i n)
forester    (n) (f o1 r i s t @ r)
forestry    (n) (f o1 r @ s t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
フォレスト[, foresuto] (n) forest [Add to Longdo]
ラフォーレ[, rafo-re] (n) the forest (fre [Add to Longdo]
亜熱帯多雨林[あねったいたうりん, anettaitaurin] (n) subtropical rain forest [Add to Longdo]
亜熱帯林[あねったいりん, anettairin] (n) subtropical forest [Add to Longdo]
陰茎包皮[いんけいほうひ, inkeihouhi] (n) foreskin [Add to Longdo]
雨緑樹林[うりょくじゅりん, uryokujurin] (n) rain green forest [Add to Longdo]
雨林[うりん, urin] (n) rain forest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēn, ㄙㄣ, ] forest, #3,214 [Add to Longdo]
森林[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
林业[lín yè, ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ, / ] forest industry; forestry, #6,557 [Add to Longdo]
造林[zào lín, ㄗㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] forestation, #11,222 [Add to Longdo]
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, / ] forestry station; forest management area, #19,002 [Add to Longdo]
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story), #30,606 [Add to Longdo]
先见[xiān jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] foresight; prescience, #51,342 [Add to Longdo]
先见之明[xiān jiàn zhī míng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄓ ㄇㄧㄥˊ, / ] foresight, #52,430 [Add to Longdo]
林学[lín xué, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] forestry, #71,211 [Add to Longdo]
乔林[qiáo lín, ㄑㄧㄠˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] forest (esp. of tall trees); high forest, #104,892 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top