Search result for

flea

(70 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flea-, *flea*
English-Thai: Longdo Dictionary
flea market(n) ตลาดนัด ตลาดของมือสอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flea[N] หมัด, See also: เล็น, เห็บ, ไร
fleabag[SL] โรงแรมราคาถูก, See also: โรงแรมจิ้งหรีด
flea in one's ear[IDM] การด่าว่าอย่างรุนแรง, See also: การด่าสาดเสียเทเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flea(ฟลี) n. หมัด,เห็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
flea(n) ตัวหมัด,เล็น,เหลือบ,เห็บ,ตัวดูดเลือด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flea-Borneนำด้วยพวกหมัด [การแพทย์]
Flea-Borneโรคหมัด [การแพทย์]
Fleasหมัด [การแพทย์]
Fleas, Catหมัดแมว [การแพทย์]
Fleas, Dogหมัดสุนัข [การแพทย์]
Fleas, Humanหมัดคน [การแพทย์]
Fleas, Rat, Tropicalหมัดหนูเมืองร้อน [การแพทย์]
Fleas, Teperate Ratหมัดหนูเมืองหนาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- No fleas.-ไม่มีหมัด Inkheart (2008)
Don't wanna wake up the traveling flea circus.อย่ามานั่งตาค้างเลย มีแต่แมลงกับยุงบินว่อน Up (2009)
I'm in a fleabag hotel doing this man-of-the-people crap and freaking Angel's in Vegas doing Cirque du Soleil.ต้องมาพักอยู่โรงแรมกระจอกๆ ทำหน้าที่คนของประชาชน ในขณะที่ไอ้เจ้าคริสแองเจิ้ลบ้าๆ นั่น กำลังเล่นกายกรรมอยู่ในเวกัส Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
and it won't be with some fleabag orchestra.แล้วก็จะไม่เป็นเหมือนออร์เคสตร้าโหลยๆนี้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
No, a flea.ไม่สิ แมลง Release Me (2009)
With the cockroaches, and in a booger-sized room infested with fleas. These long legs are suffering, what more do you expect?ฉันนอนที่ห้องแคบ ๆ นี่ ยืดขาก็ไม่ได้ แล้วยังมีแมลงสาบ แล้วก็แมลงอะไรอีกเพียบ Episode #1.19 (2009)
Your clothes are making me itch all over. It's like having fleas.เสื้อผ้าของเจ้าทำให้ข้าคัน เหมือนมีหมัดเต็มไปหมด The Once and Future Queen (2009)
It's a trick play, a flea flicker, and the running back tosses the ball back to the quarterback.เป็นการเล่นพลิกแพลง ที่เรียกว่า Flea Flicker ตัววิ่งส่งลูกกลับไปให้ควอเตอร์แบ็ค The Blind Side (2009)
Excuse me. A flea.โอ้ะ โทษที หมัดนะ Alpha and Omega (2010)
Found this at a flea market.ฉันเจอนี้ที่ตลาดนัด Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Wasn't as bad as the sand fleas, though.มันไม่ใช่ความผิดของ หมัดทะเล คิดดูสิ Lost (2010)
Come on, that's just a toy-- you couldn't hurt a flea with that.ล้อเล่นหรือเปล่า มันก็เเค่ของเล่น คุณยิงใครให้บาดเจ็บเพราะมันไม่ได้หรอก The X in the File (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fleaIs there any where I can go to find a flea market?
fleaI gave my old clothes for the flea market sale.
fleaKaren bought a lot of things at the flea market.
fleaI gave my old clothes for the church flea market sale.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล็น[N] flea, See also: lice, nit, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กมาก ที่กัดหรือทำให้เกิดความระคายเคืองต่อร่างกาย ซึ่งอาจหมายถึงพวกไร เหา เห็บ หมัด หรือมด ก็ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาบ[v.] (hāp) EN: carry (something) on a shoulder pole ; carry on one's shoulder ; carry something with a carrying pole   FR: porter avec un fléau
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
หมัด[n.] (mat) EN: flea ; dog flea ; tick ; mite   FR: puce [f] ; tique [f] ; pou [m] ; ixode [m]
หมัดหมา[n. exp.] (mat mā) EN: dog flea   FR: tique [f] ; ixode [m]
หมัดสุนัข[n. exp.] (mat sunak) EN: dog flea   FR: tique [f] ; ixode [m]
ไร[n.] (rai) EN: chicken mite ; flea ; mallophaga   FR: puce [f] ; acarien [m]
