Search result for

flinke

(52 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flinke-, *flinke*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flinke มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flinke*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, in my business you gotta be fast on your feet.In meiner Branche muss man flinke Füße haben. Blow Out (1981)
- By the river, just by the-- - Matthew, Matthew, you see how the glib serpent's tongue deceives you?Matthew, Matthew merkst du, wie dich die flinke Zunge der Schlange täuscht? Deadly Blessing (1981)
The quick brown fox jumped over the lazy dog, sir!Der flinke braune Fuchs sprang über den faulen Hund, Sir! Stripes (1981)
- The minister's cat is an angry cat.Der Pastor hat eine flinke Katze. Episode #1.3 (1985)
Perfect for quick dips, quick tans, and quick changes.Perfekt für das schnelle Bad, die rasche Bräunung und flinkes Umziehen. KITTnap (1985)
Hey, 200 fucking clams.Hey, das sind 2OO flinke Mäuschen. Hey, gib das sofort zurück. Last Exit to Brooklyn (1989)
Well, you could have been a little bit faster, dear.Nun, Sie hätten etwas flinker sein können, mein Lieber. Mrs. Doubtfire (1993)
From now on, the fate of the entire company rests on that delightful coconut of yours.Von jetzt an liegt unser Schicksal in lhren flinken Schrumpelhänden. The Front (1993)
But they're quick little devils, aren't they? (ALARM BEEPING)Sie sind flinke, kleine Teufel. Daggers (1994)
And like that's not bad enough... he took my Mr. Zippy patch.Und als wäre das nicht schon schlimm genug hat er mir auch mein "Flinke Post" -Abzeichen weggenommen. Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)
My humble life is in debt to your exalted prowess... your dauntless courage, and your superb, swift sword.Ich verdanke mein bescheidenes Leben Eurem Können, Eurer Tapferkeit und Eurem flinken Schwert. DragonHeart (1996)
And in this state she gallops night by night through lovers' brains and then they dream of love; ...o'er lawyers' fingers, who straight dream on fees.In diesem Staat trabt sie dann Nacht für Nacht; befährt das Hirn Verliebter,... ..und sie träumen dann von... ..Liebe;... ..über die flinken Advokatenfinger, die sogleich träumen von Dukaten. Romeo + Juliet (1996)
This is my brother, Gustav.Er ist nicht mit einer flinken Zunge gesegnet, aber dafür hat er zwei geschickte Hände. Snow White: A Tale of Terror (1997)
My daddy used to warn me, it was just as easy for little children to disappear as it was for gingerbread men.Er sagte, ein kleines Kind würde genauso leicht verschwinden können wie ein flinker Pfefferkuchenmann. Donnergrollen The Gingerbread Man (1998)
- Ready Demolition, Tucson, Arizona?Adressieren Sie den Auftrag an "Flinke Abrissbirne in Tuscon, Arizona. Rushmore (1998)
- Quick little devil.Flinkes Teufelchen! Titan A.E. (2000)
Blessed Father, watch over my wife and son with a ready sword.Seliger Vater, beschütze meine Frau und Sohn mit einem flinken Schwert. Gladiator (2000)
But the old lady threw her hoe at Otesanek's stomach... and split it open!Doch die flinke Alte schlug auf Otesáneks Bauch ein und brachte ihn zum Platzen! Greedy Guts (2000)
I love flying coach.Ich liebe diese flinken Kutschen. The Shroud of Rahmon (2000)
Are you really trying to tell me... ..you'd rather work in the dark, dank, dismal underground than sit on a dock... ..with your feet perched up, sipping a cold one and... ..casting for that ever-elusive crappie?Wollen Sie wirklich sagen,... ..dass Sie lieber im feuchten Keller statt auf einem Pier sitzen,... ..wo Sie die Beine ausstrecken, einen Drink schlürfen... ..und die flinken Barsche suchen? The Curse (2000)
Very clever hands.Sehr flinke Finger. The Man Who Wasn't There (2001)
I meant of thy lovely headdress crafted by thy mother's artful hand.Ich meinte Euren reizenden Kopfschmuck, gefertigt durch Eurer Mutter flinke Hände. Run Away, Little Boy (2001)
I had a Mr. Dick St. John of Mold Masters over to look at the situation.Was gibt's? Ich habe einen gewissen Dick St. John von den "flinken Schimmelkillern" gebeten, sich diese Sache hier mal anzusehen. Golden Moldy (2003)
