Search result for

forées

(591 entries)
(0.066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forées-, *forées*, forée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา forées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *forées*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA

English-Thai: Longdo Dictionary
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., R. preface
foresaw(VT) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fore[ADJ] ที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์), See also: ที่อยู่ข้างหน้า, Syn. front
fore[ADV] ที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน, Ant. aft
fore[PRF] ก่อน, See also: ล่วงหน้า
afore[PREP] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
afore[ADV] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า, Syn. before
afore[CONJ] ก่อน, See also: แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, อยู่หน้า
before[PREP] ก่อน, Syn. previous to, Ant. after
before[CONJ] ก่อนหน้านี้เมื่อ, Syn. sooner than, Ant. after
before[CONJ] เร็วกว่า
before[ADV] ก่อนหน้านี้
before[PREP] อยู่หน้า, See also: หน้า, ตรงหน้า
before[ADV] อยู่ข้างหน้า, See also: อยู่หน้า, Syn. in front of, Ant. behind
forego[VI] นำมาก่อน (คำทางการ), See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน
forego[VT] นำมาก่อน (คำทางการ), See also: ไปก่อน, ล่วงหน้าไปก่อน, Syn. precede
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest[VT] ปลูกป่า, Syn. afforest
forearm[N] แขนบริเวณระหว่างข้อศอกกับข้อมือ
foreign[ADJ] เกี่ยวกับต่างประเทศ, See also: เกี่ยวกับต่างชาติ
foreleg[N] เท้าหน้า (ของสัตว์ 4 เท้า), See also: ขาหน้า
foreman[N] หัวหน้าคนงาน
foreman[N] หัวหน้าคณะลูกขุน
foresee[VT] รู้ล่วงหน้า, See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน, Syn. divine, envision, predict
foretop[N] ยกพื้นที่อยู่ส่วนบนสุดของเสาหน้ากระโดงเรือ
forever[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตล, Syn. everlastingly, evermore, eternally
afforest[VT] เปลี่ยนให้เป็นป่า
deforest[VT] ตัดไม้ทำลายป่า
forebear[N] บรรพบุรุษ, See also: บรรพชน, Syn. forerunner, ancestor, forefather, Ant. descendant, offspring
forebode[VT] แสดงว่าจะมี, See also: เป็นลาง, บอกล่วงหน้า, Syn. portend
forecast[VT] ทำนาย, See also: ทาย, พยากรณ์, คำนวณล่วงหน้า, คาดการณ์, Syn. foretell, predict
forecast[N] การพยากรณ์อากาศ, Syn. weather forecast
forecast[N] การคาดการณ์, See also: การพยากรณ์, การคาดเดา, คำทำนาย, Syn. prediction, forethought
foredeck[N] ส่วนหน้าของดาดฟ้าเรือ
foregave[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ forgive
foregone[ADJ] กระทำเรียบร้อยแล้ว
forehand[N] การตีลูกทางหน้ามือ (ทางกีฬา)
forehand[N] ส่วนหน้าของตัวม้า (อยู่ข้างหน้าผู้ขี่)
forehand[ADJ] ซึ่งตีลูกด้านหน้ามือ (ทางกีฬา)
forehand[ADV] โดยตีลูกด้านหน้ามือ
forehand[VT] ตีลูกทางหน้ามือ
forehead[N] หน้าผาก, Syn. brow
foreknow[VT] รู้ล่วงหน้า (คำทางการ)
forelady[N] หัวหน้าคนงานที่เป็นผู้หญิง, Syn. forewoman
foreland[N] แหลม (ทางภูมิศาสตร์), See also: แผ่นดินที่ยื่นไปในทะเล, Syn. headland, promontory
forelimb[N] ขาหน้า ปีก ครีบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
forelock[N] ผมที่ปรกหน้าผาก
forelock[N] ขนหน้าผาก (ของม้า)
forelock[N] สลักที่ติดไว้เพื่อไม่ให้กลอนเลื่อน, Syn. linchpin
foremast[N] เสากระโดงหน้าของเรือ
foremost[ADJ] สำคัญที่สุด, Syn. chief
foremost[ADJ] หน้าสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afforest(อะฟอ' เรสทฺ) vt. เปลี่ยนให้เป็นป่า...ทำให้เป็นป่า-afforestation n.
afore(อะฟอร์') adv., prep.,conj. อยู่หน้า, แต่ก่อน, ข้างต้น, มาแล้ว, Syn. before
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
beforehandadv.,adj. ก่อน,ไว้ก่อน,ล่วงหน้า
beforelongadv.,adj. ไม่ช้า
beforetimeadv. เมื่อก่อน
deforest(ดิฟอ'เรสทฺ) vt. ทำลายป่า, See also: deforestation n. ดูdeforest deforester n. ดูdeforest
disforest(ดิสฟอ'เรสทฺ) vt. ดูdisafforest
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
fore-ก่อนหน้า , ข้างหน้า ,เหนือกว่า
fore-and-aftadj. ขนานกับลำเรือ หัวและท้ายเรือ,ตามยาวของเรือ
forearm(ฟอร์'อาร์ม) n. ส่วนของแขนที่อยู่ระหว่างศอกกับข้อมือ,แขนช่วงแรก
forebear(s) (ฟอร์'แบร์ซฺ) n. บรรพบุรุษ., Syn. ancestors
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.
