Search result for

footing

(43 entries)
(0.2746 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -footing-, *footing*, foot
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
footing(ฟุท'ทิง) n. จุดยึดมั่น,รากฐาน,ที่วางเท้า,การเดินเท้า,ความมั่นคง,การลงเท้าอย่างมั่นคง,การย่างเข้าสู่ตำแหน่ง,การเข้ามีความสัมพันธ์,การเพิ่มเข้า, Syn. foundation,basis

English-Thai: Nontri Dictionary
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Footingการบวกแนวตั้ง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Watch your footing.ระวังเท้าด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Put the Black Shadows on emergency footing, and find Baegeuk.หน่วยเงาดำได้แอบเข้ามา, และหาแพกิอุก The Kingdom of the Winds (2008)
Trish lost her footing and fell over the edge about halfway down.ทริชลื่น แล้วตกลงไปที่ขอบประมาณครึ่งนึงของนี่ Gasp (2009)
When our sense of reality is challenged, you know, really challenged, it can some take time to regain our footing.เมื่อสัมผัสเราถูกท้าทาย คุณก็รู้ หมายถึงสุดๆ บางทีมันก็ ต่อต้านเราเอง Harbingers in a Fountain (2009)
She's just finding her footing.เธอแค่กำลังหาที่สำหรับยืน Invasion (2009)
She found her footing on the back of your neck.เธอเจอที่ยืนอยู่... . บนคอของคุณน่ะ Invasion (2009)
To place us at even footing.ที่จะวางพวกเราแม้กระทั่งการยืน Delicate Things (2010)
And landed on proper footing.And landed on proper footingWhore (2010)
Obviously, we were on a war footing at the time,เป็นที่แน่ชัดว่า เราอยู่ในฐานที่มั่น สงครามในตอนนั้น To Keep Us Safe (2010)
It's rooted firmly so if they just make it around the corner, they will be fine and on solid footing.รากฐานของมันมั่นคง ดังนั้นแค่พวกเขารักษาระดับไว้ พวกเขาก็จะไม่เป็นไรและอยู่บนความมั่นคงต่อไป Cinderella's Sister (2010)
♪ and your footingand your footing It's Alive (2011)
I think you're going to be the one footing this bill.ฉันว่า เธอนั่นเเหล่ะจะต้องจ่ายบิลนี้ The Jewel of Denial (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footingHe wanted to be on equal footing with his mother.
footingIf you were footing the bill, you wouldn't say that.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากฐาน[N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไถล[v.] (thalai) EN: swerve ; slip ; slide ; be slippery ; lose one's footing   FR: glisser ; déraper ; traîner ; s'attarder ; muser (vx - litt.)
ตอม่อ[n.] (tømø) EN: footing ; foundation post ; post which supports a beam   FR: pilier [m[ ; socle [m] ; pieu [m] ; poteau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOTING    F UH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
footing    (v) (f u1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auflagebalken {m}footing beam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコールフッティング[, iko-rufutteingu] (n) equal footing [Add to Longdo]
クロスフッティング[, kurosufutteingu] (n) {comp} crossfooting [Add to Longdo]
フーチング[, fu-chingu] (n) footing [Add to Longdo]
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] (n) {comp} page footing [Add to Longdo]
基盤[きばん, kiban] (n) foundation; basis; base; footing; (P) [Add to Longdo]
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] (n) {comp} footing area [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] (n) {comp} crossfooting [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] (n) {comp} control footing [Add to Longdo]
戦時体制[せんじたいせい, senjitaisei] (n) wartime regime; war footing [Add to Longdo]
足を滑らす[あしをすべらす, ashiwosuberasu] (exp,v5s) to lose one's footing; to slip [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, / ] footing; pedestal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロスフッティング[くろすふっていんぐ, kurosufutteingu] crossfooting [Add to Longdo]
ページ脚書き[ページあしがき, pe-ji ashigaki] page footing [Add to Longdo]
脚書き領域[あしがきりょういき, ashigakiryouiki] footing area [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting [Add to Longdo]
制御脚書き[せいぎょあしがき, seigyoashigaki] control footing [Add to Longdo]
報告書脚書き[ほうこくしょあしがき, houkokushoashigaki] report footing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foot \Foot\ (f[oo^]t), v. i. [imp. & p. p. {Footed}; p. pr. &
   vb. n. {Footing}.]
   1. To tread to measure or music; to dance; to trip; to skip.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk; -- opposed to ride or fly. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Footing \Foot"ing\, n.
   1. Ground for the foot; place for the foot to rest on; firm
    foundation to stand on.
    [1913 Webster]
 
       In ascent, every step gained is a footing and help
       to the next.             --Holder.
    [1913 Webster]
 
   2. Standing; position; established place; basis for
    operation; permanent settlement; foothold.
    [1913 Webster]
 
       As soon as he had obtained a footing at court, the
       charms of his manner . . . made him a favorite.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Relative condition; state.
    [1913 Webster]
 
       Lived on a footing of equality with nobles.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. Tread; step; especially, measured tread.
    [1913 Webster]
 
       Hark, I hear the footing of a man.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of adding up a column of figures; the amount or
    sum total of such a column.
    [1913 Webster]
 
   6. The act of putting a foot to anything; also, that which is
    added as a foot; as, the footing of a stocking.
    [1913 Webster]
 
   7. A narrow cotton lace, without figures.
    [1913 Webster]
 
   8. The finer refuse part of whale blubber, not wholly
    deprived of oil. --Simmonds.
    [1913 Webster]
 
   9. (Arch. & Enging.) The thickened or sloping portion of a
    wall, or of an embankment at its foot.
    [1913 Webster]
 
   {Footing course} (Arch.), one of the courses of masonry at
    the foot of a wall, broader than the courses above.
 
   {To pay one's footing}, to pay a fee on first doing anything,
    as working at a trade or in a shop. --Wright.
 
   {Footing beam}, the tie beam of a roof.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 footing
   n 1: status with respect to the relations between people or
      groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly
      footing" [syn: {footing}, {terms}]
   2: a relation that provides the foundation for something; "they
     were on a friendly footing"; "he worked on an interim basis"
     [syn: {footing}, {basis}, {ground}]
   3: a place providing support for the foot in standing or
     climbing [syn: {foothold}, {footing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top