Search result for

flu

(186 entries)
(0.0488 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flu-, *flu*
English-Thai: Longdo Dictionary
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
effluent(n) ของเสียที่ปล่อยออกมา เช่นจากโรงงาน ออกไปสู่สิ่งแวดล้อม
effluent(n) สิ่งที่ถุกปล่อยออกมา
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flu[N] ไข้หวัดใหญ่, See also: ไข้หวัด, Syn. influenza
flue[N] ปล่องควัน, See also: ปล่องไฟ, ช่องอากาศ, Syn. passage, duct
flue[N] ปุย, Syn. fluff
flue[N] แห, See also: อวน, Syn. fishing net
flux[N] การไหล, See also: การไหลของของเหลว, Syn. flow, flowing
flux[VI] ไหล, See also: ไหลหลั่ง, นอง, Syn. flow
flux[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง, Syn. instability, change, transition, Ant. stability, inactivity
flux[VT] ทำให้เป็นของเหลว
fluff[N] สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู, See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา, Syn. lint, down, fuzz
fluff[VT] ทำให้ฟูฟ่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flu(ฟลู) ดูinfluenza,ไข้หวัดใหญ่
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
fluctuation(ฟลัคชุเอ'เชิน) n. การผันแปร
flue(ฟลู) n. ปล่องควัน,ท่ออากาศ,ช่องอากาศ,ท่อไอน้ำร้อน
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
fluid(ฟลู'อิด) n. ของเหลว,ของไหล,สิ่งที่ไหลได้. adj. เกี่ยวกับของเหลว,ซึ่งไหลได้,เกี่ยวกับสารที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย,ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย,ไม่แน่นอน,ไม่มั่นคง., See also: fluidal adj. fluidity n., Syn. liquid
fluke(ฟลูค) n. ส่วนที่เป็นเงี่ยงของสมอเรือหรือฉมวก,เงี่ยงเบ็ด,โชคดีอย่างไม่คาดคิด,ฟลุค,ความเคราะห์ดี,ความบังเอิญ,
flume(ฟลูม) {flumed,fluming,flumes} n.,v. (ขนส่งโดย) ร่องน้ำแคบและตื้น,รางน้ำไหลที่แคบและตื้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย
fluid(n) น้ำ,อากาศ,ของเหลว,สิ่งที่ไหลได้
fluke(n) ลาภลอย,โชค,ความฟลุค,ความบังเอิญ
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล
flung(vt) pt และ pp ของ fling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fluctuating clauseข้อกำหนดให้อัตราขึ้นลงได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluctuation๑. การขึ้น ๆ ลง ๆ๒. การกระเพื่อม๓. การกวัดไกว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluctuationการขึ้นลง, การขึ้น ๆ ลง ๆ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fluidของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fluid๑. ของไหล๒. น้ำ, สารน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fluid couplingชุดต่อประกอบแบบของไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluid driveชุดขับด้วยของไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fluid dynamicsพลศาสตร์ของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fluid flywheelล้อตุนกำลังแบบของไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fluid flywheelล้อตุนกำลังแบบของไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluโรคไข้หวัดใหญ่ [การแพทย์]