foreboding(ฟอร์โบ'ดิง) n. ลาง,นิมิต,สังหรณ์ adj. เป็นกลาง,ซึ่งบอกเหตุล่วงหน้า (มักเป็นเหตุร้าย), See also: forebodingly adv. forebodingness n., Syn. prediction
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
foreclosure(ฟอร์โคล'เชอะ) n. การเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น
foredoom(ฟอร์ดูม') vt. ถูกลิขิตล่วงหน้า,ถูกกำหนดล่วงหน้า,ถูกกำหนดวาระสุดท้ายล่วงหน้า. n. วาระสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
forefather(ฟอร์'ฟาเธอะ) n. บรรพบุรุษ, See also: forefatherly adj., Syn. forbear
forefinger(ฟอร์ฟิง'เกอะ) n. นิ้วชี้., Syn. index finger
forefoot(ฟอร์'ฟุท) n. ขาหน้า,กระดูกงูเรือส่วนหน้า -pl., See also: feet
forefront(ฟอร์'ฟรันทฺ) n. ส่วนหน้าสุด
forego(-โก') {forewent,foregone,foregoing,foregoes} vt. ดูforgo, See also: foregoer n.
foregoing(ฟอร์โก'อิง) adj. ไปก่อน,ก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับอันก่อน, Syn. preceding
foreground(ฟอร์'เกราดฺ) n. ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ทัศนียภาพที่อยู่ใกล้ (ต่างกับ background)
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
forehead(ฟอร์'เฮด) n. หน้าผาก,ส่วนหน้า
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
foreleg(ฟอร์'เลก) n. ขาหน้า
foreman(ฟอร์'เมิน) n. หัวหน้าคนงาน,หัวหน้าคณะลูกขุน., See also: foremanship n. -pl. foremen
foremast(ฟอร์'มาสทฺ) n. เสากระโดงหน้า
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด,ก่อนสุด,ชั้นเยี่ยม,สำคัญที่สุด, Syn. leading
forename(ฟอร์'เนม) n. ชื่อตัว (first-name)
forenamed(ฟอร์'เนมดฺ) adj. ซึ่งตั้งชื่อมาก่อน,ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
forensic(ฟอเรน'ซิค) adj. (เกี่ยวกับ) กฎหมาย,ศาลยุติธรรม,การเล่นสำนวนโวหาร, See also: forensics n. วิชาเกี่ยวกับศิลปะแห่งการพูดหรือเขียนเพื่อจูงใจคน forensicality n. forensicsally adv.
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence
forepartn. ส่วนหน้า,ช่วงหน้า,ตอนหน้า
foreplayn. การกระตุ้น ความรู้สึกทางเพศก่อนการร่วมสังวาส
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
foresaid(ฟอร์'เซด) adj. ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนแล้ว
foresail(ฟอร์'เซล) n. ใบเรือล่างสุดของเสากระโดงหน้า
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal,bode

English-Thai: Nontri Dictionary
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(con) ก่อน,แต่ก่อน
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
before(adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า
before(con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต
before(pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
beforetime(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,สมัยก่อน
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
fore(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ด้านหน้า,ข้างเรือ
FORE-AND-fore-and-aft(adj) ตามยาวของตัวเรือ,ขนาดลำเรือ
forearm(n) แขนช่วงล่าง,ปลายแขน
forearm(vt) จัดเตรียม,เตรียม,ติดอาวุธ
forebear(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า
forefather(n) บรรพบุรุษ,โคตรเหง้า,บรรพชน
forefinger(n) นิ้วชี้,ดรรชนี
forefoot(n) เท้าหน้า,ขาหน้า
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
forego(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
foregoing(adj) มาก่อน,ซึ่งอยู่ก่อน,เกี่ยวกับวันก่อน
foregone(adj) ทราบล่วงหน้า,รู้มาก่อนแล้ว
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
forehand(adj) เกี่ยวกับหน้ามือ,ซึ่งนำหน้า,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งทำมาก่อน
forehead(n) หน้าผาก,นลาฏ
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
foreknow(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นการณ์ล่วงหน้า
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,ฌาณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
foreland(n) แหลม
foreleg(n) ขาหน้า
foreman(n) หัวหน้าคนงาน
foremast(n) เสากระโดงตอนหัวเรือ
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง
forensic(adj) ทางวาทศิลป์,ทางกฎหมาย,เกี่ยวกับการเล่นสำนวนโวหาร
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า
forereach(vt) ได้เปรียบ,คืบหน้า,ก้าวหน้า,เดินหน้า
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
foresail(n) ใบเรือบนเสากระโดงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
population forecastการพยากรณ์ประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pine-dipterocarp forestป่าเต็งรังผสมสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political forecastingการคาดคะเนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probability of dying before age oneโอกาสที่จะตายก่อนอายุครบหนึ่งปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peat swamp forestป่าพรุ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychiatry, forensicนิติจิตเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preputium; foreskinหนังหุ้มปลาย [มีความหมายเหมือนกับ prepuce ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal medicine; medicine, forensicนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lower montane forestป่าดิบเขาต่ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reforestationการปลูกป่า, การฟื้นฟูสภาพป่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reforestationการปลูกป่า, การฟื้นฟูสภาพป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved forestป่าสงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serum, foreignเซรุ่มสัตว์ต่างพันธุ์ [มีความหมายเหมือนกับ serum, heterologous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swamp forestป่าบึง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
