หรือคุณหมายถึง floß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

floss

F L AA1 S   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floss-, *floss*, flos
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
flossing (slang ) showing off

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
floss[N] เส้นใยไหม
floss[N] ไหมขัดฟัน, Syn. dental floss
flossy up[PHRV] แต่งตัว, See also: ประดับประดา, Syn. gussy up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
floss(ฟลอส) n. เส้นใยไหม,ขี้ไหม,ไหมจุรี,เส้นชำระร่องฟัน (dental floss), See also: flosser n., Syn. floss silk
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย

English-Thai: Nontri Dictionary
floss(n) เส้นไหม,ผ้าไหม,ขนอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
floss, dentalเส้นใยขัดฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we might see you... you floss or masturbate, that could be the key to your entire reality.และนี่อาจเป็นกุญแจไขความจริงทั้งหมด I Heart Huckabees (2004)
All these years and you haven't flossed.หลายปีมานี่ ฌธอไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันเลยชิ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
I'm the guy who washes his dishes and serves his meals... and does his laundry and flosses his teeth.ผมคือคนล้างจาน ของเขา และเป็นคนเสริฟอาหาร... และซักผ้า และขัดฟันให้เขาด้วย Happily N'Ever After (2006)
You know what kind of happy ending the royal flosser gets?คุณรู้ใหมว่าอะไรคือ แฮปปี้ เอนดิ้ง ที่คนขัดฟันจะได้รับ? Happily N'Ever After (2006)
You're wearing dental floss, sweetheart, not a ski parka.คุณสวมบิกินี่ตัวจิ๋วนะ ไม่ใช่ชุดดำน้ำ Open Water 2: Adrift (2006)
Climbing mountains, jumping out of planes, flossing.ปีนเขา โดดเครื่องบิน ใช้ไหมขัดฟัน Pilot (2007)
* OOH, THE FLOSSY, FLOSSY(เพลง) Poison Ivy (2007)
* OOH, THE FLOSSY, FLOSSY * CHANGE(เพลง) Poison Ivy (2007)
You know, and it's like... it's like a fucking steam train with teeth and...and...and numbnuts here thinks that we're gonna hold it back with that bit of dental floss.จะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับ รถจักรไอน้ำที่มีฟัน และ... และอาละวาดอย่างบ้าคลั่ง ลองคิดดูสิ เราจะรับมือมันยังไง Rogue (2007)
Floss, creams, maybe watch a little TV.ใยไหม, ครีม, รึ อาจจะดูทีวีผ่อนคลาย Chuck Versus the Seduction (2008)
Can I ask, what did you see in her? I could floss with that girl.ถามจริง คุณเห็นอะไรในตัวหล่อนกัน ฉันจะได้เขี่ยๆมันทิ้งไป Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
He flosses.เขาขัดฟันละ The Ugly Truth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหมขัดฟัน[n. exp.] (mai khat fan) EN: dental floss   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOSS    F L AA1 S
FLOSSIE    F L AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
floss    (n) flˈɒs (f l o1 s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Florettseide {f}; Schappeseide {f}floss silk [Add to Longdo]
Flossenfäule {f}finrot [Add to Longdo]
Flossenklemme {f}clamped fin [Add to Longdo]
floss wiederreflowed [Add to Longdo]
Flosse {f}; Finne {f} [zool.] | Flossen {pl}; Finnen {pl} | mit Flossenfin | fins | finned [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デンタルフロス[, dentarufurosu] (n) dental floss [Add to Longdo]
引き綿[ひきわた, hikiwata] (n) floss silk [Add to Longdo]
絹綿[きぬわた, kinuwata] (n) silk floss [Add to Longdo]
真綿[まわた, mawata] (n) silk floss; silk wadding [Add to Longdo]
綿飴[わたあめ, wataame] (n) cotton candy; fairy floss [Add to Longdo]
綿帽子[わたぼうし, wataboushi] (n) bride's silk floss headdress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Floss \Floss\ (?; 195), n. [It. floscio flabby, soft, fr. L.
   fluxus flowing, loose, slack. See {Flux}, n.]
   1. (Bot.) The slender styles of the pistillate flowers of
    maize; also called {silk}.
    [1913 Webster]
 
   2. Untwisted filaments of silk, used in embroidering.
    [1913 Webster]
 
   3. A body feather of an ostrich. Flosses are soft, and gray
    from the female and black from the male.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Floss silk}, silk that has been twisted, and which retains
    its loose and downy character. It is much used in
    embroidery. Called also {floxed silk}.
 
   {Floss thread}, a kind of soft flaxen yarn or thread, used
    for embroidery; -- called also {linen floss}, and {floss
    yarn}. --McElrath.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Floss \Floss\, n. [Cf. G. floss a float.]
   1. A small stream of water. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. Fluid glass floating on iron in the puddling furnace,
    produced by the vitrification of oxides and earths which
    are present.
    [1913 Webster]
 
   {Floss hole}.
    (a) A hole at the back of a puddling furnace, at which the
      slags pass out.
    (b) The tap hole of a melting furnace. --Knight.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 floss
   n 1: a soft loosely twisted thread used in embroidery
   2: a soft thread for cleaning the spaces between the teeth [syn:
     {dental floss}, {floss}]
   v 1: use dental floss to clean; "floss your teeth after every
      meal"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top