Search result for

flitted

(74 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flitted-, *flitted*, flitt, flitte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flitted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flitted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flitter[VT] กระพือปีก, See also: โฉบ, บินไปบินมาอย่างเร็ว, Syn. flutter
flitter[N] ู้คนที่แสดงอาการโผหรือโถมตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whore.Flittchen. Barb Wire (1996)
The butterflies flitted above the grass..."เหล่าผีเสื้อโบยบิยบนยอดหญ้า..." Inkheart (2008)
We know you been flitting' around,เรารู้ว่านายกระพือบินไปมา My Bloody Valentine (2010)
Flitting about, pollinating.ทำโน้นนิด ทำนี่หน่อย A Test of Time (2012)
Look at her. All flirty and flitting around.ดูเธอสิ จีบปากจีบคอไปทั่ว Win Some, Lose Some (2013)
There are rules, Flittle. I tell this time, you tell next time.มีกฎระเบียบ, Flittle มี ผมบอก เวลานี้คุณบอกในครั้งต่อไป Maleficent (2014)
I'm Flittle, Your Kingship.ฉัน Flittle, พระมหากษัตริย์ของคุณ Maleficent (2014)
And then people flitting about... At huckabees, the everything store.ที่ฮัคคาบี้ส์ ห้างที่มีทุกสรรพสิ่ง I Heart Huckabees (2004)
Where else could you find money enough to clothe yourself as you do?Woher nimmst du sonst das Geld für den Flitterstaat? The Miser (1980)
- Prostitute!Flittchen! The Lady Banker (1980)
I thought Sun Valley would be a good place for a honeymoon.Ich dachte, Sun Valley sei ein schöner Ort für die Flitterwochen. Bronco Billy (1980)
I'm certainly glad someone is enjoying our honeymoon.Ich bin echt froh, dass einer unsere Flitterwochen genießt. Bronco Billy (1980)
We call this our Honeymoon Room.Wir nennen es das Flitterwochenzimmer. Bronco Billy (1980)
So this is the honeymoon room.Das ist also das Flitterwochenzimmer. Bronco Billy (1980)
Not much of a honeymoon.Es gibt keine Flitterwochen. Bronco Billy (1980)
You're a tramp.Du bist ein Flittchen. Caddyshack (1980)
Some blonde bitch saw me, but I'll get her.So ein Flittchen hat mich gesehen, aber die kriege ich. Dressed to Kill (1980)
- I'm glad I took care of that cockteaser.Gut, dass ich das Flittchen erledigt habe. Dressed to Kill (1980)
- I mean, we went on a second honeymoon. - Oh, that's nice.Wir hatten noch mal Flitterwochen! Hopscotch (1980)
- You're a wicked little trollope!- Du bist ein Flittchen, eine alte Nutte! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I'll be on my honeymoon Monday.Ich bin dann in den Flitterwochen. Private Benjamin (1980)
We never did finish that honeymoon.Unsere Flitterwochen waren kurz. Seems Like Old Times (1980)
Honey? For a nominal charge, our staff photographer will be happy to prepare a special souvenir album of your honeymoon stay.(Page) Gegen eine kleine Gebühr stellt unser Fotograf ein Album Ihrer Flitterwochen zusammen. Superman II (1980)
Because those tires are meant for a honeymoon trip to Niagara Falls if you'll marry me, Rose.Denn die neuen Reifen sind für unsere Flitterwochen an den Niagarafällen, wenn du mich heiraten willst, Rose. The Heartache (1981)
Because those tires are meant for a honeymoon trip to Niagara Falls if you'll marry me, Rose.Denn die neuen Reifen sind für unsere Flitterwochen an den Niagarafällen, wenn du mich heiraten willst, Rose. The Heartache (1981)
That's right. We'll just get married and go away and come back and that's all there is to it.Wir heiraten, fahren in die Flitterwochen, kommen wieder, und das war's. The Heartache (1981)
With Rose on her honeymoon and us working, everything's falling on Cindy.Rose macht Flitterwochen und wir arbeiten, da bleibt alles an Cindy hängen. The Hostage (1981)
I'll be glad when Rose gets back from her honeymoon.Ich kann es kaum erwarten, dass Rose aus den Flitterwochen zurückkommt. The Lumberjack (1981)
- It'll be just like a honeymoon.- Wie in den Flitterwochen. The Move (1981)
Well, it will be some honeymoon trip by bus.Dann werden es eben Flitterwochen mit dem Bus. The Move (1981)
Me jealous of that scheming hussy?Wegen diesem hinterhältigen Flittchen? The Threshold (1981)
- How was the honeymoon trip?- Wie waren eure Flitterwochen? The Victims (1981)
Next thing you know, you're hanging out with ruffians and going to burlesque houses and bars and coming home at night with liquor on your breath and lipstick on your collar, where you let some female nibble on your neck!Als Nächstes wirst du dich mit Rüpeln rumtreiben und Varietéhäuser und Bars besuchen und dann mit Alkoholatem nach Hause kommen und mit Lippenstift am Kragen, weil dir irgendein Flittchen am Hals rumgenagt hat! The Whirlwind (1981)
