Search result for

fluking

(103 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluking-, *fluking*, fluk
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fluking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fluking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluke[N] การโชคดีโดยบังเอิญ, See also: ฟลุก, Syn. serendipity, stroke of luck
fluke[N] ปลาประเภทตัวแบน
fluke[N] พยาธิตัวแบน
fluke[N] เงี่ยงของฉมวก, หอก, ลูกศร
fluke[N] ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยมของหางปลาวาฬ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,

English-Thai: Nontri Dictionary
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flukeพยาธิใบไม้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]
Fluke Infestationโรคพยาธิใบไม้ [การแพทย์]
Flukes Trematodeพยาธิใบไม้ [การแพทย์]
Flukes, Bloodพยาธิในเลือด,พยาธิใบไม้ที่อาศัยอยู่ในหลอดเลือด,โรคพยาธิใบไม้เลือด,พยาธิใบไม้เลือด [การแพทย์]
Flukes, Intestinalหนอนพยาธิใบไม้ในลำไส้ [การแพทย์]
Flukes, Juvenileพยาธิตัวอ่อน [การแพทย์]
Flukes, Liverหนอนพยาธิใบไม้ในตับ [การแพทย์]
Flukes, Lungลังฟลุค [การแพทย์]
Lung Flukeพยาธิใบไม้ปอด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sure it's a fluke.ฉันแน่ใจว่ามันแค่บังเอิญ Pret-a-Poor-J (2008)
Earth was a fluke.โลกน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญ Dead Space: Downfall (2008)
- No! - Maybe it rhymes with Fluke?ไม่มี บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับฟลุค? Confessions of a Shopaholic (2009)
And Fluke would love you in that dress.และลูคจะหลงรักเธอในชุดนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
Don't talk about Fluke.อย่าพูดถึงลูดเลย Confessions of a Shopaholic (2009)
Fluke.ฟลุ๊คชัวร์ The Scarlet Letter (2009)
It was just a fluke I won those other games.มันเป็นลูกฟลุ้ค ฉันชนะนายในเกมอื่นไปเยอะแล้ว Politics of Human Sexuality (2009)
It could be fluke, unconnected with the fire.- มันอาจจะเป็นความบังเอิญ ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ Episode #1.4 (2010)
It's just a fluke.- ใช่ Bullet Proof (2010)
And last week, he runs into her, total fluke.แล้วอาทิตย์ที่แล้ว เขาบังเอิญไปเจอเธอเข้า Restless (2011)
I don't believe it was a fluke... that I saw you first.– Αnd... – Whаt? Ηе gоt Ѕасhѕ. Cloud Atlas (2012)
Sir, it was a fluke accident. The bathroom floor was wet.ท่านครับ มันเป็นอุบัติเหตุ พื้นห้องน้ำเปียก Battleship (2012)
It could have been a fluke.แค่ฟลุ๊คไปงั้น Fire/Ice (2012)
Your glee club's back-to-back victories were flukes.ชมรมร้องเพลงของนายจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม Big Brother (2012)
If anything, just to show you that what happened at my audition was a fluke and that I do have the talent and the ability to study with you next year at NYADA.แค่ให้คุณดูน่ะ ถ้าการออดิชั่นของฉันนั้นแค่บังเอิญ และฉันจะทำให้เห็นว่าฉันมีความสามารถแค่ไหน Props (2012)
You know that Nationals trophy was a fluke, just like you know we're going to win at Sectionals.รู้มั้ยเบลน ที่พวกนายได้ถ้วยนั่นมา มันฟลุก เหมือนที่นายรู้ว่าเราจะชนะที่ระดับเขต Dynamic Duets (2012)
Do you really think the day that we met on the pier was a fluke, just blind luck?คุณคิดว่าที่เราเจอกัน เป็นเรื่องบังเอิญเหรอ Eye to Eye (2013)
"Perhaps it comes from the flukes of the universe, the kindness of the muses."อาจจะมาจากสุดขอบจักรวาล หรืออาจเป็นความใจดีจากเทพมิวเซสก็ได้" The Inspiration (2013)
Last time was a fluke.ครั้งล่าสุดมันฟลุ๊คเว่ย I Am Become Death (2014)
Hundreds... fields of flukes as far as the eye can see.สาขาหลายร้อยพยาธิใบไม้ เท่าที่ตาสามารถมองเห็น In the Heart of the Sea (2015)