Flu-Like Syndromeปวดเมื่อยตามตัว [การแพทย์]
Flucloxacillinฟลูคล็อกซาซิลลิน [การแพทย์]
Fluconazoleฟลูโคนาโซล [TU Subject Heading]
Fluctuateไม่คงที่,ขึ้นๆลงๆ,น่วม,นุ่มนิ่ม,จำนวนแตกต่างกัน [การแพทย์]
Fluctuating Symptomsเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในช่วงเวลาแต่ละวัน [การแพทย์]
Fluctuationลักษณะน่วม,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้นลงของระดับน้ำ,การเปลี่ยนแปลง,มีของเหลวขัง,ความนิ่ม [การแพทย์]
Fluctuation Analysisการวิเคราะห์แบบฟลัคทูเอชัน [การแพทย์]
Fluctuations, Short-Termการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น [การแพทย์]
Flucytosineยาฟลูไซโทซีน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluffer (n ) แม่เล้าหรือพ่อโลม ของนักแสดง เพื่อต้องการอวัยวะเพศชายแข็งตัว นิยมมีเฉพาะในการถ่ายทำหนังโป๊
fluoroscopy (n ) การตรวจดูอวัยวะภายในร่างกายโดยใช้รังสี ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็น real time แสดงบนหน้าจอ monitor digital fluoroscopy

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Flush.กดน้ำ Pineapple Express (2008)
I'm sure it's a fluke.ฉันแน่ใจว่ามันแค่บังเอิญ Pret-a-Poor-J (2008)
"miss van der woodsen, your pillows are being fluffedคุณ แวน เดอร์ วู๊ดเซน หมอนของคุณกำลังฟูแล้วคะ ในห้อง วีไอพี There Might be Blood (2008)
Lex had the foresight to draw as much spinal fluid as we could from Moira Sullivan.เล็กซ์ได้คาดการณ์ไว้จึงเก็บไขสันหลังไวัมากเท่าที่เราจะได้จากแม่ของคุณ Odyssey (2008)
Earth was a fluke.โลกน่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญ Dead Space: Downfall (2008)
Without a living system, There's not enough pressure to get fluid all the way up.ไม่มีสัญญานชีวิตและไม่มี แรงดันพอจะเคลื่อนของเหลว Not Cancer (2008)
Those are normal bodily fluids.นั่นเป็นของเหลวธรรมดาของร่างกาย Not Cancer (2008)
- It's fluid-filled.ให้น้ำเกลือ Birthmarks (2008)
I found her in the clinic giving herself IV fluids.ฉันพบเธอในคลีนิค ฉันให้น้ำเกลือเธอ Lucky Thirteen (2008)
Amniotic fluid looks good.น้ำคร่ำ \ ดูดี Joy (2008)
I talked to him through his door when he had flu last year.ฉันคุยกับเขาผ่านประตู ตอนที่เขาเป็นไข้หวัดเมื่อปีก่อน The Itch (2008)
How am I gonna place the leads in the exact spot on the right ventricle without fluoroscopy?ฉันจะนำไปสู่จุดที่ถูกต้องได้อย่างไร หัวใจห้องขวาล่าง ไม่มีเครื่องfluoroscopy The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluShe can speak French, and that fluently.
fluI wanted the musician to play some sad tune on his flute.
fluWhen I got the phone call telling me of my father's death I was completely flustered.
fluYou're ill with flu.
fluThe down of chicks that have just hatched is damp, but after two hours it dries out and becomes fluffy.
fluI must replace that fluorescent lamp.
fluI'm amazed at your fluency in English.
fluHe is fluent in French.
fluThe toilet doesn't flush.
fluI was vaccinated against the flu.
fluIt is difficult for Japanese people to speak English fluently.