swamp tea forestป่าพรุเสม็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short-term forecastการพยากรณ์ระยะสั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
semi-evergreen forest; dry evergreen forestป่าดิบแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seasonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aforethoughtโดยไตร่ตรองไว้ก่อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afforestการปลูกป่า, การทำให้เป็นป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
before maturityก่อนถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
before top dead center (BTDC)ก่อนศูนย์ตายบน (บีทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
body, foreignสิ่งแปลกปลอม, สิ่งแปลกที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
BTDC (before top dead center)บีทีดีซี (ก่อนศูนย์ตายบน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bog forest; forested bogป่าพรุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beach forestป่าชายหาด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medicine, forensic; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, forensic; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
montane forest; hill evergreen forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
moist deciduous forestป่าผสมผลัดใบชื้น, ป่าเบญจพรรณชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mixed deciduous forestป่าผสมผลัดใบ, ป่าเบญจพรรณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mangrove forestป่าชายเลน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
medicine, forensic; medicine, legalนิติเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
medicine, legal; medicine, forensicนิติเวชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, legal; medicine, forensicนิติเวชศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine, legal; medicine, forensicนิติเวชศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coniferous forest; pine forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
colostrum; foremilkนมน้ำเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deforestationการทำลายป่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deforestationการทำลายป่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deciduous dipterocarp forestป่าเต็งรัง, ป่าแดง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deciduous forestป่าผลัดใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dry deciduous forestป่าผสมผลัดใบแล้ง, ป่าเบญจพรรณแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dry evergreen forest; semi-evergreen forestป่าดิบแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forest biomassชีวมวลป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest seedlingกล้าไม้ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weather forecastingพยากรณ์อากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest geneticsพันธุศาสตร์ไม้ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Foreign ownershipกรรมสิทธิ์ของต่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Forest productวนผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Agroforestryวนเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Rain forest plantพืชในป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Economic forecastการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic forecastingการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Energy forecastการคาดคะเนพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Forest managementการจัดการป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Deforestationการทำลายป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Afforestationการปลูกสวนพืชป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest conservationการอนุรักษ์ป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forensic psychiatryนิติจิตเวชศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rain forest ecologyนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest ecologyนิเวศวิทยาป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Foreign investment fundกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ในวงเงินจำกัดในแต่ละปี ต้องนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน เว้นแต่เป็นกรณีเงินฝากในประเทศ เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น [ตลาดทุน]
Foreign boardกระดานต่างประเทศ