These abs are no fluke.- กล้ามใหญ่ไม่ได้ฟลุค The Lego Batman Movie (2017)
That window was a fluke.หน้าต่างโชว์นั่นก็เป็นเรื่องความฟลุ๊คล้วน ๆ Mannequin (1987)
The Lakers are a flare-up, a fluke.เลคเกอร์ /ดังได้แปบเดียว มันฟลุ๊ค American History X (1998)
This time window is a complete fluke.Now, is she aIive or is she dead? Deja Vu (2006)
-What if this a fluke?- ถ้าแค่ฟลุ้กล่ะ Pilot (2007)
All the flukes, all the luck.ทั้งฟลุค ทั้งโชคดี Bad Day at Black Rock (2007)
And two years from now, through a series of fluke circumstances, you will find yourself in the White House, a heartbeat away from the Presidency.ผมจำคุณได้ คุณเหมือนผม,ไม่ใช่หรือ? ผมอยากดูว่ามันทำงานได้อย่างไร Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Fluctuation of the pupil.Pupillenfluktuation. Blade Runner (1982)
They're showing initiative, colonel.Die Fluktuation des Verkehrs erfordert es. Sie haben Eigeninitiative ergriffen. The Troops & Troop-ettes (1982)
Michael, I'm picking up a radical fluctuation in your friends' hormone levels, very similar to that experienced when they were angry.Ich erfasse erhebliche Fluktuationen im Hormonspiegel deiner Freunde, die denen ähneln, als sie ärgerlich waren. Big Iron (1984)
Interest rates fluctuate.Zinssätze fluktuieren. Top Secret! (1984)
Come on, Fluke!Komm schon, Fluke! A View to a Kill (1985)
Come on, Fluke!Komm schon, Fluke! A View to a Kill (1985)
Pegasus has come from nowhere, and as they go for the line it's Pegasus who storms clear off Fluke and Cooper Girl.Plötzlich ist Pegasus da, und auf der Zielgeraden, stürmt Pegasus an Fluke und Cooper Girl vorbei. A View to a Kill (1985)
second number two, Fluke;Zweiter, Nummer zwei, Fluke; A View to a Kill (1985)
Possibility, sir. An unexplained power fluctuation.Möglicherweise eine unerklärbare Energie-Fluktuation. The Child (1988)
Expected random fluctuations of the standard deviation... would need to exceed 2.33 for it to be conceived as significant.Die zu erwartende zufällige Fluktuation der Standardabweichung müsste 2,33 überschreiten, um als signifikant zu gelten. High Spirits (1988)
I'm picking up subatomic fluctuations.Ich empfange subatomare Fluktuationen. The Price (1989)
There are meson and lepton fluctuations.Es gibt Mesonen- und Leptonenfluktuationen. The Price (1989)
His vital signs are distorted.Die Lebenszeichen fluktuieren. Time Squared (1989)
Governor Long is suffering... from bronchiectasis, arteriosclerosis, oscillatory blood pressure, an occluded ventricle, and general exhaustion.Der Gouverneur leidet an Bronchiektase und Arteriosklerose... fluktuierendem Blutdruck, Ventrikelverschluss und Erschöpfung. Blaze (1989)
Captain, I am detecting some unusual fluctuations in subspace frequencies.Captain, ungewöhnliche Fluktuationen in den Subraumfrequenzen. Future Imperfect (1990)
Antimatter fields are fluctuating.Die Eindämmungsfelder fluktuieren. Future Imperfect (1990)
It scans, but the power source keeps fluctuating.Die Energiequelle fluktuiert ständig. Legacy (1990)
A fluctuation in the subspace field.Eine Fluktuation im Hyperraumbereich. Ménage à Troi (1990)
Data, fluctuate phaser resonance frequencies.Data, fluktuieren Sie Phaserresonanzfrequenzen. The Best of Both Worlds (1990)
Data fluctuates phaser resonance frequencies.Data fluktuiert die Phaserresonanzfrequenz. The Best of Both Worlds (1990)
Fluctuate phaser resonance frequencies.Fluktuieren Sie die Phaser-Resonanzfrequenzen. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