Only where we spent our honeymoon, darling!Wir haben da nur unsere Flitterwochen verbracht, Jim. The Death List (1981)
Great way to spend a second honeymoon!Fabelhafte zweite Flitterwochen, mein Schatz. The Death List (1981)
You see, we're on our honeymoon, and she can't wait.Wir sind in den Flitterwochen. The Cannonball Run (1981)
I told you this honeymoon scheme would work.- Die Flitterwochenmasche zieht. The Cannonball Run (1981)
24 hours isn't very long for a honeymoon, is it?24 Stunden sind kurze Flitterwochen, nicht? Eye of the Needle (1981)
I'd rather you go bald to school than looking like a tramp!Lieber mit Glatze als wie ein Flittchen aussehen! Mommie Dearest (1981)
Hey, hush up, you jealous bitches.Haltet die Klappe, ihr eifersüchtigen Flittchen. The Nesting (1981)
- Now, I'm a slut?- Ach, jetzt bin ich ein Flittchen? Rich and Famous (1981)
- How many before you're a slut? - Three.- Ab wie vielen ist man ein Flittchen? Rich and Famous (1981)
Hope he doesn't spend all his money on the wedding- ...and has enough for the honeymoon.Hoffentlich gibt er nicht alles für die Hochzeit aus und spart etwas für die Flitterwochen. Tarzan the Ape Man (1981)
This is beginning to resemble a honeymoon.Das ist ja wie in den Flitterwochen. Steele Trap (1982)
She shall never have you, the hussy!Das Flittchen! The Last Unicorn (1982)
Well, we never really had a honeymoon.Wir hatten ja nie richtige Flitterwochen. Rocky III (1982)
I ... You're gonna sit around...Ich wette du versetzt mich wegen irgendeinem Flittchen. Halloween III: Season of the Witch (1982)
But I've got a honeymoon plane to catch, and we're all out of time.Ich muss los, sonst verpasse ich den Flug in die Flitterwochen. Love Among the Steele (1983)
So, until that strumpet is safely behind bars... I shan't be choking down any more... of Chef Gaston's cardboard cuisine.Solange dieses Flittchen nicht hinter Gittern ist, esse ich keinen Bissen von Gastons Pappkarton-Gourmetgerichte mehr. Scene Steelers (1983)
She wouldn't just take off. I mean, this is our honeymoon.Sie verschwindet nicht in den Flitterwochen. Steele Away with Me: Part 1 (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อม่วงทองธรรมดา[n. exp.] (phīseūa muang thøng thammadā) EN: Purple and Gold Flitter   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLITTING    F L IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flitted    (v) (f l i1 t i d)
flitting    (v) (f l i1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flittchen {n}; Luder {n} | Flittchen {pl}; Luder {pl}hussy | hussies [Add to Longdo]
Flittchen {n}; leichtes Mädchen | Flittchen {pl}; leichte Mädchenfloozie; floozy; floosie; floosy | floozies; floosies [Add to Longdo]
Flitterhaftigkeit {f}tawdriness [Add to Longdo]
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon [Add to Longdo]
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple [Add to Longdo]
flattern; huschen | flatternd; huschend | geflattert; gehuschtto flit | flitting | flitted [Add to Longdo]
flatterndflittering [Add to Longdo]
flattertflitters [Add to Longdo]
flatterteflittered [Add to Longdo]
flitterhafttawdry [Add to Longdo]
flitterhaft {adv}tawdrily [Add to Longdo]
flittern | flitternd | flittert | flitterteto tinsel | tinseling | tinsels | tinseled [Add to Longdo]
flitzen | geflitztto flit | flitted [Add to Longdo]
wanderndflitting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flit \Flit\, v. i. [imp. & p. p. {Flitted}; p. pr. & vb. n.
   {Flitting}.] [OE. flitten, flutten, to carry away; cf. Icel.
   flytja, Sw. flytta, Dan. flytte. [root]84. Cf. {Fleet}, v.
   i.]
   1. To move with celerity through the air; to fly away with a
    rapid motion; to dart along; to fleet; as, a bird flits
    away; a cloud flits along.
    [1913 Webster]
 
       A shadow flits before me.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To flutter; to rove on the wing. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass rapidly, as a light substance, from one place to
    another; to remove; to migrate.
    [1913 Webster]
 
       It became a received opinion, that the souls of men,
       departing this life, did flit out of one body into
       some other.              --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   4. To remove from one place or habitation to another. [Scot.
    & Prov. Eng.] --Wright. Jamieson.
    [1913 Webster]
 
   5. To be unstable; to be easily or often moved.
    [1913 Webster]
 
       And the free soul to flitting air resigned.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top