โรคระบาด[n.] (rōk rabāt) EN: epidemic ; scourge   FR: épidémie [f] ; maladie épidémique [f] ; maladie contagieuse [f] ; fléau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLEA    F L IY1
FLEAS    F L IY1 Z
FLEAGLE    F L IY1 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flea    (n) (f l ii1)
fleas    (n) (f l ii1 z)
fleapit    (n) (f l ii1 p i t)
fleapits    (n) (f l ii1 p i t s)
flea-bite    (n) - (f l ii1 - b ai t)
flea-bites    (n) - (f l ii1 - b ai t s)
flea-bitten    (j) - (f l ii1 - b i t n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flohmarkt {m}flea market [Add to Longdo]
Floh {m} [zool.] | Flöhe {pl} | einen Floh ins Ohr setzenflea | fleas | to put a bee in the bonnet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノミ取り首輪;蚤取り首輪;のみ取り首輪[ノミとりくびわ(ノミ取り首輪);のみとりくびわ(蚤取り首輪;のみ取り首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar [Add to Longdo]
ノミ取り粉;蚤取り粉;ノミ取粉(io);蚤取粉(io)[ノミとりこ(ノミ取り粉;ノミ取粉);のみとりこ(蚤取り粉;蚤取粉), nomi toriko ( nomi tori kona ; nomi shu kona ); nomitoriko ( nomi tori kona ; nomi ] (n) flea powder [Add to Longdo]
ハルジオン;ハルジョオン;はるじおん;はるじょおん[, harujion ; harujoon ; harujion ; harujoon] (n) common fleabane; Philadelphia fleabane (Erigeron philadelphicus) [Add to Longdo]
フリーマ;フリマ[, furi-ma ; furima] (n) (abbr) (See フリーマーケット) flea market [Add to Longdo]
フリーマーケット(P);フリーマケット[, furi-ma-ketto (P); furi-maketto] (n) flea market; (P) [Add to Longdo]
砂蚤[すなのみ;スナノミ, sunanomi ; sunanomi] (n) (uk) chigoe; sand flea; chigger (Tunga penetrans) [Add to Longdo]
猫蚤[ねこのみ;ネコノミ, nekonomi ; nekonomi] (n) (uk) cat flea (Ctenocephalides felis) [Add to Longdo]
[のみ;ノミ, nomi ; nomi] (n) flea [Add to Longdo]
蚤の市;のみの市[のみのいち, nominoichi] (n) flea market [Add to Longdo]
白葦毛[しらあしげ;しろあしげ, shiraashige ; shiroashige] (n) flea-bitten gray (horse coat color); flea-bitten grey [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gè, ㄍㄜˋ, ] flea [Add to Longdo]
虼蚤[gè zao, ㄍㄜˋ ㄗㄠ˙, ] flea (common colloquial word) [Add to Longdo]
[zǎo, ㄗㄠˇ, ] flea [Add to Longdo]
跳蚤[tiào zǎo, ㄊㄧㄠˋ ㄗㄠˇ, ] flea [Add to Longdo]
跳蚤市场[tiào zǎo shì chǎng, ㄊㄧㄠˋ ㄗㄠˇ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] flea market [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flea \Flea\ (fl[=e]), v. t. [See {Flay}.]
   To flay. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      He will be fleaed first
      And horse collars made of's skin.    --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flea \Flea\, n. [OE. fle, flee, AS. fle['a], fle['a]h; akin to
   D. vtoo, OHG. fl[=o]h, G. floh, Icel. fl[=o], Russ. blocha;
   prob. from the root of E. flee. [root]84. See {Flee}.]
   (Zool.)
   An insect belonging to the genus {Pulex}, of the order
   {Aphaniptera}. Fleas are destitute of wings, but have the
   power of leaping energetically. The bite is poisonous to most
   persons. The human flea ({Pulex irritans}), abundant in
   Europe, is rare in America, where the dog flea
   ({Ctenocephalides canis}, formerly {Pulex canis}) and the
   smaller cat flea ({Ctenocephalides felis}) take its place.
   See {Aphaniptera}, and {Dog flea}. See Illustration in
   Appendix.
   [1913 Webster]
 
   {A flea in the ear}, an unwelcome hint or unexpected reply,
    annoying like a flea; an irritating repulse; as, to put a
    flea in one's ear; to go away with a flea in one's ear.
 
   {Beach flea}, {Black flea}, etc. See under {Beach}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flea
   n 1: any wingless bloodsucking parasitic insect noted for
      ability to leap

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FLEA
     Four Letter Extended Acronym
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top