Sir, sensors are picking up strong eddy currents, bearing 200, mark 211.Sir, die Sensoren orten ungewöhnliche Fluktuationen aus Richtung 200 Komma 211. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
Set a course to follow those currents.Wir werden diesen Fluktuationen folgen. The Best of Both Worlds: Part II (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance   FR: coup de chance [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUKE    F L UW1 K
FLUKER    F L UW1 K ER0
FLUKES    F L UW1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluke    (n) (f l uu1 k)
flukes    (n) (f l uu1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluktuation {f}; Zu- und Abgang {m}turnover [Add to Longdo]
Flunke {f}; Ankerarm {f} [naut.]fluke [Add to Longdo]
Glücks...flukey [Add to Longdo]
Glücksfall {m}; Zufallstreffer {m} | durch einen glücklichen Zufallfluke | by a fluke [Add to Longdo]
Schwankung {f}; Fluktuation {f}fluctuation [Add to Longdo]
zufallsartigfluky [Add to Longdo]
Fluke {f}; Schwanzflosse {f} [zool.]fluke; tail (of a whale or dolphin) [Add to Longdo]
Flunder {f} [zool.]flounder; fluke [Add to Longdo]
Aufschlagen {n} der Fluke (eines Wals) [zool.]lobtailing (of a whale) [Add to Longdo]
Fluken {n} (eines Wals; vor dem Tauchen) [zool.]fluking (of a whale; before diving) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロック(P);フルーク[, furokku (P); furu-ku] (n) (1) fluke; (2) (フロック only) frock; (3) (フロック only) flock; (P) [Add to Longdo]
横川吸虫[よこがわきゅうちゅう, yokogawakyuuchuu] (n) Metagonimus yokogawai (species of intestinal fluke) [Add to Longdo]
怪我の功名[けがのこうみょう, keganokoumyou] (exp) fortunate error; lucky break; fluke [Add to Longdo]
肝吸虫[かんきゅうちゅう, kankyuuchuu] (n) Chinese liver fluke (Clonorchis sinensis); Oriental liver fluke [Add to Longdo]
肝蛭[かんてつ, kantetsu] (n) sheep liver fluke (Fasciola hepatica) [Add to Longdo]
吸虫[きゅうちゅう, kyuuchuu] (n) trematode (i.e. a fluke) [Add to Longdo]
吸虫類[きゅうちゅうるい, kyuuchuurui] (n) trematodes (i.e. flukes) [Add to Longdo]
住血吸虫[じゅうけつきゅうちゅう, juuketsukyuuchuu] (n) blood fluke (any fluke of family Schistosomatidae); schistosome [Add to Longdo]
日本住血吸虫[にほんじゅうけつきゅうちゅう, nihonjuuketsukyuuchuu] (n) Oriental blood fluke (Schistosoma japonicum) [Add to Longdo]
日本住血吸虫症[にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう, nihonjuuketsukyuuchuushou] (n) (See 日本住血吸虫) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum) [Add to Longdo]
日本住血吸虫病[にほんじゅうけつきゅうちゅうびょう, nihonjuuketsukyuuchuubyou] (n) (obsc) (See 日本住血吸虫症) schistosomiasis japonica (form of bilharzia caused by the Oriental blood fluke Schistosoma japonicum) [Add to Longdo]
肺吸虫[はいきゅうちゅう, haikyuuchuu] (n) lung fluke (Paragonimus westermani) [Add to Longdo]
肺臓ジストマ[はいぞうジストマ, haizou jisutoma] (n) (obsc) (See 肺吸虫) lung fluke (Paragonimus westermani) [Add to Longdo]
紛れ[まぐれ, magure] (n) fluke; chance; (P) [Add to Longdo]
紛れ当たり[まぐれあたり, magureatari] (n) lucky shot; fluke [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸进[xìng jìn, ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to get through by luck; to be promoted by a fluke [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] fluke; leech; hirudinea [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
変動[へんどう, hendou] Aenderung, Wechsel, Fluktuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fluke \Fluke\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Fluked}; p. pr. & vb.
     n. {Fluking}.]
     To get or score by a fluke; as, to fluke a play in billiards.
     [Slang]
     [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top