เป็นส่วนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ARMS) ที่ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศด้วยกัน ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่มาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ การที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้มี foreign board ขึ้นมา เนื่องจากหลักทรัพย์ของบางบริษัทได้มีชาวต่างประเทศเข้าลงทุนถือครองจนครบตามเกณฑ์ระดับที่ให้ชาวต่างชาติถือครองแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ลงทุนชาวต่างชาติต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่อีก เมื่อสั่งซื้อผ่านกระดานหลัก (main board) แล้วก็จะประสบปัญหาไม่อาจโอนรับหุ้นได้เพราะจะทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติเกินจากเกณฑ์ที่จำกัดไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์จึงจัดให้มี foreign board ขึ้นมา เพื่อให้ชาวต่างประเทศผู้ซื้อมั่นใจว่าจะสามารถรับโอนหุ้นเป็นของตนได้ เพราะเป็นการรับโอนจากชาวต่างประเทศด้วยกัน ไม่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างประเทศรวมแต่ประการใด วิธีซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศกระทำได้ 2 วิธี คือ วิธี automatching และวิธี put thorugh แล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสม การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีซื้อขายแบบใด ระดับราคาซื้อขายจะเป็นเท่าใดก็ได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง floor price กับ ceiling price [ตลาดทุน]
Foreign limitข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ อันประกอบด้วย บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย สามารถถือครองหุ้นและมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด [ตลาดทุน]
Aerial photography in forestryการถ่ายภาพทางอากาศในการป่าไม้ [TU Subject Heading]
Agricultural laborers, Foreignคนงานต่างชาติในการเกษตร [TU Subject Heading]
Agroforestryวนเกษตร [TU Subject Heading]
Agroforestry projectsโครงการวนเกษตร [TU Subject Heading]
Automobiles, Foreignรถยนต์ต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Banks and banking, Foreignธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบ็อกซ์-เจนกินส์ [TU Subject Heading]
Business enterprises, Foreignหน่วยงานทางธุรกิจต่างชาติ [TU Subject Heading]
Business forecastingพยากรณ์ธุรกิจ [TU Subject Heading]
Children of foreign workersบุตรของคนงานต่างชาติ [TU Subject Heading]
Communication in foreign language educationการสื่อสารทางการศึกษาภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Communication in forestryการสื่อสารในงานป่าไม้ [TU Subject Heading]
Community forestryการทำป่าไม้ชุมชน [TU Subject Heading]
Community forestsป่าชุมชน [TU Subject Heading]
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award (1958)อนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับและใช้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ (ค.ศ. 1958) [TU Subject Heading]
Corporations, Foreignบริษัทต่างชาติ [TU Subject Heading]
Cyclone forecastingพยากรณ์ไซโคลน [TU Subject Heading]
Deforestationการลดลงของป่าไม้ [TU Subject Heading]
Dependency on foreign countriesการพึ่งพาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Drought forecastingพยากรณ์สภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Economic forecastingพยากรณ์เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]
Employment forecastingพยากรณ์การจ้างงาน [TU Subject Heading]
Employment in foreign countriesการจ้างงานในต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Equality before the lawความเสมอภาค (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Eye foreign bodiesวัตถุแปลกปลอมในตา [TU Subject Heading]
Films for foreign speakersภาพยนตร์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cash before cover (n ) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
foregoing[ฟอร์-โก-อิ้ง] (n adj ) สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้,ข้อความก่อนหน้านี้ มักใช้ว่า the foregoing (อาจจะใช้ในเชิงกฎหมาย) เช่น The foregoing shall not affect the obligation of any person to comply with the applicable provisions of laws. ถ้าเป็น adj. จะใช้เติมนำหน้านามเท่านั้น
See also: A. following,
foreign bodyสิ่งหรือสารแปลกปลอมที่พบภายในร่างกาย อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อที่ปกติไม่มีอยู่ในร่างกาย เช่น เศษอาหารในหลอดลม ฝุ่นในดวงตา
foreign correspondent (n phrase ) ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
foreign matter (n ) สิ่งแปลกปลอม, สารแปลกปลอม
forensic accountant (n ) ผู้ตรวจสอบทุจริตทางบัญชี
See also: S. auditor,
forensic anthropologyนิติมานุษยวิทยา
forensic archaeologyนิติโบราณคดี
foreplay (n) การเล้าโลม
foreseeable (adj ) (อนาคต) ซึ่งสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้
See also: S. foreknowledge,
Primary Forest (n ) ป่าดั้งเดิม (ป่าไม้)
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน
watershed forest (n ) ป่าต้นน้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ตัดไม้ทำลายป่า[V] deforest, Example: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ประมาณการณ์[V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
กรมการค้าต่างประเทศ[N] Department of Foreign Trade
กระทรวงการต่างประเทศ[N] The Ministry of Foreign Affairs
โทเฟิล[N] Test of English as Foreign Language, See also: TOFEL, Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
บีซี[N] BC, See also: before Christ, Syn. ก่อนคริสต์ศักราช
อ.อ.ป.[N] The Forest Industry Organization, See also: FIO, Syn. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ที่ทำการป่าไม้[N] forestry office