May your limbs be more nimble than your tongue.Ich hoffe, du bist flinker als deine Zunge. Birthright (2003)
Peerless on the prowl, faster than a whippet!Schlimmer als der Marder, flinker als die Gazelle! A Very Long Engagement (2004)
Melon Seed, go put on Peachy's costume.Gelbe Kralle, zieh sofort Flinker Hunds Kostüm an. The Twins Effect II (2004)
It's worth a lot of money. Punk!Flinker Hund! The Twins Effect II (2004)
Peachy gave it to me yesterday.Flinker Hund hat mir das gestern gegeben. The Twins Effect II (2004)
Where's Peachy?Wo ist Flinker Hund? The Twins Effect II (2004)
Yeah, we'll loophole. Synapses up a bit. Make our minds a little more... nimble.Ja, das wird unsere Synapsen etwas schmieren, den Verstand flinker machen. Ghost Story (2004)
At best, the term "bullfighting" is a misnomer, as there is little competition between the sword of a nimble matadorDer Begriff "Stierkampf" ist bestenfalls eine Fehlbezeichnung, da wenig Wettkampf existiert zwischen dem Schwert eines flinken Matadors Earthlings (2005)
The claws, the speed that it moves....Was denkst du? Die Klauen, seine flinken Bewegungen... Wendigo (2005)
They got some light-fingered kids hang out there.Warum? Oh, da hängen Kids mit flinken Fingern rum. Desperation (2006)
He's a lot faster than he looks.Er ist viel flinker, als man vermutet. You, Me and Dupree (2006)
Master of the swift and heartless confidence trick.Ein Meister des flinken und herzlosen Trickbetrugs. Taken at the Flood (2006)
Man, that's one fast bird!Mann, was für ein flinker Vogel. Highlander: The Source (2007)
Don't worry my hand is easy.Keine Sorge, ich habe flinke Hände! Promise Me This (2007)
I know, you've got fancier feet than anybody... And six of 'em.Ich weiß, du kannst von allen am besten tanzen... mit deinen sechs flinken Füßen. The Headband (2007)
Enter Mr. Lenny Cole London's money-loaning and fast-moving property magician.Auftritt, Lenny Cole, Londons Geld verleihender und wieselflinker Immobilienzauberer. RocknRolla (2008)
"But the fleet-footed newcomer earned every penny."Aber der flinke Neuling hat sich jeden Penny verdient. Leatherheads (2008)
You jumpy, slippery bastard.Du flinkes, glitschiges Miststück. Hellboy II: The Golden Army (2008)
Take your time so much!Du schöne flinke Frau. Reigo, the Deep-Sea Monster vs. the Battleship Yamato (2005)
"The lovey weasel, the delicious roebuck, "The jay, the slow-worm, the marten "All my woodland friendsDas flinke Wiesel, das goldige Reh, Eichelhäher, Blindschleiche, Steinmarder, alle meine Freunde tanzen mit mir gemeinsam im Wald. Asterix at the Olympic Games (2008)
I need fast movers on my Yankee Smoke, copy?Ich brauche eine flinke Helfertruppe für den Hubschrauber, verstanden? Tropic Thunder (2008)
Were those little twinkly finger maneuvers your way of telling me that you've changed your mind?Waren diese kleinen flinken Fingermanöver deine Art, mir zu erzählen, dass du deine Meinung geändert hast? Welcome to Latnok (2009)
Jonny is a speedy little devil, and suddenly he's up in a tree.Jonny ist ein flinkes Teufelchen, und plötzlich oben auf einem Baum. Rottenetter (2009)
Cash buys you loyalty, knowledge, quick thinkers, pleasure...Mit Kronen kauft man Loyalität, Wissen, flinke Köpfe, Genuss... Rottenetter (2009)
Fast runner.Ein flinker Bursche. The Real Ghostbusters (2009)
You know, you've got quick hands.Du hast flinke Hände. Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Your job is to be quicker and lighter!Eure Aufgabe: Seid flinker und leichtfüßiger! How to Train Your Dragon (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beweglich; wendig; flink; agil; gewandt {adj} | beweglicher; wendiger; flinker; agiler; gewandter | am beweglichsten; am wendigsten; am flinksten; am agilsten; am gewandtestenagile | more agile | most agile [Add to Longdo]
flink; behände; behende [alt] {adj} | flinker | am flinkstennimble | nimbler | nimblest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top