fluExpectation caused her to be flushed with excitement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องปาก[ADV] fluently, See also: promptly, Syn. คล่อง, Ant. ติดขัด, Example: พิธีกรท่องบทให้คล่องปากก่อนออกไปหน้าเวที, Thai definition: ที่พูดคล่องอย่างไม่ติดขัด
เหลว[ADJ] liquid, See also: fluid, watery, thin (oil), Syn. เป็นน้ำ, Ant. แข็ง, Example: เขาใช้ไฮโดรเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงสำหรับจรวด
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ
หลอดนีออน[N] neon lamp, See also: fluorescent light, Syn. นีออน, หลอดฟลูออเรสเซนต์, Example: หลอดนีออนประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดไส้, Count unit: หลอด, Thai definition: หลอดไฟเรืองแสงที่ให้ความสว่าง, Notes: (อังกฤษ)
ขึ้นปาก[ADV] fluently, Syn. เจนปาก, คล่องปาก, Example: เขาท่องชื่อลูกค้าที่มีปัญหาขึ้นปากแล้ว, Thai definition: ท่องได้อย่างขึ้นใจจนพูดออกมาได้โดยไม่ต้องคิด
ขี้ครอก[N] slave, See also: flunkey, lackey, stooge, Example: พวกขี้ครอกทั้งหลายมักใฝ่สูงอยากได้ยศศักดิ์ชั้นขุนนาง, Count unit: คน, Thai definition: ทาสโดยกำเนิด, ลูกของขี้ข้า
ไข้หวัดใหญ่[N] influenza, See also: flu, Example: ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด ทุกคนควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ, Thai definition: โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอเจ็บหน้าอก หนาวสั่นและอ่อนเพลีย
เขยิบขยาบ[V] flap, See also: flutter, Syn. พะเยิบพะยาบ, Example: หลังคาสังกะสีเขยิบขยาบเหมือนกับจะปลิวหลุดลอยตามลมไป, Thai definition: อาการไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ (ใช้แก่สิ่งที่เป็นผืนแผ่นบางๆ หรือที่อ่อนไหวได้ในตัว)
ขุย[N] scaly residue, See also: fluff, dust, flake, Example: จงใช้กระดาษไม่มีขุยเช็ดเลนส์จะได้ไม่เป็นรอย, Thai definition: ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ติดอยู่ที่เนื้อนั้นเอง หรือหลุดออกมากองอยู่เป็นกลุ่มๆ
ปี่[N] flute, See also: pipe, wind instrument, Example: บทเพลงบูชาเพลิงของชาวหยีประกอบด้วยเครื่องดนตรีทั้งปี่แตรกลองบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษ, Count unit: เลา, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสำหรับเป่าให้เป็นเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจมืด[n. exp.] (amnāt meūt) EN: dark influence ; dark power   FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter   
โบก[v.] (bōk) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap   FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
บวม[n.] (būam) EN: swelling   FR: enflement [m] ; gonflement [m] enflure [f]
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
FLU    F L UW1
FLUD    F L AH1 D
FLUE    F L UW1
FLUX    F L AH1 K S
FLUS    F L UW1 Z
FLUFF    F L AH1 F
FLUHR    F L UH1 R
FLUCK    F L AH1 K
FLUBS    F L AH1 B Z
FLUDD    F L AH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flu    (n) (f l uu1)
flue    (n) (f l uu1)
flux    (n) (f l uh1 k s)
flues    (n) (f l uu1 z)
fluff    (v) (f l uh1 f)
fluid    (n) (f l uu1 i d)
fluke    (n) (f l uu1 k)
flume    (n) (f l uu1 m)
flung    (v) (f l uh1 ng)
flunk    (v) (f l uh1 ng k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
flüchtig(adj) ซึ่งหายวับไป, ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, ประเดี๋ยวเดียว เช่น Sie kannte ihn flüchtig. หล่อนรู้จักเขาแค่ประเดี๋ยวเดียว
flüchtig(adj jargon) ที่ระเหยง่าย เช่น Aceton ist flüchtig im Vergleich zu Wasser. อะซิโทนเป็นสารที่ระเหยง่ายเมื่อเทียบกับน้ำ
Flug(n) |der, pl. Flüge| เที่ยวบิน, ค่าเครื่องบิน
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugblatt(n) |das, pl.Flugblätter| ใบปลิว เช่น Hier finden Sie verschiedene Flugblatt- und Faxentwürfe, die Sie für streikunterstützende Aktionen verwenden können., See also: S. der Flyer
Flügel(n) |der, pl. Flügel| เปียโนขนาดใหญ่(ที่มีฝาหรือปีกขนาดใหญ่), See also: R. Klavier
Fluggesellschaft(n) |die, pl. Fluggesellschaften| สายการบิน เช่น Mit welche Fluggesellschaft fliegen Sie meistens? , See also: S. Fluglinie,