เตือนภัย[V] warn, See also: caution, forewarn, alert, Example: ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้จะเตือนภัยให้แก่นักบิน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงจากอาวุธ, Thai definition: แจ้งหรือบอกให้รู้ล่วงหน้าถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
วนเกษตร[N] agro forestry, Example: หลังจากที่เขาได้ทำวนเกษตรมา 10 ปีเศษ เขาก็ค้นพบว่านี่คือทางออกที่เหมาะสม, Thai definition: การทำกิจกรรมหลายๆ อย่างผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาเสริมความมั่นคงของที่ดินในชนบท
สวนป่า[N] forestry plantations, See also: wood lot
ชาติตระกูล[N] ancestor, See also: forebear, fore father, Syn. เทือกเถาเหล่ากอ, ตระกูล, ชาติกำเนิด, Example: ูในวงการนักแสดงส่วนมากเขาดูกันที่ความสามารถ ไม่ใช่ว่ามีชาติตระกูลดี แล้วจะมีงานเยอะเสมอไป, Thai definition: เชื้อสายวงศ์ตระกูลที่สืบเนื่องกันมา
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
ป่าชุมชน[N] community forest, Example: โดยเฉลี่ยแล้วป่าชุมชนจะมีพื้นที่ที่มากกว่าป่าชนิดอื่นๆ, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้เป็นจำนวนมากอยู่ในชุมชนเมือง
ปิดป่า[V] blockade the forest, Ant. เปิดป่า, Example: นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งปิดป่าสัมปทาน หยุดการทำไม้ในภาคใต้ทั้งหมด, Thai definition: ห้ามไม่ให้ตัดต้นไม้
ปลูกป่า[V] afforest, Ant. ทำลายป่า, Example: รัฐไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกป่าตามนโยบายของตน, Thai definition: เพาะปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้กลายเป็นป่า
เขตการค้าเสรี[N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
เท้าหน้า[N] foreleg, See also: forefoot, Ant. เท้าหลัง, Example: เสือโคร่งสามารถย่อง วิ่งไล่ และจู่โจมเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยใช้เท้าหน้าจับเหยื่อ, Count unit: เท้า, ข้าง, Thai definition: เท้าของสัตว์ 4 เท้าที่อยู่ด้านหน้า
อย่างเดิม[ADV] as it was, See also: as before, as previously, as usual, Syn. เหมือนเดิม, อย่างเคย, Example: รายการอาหารวันนี้เหมือนอย่างเดิม
นิติเวช[N] forensic laboratory, Example: เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพของจ่าฤทธิ์ไปยังนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ชั้นแนวหน้า[N] forefront, See also: leading position, Syn. ชั้นนำ, Example: บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศไทย, Thai definition: ลำดับต้นๆ ที่มีความสำคัญกว่า, ลำดับที่มีคุณสมบัติเด่นกว่าหรือดีกว่า
เมืองนอก[N] foreign country, See also: nonnative country, Syn. ต่างประเทศ, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างแดน, Example: เขาจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกตามรอยพี่ของเขา, Count unit: เมือง, Thai definition: ต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
ด้วยประการฉะนี้[CONJ] thus, See also: so, therefore, for this reason, Syn. ด้วยเหตุนี้, ด้วยเหตุฉะนี้, Example: ชีวิตของชายแก่ส่วนใหญ่ก็คือความฝังใจที่มีต่อทะเล ด้วยประการฉะนี้แกจึงมีความปรารถนาให้ลูกชายสืบทอดความเป็นชาวเลเช่นแก
เพราะเหตุอะไร[QUES] why, See also: wherefore, for what reason, Syn. เพราะอะไร, เพราะเหตุใด, Example: เพราะเหตุอะไรพวกเราจึงพากันภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตำนานปัญญาประดิษฐ์กันนัก
ไฟป่า[N] wildfire, See also: forest fire, Example: กลิ่นไอของหญ้าที่ถูกไฟป่าเผาเมื่อไม่นานมานี้ยังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณทุ่งกว้าง, Thai definition: ไฟที่ไหม้ในบริเวณป่า
ภาษาต่างประเทศ[N] foreign language, Example: ในบางประเทศจะพบว่า คนที่ได้รับการศึกษาสูงนิยมใช้ภาษาต่างประเทศ, Count unit: ภาษา
ล่วงรู้[V] perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
ล่อง[V] travel through forests, Syn. ล่องป่า, ล่องไพร, Example: นายพรานใช้เวลาล่องป่าเพื่อล่าสัตว์หลายวัน
วนศาสตร์[N] forestry, Example: ข้าราชการดีเด่นของกรมป่าไม้วนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2516, Thai definition: วิชาเกี่ยวกับการทำนุบำรุง รักษาและปลูกป่า
วานซืน[ADV] day before yesterday, Syn. เมื่อวานซืน, เมื่อวานซืนนี้, Example: วานซืน เมียผมก้าวเดินลงบันไดผิดท่าขาแพลง ต้องหยุดงานไปสองวัน, Thai definition: วันก่อนเมื่อวานนี้
วิเทศสัมพันธ์[N] foreign relations, Example: ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์, Thai definition: ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
หนังหน้าไฟ[N] one who suffers before others, See also: first line of defense, one who bears the brunt of an attack, Example: ผมต้องเป็นหนังหน้าไฟให้เขาด่า, Thai definition: ผู้ได้รับเดือดร้อนก่อนผู้อื่น, Notes: (สำนวน)
อาบน้ำศพ[V] bath a dead body before putting it in a coffin, Example: ศพที่ตายธรรมดานิยมอาบน้ำศพด้วยน้ำอบน้ำหอม, Thai definition: ีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
อีกไม่ช้า[ADV] soon, See also: before long, Example: ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์พม่ากับไทยใหญ่กับโลก เราคิดว่าอีกไม่ช้าก็จะมีการตัดสินว่าพม่ากับเรา ใครถูกใครผิด
อีกไม่นาน[ADV] soon, See also: before long, Ant. อีกนาน, Example: อีกไม่นานเราคงมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้
สุดยอด[ADJ] topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
หมอดู[N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
หัวหน้าคนงาน[N] foreman, See also: overseer, Example: เขาเป็นหัวหน้าคนงานมายี่สิบปีแล้ว, Thai definition: ผู้ควบคุมคนงาน
หัวหน้างาน[N] foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai definition: ผู้ควบคุมงาน
