Search result for

flint

(72 entries)
(0.032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flint-, *flint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flint[N] หินเหล็กไฟ, See also: หินไฟ
flint[N] หินที่ใช้เป็นเครื่องมือของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์
flinty[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind
flintlock[N] ปืนไฟ, See also: ปืนคาบศิลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flint(ฟลินทฺ) n. หินไฟ,หินเหล็กไฟ vt. จัดให้มีหินไฟ
flintlockn. ไกปืนของปืนคาบศิลา,ปืนคาบศิลา
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
gunflint(กัน'ฟลินทฺ) ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน,ชนวนหินเหล็กไฟที่ไกปืน

English-Thai: Nontri Dictionary
flint(n) หินเหล็กไฟ
flinty(adj) ทำด้วยหินเหล็กไฟ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flintฟลินต์, หินเหล็กไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flint clayฟลินต์เคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flint Glassฟลินทกลัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Give me the flints.หยุดก่อน ลองไปอีกทาง The Moment of Truth (2008)
Flint, my boy.ฟลิ้นท์ ไอ้ลูกชาย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Go ahead, Flint.เอาเลยจ้ะ ฟลินท์ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The world needs your originality, Flint.โลกต้องการคนแบบลูกนะ ฟลินท์ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint Lockwood.ฟลินท์ ล็อควู้ด! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
My name is Flint Lockwood.ผมชื่อ ฟลินท์ ล็อควู้ด Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint!ฟลินท์! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint.ฟลินท์.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, you don't keep throwing your net where there aren't any fish.ฟลินท์ ลูกไม่ควรโยนแห ไปในที่ที่ไม่มีปลานะ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
What are you doing, Flint Lockwood?นายทำไรอยู่อะ ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด? Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint Lockwood.ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You're under arrest, Flint Lockwood.นายถูกจับแล้ว.. ฟลิ้นท์ ล็อควู้ด Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านไฟแช็ก[N] flint, Thai definition: โลหะเจือประเภทไพโรฟอริก เช่น โลหะซีเรียมผสมเหล็ก เป็นสารแข็ง ลักษณะเป็นแท่งกลมสั้น เมื่อครูดกับจักรโลหะจะเกิดประกายไฟ
กำเพลิง[N] flintlock gun, Syn. ปืนไฟ
หินเหล็กไฟ[N] flint rock, Example: ใต้ชั้นดินลึกๆ จะมีหินเหล็กไฟอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินไฟ[n. exp.] (hin fai) EN: flint   FR: pierre à feu [f]
หินเหล็กไฟ[n. exp.] (hin lek fai) EN: flint rock ; flint   FR: silex [m]
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
กระดาษทราย[n. exp.] (kradātsāi) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper   FR: papier de verre [m] ; papier (d') émeri [m]
เหล็กไฟ[n. exp.] (lek fai) EN: flint   
ถ่านไฟแช็ก[n.] (thānfaichaek) EN: flint   FR: silex [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLINT    F L IH1 N T
FLINTS    F L IH1 N T S
FLINTY    F L IH1 N T IY0
FLINT'S    F L IH1 N T S
FLINTOFF    F L IH1 N T AO0 F
FLINTLOCK    F L IH1 N T L AA2 K
FLINTLOCKS    F L IH1 N T L AA2 K S
FLINTSTONE    F L IH1 N T S T OW2 N
FLINTSTONES    F L IH1 N T S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Flint    (n) (f l i1 n t)
flint    (n) (f l i1 n t)
flints    (n) (f l i1 n t s)
flinty    (j) (f l i1 n t ii)
flintier    (j) (f l i1 n t i@ r)
flintiest    (j) (f l i1 n t i i s t)
flintstone    (n) (f l i1 n t s t ou n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerstein {m}; Flint {m} | Feuersteine {pl}flint | flints [Add to Longdo]
Flinte {f}musket [Add to Longdo]
Flinte {f} | Flinten {pl}shot gun | shot guns [Add to Longdo]
Flintenschuss {m}; Kanonenschuss {m} | Flintenschüsse {pl}; Kanonenschüsse {pl}gunshot | gunshots [Add to Longdo]
Flintglas {n}; farbloses Glasflint glass [Add to Longdo]
Flintschlagplatz {m}flaking station [Add to Longdo]
Steinbeil {n}; Feuersteinbeil {n}flint axe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
フリント[, furinto] (n) (See 火打石) flint [Add to Longdo]
フリント硝子[フリントガラス, furintogarasu] (n) flint glass [Add to Longdo]
火打ち金;火打金;燧鉄[ひうちがね, hiuchigane] (n) striker (triangular piece of steel used with flint to create sparks) [Add to Longdo]
火打ち石;火打石(io);燧石[ひうちいし;すいせき(燧石), hiuchiishi ; suiseki ( sui ishi )] (n) flint [Add to Longdo]
石火[せっか, sekka] (n) flint fire; flash [Add to Longdo]
石鏃[せきぞく, sekizoku] (n) flint arrowhead [Add to Longdo]
切り火[きりび, kiribi] (n) Shinto fire-purification ceremony; flint sparks [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打火石[dǎ huǒ shí, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] flint [Add to Longdo]
火石[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] flint (stone) [Add to Longdo]
燧石[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, ] flint [Add to Longdo]
[nǔ, ㄋㄨˇ, ] flint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flint \Flint\, n. [AS. flint, akin to Sw. flinta, Dan. flint;
   cf. OHG. flins flint, G. flinte gun (cf. E. flintlock), perh.
   akin to Gr. ? brick. Cf. {Plinth}.]
   1. (Min.) A massive, somewhat impure variety of quartz, in
    color usually of a gray to brown or nearly black, breaking
    with a conchoidal fracture and sharp edge. It is very
    hard, and strikes fire with steel.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of flint for striking fire; -- formerly much used,
    esp. in the hammers of gun locks.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything extremely hard, unimpressible, and unyielding,
    like flint. "A heart of flint." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Flint age}. (Geol.) Same as {Stone age}, under {Stone}.
 
   {Flint brick}, a fire made principially of powdered silex.
 
   {Flint glass}. See in the Vocabulary.
 
   {Flint implements} (Arch[ae]ol.), tools, etc., employed by
    men before the use of metals, such as axes, arrows,
    spears, knives, wedges, etc., which were commonly made of
    flint, but also of granite, jade, jasper, and other hard
    stones.
 
   {Flint mill}.
    (a) (Pottery) A mill in which flints are ground.
    (b) (Mining) An obsolete appliance for lighting the miner
      at his work, in which flints on a revolving wheel were
      made to produce a shower of sparks, which gave light,
      but did not inflame the fire damp. --Knight.
 
   {Flint stone}, a hard, siliceous stone; a flint.
 
   {Flint wall}, a kind of wall, common in England, on the face
    of which are exposed the black surfaces of broken flints
    set in the mortar, with quions of masonry.
 
   {Liquor of flints}, a solution of silica, or flints, in
    potash.
 
   {To skin a flint}, to be capable of, or guilty of, any
    expedient or any meanness for making money. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flint
   adj 1: showing unfeeling resistance to tender feelings; "his
       flinty gaze"; "the child's misery would move even the
       most obdurate heart" [syn: {flinty}, {flint}, {granitic},
       {obdurate}, {stony}]
   n 1: a hard kind of stone; a form of silica more opaque than
      chalcedony
   2: a river in western Georgia that flows generally south to join
     the Chattahoochee River at the Florida border where they form
     the Apalachicola River [syn: {Flint}, {Flint River}]
   3: a city in southeast central Michigan near Detroit; automobile
     manufacturing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top