Flughafen(n) |der, pl. Flughäfen| สนามบิน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},
Flugticket (n ) ตั๋วเครื่องบิน
fluvial (adj) ของแม่น้ำ, ที่พบในแม่น้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluor...fluoric [Add to Longdo]
Fluch {m} | Flüche {pl}curse | curses [Add to Longdo]
Fluch {m} | Flüche {pl}malediction | maledictions [Add to Longdo]
Fluch {m}oath; swearword [Add to Longdo]
Fluch {m}; Verwünschung {f}cuss word; cuss [Am.] [Add to Longdo]
Fluch {m} | der Fluch seines Lebensbane | the bane of his life [Add to Longdo]
Fluch {m}; Fluchen {n}darn [Add to Longdo]
Fluchen {n}swearing [Add to Longdo]
Flucher {m}curser [Add to Longdo]
Flucht {f}; Fliehen {n} | auf der Flucht sein | auf der Flucht sein | die Flucht ergreifen | die Flucht nach vorn antreten | in die Flucht schlagenflight | to be on the run; to be fleeing | to be on the lam [Am.] [slang] | to take flight; to flee; to escape | to take the bull by the horns | to put to flight [Add to Longdo]
Flucht {f}; Flucht...getaway [Add to Longdo]
Flucht {f}abscondence [Add to Longdo]
Flucht {f}; Durchbrennen {n}elopement [Add to Longdo]
Flucht- und Rettungswege {pl}escape and emergency routes [Add to Longdo]
Fluchtdorn {m}aligning mandrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms) [Add to Longdo]
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] flush toilet [Add to Longdo]
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] fluttering of flags [Add to Longdo]
[yǐ, ㄧˇ, ] fluttering of flag [Add to Longdo]
日光灯[rì guāng dēng, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄥ, / ] fluorescent light [Add to Longdo]
春风得意[chūn fēng dé yì, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄉㄜˊ ㄧˋ, / ] flushed with success; proud of one's success (in exams, promotion etc); as pleased as punch [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] fluorine F, halogen with atomic number 9 [Add to Longdo]
氟化[fú huà, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, ] fluoridation; fluorination [Add to Longdo]
氟化物[fú huà wù, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ˋ, ] fluoride [Add to Longdo]
氟石[fú sí, ㄈㄨˊ ㄙˊ, ] fluorite CaF2; fluorspar; fluor [Add to Longdo]
氟硅酸[fú guī suān, ㄈㄨˊ ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ, ] fluorosilicic acid H2SiF6; fluorosilicate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
蛍光物質[けいこうぶっしつ, keikoubusshitsu] fluorescent substance, phosphor [Add to Longdo]
電力束密度[でんりょくそくみつど, denryokusokumitsudo] power flux density [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱筆[らんぴつ, ranpitsu] fluechtige_Schrift, schlechte_Schrift [Add to Longdo]
[かわ, kawa] Fluss [Add to Longdo]
川口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung [Add to Longdo]
川岸[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
[かわ, kawa] Fluss [Add to Longdo]
河口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
河口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
河岸[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
河岸[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
河川[かせん, kasen] Fluesse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flu
   n 1: an acute febrile highly contagious viral disease [syn:
      {influenza}, {flu}, {grippe}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 focus
 
 1. (çoğ.) cuses, ci), (ed veyased, ing veya sing) odak, mihrak: belirli bir noktayı iyi görebilmek için göz veya aleti ayar etme
 2. (mat.) odak noktası, faaliyet merkezi
 3. bir noktaya getirmek, odağı ayar etmek
 4. dikkatini toplamak. in focus odağı tam ayarlı. out of focus iyi ayar edilmemis, flu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 woolly, wooly
 
 1. yünlü, yün gibi
 2. yumuşak
 3. bulanık, karışık, dağınık
 4. flu, net olmayan, yoz
 5. yünlü iç çamaşır
 6. yünlü. woolliness yün gibi oluş.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top