เหมือนเดิม[ADV] as before, See also: still, as it was, Syn. ดังเดิม, อย่างเดิม, Example: ครอบครัวปัจจุบันแม่ก็ยังเป็นผู้ใกล้ชิดสนิทสนมให้ความอบอุ่นกับลูกอยู่เหมือนเดิม
แนวไพร[N] forest belt, Syn. แนวป่า
ดักหน้า[V] forestall, See also: bar, obstruct, hinder, prevent, Example: ฉันต้องไปดักหน้าเขาไว้ก่อน เพื่อบอกความจริงกับเขา, Thai definition: คอยสกัดกั้นหรือคอยจับอยู่ก่อนแล้ว
ดูดวง[V] foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
ต่างบ้านต่างเมือง[N] foreign country, Syn. ต่างถิ่นต่างแดน, Example: พอมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองเช่นนี้ ฉันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาจับใจ, Thai definition: ที่ไม่ใช่ในบ้านเมืองนี้, ที่มาจากต่างประเทศ
การคาดการณ์[N] prediction, See also: forecast, expectation, anticipation, Syn. การคาดคะเน, การคาดหมาย, Example: มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2542 จะมีการเติบโตประมาณ 0-1%, Thai definition: การวินิจฉัยเหตุการณ์ล่วงหน้า, การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้า
คาตา[ADV] with one's own eyes, See also: before one's eyes, Syn. ตำตา, Example: เขาเห็นภาพคนกระโดดตึกคาตา แต่แล้วก็รีบตั้งสติสัมปชัญญะโดยเร็ว, Thai definition: เห็นด้วยตาในขณะนั้น, อย่างเห็นกับตาในเวลานั้นทันที
คาดการณ์ล่วงหน้า[V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อนุรักษ์ป่า[n. exp.] (anurak pā) EN: forestry preservation ; protect forest   FR: conservation de la forêt [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บัตรเจาะรู[n. exp.] (bat jǿ rū) EN: punched card   FR: carte perforée [f]
เบิกโลง[v. exp.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket   FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
เบิกไม้[v. exp.] (boēkmāi) EN: perform rites to appease the spirits of the forest   FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests   
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ชายป่า[n. exp.] (chāi pā) EN: edge of forest   FR: lisière d'un bois [f]
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชัฏ[X] (chat) FR: forêt dense [f]
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: forestall ; steal a march on   
ได้[v.] (dāi = dai) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense]   FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: forestall   
ดังเดิม[adv.] (dang doēm) EN: as before   FR: comme avant
ดังกล่าว[X] (dang klāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid   FR: comme mentionné ci-dessus ; supra
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[adv.] (dangnī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so   FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger   FR: index [m]
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly   FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดยเหตุนั้น[X] (dōi hēt nan) EN: therefore   FR: à cause de cela
ดง[n.] (dong) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest   FR: forêt [f] ; jungle [f] ; forêt vierge [f]
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest   FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest   FR: forêt vierge [f]
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why   FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān chanī) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore   
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell   
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth   
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion   
ไฟป่า[n. exp.] (fai pā) EN: forest fire   FR: feu de forêt [m]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ขี้นก[n. exp.] (Farang khīnok) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner   
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าคนงาน[n. exp.] (hūanā khon-ngān) EN: foreman   FR: contremaître [m]
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman   
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   
อีกไม่ช้า[adv.] (īk mai chā) EN: soon ; before long   FR: bientôt
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [xp] (itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai) EN: influence of foreign languages on Thai   
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer

CMU English Pronouncing Dictionary
FORE    F AO1 R
FORET    F AO1 R T
FOREE    F AO1 R IY1
FOREX    F AO1 R EH0 K S
FORET    F AO1 R EH0 T
FOREST    F AO1 R AH0 S T
FORERO    F AO1 R OW0
FOREGO    F AO0 R G OW1
DEFORE    D IY1 F AO0 R
BEFORE    B AH0 F AO1 R
BEFORE    B IY2 F AO1 R
FORESTA    F AO1 R S T AH0
FOREVER    F ER0 EH1 V ER0
FOREMAN    F AO1 R M AH0 N
FOREMEN    F AO1 R M AH0 N
FORESEE    F AO0 R S IY1
FORESTS    F AO1 R AH0 S T S
FORESTS    F AO1 R AH0 S
FOREIGN    F AO1 R AH0 N
FOREARM    F AO0 R AA1 R M
FOREARM    F AO1 R AA2 R M
FORESAW    F AO2 R S AO1
FORESTS    F AO1 R AH0 S S
FOREGONE    F AO1 R G AO2 N
FORETELL    F AO0 R T EH1 L
FOREPLAY    F AO1 R P L EY2
FORESTED    F AO1 R AH0 S T AH0 D
FOREHAND    F AO1 R HH AE2 N D
FORESEES    F AO0 R S IY1 Z
FOREMOST    F AO1 R M OW2 S T
FOREHEAD    F AO1 R HH EH0 D
FOREFOOT    F AO1 R F UH2 T
