ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flog

F L AA1 G   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flog-, *flog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flog[VT] เฆี่ยน, See also: โบย, ฟาด, Syn. whip, beat, lash, Ant. defend, protect
flog[VT] ขาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. sell, Ant. buy
flog[SL] ขาย
flog[SL] ทำด้วยความพยายาม
flog someone to death[IDM] โบยจนตาย, See also: ฟาดจนตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat

English-Thai: Nontri Dictionary
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flog the bishop (phrase slang) สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
See also: S. masturbation,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Flog these fools!ทหาร! ลงโทษพวกมันซะ The King and the Clown (2005)
Keep flogging!. โบยต่อ! The King and the Clown (2005)
I'd rather be flogged.ข้ายอมถูกโบยดีกว่า The King and the Clown (2005)
Now, point me in his direction before I have you flogged.ทีนี้ ก็บอกมาสิว่า เขาอยู่ที่ไหน ก่อนที่ฉันจะเฆี่ยนนาย Centurion (2010)
I suggest you get down off that horse and give me your message before I have you flogged!นายลงมาจากม้านั่น แล้วเอาสารที่ว่ามาให้ฉันดีกว่า ก่อนที่ฉันจะเฆี่ยนนาย Centurion (2010)
Whoever stole it should be hanged, flogged and hanged again!ใครที่ขโมยไปน่าจะถูกจับแขวนคอ โบยแล้วก็แขวนคออีกที Goblin's Gold (2010)
I won't say that all senior citizens who can't master technology should be publicly flogged, but if we made an example of one or two, it might give the others incentive to try harder.ที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นควรโดนลงโทษหรอกนะ แต่ถ้าเราลองทำให้เป็นตัวอย่าง มันก็อาจจะกระตุ้นให้คนอื่นพยายามมากกว่านี้ The Bus Pants Utilization (2011)
He's just a dog thief. Give him a few floggings.เขาก็แค่โจรขโมยหมา โบยสักสองสามทีก็พอ Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
I told them to let you go after a flogging.ข้าบอกให้ปล่อยตัวเจ้าไปหลังจากโบย Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
The flogger went home for the day.คนโบยหลังกลับบ้านไปแล้ว Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
They said hell come in early tomorrow to do the flogging.เขาจะกลับมาวันพรุ่งนี้เช้าเพื่อจะมาโบย Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
We're servants flogged?พวกเจ้าโบยตีบ่าวหรือ? Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฆี่ยน[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. ตี, เฆี่ยนตี, Example: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับไปอดอาหารและเฆี่ยนตีเขาก็จะไม่บอกความลับของชาติ, Thai definition: ตีด้วยหวายหรือไม้เรียวเป็นต้นเป็นการลงโทษ
เฆี่ยนตี[V] flog, See also: whip, beat, scourge, thrash, lash, Syn. เฆี่ยน, ตี, Example: เขาเฆี่ยนตีคนใช้ราวกับเป็นทาสในเรือนเบี้ย
โบย[V] flog, See also: whip, lash, thrash, Syn. เฆี่ยน, เฆี่ยนตี, Example: ท่านขุนลงมือโบยผู้เป็นภรรยาด้วยตัวเอง เพราะแค้นใจที่เมียตัวเล่นชู้กับชายอื่น, Thai definition: เฆี่ยนตีด้วยหวาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบย[v.] (bōi) EN: flog ; whip ; lash ; thrash   FR: fouetter ; flageller
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit   FR: battre ; frapper
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
เฆี่ยนตี[v.] (khīen tī) EN: flog ; whip ; beat ; scourge ; thrash ; lash   FR: flageller ; fouetter ; battre
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog   
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad   FR: fouetter ; flageller
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk   FR: frapper ; battre ; rouer de coups

CMU English Pronouncing Dictionary
FLOG    F L AA1 G
FLOGGING    F L AA1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flog    (v) flˈɒg (f l o1 g)
flogs    (v) flˈɒgz (f l o1 g z)
flogged    (v) flˈɒgd (f l o1 g d)
flogging    (v) flˈɒgɪŋ (f l o1 g i ng)
floggings    (n) flˈɒgɪŋz (f l o1 g i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, / ] flog; rapid, #20,955 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] flog; whip, #70,545 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] flog; whip, #979,629 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
楚;杪[すわえ;ずわえ;すわい;ずわい, suwae ; zuwae ; suwai ; zuwai] (n) (1) (arch) switch (long, tender shoot of a plant); (2) (See 笞・しもと) switch (cane used for flogging) [Add to Longdo]
笞;楚[しもと, shimoto] (n) (arch) (See 細枝) switch (flogging implement made from a branch) [Add to Longdo]
笞刑[ちけい, chikei] (n) flogging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flog \Flog\ (fl[o^]g), v. t. [imp. & p. p. {Flogged} (fl[o^]gd);
   p. pr. & vb. n. {Flogging} (-g[i^]ng).] [Cf. Scot. fleg blow,
   stroke, kick, AS. flocan to strike, or perh. fr. L.
   flagellare to whip. Cf. {Flagellate}.]
   To beat or strike with a rod or whip; to whip; to lash; to
   chastise with repeated blows.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flog
   v 1: beat severely with a whip or rod; "The teacher often
      flogged the students"; "The children were severely
      trounced" [syn: {flog}, {welt}, {whip}, {lather}, {lash},
      {slash}, {strap}, {trounce}]
   2: beat with a cane [syn: {cane}, {flog}, {lambaste}, {lambast}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 flog /floːk/
  flew

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top