FORELIMB    F AO1 R L IH2 M
FORESEEN    F AO2 R S IY1 N
FORENSIC    F AO2 R EH1 N S IH0 K
REFOREST    R IY0 F AO1 R AH0 S T
DEFOREST    D AH0 F AO1 R AH0 S T
FOREBEAR    F AO1 R B EH2 R
FOREBODE    F AO0 R B OW1 D
FORESTRY    F AO1 R AH0 S T R IY0
FORESTER    F AO1 R AH0 S T ER0
FORECAST    F AO1 R K AE2 S T
FORENSIC    F ER0 EH1 N S IH0 K
FORETOLD    F AO0 R T OW1 L D
FOREWING    F AO1 R W IH2 NG
FOREWORD    F AO1 R W ER2 D
LAFOREST    L AH0 F AO1 R AH0 S T
FORESMAN    F AO1 R S M AH0 N
FOREST'S    F AO1 R AH0 S T S
FOREBEARS    F AO1 R B EH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fore    (n) (f oo1 r)
afore    (a) (@1 f oo1 r)
before    (a) (b i1 f oo1 r)
forego    (v) (f oo1 g ou1)
forest    (n) (f o1 r i s t)
forearm    (n) (f oo1 r aa m)
forearm    (v) (f oo2 r aa1 m)
foreign    (j) (f o1 r @ n)
foreleg    (n) (f oo1 l e g)
foreman    (n) (f oo1 m @ n)
foremen    (n) (f oo1 m @ n)
foresaw    (v) (f oo1 s oo1)
foresee    (v) (f oo1 s ii1)
forests    (n) (f o1 r i s t s)
foretop    (n) (f oo1 t o p)
forever    (a) (f @1 r e1 v @ r)
Foretich    (n) (f oo1 r t i k)
afforest    (v) (@1 f o1 r i s t)
deforest    (v) (d ii2 f o1 r i s t)
forearms    (n) (f oo1 r aa m z)
forearms    (v) (f oo2 r aa1 m z)
forebode    (v) (f oo1 b ou1 d)
forecast    (v) (f oo1 k aa s t)
foredoom    (v) (f oo1 d uu1 m)
forefeet    (n) (f oo1 f ii t)
forefoot    (n) (f oo1 f u t)
foregoes    (v) (f oo1 g ou1 z)
foregone    (j) (f oo1 g o n)
foregone    (v) (f oo1 g o1 n)
forehand    (j) (f oo1 h a n d)
forehead    (n) (f o1 r i d)
foreknew    (v) (f oo1 n y uu1)
foreknow    (v) (f oo1 n ou1)
foreland    (n) (f oo1 l @ n d)
forelegs    (n) (f oo1 l e g z)
forelock    (n) (f oo1 l o k)
foremast    (n) (f oo1 m aa s t)
foremost    (j) (f oo1 m ou s t)
forename    (n) (f oo1 n ei m)
forenoon    (n) (f oo1 n uu n)
forensic    (j) (f @1 r e1 n s i k)
foresail    (n) (f oo1 s ei l)
foreseen    (v) (f oo1 s ii1 n)
foresees    (v) (f oo1 s ii1 z)
foreskin    (n) (f oo1 s k i n)
forester    (n) (f o1 r i s t @ r)
forestry    (n) (f o1 r @ s t r ii)
foretell    (v) (f oo1 t e1 l)
foretold    (v) (f oo1 t ou1 l d)
foretops    (n) (f oo1 t o p s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand
異物[いぶつ, ibutsu] Thai: สิ่งแปลกปลอมที่แตกต่างไป English: foreign substance
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
外米[がいまい, gaimai] Thai: ข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ English: foreign rice

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
だから[, dakara] (conj,n) (See ですから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
ですから[, desukara] (conj) (See だから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
でもしか[, demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
ない内に;無い内に[ないうちに, naiuchini] (exp) (after neg. stem of verb) before it becomes (verb); before (an undesirable thing occurs) [Add to Longdo]
はげ上がる;禿げ上がる;禿上がる(io);禿げ上る[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
もて[, mote] (pref) (before a verb) (See もて囃す,もて扱う・1) emphatic prefix [Add to Longdo]
アグロフォレストリー[, aguroforesutori-] (n) agroforestry [Add to Longdo]
アバンタイトル[, abantaitoru] (n) material before the title and credits in anime, etc. (wasei [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
イブ(P);イヴ[, ibu (P); ivu] (n) eve (esp. Christmas Eve); the night before; (P) [Add to Longdo]
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger [Add to Longdo]
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei [Add to Longdo]
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead) [Add to Longdo]
デコピン;でこピン;でこぴん[, dekopin ; deko pin ; dekopin] (n) poke in the forehead [Add to Longdo]
パーフォレーション[, pa-fore-shon] (n) perforation [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
ビフォアサービス[, bifoasa-bisu] (n) before service [Add to Longdo]
フォーカス[, fo-kasu] (n,vs) (1) focus; (2) forecast; (P) [Add to Longdo]
フォーキャスト[, fo-kyasuto] (n) forecast; prediction [Add to Longdo]
フォア[, foa] (n) (1) four; (int,n) (2) fore; (n) (3) (abbr) (See フォアハンド) forehand; (P) [Add to Longdo]
フォアグラウンド[, foaguraundo] (n) foreground [Add to Longdo]
フォアグラウンドプログラム[, foaguraundopuroguramu] (n) {comp} foreground program [Add to Longdo]
フォアグランドジョブ[, foagurandojobu] (n) {comp} foreground job [Add to Longdo]
フォアシステムズ[, foashisutemuzu] (n) {comp} Fore Systems [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct, #40 [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, ] that; those; commonly pr. nei4 before a classifier, esp. in Beijing, #71 [Add to Longdo]
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] before; in front; ago; former; previous; earlier; front, #86 [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, / ] length; long; forever; always; constantly, #200 [Add to Longdo]
[wài, ㄨㄞˋ, ] outside; in addition; foreign; external, #207 [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, ] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas, #295 [Add to Longdo]
[céng, ㄘㄥˊ, ] once; already; former; previously; (past tense marker used before verb or clause), #450 [Add to Longdo]
之前[zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ, ] before; prior to; ago, #709 [Add to Longdo]
以前[yǐ qián, ㄧˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before; formerly; previous; ago, #761 [Add to Longdo]
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, / ] forever; eternal, #843 [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause), #865 [Add to Longdo]
依然[yī rán, ㄧ ㄖㄢˊ, ] still; as before, #1,199 [Add to Longdo]
预计[yù jì, ㄩˋ ㄐㄧˋ, / ] to forecast; predict; to estimate, #1,240 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] woods; forest; surname Lin, #1,480 [Add to Longdo]
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, / ] abroad; external (affairs); overseas; foreign, #1,574 [Add to Longdo]
[é, ㄜˊ, / ] volume; amount; quantity; forehead; quota, #1,760 [Add to Longdo]
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, ] before this; before then; previously, #2,051 [Add to Longdo]
预测[yù cè, ㄩˋ ㄘㄜˋ, / ] forecast; predict, #2,126 [Add to Longdo]
对外[duì wài, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] external; foreign; pertaining to external or foreign (affairs), #2,149 [Add to Longdo]
因而[yīn ér, ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ..., #2,577 [Add to Longdo]
外国[wài guó, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] foreign (country), #2,628 [Add to Longdo]
外资[wài zī, ㄨㄞˋ ㄗ, / ] foreign investment, #2,680 [Add to Longdo]
不久[bù jiǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] not long (after); before too long; soon; soon after, #2,787 [Add to Longdo]
依旧[yī jiù, ㄧ ㄐㄧㄡˋ, / ] as before; still, #3,002 [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] to be; thus; so; therefore; then; only; thereupon, #3,014 [Add to Longdo]
前景[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, ] foreground; vista; (future) prospects; perspective, #3,084 [Add to Longdo]
[sēn, ㄙㄣ, ] forest, #3,214 [Add to Longdo]
加以[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, ] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned), #3,356 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] to advance; in advance; beforehand; to prepare, #3,480 [Add to Longdo]
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, ] diplomacy; diplomatic; foreign affairs, #3,500 [Add to Longdo]
外地[wài dì, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, ] parts of the country other than where one is; foreign lands, #3,546 [Add to Longdo]
森林[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest, #3,601 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] foreign; ocean, #3,981 [Add to Longdo]
外汇[wài huì, ㄨㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] foreign (currency) exchange, #3,999 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] to face; to overlook; to arrive; to be (just) about to; just before, #4,233 [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] forever; always; perpetual, #4,328 [Add to Longdo]
绿化[lǜ huà, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ, 绿 / ] to make green with plants; to reforest, #4,363 [Add to Longdo]
内外[nèi wài, ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] inside and outside; domestic and foreign; approximately; about, #4,517 [Add to Longdo]
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] external; foreign; outside, #4,777 [Add to Longdo]
[fān, ㄈㄢ, ] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time, #5,226 [Add to Longdo]
外商[wài shāng, ㄨㄞˋ ㄕㄤ, ] foreign businessman, #5,492 [Add to Longdo]
外交部[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, ] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State, #5,505 [Add to Longdo]
外贸[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, / 貿] foreign trade, #5,556 [Add to Longdo]
前天[qián tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄢ, ] the day before yesterday, #5,641 [Add to Longdo]
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, ] in advance; before the event; beforehand; prior, #5,720 [Add to Longdo]
[zǔ, ㄗㄨˇ, ] ancestor; forefather; grandparents; surname Zu, #6,154 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォアグランドジョブ[ふぉあぐらんどじょぶ, foagurandojobu] foreground job [Add to Longdo]
フォアシステムズ[ふぉあしすてむず, foashisutemuzu] Fore Systems [Add to Longdo]
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space [Add to Longdo]
計画評価[けいかくひょうか, keikakuhyouka] forecasting [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] count (vs), calculation, forecast [Add to Longdo]
前景[ぜんけい, zenkei] foreground, front view [Add to Longdo]
前景画像[ぜんけいがぞう, zenkeigazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
動画像[どうがぞう, dougazou] foreground image, dynamic image [Add to Longdo]
表プロセス[おもてプロセス, omote purosesu] foreground process [Add to Longdo]
表プロセスグループ[おもてプロセスグループ, omote purosesuguru-pu] foreground process group [Add to Longdo]
表プロセスグループID[おもてプロセスグループID, omote purosesuguru-pu ID] foreground process group ID [Add to Longdo]
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top